NOU 2000: 26

«...til et åpent liv i tro og tillit»— Dåpsopplæring i Den norske kirke

Til innholdsfortegnelse

Noter

1

Stortingsforhandlinger. Debatter m.v . i Odelstinget. Nr 4. 7. – 28. Mars. Sesjonen 1995-96. Innstilling O nr. 46 (1995-96)

2

Op.cit.

3

Tripp Trapp ble i tiden 1984 til 1999 utgitt av Stiftelsen Hjemmenes Dåpsring. Opplegget gikk ut på at barn i alderen 0 – 6 år som abonnenter fikk en variert materiellpakke tre ganger i året, samtidig som foreldrene fikk en»foreldreveiledningsbrosjyre». I 1999 ble Dåpsklubben tripp trapp opprettet som en musikk- og bokklubb for samme aldersgruppe.

4

Dåpspraksis og dåpsopplæring:10

5

Lov av 7. Juni 1996, om Den norske kirke, § 24

6

Frelsesarmeen opprettet den første «barnekrybbe» i 1894, og Norsk Luthersk Misjonssamband startet den første organisasjonsbarnehagen i 1968.

7

Kyrkja og barnehagen:2

8

Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke:68

9

Rammeplan for barnehagen:23

10

Kilde: Retningslinjer for katekesen.

11

Opplysningene i teksten bygger på svar på henvendelse til kirkesamfunnene.

12

4-åringer, 7-åringer, 10-11-åringer og konfirmanter

13

Kilde: Rosenberg, F. 2000, og Rosenberg, F.. i Prismet 2/2000: 80. Plesner, I. T. 2000.

14

På oppdrag fra Svenska kyrkans Centralråd ble det laget en utredning om Kyrkans dopsundervisning

15

Kilde: Larson, R. i Prismet 2/00:77.Plesner, I. T. 2000. Rypdal, M. i Prismet3/99:132.Harbo, S. i Prismet 2/99:85

16

Kilde: Rissanen, A. i Prismet 2/00:82. Rissanen, A. 2000. Plesner, I. T. 2000.

17

Krogseth, O. 1996

18

Høeg, I. M., Hegstad, H., Winsnes, O. G. 2000.:41

19

Harbo, S. 2000:17

20

48 %. Botvar, P.K. i Prismet 5/96: 208

21

Høeg, I. M., Hegstad, H., Winsnes, O. G. 2000.

22

Høeg, I. M. 2000.

23

Innst. St. nr. 15:18

24

L 97

25

St. meld. nr. 14:13

26

L 97:61

27

St.meld. nr. 27 (1999-2000):12

28

op.cit: 23 f

29

Rammeplan for barnehagen:22

30

op.cit.: 23

31

op.cit.: 23

32

op.cit.: 24

33

Glede, undring, liv

34

Kirkemøtet 1996. Dokument 13.1:11 ff

35

Hernes, H. 1996.

36

Tall lagt fram på konsultasjon om dåpsopplæring arrangert av Kirkerådet og Institutt for Kristen Oppseding 15.02.00

37

op.cit.

38

Kilde i det følgende: Tanggaard, P. 2000.

39

Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke.

40

Årbok for Den norske kirke 2000:17

41

Som et à pro pos er det et inntrykk at det nå like gjerne er far/en mann som bærer barnet til dåp som mor/en kvinne.

42

En regner med at full behovsdekning vil ligge på ca. 70 %. St.meld. nr. 27 (1999-2000):27ff

43

Åpen barnehage og andre driftsformer.

44

Ny lovbestemmelse trådte i kraft 1. januar 1999. Rundskriv F-66-98

45

Noen steder er det tilbud t.o.m. 7. klasse. Det utgjør ca. 1 150 barn

46

GSI 1999-00

47

NOU 1996:13: 165 f

48

www.gallup.no

49

Fjeldstad, A. i Prismet1/99:3ff

50

Danbolt, A. i Prismet 1/99:13 ff

51

Barns beste. Barneombudet:61

52

Høeg, I. M., Hegstad, H.,Winsnes, O. G. 2000. Folkekirke 2000

53

Op.cit.:46f

54

Op.cit.:45

55

Evenshaug, O. og Hallen,D. 1981

56

Evenshaug, O. og Hallen, D. 1997:105 f

57

Høeg, I. M. m. fl. 2000:52

58

Aurdal, A. 1994

59

Sml. debatten ved innføringen av Foreldreveiledningsprogrammet, der mange stilte spørsmål ved om foreldrene ikke var gode nok, og det ble uttrykt frykt for at ekspertene skulle overkjøre foreldrene. Gjennom erfaring og informasjon har denne debatten stilnet.

60

Høeg, I. M. m.fl. 2000.:51

61

Hernes, H. 1996.:52

62

Dåpspraksis.... : 81

63

Sommerseth, T. 1999.

64

Hernes, H.1996:65

65

Høeg, I. M. m. fl. 2000:51 og 70

66

Svein Ellingsen. 1990

67

Svein Ellingsen, Norsk Salmebok 618

68

Folkekirke 2000:48

69

Disse versene hentet fra Det gamle testamente (5 Mos 6, 6-7) står sentralt i både jødisk og kristen trosformidling.

70

En representant for denne tilnærmingsmåten er religionspsykologen C. Y. Glock, omtalt blant annet i Evenshaug, O./Hallen, D. 1991:346

71

Det har vært vanlig å ta utgangspunkt i Jean Piagets kognitive utviklingsteori som beskriver utviklingene fra 2 årsalderen i tre stadier.

72

Dette er blant annet et viktig punkt i Rammeplan for barnehagen. Se for eksempel kapittel 3.3

73

Evenshaug, O. og Hallen, D. 1981:390

74

Harbo, S. 1989:139 – 151.Jfr. 184f

75

Evenshaug, O og Hallen, D. 1991.:392f

76

Se Åpen barnehage og andre....

77

Ot.prop. nr. 64 (19941995):23

78

Tallene i det følgende er hentet fra »Lønns- og personalstatistikk for Den norske kirke 1999» utgitt av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

79

Lovsamling for Den norske kirke:65

Til forsiden