NOU 2000: 26

«...til et åpent liv i tro og tillit»— Dåpsopplæring i Den norske kirke

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Asheim, I. «Kan spedbarn være medlem av de troendes fellesskap?» i Haanes, V. L., Oftestad, B. T., Rian, D. (red.) 1995. Kirkens skole - statens kirke. Festskrift til prof. dr. phil. Brynjar Haraldsø.... Tapir

Asheim, I. og Mogstad, S. D. 1987. Religionspedagogikk. Tolkning. Undervisning.

Oppdragelse. Universitetsforlaget

Aurdal, A. 1993. Dåp og dåpsopplæring - sett med foreldrenes øyne. En undersøkelse i Voksen menighet Oslo. Upublisert

Aurdal, A. 1994. Barnebibel og aftenbønn. Hva skjer når foreldre får konkret hjelp? En undersøkelse i Voksen menighet i Oslo. Upublisert

Barns beste. Barneombudet

Bibelen. 1981 (5. oppl.). Det Norske Bibelselskap

Birkedal, E. »Grunnskolens nye kristendomsfag. Status etter avsluttet stortingsbehandling», i Religion og livssyn 1/96

Blix, K. W. S. «Barnetilsyn», i Evans, Frønes, Kjølsrød (red.) 1994. Velferdssamfunnets barn. ad Notam Gyldendal

Botvar, P. K. »Hva tror Ola Nordmann på?» i Religion og livssyn 1/96

Botvar, P. K. »Et flerkulturelt og sekularisert samfunn?», i Prismet 5/96

Botvar, P. K. «Ola Nordmanns tro - belyst ved data fra en landsomfattende intervjuundersøkelse», i Winsnes, O. G. (red.)1996. Tallenes tale. KIFO-Rapport nr. 3

Botvar, P. K. «Oppslutningen om Den norske kirke 1980 -1994», i Winsnes, O. G. (red.) 1996. Tallenes tale. KIFO-Rapport nr. 3

Brunstad, P. O. 1998. Ungdom og livstolkning. En studie av unge menneskers tro og fremtidsforventninger. KIFO Perspektiv nr. 3 Tapir

Buber, M. 1967. Jeg og du. Cappelen

Danbolt. A. »Erfaringer fra bruk av data (IKT) i dåpsopplæringen», i Prismet 1/99

Dokka, T. S. 1999. Upublisert

Dåpspraksis og dåpsopplæring i Den norske kirke.En utredning avgitt til Bispemøtet våren 1982... IKOs Læremidler A.S.

Ellingsen, S. 1990. Dåpen. Et brev til dere som har valgt å bære barnet til dåp. IKO-Forlaget

Evans, T. D., Frønes, I., Kjølsrød, L. (red.) 1994. Velferdssamfunnets barn. ad Notam Gyldendal

Evenshaug, O. og Hallen, D. 1981. Barnedåp og oppdragelse. Luther Forlag

Evenshaug, O. og Hallen, D. 1983. Barnet og religionen. Luther Forlag

Evenshaug, O. og Hallen, D. 1991. Barne- og ungdomspsykologi. Gyldendal

Evenshaug, O. og Hallen, D. 1997. Familiepedagogikk. Oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. ad Notam Gyldendal

Fatland, T. 1990. Barnehage og kirke. Ideer til samarbeid. IKO-Forlaget

Fisknes, O. H. »Barn og religionsfrihet. Juridisk betraktning om fritak fra grunnskolens religionsundervisning», i Prismet 5/96

Fjeldstad, A. »Skjermbilde av religion – fiksjon eller virkelighet?», i Prismet 1/99

Fossum, B. H. «Fra formidling til tilegnelse. Hva er nytt i den nye planen for konfirmasjonstiden?», i Prismet 5/99

Frønes, I. «Barndom og barns levekår», i Evans, Frønes, Kjølsrød (red.) 1994. Velferdssamfunnets barn ad Notam Gyldendal

Glede, undring og liv. Et veiledningshefte om vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsbestemmelse. 1997. IKOs Barnehagekontor

Haraldsø, B. (red.)1989. Kirke - skole - stat 1739 - 1989. IKO-Forlaget

Harbo, S. 1989. Barndomserfaringer og voksentro. En relligionsppsykologisk undersøkeles av forholdet mellom tidlig påvirkning og senere holdning til kristendom. Universitetsforlaget

Harbo, S. »Familiens rolle i den religiøse holdningsdannelse», i Prismet 5/90

Harbo, S. «Hva er egentlig en kristen oppdragelse?» i Kristen Folkehøgskole 6/99

Harbo, S. »Retten til fritak», i Prismet 2/99

Harbo, S, 2000. Upubl. manus

Hegstad., H. 1996. Folkekirke og trosfellesskap.Et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. KIFO Perspektiv nr. 1 Tapir forlag

Hegstad, H. 1999. Kirke i forandring.Fellesskap, tilhørighet og mangfold i Den norske kirke. Luther Forlag

Hellevik, T. 2000. Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring. Rapport 2/00 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Hernes, H. 1996. «... og lærer dem....» Situasjonsrapport om dåpsopplæringen i Den norske kirke. KIFO-Rapport nr. 1 Tapir

Høeg, I. M., Hegstad, H., Winsnes, O. G. 2000. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmene av Den norske kirke. Stiftelsen Kirkeforskning

Høeg, I. M. 2000. »Dåpsopplæring og dåp». Upubl. manus

Innst. St. nr. 15

Innst. O. nr. 46 (1995-96).

Jensen, A.-M. «Barns familier - brudd og samvær», i Evans, Frønes, Kjølsrød. 1994. Velferdssamfunnets barn. ad Notam Gyldendal

Jensen, A.-M., Clausen, S.-E. Samvær og fravær. Foreldres kontakt med barn de ikke bor sammen med. NIBR-Notat 1997:103

Juul, J. 1996. Ditt kompetente barn. Pedagogisk Forum

Krogseth, O. »Sekularisering og identitet», i Kirke, religion og samfunn 2/96

Kyrkja og barnehagen. 1988. IKO

Lappegard, S. 2000. Upublisert

Larson, R. »Dopsundervisning i Svenska Kyrkan», i Prismet 2/00

Lovsamling for Den norske kirke. Lover, forskrifter, regler, ordninger og bestemmelser. 2000. Kirkerådet

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. 1996. Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement

M 74. Mønsterplan for grunnskolen. 1974. Aschehoug

M 87. Mønsterplan for grunnskolen. 1987. Aschehoug

Normalplan (Mønsterplan) for landsfolkeskulen. 1954.Fjerde opplaget Aschehoug

Norsk Salmebok.1985. Verbum

NOU 1995:9 Identitet og dialog. Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning.

NOU 1996:13 Offentlige overføringer til barnefamilier

Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke.1992. Kirkerådet

Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke. 1998. Kirkerådet

Ot. prop. nr. 42 (1967 – 68)

Ot. prop. nr. 64 (1994 – 96)

Pedersen, E. Thestrup. 1976. Dåb og dåbsundervisning i folkekirken. Nogle principielle overvejelser. Unitas Forlag

Pettersen, E. J. »Identitet og dialog i norsk skoledebatt. Intensjoner og realiteter i grunnskolens nye kristendomsfag», i Prismet 5/96

Plesner, I. 2000. »Religion og skole: Et komparativt utblikk». Upubl. manus

Rammeplan for barnehagen. 1995. Q-0903 B. Barne- og familiedepartementet

Rapport fra konsultasjon om dåpsopplæring 15.02.00.Kirkerådet/IKO

Reimers, E. «För barnets skull - dopet som initiation och människoblivande», i Kritisk forum for praktisk teologi. December 1996

Retningslinjer for katekesen. 1999. Det kateketiske senter

Repstad, P. 1996. Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Rissanen, A. »Ett internordiskt perspektiv på kyrkans dopsundervsning», i Prismet 2/00.

Rissanen, A. 2000. Upubl. manus

Rosenberg, F. »Den danske kirkes undervisning», i Prismet 2/00

Rosenberg, F. 2000. Upubl. manus

Rye, H. 1993. Tidlig hjelp til bedre samspill. Nye metoder og nye muligheter. Universitetsforlaget

Rypdal, M. »Opplæring i de nordiske kirkene», i Prismet 3/99

Skottene, R. 1994. Den konfesjonelle skole. Debatten om den konfesjonelle profil i kristendomsundervisningen i grunnskolen i Norge fra 1870-årene til 1990-årene. Avhandling til graden dr. teol. Ved Det teologiske Menighetsfakultet

Skrunes, N. 1995. Kristendomskunnskap for barn.En fagplanhistorisk undersøkelse av kristendomsfagets utvikling 1989 - 1939. Norsk Lærerakademi

Sommerseth, T. Småbarnsforeldres møte med kirken" Et studium av ledelse i dåpssamtalen sett i forhold til vedtatte ambisjoner og dagens arbeidsformer" Upubl. manus

Stortingsforhandlinger. Debatter m.v. i Odelstinget. Nr. 4. 7. - 28. mars. Sesjonen 1995-96.

St. meld. nr. 14»Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering»

St. meld. nr. 27 (1999-2000)»Barnehager til beste for barn og foreldre»

Tanggaard, P. «Menighetens årsstatistikk 1997 »,i Winsnes, O. G.(red.) 1998. Tallenes tale 1998. KIFO-Rapport nr. 9 Tapir

Tanggaard, P. 2000. Upubl. manus

Werner, A. 1994. Barn i fjernsynsalderen. Hva vet vi om medienes innflytelse? ad Notam Gyldendal

Winsnes, O. G. (red.) Tallenes tale.Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO-rapport nr. 3/96

Winsnes, O. G. (red.) Tallenes tale.Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO-rapport nr. 9/98

Ådna, G. M. »Et tydelig eller utydelig møte? Om forholdet mellom kristendommen og andre religioner i norsk skole», i Prismet 5/96

Aagedal, O. »Folkelege ritual», i Religion og livssyn 1/96

Åpen barnehage og andre driftsformer.2000. IKOs barnehagekontor

Årbok for Den norske kirke 1998.Kirkerådet

Årbok for Den norske kirke 1999. Kirkerådet

Årbok for Den norske kirke 2000. Kirkerådet

Til forsiden