NOU 1999: 20

Å vite eller ikke vite— Gentester ved arvelig kreft

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 20. mars 1998 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere alle sider ved bruken av nye gentester, spesielt med tanke på tilbudet til familier med høy risiko for arvelig kreft. Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo, 27. mai 1999

Stener Kvinnsland

Anne-Marie Andresen

Jaran Apold

Cathrine Bjorvatn

Arvid Heiberg

Ragnhild A. Lothe

Inger Johanne Pettersen

Sylvi Storaas

Lars Østnor

Øyvind Giæver

Til forsiden