NOU 2001: 22

Fra bruker til borger— En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Regjeringen Bondevik oppnevnte ved kongelig resolusjon 21. april 1999 et utvalg som fikk i mandat å utrede om funksjonshemmedes rettigheter er tilstrekkelig ivaretatt og foreslå strategier og virkemidler for å fremme funksjonshemmedes deltakelse og likestilling i det norske samfunn. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 29. juni 2001

Sigurd Manneråk

Erling Brandsnes

Malin Brattstrøm

Gunnar Buvik

Sidsel Grasli

Alice Kjellevold

Håkon M. Pettersen

Sissel Stenberg

Ann-Marit Sæbønes

Jan Tøssebro

Berit Vegheim

Vegard Ytterland

Grete Hjermstad

Anne Lieungh

Mariann Helen Olsen

May Schwartz

Til forsiden