NOU 1999: 20

Å vite eller ikke vite— Gentester ved arvelig kreft

Til innholdsfortegnelse

3 Tallgrunnlag for regneeksemplet i kapittel 4

Tabell 1 

(1)Veiledning av 225 personer (halvparten av de ikke-arvelige tilfellene)316.575
(2)Veiledning av 1.800 risikopersoner2.532.600
(3)Kontroller for 1.800 personer det første året1.918.800
(4)Gentest for 9 mutasjoner av 360 syke2.167.560
(5)Veiledning av de 72 positive59.904
(6)Gentest m/ veil. av deres 3 x 72 = 216 slektninger453.816
(7)Gentest m/ veil. av 2 x 72 = 144 nyrekrutterte302.544
(8)Gentest m/ veil. av alle 3 x 240 = 720 uten syke slektninger tilgjengelig4.335.120
(9)Gentest av 2 x 48 = 96 nyrekrutterte201.696
(10)Kontroller for til sammen 1.680 personer de 14 neste år25.072.320
Samlede kostnader over 15 år ved bruk av gentesting37.360.935

I kapittel 4, under punkt 4.3.3.4, står dette regnestykket. Vi vil i det følgende forklare hvordan vi har kommet fram til hver enkelt sum, rad for rad (tallreferansene viser til radnummer).

(1) For å kommer fram til en kostnad ved genetisk utredning og veiledning, antar vi at den første personen i en familie som kontakter medisinsk-genetisk enhet (indekspersonen) i snitt vil beslaglegge 6 timer; de to neste 2 timer. Dette vil i snitt gi vel 3,5 timer som vi antar fordeler seg slik: 1,5 time lege, 1,5 time genetisk veileder og 0,5 time kontorpersonell. Dersom vi legger til grunn henholdsvis lønnstrinnene 58, 42 og 35 og inkluderer feriepenger (10,1%) og anslåtte sosiale utgifter/pensjonsinnskudd (24%), gir dette en kostnad for direkte klientarbeid på kr (264 x 1,5 + 198 x 1,5 + 177 x 0,5) = 782. I tillegg slår vi på 10% usikkerhet, 40% indirekte klientarbeid og 30% indirekte kostnader og får til sammen kr 1.407 per genetisk utredning/veiledning. Multiplisert med 225 personer gir dette produktet 316.575 som står i første rad.

(2) Veiledning av 1.800 risikopersoner multiplisert med kr 1.407 per veiledning gir produktet kr 2.532.600 som står i andre rad.

(3) For å komme fram til en kostnad per kontroll, bruker vi de polikliniske takstene per 1. januar 1999. Kirurgisk brystkontroll = konsultasjon (kr 215) + egenandel (kr 160) = kr 375. Mammografi refunderes både fra fylke og fra Rikstrygdeverket, per side, det vil si kr 102 x 4 = kr 408. Tillagt egenandel på kr 110, gir dette til sammen kr 518. Kostnader ved gynekologisk undersøkelse med vaginal ultralyd består av konsultasjon (kr 215) + egenandel (kr 160) + vaginal ultralyd (kr 410) + egenandel (kr 110) = kr 895. Endelig antar vi at den årlige kostnaden ved kontroll av friske personer med risiko for arvelig bryst-/ eggstokkreft utgjøres av 2/3 kirurgisk brystkontroll og mammografi og 1/3 gynekologisk kontroll og mammografi. Denne relative vektingen bygger på at omkring 2/3 av risikopersonene på bakgrunn av familiehistorien blir tilbudt rene brystkontrollopplegg, mens 1/3 går inn i kontroller av bryster og eggstokker. Samlet gir dette en kostnad ved kontroll per år per risikoperson på kr 1.066, og en kostnad for 1.800 personer i ett år på kr 1.918.800 (rad 3).

(4) Ved genetisk testing av affiserte (syke) personer, bruker vi laboratoriets refusjon for test for 9 mutasjoner, kr 4.614, og legger til kr 1.407 for genetisk veiledning før, under og etter testen (som i rad 1 over, regner vi med ca. 3,5 timer til sammen). Gentest og veiledning koster da til sammen 6.021; multiplisert med 360 personer gir dette kr 2.167.560, som er produktet i rad 4.

(5) I tillegg antar vi at de 72 affiserte som tester positivt, trenger oppfølging i form av 2 timer ekstra veiledning (kr 832). Dette gir produktet 59.904, som står i rad 5.

(6) Hver av de 72 har tre slektninger som har krav på veiledning før, under og etter gentest, hvilket utgjør omkring kr 1.407 per person. Laboratoriet får refusjoner for gentest for familiens ene mutasjon på kr 694. Til sammen blir dette kr 2.101 per person multiplisert med 216 personer = kr 453.816 i rad 6.

(7) Kostnadene for de 144 nye familiemedlemmene er de samme per person (for veiledning og gentest), nemlig kr 2.101, hvilket gir kr 302.544 i rad 7.

(8) Kostnaden ved gentest (9 mutasjoner) og veiledning (før, under og etter testen) henter vi fra rad 4, per person kr 6.021. Dette gir kr 4.335.120 når vi multipliserer med 720 personer.

(9) Gentest og veiledning av de nye familiemedlemmene koster kr 2.101 per person x 96 personer = kr 201.696 i rad 10.

(10) I løpet av det første året har 216 personer gått ut av kontrollopplegget og 96 kommet til, hvilket gir (1.680 personer) x (kr 1.066/person/år) x (14 år) = kr 25.072.320 i rad 12. Kostnadene ved kontroller bygger på resonnementet i rad 3.

Til forsiden