NOU 2005: 7

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005— Rapport nr. 1, 2005 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om inntektsutviklingen for husholdningene

 • Husholdningenes disponible realinntekt økte ­ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet med 4,3 prosent fra 2003 til 2004.

 • Lønnsinntekter og netto formuesinntekter ga de største bidragene til inntektsveksten.

 • Regnet per person gikk disponibel realinntekt opp med 3,7 prosent i 2004.

 • Lønnstakere hadde en gjennomsnittlig økning i reallønn etter skatt på 3,2 prosent fra 2003 til 2004 mot 2,1 prosent året før. For hovedgrupper av lønnstakerne lå veksten mellom 3,1 og 3,6 prosent.

 • Fra 1997 til 2003 har de 10 prosentene av lønnstakerne med de høyeste lønningene (desil 10), økt sin andel av de totale lønnsinntektene med 0,7 prosentpoeng til 18,9 prosent og desil 9 har økt sin andel med 0,3 prosentpoeng til 12,8 prosent. Dette har særlig skjedd på bekostning av desilene 1-6.

Tall i avsnitt 2.1 fokuserer på husholdningenes disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet. I avsnittene 2.2 og 2.3 presenteres mer detaljerte tall for inntektsutviklingen for utvalgte eksempler på husholdninger der en spesielt fokuserer på betydningen av ulik lønnsutvikling, skattesystemet og utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden. I avsnitt 2.4 redegjøres for en del trekk ved fordelingen av lønnsinntekt.

2.1 Disponibel realinntekt i husholdningssektoren

Nasjonalregnskapets inntektsregnskap inneholder en samlet oversikt over husholdningssektorens inntekter og utgifter, dvs. etter at en har summert over alle økonomiske enheter hjemmehørende i husholdningssektoren. (For en nærmere redegjørelse for hva som inngår i husholdningssektoren se boks 2.1)

Tabell 2.1 viser husholdningenes inntekter og utgifter fordelt på ulike poster I perioden 1995 - 2004 var den gjennomsnittlige veksten i husholdningenes disponible realinntekt på 4,0 prosent per år. Ifølge nasjonalregnskapet økte husholdningenes disponible realinntekt med 4,3 prosent i 2004. De store svingningene i inntektsveksten i de siste årene, skyldes i all hovedsak både store positive og negative vekstbidrag fra mottatt aksjeutbytte. Størrelsen på utbetalt aksjeutbytte er trolig påvirket av skattemessige tilpasninger gjennom foretak der husholdningene eier majoriteten av aksjene. Figur 2.1 viser veksten i disponibel realinntekt og disponibel realinntekt eksklusive mottatt aksjeutbytte, og illustrerer godt hvilken betydning svingningene i mottatt aksjeutbytte har hatt for veksten i disponibel realinntekt.

Figur 2.1 Vekst i disponibel realinntekt for hus­holdninger
 og ideelle organisasjoner. Prosentvis endring fra året
 før.

Figur 2.1 Vekst i disponibel realinntekt for hus­holdninger og ideelle organisasjoner. Prosentvis endring fra året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.1 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter1 . 1995-2004. Milliarder kroner

199519961997199819992000200120022003*2004*gj.snitt
Inntekter680,3715,4757,7827,4878,0938,5977,51051,41103,51141,8
Lønnsinntekter372,2396,1428,6468,4498,6524,2554,3582,9600,3623,0
Blandet inntekt290,788,589,392,192,996,099,2106,3108,3115,9
Herav: Tjenester fra egen bolig41,840,637,938,539,742,845,049,151,854,6
Formuesinntekter43,543,942,452,857,971,164,396,299,899,1
Herav: Avkastning på forsikringskrav318,518,618,719,717,819,823,523,524,926,1
Herav: Mottatt aksjeutbytte10,911,513,118,119,429,613,543,155,263,7
Offentlige stønader145,0152,7158,8169,8182,1195,1209,0224,7245,7252,3
Andre inntekter428,834,238,544,346,652,150,741,249,451,4
Utgifter200,8210,7220,5244,4266,6285,5310,4324,6322,5321,3
Skatt av inntekt og formue147,0159,2174,4189,7201,2216,3228,9236,9243,3259,3
Formuesutgifter46,544,938,546,556,559,471,476,767,949,4
Andre utgifter47,36,77,58,28,89,710,111,011,412,6
Disponibel inntekt479,4504,7537,3582,9611,5653,0667,0726,8780,9820,5
Disponibel realinntekt5574,2596,3620,3656,8675,2700,1698,9750,8786,4820,5
Vekst i disponibel realinntekt, prosent3,03,84,05,92,83,7-0,27,44,74,34,0
Vekst i disponibel realinntekt ekskl. mottatt aksjeutbytte, prosent2,63,83,95,22,72,22,53,13,53,63,3

* Foreløpige tall.

1 På grunn av avrunding summerer ikke underkomponentene seg nøyaktig opp til totaltallene.

2 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Denne inntekten inkluderer også avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie i egen næringsvirksomhet. Tjenester fra egen bolig, eller driftsresultat fra egen bolig, er en beregnet avkastning av boligkapitalen.

3 Avkastning på forsikringskrav er avkastningen på husholdningenes fordringer på forsikringsselskap, og private pensjonskasser og fond. Disse fordringene er i all hovedsak verdien av private livs- og pensjonsforsikringer.

4 Andre inntekter består av stønader fra utlandet, netto overføringer til ideelle organisasjoner og overføringer til husholdninger fra innenlandske sektorer utenom det offentlige. Andre utgifter omfatter stønader til utlandet og overføringer fra husholdninger til innenlandske sektorer utenom det offentlige.

5 2004-kroner. Nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er brukt som deflator. Denne prisindeksen avviker bl.a. på grunn av definisjonsforskjeller noe fra konsumprisindeksen (KPI). For 2004 har nasjonalregnskapet beregnet at prisveksten på konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner var 0,7%. Dette er noe høyere enn veksten i KPI.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.2 og 2.3 viser hvordan de ulike inntekts- og utgiftskomponentene har bidratt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1994-2004 1 . Bidragene fra lønnsinntekter , som er den største inntektskomponenten, har jevnt over vært store i de siste 10 årene med unntak av 2000 og 2003 hvor bidraget var mer beskjedent. Tall fra nasjonalregnskapet viser at vekstbidraget fra lønnsinntektene var på 18,4 milliarder i 2004, noe som tilsvarer 2,3 prosentpoeng. Dette er 2,0 prosentpoeng høyere enn lønnsbidraget i 2003. Det lave bidraget fra lønnsinntektene i 2003 hang sammen med nedgang i sysselsettingen.

Tabell 2.2 Disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Endring i milliarder 2004-kroner.

199519961997199819992000200120022003*2004*gj.snitt
Endring i disponibel realinntekt16,522,124,136,518,424,9-1,151,835,634,126,3
Bidrag fra
– Lønnsinntekter17,722,226,932,922,811,418,821,42,418,419,5
– Blandet inntekt0,5-4,0-1,50,6-1,30,41,05,9-0,76,90,8
– Offentlige stønader1,46,82,97,99,78,19,913,015,35,08,0
– Skatt av inntekt og ­formue-7,9-12,0-13,3-12,3-8,5-9,7-7,9-4,8-0,3-14,3-9,1
– Netto formuesinntekter6,82,45,62,6-5,511,0-19,927,612,017,56,0
– Andre inntekter netto-2,06,63,44,81,13,7-2,9-11,27,00,61,1

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.3 Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. Prosentpoeng.

199519961997199819992000200120022003*2004*gj.snitt
Vekst i disponibel realinntekt. Prosent3,03,84,05,92,83,7-0,27,44,74,34,0
Bidrag fra
– Lønnsinntekter3,23,94,55,33,51,72,73,10,32,33,0
– Blandet inntekt0,1-0,7-0,20,1-0,20,10,10,8-0,10,90,1
– Offentlige stønader0,21,20,51,31,51,21,41,92,00,61,2
– Skatt av inntekt og formue-1,4-2,1-2,2-2,0-1,3-1,4-1,1-0,70,0-1,8-1,4
– Netto formues­inntekter1,20,40,90,4-0,81,6-2,83,91,62,20,9
– Andre inntekter netto-0,41,20,60,80,20,5-0,4-1,60,90,10,2

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Offentlige stønader , som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har i hele perioden 1995-2004 gitt positive bidrag til veksten i husholdningenes disponible realinntekt. I perioden 1998-2003 var bidraget fra offentlige stønader gjennomgående høyt. Dette må ses i sammenheng med en økning i utgiftene under folketrygden, samt innføring av kontantstøtteordningen i perioden. For 2004 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at posten ga et vekstbidrag på 5,0 milliarder kroner, som tilsvarer 0,6 prosentpoeng. Det relativt lave vekstbidraget dette året må også ses i sammenheng med reduksjon i sykepengeutbetalinger, arbeidsledighetsstønader og utdanningsstønader. Pensjonsutbetalingene trakk opp etter en realvekst på 5,4 prosent i 2004.

Bidragene fra skatt av inntekt og formue vil, med uendrede gjennomsnittlige skattesatser, være negative så lenge realinntektene øker. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet kan skatt av inntekt og formue anslås å ha bidratt til å redusere veksten i husholdningenes disponible realinntekt med 14,3 milliarder 2004-kroner fra 2003 til 2004, tilsvarende 1,8 prosentpoeng. Det relativt høye negative bidraget må ses i sammenheng med veksten i lønnsinntektene samt lavere netto renteutgifter, som isolert trekker i retning av høyere skattbar inntekt.

Tabell 2.4 Vekst i disponibel realinntekt per person1 . Prosent

199519961997199819992000200120022003*2004*Gj.snitt 1995-04
Disponibel real­inntekt per ­person2,43,33,45,22,03,1-0,66,74,13,73,1

* Foreløpige tall

1 Basert på tall fra folkemengden ved utgangen av året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Boks 2.1 Nærmere om noen begreper knyttet til husholdningenes inntekter

Utviklingen i husholdningenes disponible realinntekter blir i hovedsak bestemt av fire forhold; inntektsutviklingen, skatteendringer, utviklingen i netto formuesinntekter og prisutviklingen.

 • En personhusholdning kan ha inntekt fra flere kilder, f.eks. lønnsinntekt og blandet inntekt. Blandet inntekt er driftsresultatet fra næringsvirksomhet, som blant annet inkluderer avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie. Husholdningene kan ha formuesinntekter som består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte på aksjer, avkastning på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Husholdningen kan også ha inntekter fra pensjoner og andre trygdeordninger. En lønnstakerhusholdning har lønn som hovedinntekt, mens blandet inntekt og trygder er hovedinntekter for henholdsvis personlig næringsdrivende og trygdede. Det er grunn til å merke seg at varige konsumgoder utenom bolig ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet regnes som konsumert i sin helhet det året de anskaffes. I tråd med dette inngår derfor ikke beregnet avkastning på varige konsumgoder utenom bolig som inntekt i nasjonalregnskapets inntektsregnskap. Husholdningene er derimot eiere av produksjonssektoren for boligtjenester, og mottar følgelig den beregnede avkastningen på boligkapitalen som en del av sin inntekt.

 • Tallene i dette kapittelet inneholder også inntektene og utgiftene til Ideelle organisasjoner. Ideelle organisasjoner er enheter som tilbyr sine tjenester til husholdningene, og som hovedsakelig er engasjert i ikke-markedsrettet virksomhet. Deres hovedinntekts­kilder er overføringer fra offentlig forvaltning, medlemskontingenter og frivillige bidrag fra husholdninger og foretak.

 • Skatten for ulike husholdninger kan variere selv om den samlede inntekten i utgangspunktet er lik. Ulike inntektsarter kan etter skattereglene bli behandlet forskjellig. Skattene vil også være avhengige av hvordan husholdningene innretter seg. F.eks. vil skattene avhenge av om inntekten i husholdningen er opptjent av en eller flere personer og fordelingen av inntekt dem i mellom. Videre kan fortsatt en husholdning til en viss grad påvirke skattens størrelse ved sin finansielle tilpasning.

 • Beregninger av disponibel realinntekt krever en omregning til faste priser, dvs. en må dividere den løpende inntekten med en prisindeks . Valget av prisindeks er ikke opplagt. Det vanlige er å deflatere husholdningenes inntekter med en felles prisindeks - enten konsumprisindeksen eller nasjonalregnskapets prisindeks for husholdningers og ideelle organisasjoners totale forbruk. I beregningene i denne rapporten er den sistnevnte prisindeksen benyttet.

Det bør understrekes at disponibel realinntekt ikke gir direkte utrykk for levekår . Blant annet er ikke offentlig konsum med i beregningene selv om denne posten er et viktig bidrag til levekårene.

Det bør også nevnes at enkelte inntektskom­ponenter som inntektsføres i nasjonalregnskapet, ikke utbetales til husholdningene det aktuelle året. Et eksempel på dette er avkastning på husholdningenes forsikringskrav.

Omvurdering av aktiva, f.eks. ikke realiserte aksjegevinster/tap, endringer i verdien av boligkapitalen o.l., inngår ikke i begrepet disponibel inntekt slik det er presisert ovenfor. Slike omvurderinger av aktiva vil påvirke forbruksmulighetene over tid, men hører begrepsmessig hjemme i et kapitalregnskap for husholdningene.

Husholdningenes formuesinntekter består av renter på bankinnskudd, aksjeutbytte, beregnet avkasting på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Formuesutgiftene består i all hovedsak av gjeldsrenter. Husholdningene har langt høyere rentebærende gjeld enn rentebærende fordringer, når vi holder husholdningenes forsikringskrav utenom.

For 2002 viser nasjonalregnskapstall at endringene i netto formuesinntekter bidro med hele 27,6 milliarder 2004-kroner til veksten i husholdningenes disponible realinntekt, tilsvarende 3,9 prosentpoeng. Dette skyldes i hovedsak en kraftig vekst i utbetalt aksjeutbytte i 2002. For 2003 anslås et positivt bidrag til veksten i disponibel realinntekt på 12,0 milliarder 2004-kroner, noe som tilsvarer 1,6 prosentpoeng. Denne utviklingen skyltes hovedsakelig en sterk vekst i mottatt aksjeutbytte. For 2004 viser foreløpige tall at posten bidro med 17,5 milliarder 2004-kroner, som tilsvarer 2,2 prosentpoeng. Bak denne utviklingen lå en fortsatt økning i mottatt aksjeutbytte samt en større reduksjon i renteutgifter enn i renteinntekter.

Tall fra inntektsregnskapet for husholdningssektoren er summariske i den forstand at de ikke korrigerer for endringer i husholdningenes antall og sammensetning. Disponibel realinntekt regnet per person kan for 2004 anslås til i underkant av 180 000 kroner. Med omtrent 2,3 personer per husholdning (jfr. Folke- og boligtellingen 2001) blir gjennomsnittlig disponibel realinntekt per husholdning i underkant av 410 000 kroner. I tabell 2.4 vises årlig prosentvis vekst i disponibel realinntekt i husholdningssektoren regnet per person i perioden 1995-2004. I denne perioden var den årlige gjennomsnittlige veksten i disponibel realinntekt per person 3,1 prosent. For 2004 viser foreløpige nasjonalregnskapstall en vekst på 3,7 prosent mot 4,1 prosent i 2003.

2.2 Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger

Avsnitt 2.1 gjengir tall for husholdningenes samlede disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet, som i tillegg til lønnsinntekter bl.a. omfatter pensjonsinntekter, blandet inntekt (i hovedsak driftsresultatet fra næringsvirksomhet) og netto formuesinntekter, jf. boks 2.1. I dette avsnittet studeres utviklingen i kjøpekraft for ulike grupper lønnstakerhusholdninger, dvs. som har lønn som hovedinntektskilde. Reelle endringer i skatter vil medføre forskjeller i lønnsveksten før og etter skatt. I tillegg vil økning i priser normalt bidra til at lønn etter skatt øker mindre reelt enn nominelt. Veksten i reallønn etter skatt forteller hvordan kjøpekraften for lønnsinntekten for ulike grupper lønnstakere endrer seg.

Økningen i gjennomsnittlig reallønn 2 etter skatt for lønnstakere med et fullt normalårsverk (uten overtid) var om lag 3,2 prosent fra 2003 til 2004. Veksten i husholdningenes reallønnsinntekter, som i tillegg til lønnsveksten er påvirket av utviklingen i antall utførte årsverk, var 4,3 prosent i samme periode. Veksten i husholdningenes disponible realinntekt regnet pr. person var 3,7 prosent i 2004.

2.2.1 Nærmere om beregninger av utvik­lingen i reallønn etter skatt fra 2002 til 2004 for hovedgrupper av lønnstakere

Maksimal skatt på alminnelig inntekt har vært 28 prosent fra 1992 til 2005. Maksimal marginalskatt på lønn var 48,8 prosent i 1992, 49,5 prosent fra 1993 til 1998 , 49,3 prosent i 1999 og 55,3 prosent fra 2000 til 2004. I 2005 er maksimal marginalskatt på lønn redusert til 51,3 prosent. I de senere årene har det blitt vedtatt enkelte skatteendringer på lønnsinntekter gjennom økninger i bunnfradragene og økninger i innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten. Skattesatser og inntektsgrenser mv. for inntektsårene fra 2000 til 2005 fremgår i tabell 7.1 i vedlegg 7.

I tabell 2.5 legger Beregningsutvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for hovedgrupper av lønnstakere fra 2002 til 2004. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nivå og vekst i årslønn som gjengis i tabell 3.1.

Tabell 2.5 viser at lønnstakere som har hatt en årslønn og en lønnsvekst som tilsvarer gjennomsnittet for alle grupper, har fått en økning i reallønn etter skatt 3 på 3,2 prosent fra 2003 til 2004. Dette er en økning i veksten på 1,1 prosentpoeng i forhold til veksten fra 2002 til 2003. Økningen skyldes i hovedsak en betydelig lavere prisvekst og at nominell lønnsvekst ikke har blitt redusert i samme grad.

Tabell 2.5 Beregnet vekst i reallønn etter skatt per årsverk for utvalgte forhandlingsgrupper. Skattytere i klasse 1 med gjennomsnittlig årslønn og med standardfradrag. Vekst i prosent

2002-20032003-2004
GrupperGjennomsnittlig årslønn i 2003, krLønnsvekstVekst i reallønn etter skattLønns- vekstVekst i reallønn etter skatt
Industriarbeidere1290 1003,51,23,63,2
Industrifunksjonærer2413 4004,62,43,83,4
HSH-bedrifter i varehandel3295 7004,42,03,53,1
Forretnings- og sparebanker og forsikring4385 5004,52,44,03,6
Statsansatte327 3004,31,93,73,3
Kommuneansatte5295 0004,72,03,83,4
Veid snitt av alle grupper6322 0004,52,13,63,2

1 Gjelder for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke. ­Omfatter industriarbeidere som inngår i NHO-bedrifter.

2 Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

3 Tall for HSH-bedrifter i varehandel er for heltidsansatte.

4 Dekker noen flere grupper enn forhandlingsområdet.

5 Dekker også skoleverket.

6 Gjennomsnittet er veid med andel av total utbetalt lønn som vekter. Gjennomsnittet gjelder alle grupper, også de som ikke inngår i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Boks 2.2 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

 • Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).

 • Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere. Det vil bl.a. si at det kun gis standardfradrag i inntekt (personfradrag, minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt).

 • Barnetrygd er regnet som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført fom. 1.8.1998.

 • Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved ­omregning til reallønn. Konsumprisindeksen økte med 2,5 prosent fra 2002 til 2003 og med 0,4 prosent fra 2003 til 2004.

Beregninger basert på så enkle forutsetninger må brukes med forsiktighet. Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

 • Resultatene indikerer i hvilken retning ­endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.

 • Siden det bare forhandles om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnsinntekten være av særlig interesse.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved at en trekker inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tar en også hensyn til barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. En kommer deretter fram til reallønn etter skatt ved å deflatere den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen. Endringen i reallønn etter skatt blir da den prosentvise forskjellen mellom årets og fjorårets reallønn etter skatt.

Vekst i reallønn etter skatt kan variere noe for de ulike gruppene uavhengig av den nominelle lønnsveksten. Dette ser vi ikke i anslagene fra 2003 til 2004, men er framtredende i veksttallene fra 2002 til 2003. Dette har først og fremst sammenheng med lettelser i toppskatten i årene 2002 og 2003. For grupper som var/er innenfor toppskattegrensen vil høyere innslagspunkt i toppskatten slå ut i relativt høyere reallønnsvekst enn for grupper med gjennomsnittlig årslønn lavere enn innslagspunktet for toppskatt. I 2002 var innslagspunktet i toppskatten i trinn 1 320 000 kroner, mens grensen økte til 340 700 kroner i 2003. I 2004 ble toppskattegrensen økt i tråd med anslått lønnsvekst til 354 300 kroner. Videre vil lettelser i beskatningen gjennom endrede grenser, som for eksempel økt øvre grense i minstefradraget, gi ulike utslag for veksten i reallønn etter skatt avhengig av lønnsnivå.

For industriarbeidere økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 3,2 prosent fra 2003 til 2004, mens økningen for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter var om lag 3,4 prosent i samme periode. For kommuneansatte inklusive skoleverket økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 2003 til 2004. Veksten for statsansatte var på 3,3 prosent.

Tabellen illustrerer at ansatte i HSH-bedrifter innen varehandelen har fått en vekst i reallønn etter skatt på 3,1 prosent fra 2003 til 2004. I samme periode hadde ansatte innen finanstjenester tilsvarende en kjøpekraftsutvikling på i størrelsesorden 3,6 prosent.

Beregningsutvalget har også sett på hva familietyper kan bety for kjøpekraftsutviklingen. I tabell 2.6 har en beregnet utviklingen i reallønn etter skatt for lønnstakere med en lønnsinntekt i 2003 på henholdsvis 300 000 kroner og 550 000 kroner. Beregningene er utført for enslige lønnstakere hhv. uten barn og med ett barn, for lønnstakere som forsørger ektefelle og to barn, og for ektepar der begge ektefeller arbeider og har to barn.

De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 2.2.

Utvalget har i beregningene i tabell 2.6 lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5 prosent fra 2002 til 2003 og 3,6 prosent fra 2003 til 2004.

Tabell 2.6 Beregnet vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger. Vekst i prosent

2002-20032003-2004
LønnsinntektNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skattNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
300 000 kroner i 2003
Enslig lønnstaker uten barn14,52,13,63,2
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn2,34,51,63,62,9
550 000 kroner i 2003
Enslig lønnstaker uten barn14,52,33,63,3
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn2,34,52,03,63,0
Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 350 000 kroner og den andre 200 000 kroner44,52,03,63,1

1 Enslige lønnstakere uten barn blir liknet i klasse 1.

2 Ektepar med én inntekt og enslige med forsørgeransvar, vil bli liknet i klasse 2.

3 Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de forsørger.

4 Ektefellene i dette typehusholdet vil bli liknet særskilt i klasse 1.

Kilde: Beregningsutvalget.

Tabell 2.6 illustrerer hvordan kjøpekraften for noen utvalgte husholdningstyper, med og uten barn, påvirkes av skatteendringene i de to siste årene. Med de forutsetningene som er valgt, varierer økningen i reallønnen etter skatt fra 2003 til 2004 for de utvalgte typehusholdningene fra 2,9 prosent til 3,3 prosent. Økningen i reallønnen etter skatt er relativt høyest for husholdninger uten barn. Dette skyldes at barnetrygdsatsene er underregulert ift. lønnsveksten i perioden.

2.2.2 Kort om endringer i skatteregler for lønnstakere fra 2004 til 2005

Skattereglene for lønnstakere for 2005 innebærer skattelette i forhold til 2004, spesielt for lønnstakere med middels eller høyt lønnsnivå. Dette skyldes hovedsakelig justeringer i minstefradraget og i toppskatten. Øvre grense i minstefradraget for lønnsinntekt er økt fra 47 500 til 57 400 kroner, og satsen i minstefradraget er økt fra 24 prosent til 31 prosent for lønnstakere. Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten er økt med 7,5 prosent til 381 000 for klasse 1 4 . Satsene i toppskatten i trinn 1 og i trinn 2 er redusert til hhv. 12 prosent. og 15,5 prosent. Utover redusert gjennomnittsskatt innebærer lettelsene redusert marginalskatt både for personer med høyere og lavere lønnsinntekter.

Det er også vedtatt andre endringer i skatteregler som kan berøre lønnstakere. Fordelsskatten på bolig er fjernet fra 1.1. 2005. I den forbindelse er også reglene for fradrag for ekstraordinær skade på bolig fjernet. Nedre grense for reiseutgifter for å kunne motta reisefradrag er hevet til 12 800 kroner. Videre er foreldrefradraget for dokumenterte kostnader til pass og stell av barn økt med inntil 5000 kroner for hvert barn utover det andre barnet, mens særfradraget for forsørgelse er fjernet.

Barnetrygden er nominelt uendret fra 2004 til 2005.

2.3 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 2002 til 2004

Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra folketrygden er grunnpensjon, særtillegg og tilleggspensjon. Grunnpensjonen for enslige pensjonister tilsvarer ett grunnbeløp i folketrygden (G). For ektepar og visse typer samboere ble grunnpensjonen økt fra 1,5 til 1,6 G fra 1.5.2003 og fra 1,6 til 1,65 G fra 1.5.2004. Minstepensjon består av både grunnpensjon og særtillegg. Særtillegg gis til pensjonister som ikke har opptjent tilleggspensjon, eller som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget. Særtillegget er 0,7933 G for enslige minstepensjonister og 1,5866 G for et ektepar der begge har minstepensjon.

Pensjonistenes inntekter fra folketrygden blir normalt regulert 1. mai hvert år. Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og i pensjonene til enslige som er født uføre eller blir uføre i ung alder, i perioden 1.5.1993 til 1.5.2004 fremgår av tabell 7.2 i vedlegg 7.

Pensjonister med tilleggspensjon utover særtillegget vil generelt øke sin pensjonsinntekt i takt med økningen i grunnbeløpet. Økningen i utbetalt minstepensjon for enslige var 3,9 prosent fra 2003 til 2004. Grunnpensjonen for ektepar ble økt fra 2004 slik at disse fikk en økning i utbetalt pensjon på 6,1 prosent fra 2003 til 2004. Også i 2003 ble grunnpensjonen for ektepar endret, noe som bidro til ulik vekst i utbetalt minstepensjon for enslige og ektepar fra 2002 til 2003. Økningen i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 inneholdt for øvrig en etterslepskompensasjon som hadde sin bakgrunn i de retningslinjene Stortinget har vedtatt for regulering av pensjonistenes inntekter.

Tabell 2.7 viser beregnet vekst i minstepensjon og realvekst i minstepensjon for enslige og ektepar uten andre inntekter eller formue fra 2002 til 2003 og fra 2003 til 2004. Realveksten i pensjon var 2,6 for enslige pensjonister fra 2002 til 2003. Økt grunnpensjon for ektepar bidro til at realveksten for denne gruppen økte med 4,9 prosent fra 2002 til 2003.

Fra 2003 til 2004 har realveksten i pensjon for enlige økt med 3,5 prosent, mens realveksten for minstepenjon for ektepar i samme periode var på 5,7 prosent. Forskjellen i realvekst for enslige og ektepar skyldes økningen i grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Den relativt høye realveksten i pensjon fra 2003 til 2004 kan forklares med den lave prisveksten i perioden.

Tabell 2.7 Utviklingen i minstepensjonene.1 Prosentvis endring fra året før

20032004
Gjennomsnittlig minstepensjon i 2004, krVekst i utbetalt pensjonRealvekst i ­pensjonVekst i utbetalt pensjonRealvekst i ­pensjon
Enslig104 2615,12,63,93,5
Ektepar187 2257,44,96,15,7

1 Veksten i utbetalt minstepensjon fra 2001 til 2003 gjelder dem som var minstepensjonister gjennom hele denne perioden.

Kilde: Beregningsutvalget.

Uførepensjonister og alderspensjonister med pensjon fra folketrygden har rett på særfradrag for alder og uførhet mv. Alle pensjonister betaler lav trygdeavgift på inntekter som ikke gir opptjening av pensjonspoeng. En særskilt skattereduksjonsregel sikrer videre at minstepensjonister uten særlig formue eller inntekter utover minstepensjonsnivå ikke skal betale skatt. Denne fordelen avtrappes gradvis med økende inntekt.

Beregningene ovenfor gjelder pensjonsytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av andre pensjonsordninger, men utvalget har ikke vurdert ytelser fra disse.

Utviklingen i disponibel realinntekt for den enkelte pensjonist vil variere avhengig av bl.a. pensjonens størrelse, pensjonistens sivilstand og andre inntekts- og formuesforhold.

Tabell 2.8 viser veksten i overføringer fra 1993 til 2002 for pensjonistene som samlet gruppe. Det har vært en reell vekst i overføringene fra 1993 til 2002 på om lag 32,8 pst. Overføringer utgjør vel 86 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 2002 (se vedleggstabell 8.3). Overføringenes andel av samlet inntekt har ikke endret seg vesentlig siden 1993.

Tabell 2.8 Utvikling i overføringer for pensjonister fra 1993 til 2002 målt som andel av samlet inntekt før skatt og i prosentvise årlige og samlede vekstrater Prosent

Andel av samlet inntekt før skattÅrlig vekst i overføringerSamlet vekst i overføringer fra 1993
199386,0
199986,720,3
200085,42,223,0
200186,42,626,2
200286,15,232,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget

2.3.1 Kort om endringene i de særskilte skattereglene for pensjonister fra 2004 til 2005

Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt ble økt i tråd med forventet lønnsvekst. Særfradraget for alder og uførhet ble holdt uendret fra 2004 til 2005. Grensene for skattefri nettoinntekt for enslige pensjonister er oppjustert med den anslåtte lønnsveksten i 2005 i Nasjonalbudsjettet til 92 100 kroner. For å sikre at minstepensjon fortsatt skal være skattefri, ble skattefri nettoinntekt for ektepar økt med anslått samlet vekst i utbetalt minstepenjon til 151 000 kroner .

Endringene i skattereglene for pensjonister innebærer at en enslig pensjonist i 2005 vil begynne å betale skatt på inntekter over 121 184 kroner. Tilsvarende vil et pensjonistektepar med lik pensjon begynne å betale skatt på inntekter over 198 684 kroner. Dette er en økning på 4 prosent for enslige og 5 prosent for ektepar i forhold til 2004. Det er her lagt til grunn at pensjonistenes nettoformue ikke overstiger 200 000 kroner. Det forutsettes også at pensjonistene kun har pensjonsinntekt og kun har standardfradrag.

2.4 Fordeling av lønn

Beregningsutvalget la i avsnitt 2.4 i NOU 2004:14 fram en del statistikk som kastet lys over fordelingen av inntekt for individer. Det ble spesielt lagt vekt på å redegjøre for enkelte trekk ved fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter. I denne rapporten presenterer utvalget statistikk som viser fordelingen av lønnsinntekt for heltidsansatte lønnstakere i perioden 1997-2003.

2.4.1 Nærmere om fordelingen av lønns­inntekt før skatt for heltidsansatte

Tallene som presenteres i dette avsnittet, omfatter en sammenveiing av heltidsansatte lønnstakere basert på et materiale fra Statistisk sentralbyrå. Lønnsbegrepet er det samme som benyttes i tabell 3.1, dvs. avtalt utbetalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

Tabell 2.9 viser fordelingen av lønnsinntekt for heltidsansatte for årene 1997-2003. Den viser hvor stor del av den totale lønnsinntekten de ulike lønnsgruppene (desilene) mottar. I 2003 mottok de 10 prosentene (desil 1) med lavest lønn 6,0 prosent av de samlede lønnsinntektene. De 10 prosentene med høyest lønnsinntekt (10. desil) mottok i 2003 18,9 prosent av samlet lønnsinntekt for heltidsansatte.

Fordelingen av lønnsinntekt blant heltidsansatte lønnstakere fra 1997 til 2003 viser en forskyvning i lønnsfordelingen over denne perioden mot høyere andeler av total lønnsinntekt for gruppene (desilene) med de høyeste lønningene. Gini-koeffisienten har økt fra 0,167 til 0,182 i denne perioden, se boks 2.3 for definisjon av Gini-koeffisienten. De 10 prosentene av lønnstakerne med de høyeste lønningene (desil 10), har økt sin andel av de totale lønnsinntektene med 0,7 prosentpoeng til 18,9 prosent og desil 9 har økt sin andel med 0,3 prosentpoeng til 12,8 prosent. Dette har særlig skjedd på bekostning av desilene 1-6. Enkelte personer kan ha beveget seg mellom lønnsgrupper i perioden. Fordelingen sier derfor ikke direkte noe om lønnsutviklingen for den enkelte.

Siste kolonne i tabellen viser den prosentvise endringen i gjennomsnittlig lønnsinntekt fra 1997 til 2003. Samlet sett økte gjennomsnittlig lønnsinntekt i perioden med 36,2 prosent. Det var økende lønnsvekst fra desil 1 til 10. De 10 prosentene med de høyeste inntektene hadde den største økningen med 40,8 prosent. Den laveste økningen hadde desil 1 med 28,2 prosent.

Tabell 2.9 viser også fordelingen av lønnsinntekt blant heltidsansatte menn og kvinner.

Spredningen i lønnsinntekt målt ved Gini-koeffisienten er større blant menn enn kvinner, 0,193 for menn og 0,147 for kvinner i 2003. På den annen side har økningen i spredningen fra 1997 til 2003 vært større blant kvinner enn for menn.

Tabell 2.9 Fordelingen av total lønnsinntekt for heltidsansatte. Per 1. september/1. oktober 1997-2003.

  1997199819992000200120022003  
  Gjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentGjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentGjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentGjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentGjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentGjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentGjennomsnittlig årslønnAndel av sum i prosentVekst i prosent 1997-03
Alle248 000100267 200100278 100100292 800100306 100100326 700100337 70010036,2
Desil 1159 2006,4171 4006,4178 2006,4185 2006,3188 7006,2198 5006,1204 1006,028,2
Desil 2182 9007,4197 9007,4205 4007,4214 4007,3220 9007,2234 5007,2241 3007,131,9
Desil 3195 9007,9212 3007,9219 9007,9230 5007,9237 9007,8252 2007,7259 8007,732,6
Desil 4207 5008,4224 8008,4232 4008,4244 1008,3252 7008,3268 5008,2277 0008,233,5
Desil 5218 8008,8236 7008,9244 8008,8257 7008,8267 9008,7285 7008,8295 0008,734,8
Desil 6232 5009,4250 3009,4259 3009,3273 5009,3285 7009,3305 2009,3315 1009,335,5
Desil 7248 50010,0268 20010,0278 20010,0294 00010,0307 10010,0329 20010,1340 30010,136,9
Desil 8271 10010,9292 90011,0304 70011,0321 60011,0337 20011,0362 00011,1373 80011,137,9
Desil 9311 10012,5335 90012,6351 50012,6370 90012,7390 30012,7419 30012,8433 70012,839,4
Desil 10452 40018,2481 20018,0506 90018,2536 50018,3573 10018,7612 10018,7637 10018,940,8
Gini-ko­effisient0,1670,1650,1680,1700,1780,1810,182
Menn260 700100281 000100292 700100308 100100322 000100343 000100354 60010036,0
Desil 1163 5006,3175 6006,3182 6006,2189 8006,2192 7006,0201 3005,9207 7005,927,0
Desil 2188 3007,2204 0007,3211 5007,2221 0007,2227 1007,1240 4007,0247 2007,031,3
Desil 3201 4007,7218 5007,8226 1007,7237 1007,7244 6007,6259 1007,6267 1007,532,6
Desil 4213 5008,2231 4008,2239 5008,2251 4008,2260 7008,1276 9008,1285 7008,133,8
Desil 5226 7008,7244 8008,7253 9008,7266 9008,7278 1008,6296 1008,6305 3008,634,7
Desil 6242 4009,3261 5009,3271 4009,3286 3009,3298 6009,3317 8009,3328 3009,335,4
Desil 7261 60010,0282 90010,1293 60010,0309 50010,0322 90010,0345 80010,1357 00010,136,5
Desil 8288 80011,1311 60011,1324 90011,1342 70011,1358 80011,1384 20011,2397 10011,237,5
Desil 9335 20012,9362 40012,9379 20013,0399 70013,0420 30013,1450 60013,1465 40013,138,8
Desil 10485 50018,6517 40018,4544 50018,6577 00018,7616 70019,2657 50019,2685 00019,341,1
Gini-ko­effisient0,1770,1750,1780,1810,1890,1920,193
Kvinner222 700100239 700100249 400100263 400100275 600100295 000100305 20010037,0
Desil 1153 7006,9166 2006,9173 1006,9180 1006,8184 1006,7195 1006,6199 9006,630,1
Desil 2175 1007,9189 1007,9196 1007,9204 9007,8211 8007,7226 1007,7232 5007,632,8
Desil 3186 5008,4201 8008,4209 4008,4219 0008,3226 9008,2241 4008,2248 5008,133,2
Desil 4197 2008,9213 6008,9221 3008,9232 4008,8240 6008,7255 6008,7263 9008,733,8
Desil 5207 4009,3224 5009,4231 9009,3244 3009,3253 3009,2269 7009,1278 5009,134,3
Desil 6217 2009,8234 9009,8242 6009,7256 4009,7266 5009,7285 2009,7294 9009,735,8
Desil 7229 30010,3246 70010,3255 10010,2270 10010,3282 50010,3303 50010,3313 90010,336,9
Desil 8243 50010,9262 00010,9271 70010,9288 30011,0302 90011,0326 70011,1338 10011,138,9
Desil 9264 60011,9285 80011,9297 90011,9316 90012,0334 40012,1361 30012,3373 70012,341,2
Desil 10352 30015,8372 60015,5395 60015,9421 70016,0452 70016,4485 70016,5507 70016,644,1
Gini-­koeffisient0,1290,1260,1290,1330,1410,1440,147

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kvinner er i større grad enn menn i de laveste desilene. I 2003 er 14 prosent av kvinnene og 8 prosent av mennene i desil 1. Desil 10 omfatter 13 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene. I desilene 1-5 er 61 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene, se tabell 2.10. Fra 1997 til 2003 er andelen av kvinnene i laveste desil gått ned, mens den har økt i øverste desil.

Tabell 2.10 Andelen kvinner og menn i de ulike desilene. 1997 og 2003. Prosent.

 MennKvinner
Desil1997200319972003
1781514
2991313
3991112
4991212
510101110
610101111
710101010
8111189
9121266
10131334
Alle100100100100

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Boks 2.3 Begreper i fordelingsanalyser

Desil- og persentiltabeller:

I fordelingsanalyser rangeres ofte individene etter inntekt etter skatt og grupperes deretter i like store grupper. En vanlig type gruppering er å dele antallet individer i 10 like store deler. Disse gruppene kalles ofte for desiler, hvor de 10 prosent med lavest inntekt kalles desil 1, de neste 10 prosent for desil 2 osv. til de 10 prosent med høyest inntekt, som kalles desil 10.

Individene kan også grupperes i mindre grupper. En inndeling i 100 like store grupper kalles ofte for persentiler. Den prosenten med lavest inntekt kalles persentil 1, og prosenten med høyest inntekt kalles persentil 100.

Gini-koeffisienten:

I analyser av inntektsfordelinger er det behov for et summarisk mål på ulikhet som kan benyttes ved sammenlikning av inntektsfordelinger i ulike situasjoner. For eksempel kan virkninger på inntektsulikheten av endringer i skatte- og overføringsordninger belyses ved hjelp av endring i Gini-koeffisienten. Gini-koeffisienten (G) varierer mellom 0 og 1, og ulikheten er større jo større G er. Dersom G=0 er inntekten likt fordelt mellom alle individer i gruppen som studeres, mens G=1 betyr at det er en person som mottar all inntekt. Gini-koeffisienten representerer bare en av flere mulige metoder for å kvantifisere ulikhet mellom fordelinger. Det viser seg at Gini-koeffisienten vektlegger sterkest endringer som skjer i den sentrale delen av fordelingen og i mindre grad endringer som skjer i toppen og bunnen av fordelingen.

Fotnoter

1.

Bidragene fra de ulike inntekts- og utgiftskomponentene må ses i sammenheng. Et eksempel kan være at når det positive bidraget fra lønnsinntektene øker, medfører dette automatisk at det negative bidraget fra skatt av inntekt og formue også øker.

2.

Utgangspunktet for beregningene i dette avsnittet er gjennomsnittlig årslønn for lønnstakere som har utført et fullt normalårsverk uten overtid.

3.

Det er sett bort fra endringer i skattemessige fradrag den enkelte måtte ha hatt utover standardfradrag, jf. boks 2.2.

4.

Innslagspunktet i trinn 1 for klasse 2 er økt med 4 prosent til 393 700 kroner.

Til forsiden