NOU 2000: 26

«...til et åpent liv i tro og tillit»— Dåpsopplæring i Den norske kirke

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utvalget legger med dette fram sin innstilling og utredning om lovfestet rett til dåpsopplæring i Den norske kirke. Innstillingen er enstemmig.

Hvert år bæres rundt 50 000 barn til dåpen i vår kirke. Selv om mye har endret seg raskt i vårt samfunn de siste tiårene, velger fortsatt de fleste foreldre å la sine barn døpe. Samtidig opplever vi at et voksende antall barn og unge som ikke ble døpt som spedbarn, melder seg til dåp. Alt dette sier mye om dåpens sterke stilling i vårt folk.

Dåp og dåpsopplæring hører uløselig sammen. Alle døpte har rett til dåpsopplæring. Mulighetene for dåpsopplæring må være like i hele landet, samtidig som den må tilpasses lokale forhold. Å lovfeste retten til dåpsopplæring for alle døpte i Den norske kirke er denne utredningens ambisiøse prosjekt. Det er en ambisjon som vokser fram av følgende erkjennelse: Bare den kirke som overleverer, vil overleve.

Hovedmålsettingen med en dåpsopplæring for vår tid er å gi barn og unge livshjelp: Den livshjelp som handler om støtte til å tolke og mestre tilværelsen og sitt eget liv i lys av kristen tro. Kirken skal være et møtested og et fellesskap, der barn og unge får hjelp til å samle trådene i sin livsvev og se helheten og sammenhengen i sitt liv. Her skal de finne hjelp og trøst når de har behov for det. Her skal de få næring for sin tro og sine etiske vurderinger. Kirken har et medansvar for å ivareta barnekonvensjonens uttrykte rett til åndelig utvikling. Dåpsopplæring er også en måte å engasjere alle døpte til ansvarsdeltakelse i kirken og samfunnet.

Som tittel på innstillingen har vi valgt en strofe fra en mye brukt dåpssalme av Svein Ellingsen: »...til et åpent liv i tro og tillit.» Det er livet på dåpens grunn som beskrives med disse vakre ord. Utvalgets anliggende har vært å legge til rette for en dåpsopplæring som kan gi best mulige vekstbetingelser de første 18 grunnleggende årene av et menneskeliv. Vi er de første til å innrømme at det er et meget krevende prosjekt. Men lavere målsetting kan ikke kirken ha, når det er dåpens liv »i tro og tillit» det handler om.

Oslo, 10. oktober 2000

Nils-Tore Andersen, leder

Berit Øksnes Gjerløw, nestleder

Erling Birkedal

Solveig Fiske

Hilde Fylling

Frank Grimstad

Sigmund Harbo

Astrid Hareide

Ingunn Holbæk Langmoen

Finn Wagle

Jorun Elisabeth Berstad Weyde, sekretær

Til forsiden