NOU 2001: 22

Fra bruker til borger— En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Offentlige utredninger og stortingsdokumenter

eNorge 1.0. Nærings- og handelsdepartementet.

eNorge 2.0. Nærings- og handelsdepartementet.

eNorge 3.0. Nærings- og handelsdepartementet.

Handlingsplan for funksjonshemmede på samferdselssektoren. Samferdselsdepartementet. 1997.

Handlingsplan. Forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer 1998-2002. Sosial- og helsedepartementet. 1998.

Handlingsplan Kompetansereformen 2000-2003. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 2000.

Innst.S. nr. 284 (1995-96) Innstilling fra samferdselskomitéen om avvikling av resterende eneretter i telesektoren.

Innst.S. nr. 101 (1993-94) Studiefinansiering og studentvelferd.

Innst.S. nr. 114 (1997-98) Resultater og erfaringer fra regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre.

Innst.S. nr. 85 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001.

Innst.S. nr. 119 (2000-2001) Innstilling fra samferdselskomitéen om Nasjonal transportplan 2002-2011.

Innstilling om Omsorgen for handikapte: Fra utvalg oppnevnt av Sosialdepartementet 16. oktober 1963 (Skau-utvalget).

IT-politisk redegjørelse 2000 i Stortinget 9. mai 2000.

IT-politisk redegjørelse 2001 i Stortinget 8. mai 2001.

NOU 1980:53 Vern av urbefolkningen.

NOU 1983:36 Funksjonshemmedes år 1981. Handlingsplan for 80-årene.

NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning.

NOU 1985:34 Levekår for psykisk utviklingshemmede.

NOU 1987:34 Videregående opplæring for samer.

NOU 1988:28 Med viten og vilje.

NOU 1988:42 Næringskombinasjoner i samiske bosettingsområder.

NOU 1992:1 Trygghet - Verdighet - Omsorg.

NOU 1992:8 Lov om pasientrettigheter.

NOU 1993:13 Leve og lære II.

NOU 1993:17 Levekår i Norge.

NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge.

NOU 1995:14 Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner.

NOU 1997:4 Naturgrunnlaget for samisk kultur.

NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett.

NOU 1997:25 Ny kompetanse - Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk.

NOU 1998:16. Nytte-kostnadsanalyser - Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor.

NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge.

NOU 1999:33 Nyttige lærepenger.

NOU 1999:26 Konvergens - sammensmeltning av tele-, data- og mediesektorene.

NOU 1999:27 Ytringsfrihet bør finde sted.

NOU 2000:3 Samisk lærerutdanning. Mellom ulike kunnskapstradisjoner.

NOU 2000:14 Frihet med ansvar.

NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.

NOU 2000:27 Sykefravær og uførepensjonering.

NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte.

NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven.

Ot.prp. nr. 3 (1998-99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Lov om spesialisttjenesten mv.

Ot.prp. nr. 12 (1998-99) Lov om pasientrettigheter.

Ot.prp. nr. 78 (1998-99) Om lov om endringar i lov av 17. juli 1998 nr. 61.

Ot.prp. nr. 99 (1998-99) Fastlegeordningen.

Ot.prp. nr. 34 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet 31/12-99. Utlendingsdirektoratet 1999.

Sametingets uttalelse til høringsutkastet til handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen (sak 10/00), og til Utjamningsmeldinga (sak 14/00).

Sametingsplan for perioden 1998 -2001.

SOU 1995:35 Avgiftsutredningen. Stockholm.

SOU 1998:139. En särskild utsatthet. Om personer med funktionshinder från andra länder. Socialdepartemenet, Stockholm.

SOU 1999:21 Lindqvists nia. Slutbetänkande av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder.

SOU 1999:137. Hälsa på lika villkor - andra steg mot nationella folkhälsomål. Socialdepartemenet, Stockholm.

St.meld. nr. 88 (1966-67) Om utviklingen av omsorgen for funksjonshemmede.

St.meld. nr. 76 (1971-72) Om boligspørsmål.

St.meld. nr. 23 (1977-78) Om funksjonshemmede i samfunnet.

St.meld. nr. 23 (1981-82) Kulturpolitikk for 1980-åra.

St.meld. nr. 68 (1984-85) Sykehjemmene i en desentralisert helse- og sosialtjeneste.

St.meld. nr. 40 (1986-87) Om friluftslivet.

St.meld. nr. 41 (1987-88) Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal Helseplan.

St.meld. nr. 34 (1988-89) Boligpolitikk for 90-årene.

St.meld. nr. 47 (1989-90) Om gjennomføringen av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming.

St.meld. nr. 39 (1991-92) Attføring og arbeid for yrkeshemmede. Sykepenger og uførepensjon (Attføringsmeldingen).

St.meld. nr. 61 (1991-92) Kultur i tiden.

St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom staten og kommunene.

St.meld. nr. 35 (1994-95) Velferdsmeldingen.

St meld. nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.

St.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene.

St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk.

St.meld. nr. 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre.

St.meld. nr. 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007.

St.meld. nr. 23 (1997-98) Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov.

St.meld. nr. 26 (1997-98) Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting.

St.meld. nr. 28 (1997-98) Oppfølging av HABIAT II.

St.meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte.

St.meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001.

St.meld. nr. 21 (1998-99) Ansvar og meistring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk.

St.meld. nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille.

St.meld. nr. 40 (1998-99) Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet.

St.meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga.

St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring.

St.meld. nr. 15 (1999-2000) Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer.

St.meld. nr. 21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum.

St.meld. nr. 26 (1999-2000) Om verdiar for den norske helsetenesta.

St.meld. nr. 27 (1999-2000) Barnehage til beste for barn og foreldre.

St.meld. nr. 28 (1999-2000) Omsorg 2000.

St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal Transportplan 2002-2011.

St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning.

St.meld. nr. 30 (2000-2001) Langtidsprogrammet 2002-2005.

St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling.

St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv.

St.prp. nr. 70 (1995-96) Avvikling av resterende eneretter i telesektoren.

St.prp. nr. 1 (1997-98) Kommunal- og arbeidsdepartementet.

St.prp. nr. 63 (1997-1998) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998.

St.prp. nr 1 (1999-2000) Statsbudsjettet.

St.prp. nr. 1 (1999-2000) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (1999-2000) Kulturdepartementet.

St.prp. nr. 1 (1999-2000) Miljøverndepartementet.

St.prp. nr. 1 (2000-2001) Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (2000-2001) Folketrygden.

St.prp. nr. 1 (2000-2001) Sosial- og helsedepartementet.

Litteratur, rapporter og andre utredninger

Aftenposten 13.03.2001. Den «gode» og den «dårlige» nyheten. Intervju med Øyvind Østerud og Bent Sofus Tranøy.

Aftenposten 31.08.1999. Privatisering i kommunesektoren: Høyre følger etter Fr.p. - fire år etter.

Alt er mulig. Utfordringer til regional likestillingspolitikk. Barne- og familiedepartementet 1997.

Andenæs, Kristian (1989): Forslag til ny sosiallov.

Avgifter och kostnader för den enskilde personen med funktionshinder. Stockholm: Socialstyrelsen. 2000.

Andersen, Arne S (1998): «Levekårsundersøkelsene i ny drakt» i Samfunnsspeilet nr. 2/1998. Statistisk sentralbyrå.

Andersen, Jorid (1991): Levekår for funksjonshemmede, en undersøkelse av levekår for funksjonshemmede. Rådet for funksjonshemmede.

Andersen, Rune (1999): 30 år. Rådet for funksjonshemmede 1969-1999. Statens råd for funksjonshemmede.

Andersson, Margareta (1994): Integritet som begrepp och princip. Åbo.

Andreassen, Bård-Anders (1992): Funksjonshemmedes menneskerettigheter. En seminarrapport.

Andreassen, Tone Alm (1994a): «Interessepolitikk eller samarbeid? Ulike rådstyper, ulik funksjonsmåte.» i Andreassen og Binder m.fl.: Brukermedvirkning - redskap for kvalitet og deltakelse i kommunene. Erfaringer fra tre prosjekter om kommunale råd for funksjonshemmede. Oslo: Rådet for funksjonshemmede, Norges byggforskningsinstitutt.

Andreassen, Tone Alm (1994b):«Kommunale råd for funksjonshemmede som særegen type brukermedvirkning.» i Andreassen og Binder m.fl.: Brukermedvirkning - redskap for kvalitet og deltakelse i kommunene. Erfaringer fra tre prosjekter om kommunale råd for funksjonshemmede. Oslo: Rådet for funksjonshemmede, Norges byggforskningsinstitutt.

Andreassen, Tone Alm (1998): «Betingelser for brukermedvirkning.» i Øverlier, Tine (red.): Fot i hose? Erfaringer med brukermedvirkning. Oslo: Kommuneforlaget.

Andreassen, Tone Alm (2000): «Fra rettighet til virkemiddel. Funksjonshemmedes medvirkning i et endret politisk klima.» i Romøren (red.): Usynlighetskappen - Levekår for funksjonshemmede. Akribe.

Arbeidsgruppe nedsatt 7. desember 1990 for å gjennomgå tilskuddsordningene under kap 673 til Velferds- og trivselstiltak og Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Sosialdepartementet. 1992.

Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede. 4. kvartal 2000. Statistisk Sentralbyrå. 2001.

Askheim, Ole Petter og Guldvik, Ingrid (1999): Fra lydighet til lederskap? Askheim, Ole Petter. 2000 «Brukerstyrt personlig assistanse - dilemmaer og veivalg» i Usynlighetskappen. Oslo: Akribe.

Aslaksen, F. (2000). Tilgjengelighet til offentlig transport. Norges Handikapforbund/Vista Utredning, 2000.

Baklien, Bergljot (1995): Brukermedvirkning og andre bremseklosser. NIBR-rapport 1995:1.

Baldersheim, H. (red.) (1993): Ledelse og innovasjon i kommunene. Oslo: TANO.

Baldersheim, H., Hovik, S., Tufte, G.C. og Øgård, M (1995): Kommunal reorganisering. Sluttrapport fra forskerne. Erfaringer fra KS' forsknings- og utviklingsprogram Alternative organisasjonsmodeller i kommunene. Kommunenes Sentralforbund, KS-forskning, Kommuneforlaget.

Barnehagenes bygninger og uteområder. Rapport til «Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren» for Barne- og familiedepartementet. Vista Utredning A/S. Q 0945 aug. 1997.

Barnehagens uteområder - en lekeplass også for barn med funksjonshemning. Prosjektrapport i kortversjon 1/99. DELTA-senteret. 1999.

Barnehager for alle. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede i Oslo kommunes barnehager. Oslo: Norges Handikapforbund Oslo fylkeslag. 1993.

Barth, Erling (1985): Funksjonshemmede i Norge.

Basisrapport 2000. Rikstrygdeverket. 2000.

Becken, Lars Erik (1996): Unge uførepensjonerte. INAS-notat 1996:3.

Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå. 1999.

Bergstrøm, Gunnel W. (1992) «Kvinna - Innvandrare - Handikappade.» Seminarrapport, Riksförbundet Internationella foreningar for invandrarkvinnor och kvinnor och handikapp, Riksförbundet for njursjuka, Stockholm, Sverige.

Bendixen, Gunnar (1994): Brukermedvirkning i prosjektarbeid - virkning eller bare med?

Bergh, Steinar (2000): Avlastning, støttekontakt og fritidsassistanse- status, behov og fornyelse.

Bergh, Steinar og Henriksen, Guri (1998): Universell utforming i praksis. Norges Handikapforbund.

Berild, Sveinung (1993): ««Funksjonshemmede i funksjon» har det virket?» i Markussen og Berild: Funksjonshemmede i funksjon. Prosjektrapport og evaluering. Oslo: Rådet for funksjonshemmede.

Bernt, Jan Fridthjof (1994): «Kan kommunalt selvstyre og rettssikkerhet forenes» i Lov og Rett 1994.

Bernt, Jan Fridthjof og Kjellevold, Alice (2000): «Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre» i Kjønstad m.fl. (red.): Sosial trygghet og rettssikkerhet.

Binder, Terje (1994): «Rådets plass i den kommunale virksomheten» i Andreassen og Binder m.fl.: Brukermedvirkning - redskap for kvalitet og deltakelse i kommunene. Erfaringer fra tre prosjekter om kommunale råd for funksjonshemmede. Oslo: Rådet for funksjonshemmede, Norges byggforskningsinstitutt.

Bjerkedal, Tor, Gogstad, Anders og Enger, Nelly d'Vries (2000): Uførepensjonering av unge mennesker i Norge. Rikstrygdeverket.

Bliksvær, Trond (1997): Avlastning og støttekontakt - omfang og praksis i kommunane. Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 28/97.

Bliksvær, Trond og Hanssen, Jan-Inge (1997): Funksjonshemmede i Nordland. Levekår og livskvalitet. Nordlandsforskning. NF-rapport nr. 17/97.

Bliksvær, Trond, Elvehøi, Ole-Martin og Hanssen, Jan-Inge (1998): Funksjonshemming, forsørgelse og inntektsnivå. Nordlandsforskning. NF-rapport nr. 1/98.

Bliksvær, Trond og Hanssen, Jan-Inge (2000): Inntektsutviklingen blant funksjonshemmede. Nordlandsforskning. Arbeidsnotat 2-2000.

Blom, Svein, (1998): «Levekår blant ikke-vestlige innvandrere i Norge.» Rapport nr.16 Statistisk sentralbyrå.

Blom, Svein (1998): Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk: spørsmål i SSBs omnibus i mai/juni 1998.

Bolig og levekår. Området for Kultur og samfunn. Programnotat. Norges forskningsråd.

Booth, T. & W. Both (1994): Parenting under pressure. Mothers and fathers with learning difficulties. Buckingham, Open University Press

Blystad, Randi og Spjelkavik, Øystein (1996): Integrering av yrkeshemmede i arbeidslivet. Evaluering av Arbeid med bistand. Arbeidsforskningsinstituttet.

Bolig for funksjonshemmede - før, nå og i framtiden. Sammendrag av forskningsrapporter i prosjektet Bolig mot år 2010. Norges Handikapforbund. 1997.

Boligpolitikken 2010. Norges Handikapforbund. 1997.

Brattstrøm, Malin (1996): Funksjonshemmede og den nye informasjonsteknologien - analyse av utviklingen i Danmark, Norge, Sverige og USA. Delrapport 2. Rådet for funksjonshemmede.

Brattstrøm, Malin (1997): Hvordan er transportmulighetene for forflytningshemmede i Danmark, Norge Sverige og USA? Delrapport 4. Rådet for funksjonshemmede.

Brattstrøm, Malin (1998): Funksjonshemmede og arbeid - analyse av utviklingen i Norge, Danmark, Sverige og USA. Delrapport 5. Rådet for funksjonshemmede.

Brattstrøm, Malin (1998): Likestilling for funksjonshemmede. Hovedrapport. Rådet for funksjonshemmede.

Brevik, Ivar (1997): Funksjonshemmedes omsorgssituasjon. NOVA rapport 2:1997

Brevik, Ivar og Aall Ritland, Agnes (1999): Funksjonshemmede og boligpolitikken. Gjennomgang av boligpolitiske dokumenter 1970-1998. Oslo: NIBR.

BRIS nr. 1 1998. Rikstrygdeverket. 1998. «Den gode viljen, den vanskelige tverrfagligheten».

BRIS nr. 2 1998. Rikstrygdeverket. 1998.

BRIS nr. 2 1999. Rikstrygdeverket. 1999.

Buli Holmberg, Nilsen og Rognhaug (1999): i Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk.

Burchardt, Tania (2000): Enduring economic exclusion: disabled people, income and work. London: Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE), London School of Economics.

Burson-Marsteller as (1998): Informasjonsarbeid om yrkeshemmede/funksjonshemmede i forhold til arbeidslivet.

Carstensen, Gunilla (1993): Vad har hänt med handkappråden? En undersøkning av kommunala handkappråd och länshandikappråd. Stockholm: Statens handikappråd, Uppsala universitet, Centrum för handikappforskning.

Center for Ligebehandling av Handicappede i Danmark: Årsrapport 1999.

Charter on access to transport services and infrastructure, ECMT, mai 1999.

Christophersen, Jon (1990): Rimeligere enn ventet. Kostnader for livsløpsboliger. Norges Byggforskningsinstitutt .

Christophersen, Jon (1996): Boliger mot år 2010. Det generelle boligtilbudet. Norges Byggforskningsinstitutt.

Christophersen, Jon (1996): Boliger mot år 2010. Utforming og tilrettelegging av boliger og boligområder for funksjonshemmede. Norges Byggforskningsinstitutt.

Conclusions Linköping: Towards a Europe free of barriers for citizens with disabilities. Expert meeting, Linköping 25. - 26. april 2001.

Dahl, Thomas (1999): Informasjonsteknologi og attføring av funksjonshemmede. Ei evaluering av handikapprosjekter (HCP) i Telenor bedrift A/S. SINTEF IFIM .

Dalberg-Larsen, Jørgen (1991): Lovene og livet.

Danielsson, Louise (1991): «Att vara döv och invandrare - en dubbel utmaning?» Sveriges invandrarinstitut och museum. Delrapport 2. Sverige.

Danielsson, Louise (1994) «Ung och döv i mångfaldens Sverige.» Mångkulturellt Centrum, Botkyrka, Sverige.

De sier du skal ha tilnærmet likt et annet liv, men det er jo slettes ikke det. SINTEF Unimed Helse og rehabilitering. 2000.

DELTAnytt 2/2000.

Den norske IT-veien. Bit for Bit. Rapport fra Statssekretærutvalget for IT. Samferdselsdepartementet. 1996.

Department, A. G. S. (1998). Draft Regulation Impact Statement on Draft Disability Standards for Accessible Public Transport. Australia 1998.

Det muliges kunst. Den statlige informasjonspolitikk i praksis. Statens Informasjonstjeneste. 1996.

Djuve, Anne Britt og Hagen, Kåre (1995) «Skaff meg en jobb!» Levekår blant flyktninger i Oslo. Fafo-rapport 184.

Dokument 597PC0276 - forslag til «bussdirektiv» i EU 1999.

Dybdal m.fl. (1994, 1995, 1996): «Forskning om det spesialpedagogiske støttesystemet» i Haug, Tøssebro, Dalen: Den mangfaldige spesialundervisninga. Universitetsforlaget 1999.

Dyrendahl, Guri (1997): Rettigheter for funksjonshemmede.

Elstad, Jon Ivar (1998): Funksjonshemmede og psykisk helse. En analyse av Statistisk Sentralbyrås Helseundersøkelser. NOVA rapport 3/98.

Elster, Ellen (1998): Sluttrapport avlastnings- og støttekontaktkampanjen.

En kartlegging av Tilgjengelighet til T-banenettet i Oslo. Norges Handikapforbund Oslo. 1999.

Ericson, Britt, Tolsheden, Solveig (1992): Den dubbla utmaningen: invandrarbarn med handikapp. Stadsservice, Örebro, Sverige.

«Er idrettsanlegg tilrettelagt for funksjonshemmede viktig?» i Idrettsanlegg 5/98.

Evaluering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ressurssenter for omsorgstjenester 1997. Østlandsforskning 1997/98.

EU-kommisjonen DG XIII, 1995. COST 322 Low floor buses.

EU-kommisjonen DG VII, 1999. COST 335 Draft report.

Evaluering av opplæring i bostedsskolen for døve elever med tegnspråk som førstespråk. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Asplan Viak Trondheim. 1999.

Fakta og erfaringer. Funksjonshemmedes levekår. Norges Handikapforbund. 2001.

Fergesambandet i Norge. Tilgjengelighet for funksjonshemmede. Norges Handikapforbund. 1994.

Forbrukerrapporten nr. 4 1998.

Forskning for funksjonshemmede. Velferd og samfunn. Programnotat. Norges forskningsråd 1995.

Forskning om funksjonshemmede. Velferdsprogrammet Samfunn, familie, oppvekst. Programdokument 1. Norges forskningsråd.

Forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011. 1999. Kystverket, Luftfartsverket, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Fossestøl, Knut (1995): Overgangen til arbeidslivet for funksjonshemmede studenter med høyere utdannelse. Notat 12/95 Arbeidsforskningsinstituttet.

Fossestøl, Knut (1998): Attføring - mellom offentlig utgiftsbegrensning og markedets krav. Arbeidsforskningsinstituttet.

Fossestøl, Knut m.fl. (1999): Mellom individ og marked. Arbeidsforskningsinstituttet.

Fossestøl, Knut og Kessel, Siri (2000): Politiske ambisjoner og administrativ rasjonering. Om funksjonshemmedes studenters «rett» til tilgjengelig studiemateriell. Arbeidsforskningsinstituttet.

Froestad, Jan, Solvang, Per og Søder, Mårten (2000): Funksjonshemning, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk.

Fritidstilbudene i Oslo og behovet for slike tilbud blant barn og unge med funksjonshemninger. Norges Handikapforbund Oslo. 1996.

Froestad, Jan og Ravneberg, Bodil (1991): Fra veldedighet til rettighet. Historien om Norges Handikapforbund.

Fyhn, Anders Brede og Dahl, Espen (2000): Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår. Fafo-notat 2000:1.

Fylkesdelplan for friluftsliv i Akershus. Akershus fylkeskommune. 1995.

Garfalk, Connie (1990): . . . . samfunnsmessig likestilling ad lovgivningens og bevilgningens vei. FFO 40 år. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Gjør døren høy, gjør porten vid. Kirkerådet. 1998.

Grasli, Sidsel og Knutsen, Sølvi (1999): En individuell og inkludert hjemmetjeneste.

Grue, Lars (1994) Avlastning: bruk og behov.

Grue, Lars (1998): På terskelen. En undersøkelse av funksjonshemmet ungdoms sosiale tilhørighet, selvbilde og livskvalitet. NOVA Rapport 6/98.

Grue, Lars (1998): Barn med varig sykdom og funksjonshemning. NOVA Rapport 9/98.

Grue, Lars (2000): Spørreundersøkelse. Upublisert manus. NOVA.

Grue, Lars (2001): «Medisinsk og sosial forståelse av funksjonshemning» i E. Markussen , Menneskeverd. Funksjonshemmet i Norge. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Grue, Lars (ferdig 2002): Vanlige barn, uvanlige foreldre.

Grøgaard, Jens B (1998): Ordinær skolegang for yrkeshemmede. Fafo.

Grøgaard, Jens B (2000): Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:4.

Grøgaard, Midtsundstad, Egge (1999): Følge opp - eller forfølge? Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94. Fafo- rapport 263.

Gulbrandsen, Ole og Ytrehus, Siri (1996): Utviklingen av boforholdene til funksjonshemmede. Resultater fra Boforholdsundersøkelsene 1973 - 1995. Intern arbeidsrapport. Norges byggforskningsinstitutt.

Gulbrandsen, Ole (1997): Funksjonshemmede i Norge. Boforholdene: Status i 1995 belyst ved Boforholdsundersøkelsen og Levekårsundersøkelsen. Norges Byggforskningsinstitutt.

Gulbrandsen, Ole (1999): «Fremdeles få boliger egnet for bevegelseshemmede» i Samfunnsspeilet 2/99. Statistisk Sentralbyrå.

Gulbrandsen,Ole (2000): Funksjonshemmede og tilgjengelighet. Norges Byggforskningsinstitutt.

Handikappombudsmannen i Sverige: Årsrapport 1997

Hanssen, Martin A. og Stokke, Knut Bjørn (2000): Funksjonshemmedes interesser i planlegging etter plan- og bygningsloven. Kartlegging av kommunal og fylkeskommunal praksis når det gjelder medvirkning og tilgjengelighet for funksjonshemmede. Oslo: Norsk Institutt for By- og Regionforskning.

Haug, Peder (1998): Den inkluderende skolen. Notabene 1998/4.

Haug, Peder (1995): Spesialpedagogiske utfordringer. Universitetsforlaget.

Haug, Peder, Tøssebro, Jan og Dalen, Monica (1999): Den mangfaldige spesialundervisninga. Universitetsforlaget.

Hatland, Aksel (1994): «Og du skal leve lenge i landet» i Hatland, Kuhnle og Romøren: Den norske velferdsstaten. AdNotam.

Hatland, Aksel, Kuhnle, Stein og Romøren, Tor Inge (1994): Den norske velferdsstaten. AdNotam.

Haualand, Hilde Maria (2000): Døves tilgang til og bruk av informasjon. Norges Døveforbund.

Havnen, E., Haug, E., & Aslaksen, F. (1999). Oslo - Europas mest tilgjengelige hovedstad i år 2000. Vista Utredning 1999.

Helle, Kari Marie (1994): Funksjonshemmede i arbeid med ny teknologi, FANT. Arbeidsforskningsinstituttet.

Helle, Kari Marie og Widding, Steinar (2000): Funksjonsassistent: brukerstyrt bistand til sterkt bevegelseshemmede arbeidstakere. Notat 10/2000. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Hem, Karl-Gerhard og Eide, Arne H (1998): «Sakker akterut, tross forbedringer» i Samfunnsspeilet 2/1998. SSB.

Hem, Karl-Gerhard (2000): «Funksjonshemmedes levekår» i Usynlighetskappen. Akribe.

Hem, Karl-Gerhard, Aas, Henrik Natvig og Piene, Hroar (1997): Utvikling av funksjonshemmedes levekår fra 1987-1995. Analyse av fire undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå. SINTEF Unimed.

Hjemmesiden til Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.

Hjort, Peter (1997): Et samfunn for alle - men hvem har ansvar for det?

Ho, L. S. (2001): Principles of public policy practice. Lingnan University, Hong Kong: Kluwer Academic Publishers 2001.

Holmøy, Aina og Høstmark, Maria (2000): Undersøkelse om omfanget av utgifter til helse- og sosialtjenester. SSB notat 2000/45.

Holte, Hilde, Krokstad, Steinar og Magnus, Per (2000): Årsaker til uførepensjonering. Statens Institutt for folkehelse.

Hovedvalgrundskrivet av 1999.

Høring om FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming, 3. desember 1998. Statens råd for funksjonshemmede.

Høringsnotat om endringer i opplæringslova og privatskulelova. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 1999.

Høringsutkast til Handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen.

Høringsuttalelse til NOU 2000:14 Frihet med ansvar. Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening, SSHF.

Haakenaasen, B. & Haddeland, J. O. (1999). Fokus på tilgjengelighet for alle i Oslopakke 2. Asplan Viak 1999

Idrettsanlegg og funksjonshemmede. Idrettsanlegg for alle. Kulturdepartementet. 2000.

Informasjon til funksjonshemmede som ønsker å ta høyere utdannelse. Universitetet for alle. Delta-senteret.

Ingstad, Benedicte og Sommerschild, Hilchen (1984): Familien med det funksjonshemmede barnet.

Jessen, Jorunn (1996): Overgang skole-arbeid for ungdom med funksjonshemning. Evaluering av prosjekt OSKAR. INAS rapport 96:3.

Johns, Sigurd (1995): «Brukermedvirkning - bra men ikke enkelt» i Bomann-Larsen m.fl.: Mer enn eksperthjelp og medisin. Erfaringer fra tilgjengelighetsforsøkene i psykiatri. NIBR 1995:8.

Källstigen, G, Setkic, M.(1999): Möteplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte.

Bosnisk Islamiska Församlingen, Handikappförbundens Samarbetsorgan, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan och Högskolan i Kristianstad, Sverige.

Källstigen, G., Rivera, T, Özmen, D (1997): Att inte vara stöpt i samma form. Om kulturmøten och funktionshinder. Statens Institutt för Handikappfrågor i skolan. Örebro, Sverige.

Kessel, Siri (1998): Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede søkere til høgskolesektoren. Kilian, Janicke (1999): Verken - eller * Både - og.

Kjellevold, Alice (1992): «Sosialhjelp og helsehjelp» i Eskeland og Syse (red.): Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling.

Kjønstad, Asbjørn (1993): «Oversikt over lov om sosiale tjenester og grunnprinsipper i sosialretten, og Sosiale tjenester og naturalytelser», i Kjønstad m.fl. (red.): Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. Bergen.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (1997): Velferdsrett. Ad notam Gyldendal.

Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice og Hove, Harald (2000): Sosial trygghet og rettsikkerhet

Kollektiv transport for alle? DELTA-senteret. 2000.

Kolstad, P., Solvoll, G., & Brastad, B. (2000) Transport for forflytningshemmede - Statusundersøkelse i Nordland. Nordlandsforkning NF-rapport nr. 22/2000.

Konsesjon for Telenor AS. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 24.02.1999.

Krogh, Hilde, Lillian Caspersen, og Terje Binder (1994): «Rådsmedlemmenes erfaringer med rådsarbeidet» i Andreassen og Binder m.fl.: Brukermedvirkning - redskap for kvalitet og deltakelse i kommunene. Erfaringer fra tre prosjekter om kommunale råd for funksjonshemmede. Oslo: Rådet for funksjonshemmede, Norges byggforskningsinstitutt.

Kvalsund, Myklebust (1999): «Innestengning, utestengning eller inkludering» i KUF Rapport 1999: Evaluering av Reform 94.

Kvam, Marit Hoem. Redd barna Rapport 1/1995.

Kvam, Marit Hoem. Redd barna Rapport 1/1998

Labahå, Tove-Lill: Mestring hos samiske barn og unge Diedut 2/2.

Lange og Christophersen (1990): Byggeforskrift for tilgjengelighet. NBI prosjektrapport nr. 70, 1990.

Lange, Tore 1992: Solidaritet bygd på kunnskap. Innstilling om forskning for funksjonshemmede, NAVF.

Langeland, Bjørnskau, Lorentzen og Pedersen (1999): Mellom frihet og fellesskap. Det 21. århundres velferdssamfunn. Fafo-rapport 270. Fafo - Tiden.

Lein, Arne (1998): Levekår blant mottakere av grunnstønad belyst ved intervju og statistikk. Prosjektrapport til Sosial- og helsedepartementet.

Lein, Arne (1999): Upublisert materiale, Etat for rådssekretariater på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.

Lein, Arne og Lieungh, Anne (2001): . . .men regnestykkene deres ser ikke slik ut. Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver.

Lillestø, Britt (1998): Når omsorgen oppleves krenkende. Nordlandsforskning. NF-rapport 22/98.

Lillestø, Britt (1999): Funksjonshemmede kvinner og helse. Nordlandsforskning. NF-rapport nr. 7/99.

Linaker og Nøttestad (1998): Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 3

LINK - Senter for tilgjengelighet. Prosjektrapport. NTNU November 2000.

Lorentzen, Marit (1992): Tung bør, sterk rygg. Arbeids- og inntektsmønstre i familier med funksjonshemmede barn. INAS 2/1992.

Lorentzen, Marit (1994): De ungan som ikkje e slusa inn her, e ikkje funksjonshemma. INAS 3/1994.

Lunde, Magne (1994): Synshemmede og arbeid. Arbeidsforskningsinstituttet.

Lundeby, Hege (1998): Barn med funksjonshemming - Et annerledes familieliv? NTNU-rapport. Sosial arbeids rapportserie: 25.

Lundeby, Hege (1999) : Spørreskjemaundersøkelse blant foreldre til førskolebarn med funksjonshemming. Gjennomføring og frekvensfordelinger. NTNU, Institutt for sosialt arbeid, notat nr. 1.

Løchen, Yngvar (1996): De funksjonshemmete. Rådet for funksjonshemmede.

Markussen, Eifred (1995): «Dokumentert delkompetanse: Sesam, sesam eller en ny illusjon?» i Haug, P. Spesialpedagogiske utfordringer. Universitetsforlaget.

Markussen, Eifred (1996): «Delkompetanse: Den store hemmeligheten i Reform 94.»

Markussen, Eifred (1999): «Segregering til ingen nytte? Forskning om særskilt tilrettelagt videregående opplæring» i Haug, Tøssebro og Dalen: Den mangfaldige spesialundervisninga. Universitetsforlaget.

Markussen, Eifred (2000): Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående - hjelper det? Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet. Fafo-rapport 341.

Mather HM. & Keen, H (1985): The Southall Diabetes Survey: Prevalence of known diabetes in Asian and Europeans. BMJ, 291: 1081- 4. Storbritannia.

Mathiesen, Thomas (1992): Retten i samfunnet.

NHF 1998: Norges Handikapforbund, Notat til kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun ved møte 04.11.1998.

Medvirkning for funksjonshemmede. Deltakelse i planprosesser etter plan- og bygningsloven. NIBR. 1999.

Molvin, Olav (2000): Helse og Jus Oslo.

Moseng, Bera Ulstein (2000): Trygdefinansierte kjøretøy for funksjonshemmede. En vurdering av dagens ordning i et samfunnspolitisk perspektiv. NOVA.

Moser, Ingunn Brita (1997): Fra blyant til data. Informasjonsteknologi for funksjonshemmede. En brukerundersøkelse. TMV skriftserie nr. 31 1997.

Mørch, W.T./Skår, J.E./Andersgaard, A.B (1993) «Psykisk utviklingshemmede som foreldre. En undersøkelse av deres tilstand» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 10, 1994.

Møte mellan två världar: utvecklingsprosjekt för funktionshindrade personer med invandrarbakgrund. Arvfondsdelegationen, Socialdepartementet. 1996. Stockholm, Sverige.

Möteplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte. Sveriges Utbildningsradio 1999. Radioprogram og Tv-program i 5 deler, Sverige.

Norges Byggforskningsinstitutt (1997): Prosjektrapport 217-1997

Notabene nr. 2/2000. «Hovedfagsoppgave i statsvitenskap om politisk deltakelse blant døve.» Statens råd for funksjonshemmede. 2000.

Notabene nr. 4/2000. Statens råd for funksjonshemmede. 2000.

NSBs hjemmeside.

Ogden, Terje (1995): Kompetanse i kontekst. En studie av risiko og kompetanse hos 10-13-åringer. Oslo: Barnevernets utviklingssenter.

Ohlin, Crister och Källstigen, Gun (1998-99): Möteplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte. «Det händer i Sverige». Barn med invandrarbakgrund i Malmö särskola. Slutraport, Sverige.

Oliver, Michael. 1996: «Education for all? A perspective on an inclusive society» i M. Oliver (ed): Understanding disability, London, Macmillan .

Oliver; Michael. (1999): The politics of disablement. London, Macmillan

Opp av grøften? FFOs transportprosjekt - et samarbeid mellom samferdselsetatene i fylkene og funksjonshemmedes organisasjoner. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. 2000.

Opsahl, Torkel (1996): Internasjonale menneskerettigheter. Institutt for menneskerettigheter.

Overgangen fra videregående skole til arbeid. Autismeenheten, Rapport nr. 1 - 1999.

Pijnenburg, Marjolein (1989-93): Innvandrerfamilier med funksjonshemmede førskolebarn. Prosjektbeskrivelse, Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede. Meddelelse fra Kommisionen til Rådet, Europa-parlamentet, det økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget. (2000)

Ravneberg, Bodil (2000): «Grensebarna i skolen - utskilling av «sinkene» fra normal- og åndssvakekategoriene tidlig på 1900-tallet» i Froestad, Solvang og Søder (red.): Funksjonshemning og samfunn. Gyldendal.

Ravneberg, Bodil (2000): «Nødsarbeid, hjelp til selvhjelp, forkynnelse» i Froestad, Solvang og Søder (red.): Funksjonshemning og samfunn. Gyldendal.

Rawls, J (1971): A theory of juctice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001. Statusrapportering pr 04.10.99.

Rehabilitering i kommunene- en kartleggingsundersøkelse. ØF-rapport nr. 12/1997

Reise- og friluftsliv for funksjonshemmede i Nordland. Prosjektrapport. Nordland fylkeskommune. 1997.

Rettigheter for barn og unge med funksjonshemning. Statens råd for funksjonshemmede, 2000.

Romøren, Tor Inge (red.) (1995): HVPU-reformen i forskningens lys.

Romøren, Tor Inge (2000): Usynlighetskappen. Levekår for funksjonshemmede. Akribe.

Røe, P.G. (1996): Tilgjengelighet for funksjonshemmede i uteområdene. Hvordan blir behovene ivaretatt i kommunale planleggingsprosesser. Oslo: Norsk Institutt for By- og Regionforskning.

Samelovens språkregler (hefte) Kulturdepartementet 1992.

Samer -urfolk og minoritet (hefte) Kommunaldepartementet 1995.

Samordnet areal og transportplan for Kongsberg 1998-2015.

SFO for alle? Handikappede Barns Foreldreforening 2000

Seierstad, Ståle, Ann Kristin Eide, Kari Marie Helle og Angelika Schafft (1998): Evaluering av de statlige arbeidssamvirketiltakene og de kommunale aktivitetstilbudene for yrkeshemmede. Arbeidsforskningsinstituttet/Nordlandsforskning.

Simensen, M., & Aase, T. (1994). Transport av funksjonshemmede. Statusundersøkelse. Agderforskning

Simensen, Magnar og Aase, Trygve (1994): Mellom samferdsels- og sosialpolitikk. Agderforskning. FOU-rapport nr. 150 B/94.

Simonsen, Eva (1999): «Forskning om spesialundervisningens historie i Norge før 1965» i Haug, Tøssebro og Dalen: Den mangfaldige spesialundervisninga. Universitetsforlaget.

SIOS. 1998. Invandrare med funktionshinder. Slutrapport. Stockholm, Sverige.

Siverts og Bjørkly (1986): i Hvordan opplever foreldre til barn med store funksjonshemninger møtet med skolen? Handikappede Barns Foreldreforening 1998.

Sivilombudsmannens årsmelding for 1998

Skarpaas, Ingebjørg (1998): «Betydningen av lokale, tilpassede organiseringsformer» i Øverlier, Tine (red.): Fot i hose? Erfaringer i brukermedvirkning. Oslo. Kommuneforlaget.

Skouen, Arne (1966): Rettferd for de handicappede. Aschehoug.

Skrtic, Thomas (1991): «Student with special educational needs» i Effective schools for all. London: David Fulton Publ.

Skårbrevik, Karl Johan (1999): «Forskning om det spesialpedagogiske støttesystemet» i Haug, Tøssebro og Dalen: Den mangfaldige spesialundervisninga. Universitetsforlaget.

Slagstad, Rune (1998): Nasjonale strateger. Pax. Oslo.

Solvang, Per (1989): Yrkeshemmedes livsløp - forholdet til arbeid og utdanning. SEFOS .

Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk, prosedyrer og prosesser. Læringssenteret 2001.

Statlig informasjonspolitikk. Hovedprinsipper. Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 1994.

Stiglitz, J. E (2000): Economic of the public sector. New York: Norton, 2000.

Stoltenberg, Camilla (1992): Graviditetsdiabetes hos pakistanske kvinner i Norge. Norsk epidemiologi.

Stoltenberg, Camilla (1998): Birthdefects, stillbirth and infant death. Norsk Epidemiologi. Årgang 8, supplement nr. 2, Mai.

Studentboliger for funksjonshemmede. Behov, tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming. Norges byggforskningsinstitutt i oppdrag av DELTA-senteret. 2000.

Sverdrup, Sidsel M. (1997): Evaluering av lovers tilsiktede virkninger, en case-studie av markedsføringsloven.

Sveaass, Nora og Hauff, Edvard (1997): Flukt og fremtid. Psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Ad Notam Gyldendal.

Sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og omsorgstjenester. Rapport, Sosial- og helsedepartementet 1999.

Synliggjøring av unge innvandrere med funksjonshemning. FFO. 1997-99.

Syse, Aslak (1995): Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmede. Rettigheter, vern og kontroll som rettslige virkemiddel. Ad Notam, Gyldendal.

Syse, Aslak (1997): Funksjonshemmedes rettigheter i Velferds-Norge.

Søder, M. (1999): Specialpedagogisk forskning mellan det kliniske och det kontextuella. Bodø, Nordlandsforskning rapport 8/99.

Søkelys på hjelpemiddelformidlingen, konferanserapport. Sosial- og helsedepartementet. 1999.

Sørheim, Torunn Arntsen (1989-92): Pakistanske familier med funksjonshemmede barn.

Sørheim, T. A. (1995): Når kan vi reise til Frambu igjen?

Sørheim, T. A. (1998): «Unge funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn.» i Nilsson, B. og Lühr, E. Ungdomstid, Funksjonshemning, løsrivelse. Kommuneforlaget.

Sørheim, T. A. (1998): Vanlige kvinner - uvanlige utfordringer.

Sørheim, T. A. (2000): Fremmedspråklige familier på Frambu. Framburapport.

Sørheim, T. A. (2000-2003): Unge voksne med utviklingshemning.

Sørlie, Mari-Anne (1998): Liv og leven i skolen. Omfang og utslag av problematferd. NOVA-rapport 12b/98.

Teigum, Hanne Marit (1996): Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonstrapport.

Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, en brukerveiledning. Norges Handikapforbund. 1998.

Til beste for dem som trenger det mest. Rådet for funksjonshemmede. 1990.

Tilgjengelighet for alle i Bærum. Bærum kommunale råd for funksjonshemmede og Kommunalavdelingen for tekniske tjenester. Sandvika. 1994.

Tilgjengelighetsmal. Et verktøy for å kartlegge tilgjengelighet i uteområder, bygninger og offentlig transport. DELTA. 2000.

Tilgjengelige universiteter. Prosjektrapport 5/2000 Delta-senteret.

Tilrettelegging av elektronisk informasjon for synshemmede. Statens Informasjonstjeneste. 1998.

Trygdefinansierte heisløsninger i private hjem, prosjektrapport. DELTA/Rehab Nor. 2000.

Trygdefinansierte kjøretøy for funksjonshemmede. NOVA. 2000.

Tøssebro, Jan (1996): En bedre hverdag? Kommuneforlaget.

Tøssebro, Jan (red.) (1997): Den vanskelige integreringen. Universitetsforlaget.

Tøssebro, Jan (1999): «Integreringsprincipen i teori och praktikk» i Handikap, sunsätt, principer, perspektiv. Stockholm: Janhsson & Skyttmo.

Tåget för dig som har extra krav på tillvaron - Om SJs service för människor med handikapp. SJ Persontrafikkdivisjonen.

Uførepensjon og yrkesrettet attføring. Riksrevisjonen. 2001.

Universell utforming. Planlegging og design for alle. Rådet for funksjonshemmede. 1997.

Vassenden, Kåre (1997): Innvandrere i Norge. Hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? Statistisk sentralbyrå.

Vedeler, Liv (1999): «Spesialundervisning i barnehagen» i Haug, Tøssebro og Dalen: Den mangfaldige spesialundervisninga. Universitetsforlaget.

Vegheim, Berit (1996): Nettverk og møteplass for unge innvandrere med funksjonshemning. FFO, Oslo.

Vegheim, Berit (1997): Kartlegging av unge funksjonshemmedes bruk av fritidsarenaen. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Veileder i habilitering av barn og unge. Statens helsetilsyn 1-98.

Vigdel, R. (2000). Fysisk tilgjengelighet i boligsamvirkets blokkbebyggelse. NBBL Rapport 2000:2.

Wessel, T. (1998). Bolig og levekår. En analyse av boforholdsundersøkelsen 1995. Byggforsk Rapport 111 1998.

WHO, World Health Organization (1980): International Classification of Impairments, Disabilitites and Handicap.

WHO, World Health Organization (1997): International Classification of Impairments, Activities and Parcipation, Beta-I Draft.

Wisborg, Anna (1994): Får invandrare med handikapp rätt hjälp? Omsorgsnämden, Sverige.

Woll og Røed (1996): Tilbudet og rettigheter for døvblinde og døve med ulike funksjonshemninger.

Wormnæs, Siri (1999): i Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk.

Wrålsen (1999): Skolen for alle? Rapport fra undersøkelse om skoletilbudet og det spesialpedagogiske tilbudet til hørselshemmede barn. Hørselshemmedes Landsforbund.

Ytrehus, Siri, Stamsø, Mary Ann og Østerby, Steinar (1998): Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig. Prosjektrapport 246, Norges Byggforskningsinstitutt.

Østrem, Knut (1998): Hvordan opplever foreldre til barn med store funksjonshemminger møtet med skolen? Handikappede Barns Foreldreforening.

Aalmo Gunni (1996): Kvinna - Invandrare - Handikappad. Møjligheter till ett bra liv i Sverige. Nordiska Hälsovårdshøgskolan, Gøteborg, Sverige.

Aas, Henrik Natvig (1996): Levekår blant grunnstønadsmottakere 1995: Beskrivelse av de med dårligst levekår, Sintef STF 78 A96415.

Aasvang, Ragnhild (1998): Flyktninger med funksjonshemninger. Innvandrerkontoret, Bergen kommune.

Å høre eller ikke høre. Rapport fra arbeidsgruppe til å utrede framtidig organisering, dimensjonering, lokalisering og finansiering av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede. KUF-rapport 2000.

Forskrifter og rundskriv

Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Vedlegg til rundskriv F-083-99. (Lov om universitet og høgskoler, Lov av 12. mai nr. 22)

Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll 1997. KRD. (Plan- bygningsloven, lov av 14. juni 1985 nr. 77)

Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000-01 og om tilbakebetaling av lån for 2000.(Utdannningstøtteloven, Lov av 26. april 1985 nr. 21):

KARNOV - Norsk kommentert lovsamling.

Midlertidig forskrift om opptak til grunnutdanninger ved statlige høgskoler. Rundskriv F-2-98. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (Lov om universitet og høgskoler, lov av 12. mai nr. 22)

Om ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 mv, herunder ansvar og godkjenning av ansvarlige. Rundskriv H-12/97. KRD.

Rundskriv (1998): Om utenlandsadopsjon med retningslinjer for undersøkelse av adoptivhjem. Barne og familiedepartementet. (Adopsjonsloven, lov av 28. feb. 1985 nr. 8)

Rundskriv 30. Retningslinjer for tildeling av ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag med kjente funksjonshemninger. Utlendingsdirektoratet (UDI) 1997.

Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle. MD/KRD/SHD.

Rundskriv I-1/93 Sosialtjenesteloven. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-13/97 Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-42/98 Retningslinjer om omsorgslønn. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-40/99 Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-42/99 Om rettleiande retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemma. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-43/99 Ansvaret for å yte pleie og omsorgstjeneste ved flytting mellom kommunene. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-44/99 Om handlingsplan for funksjonshemma. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-19/2000. Status for mennesker med psykisk utviklingshemning. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv I-15/2001. Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002 Statusrapportering for 2000. Sosial- og helsedepartementet.

Rundskriv til Folketrygdloven (lov av 28. feb. 1997 nr.19).Rikstrygdeverket.

Rådsdirektiv 2000/78/EØF.

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. 1997. Kommunal- og regional departementet.

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Statens bygningstekniske etat. 1997.

Til forsiden