NOU 2005: 7

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005— Rapport nr. 1, 2005 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 23. februar fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram en endelig utgave av rapporten. Rapporten gir oversikt over hovedtrekkene i utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år.

Det er siden februar innarbeidet ny statistikk og annet materiale, herunder nye tall for lønnsutviklingen, bl.a. for forholdet mellom kvinners og menns lønn, for lønn fordelt på utdanning og for utviklingen i topplederlønninger i næringsvirksomhet. Videre er det kommet nye nasjonalregnskapstall som har hatt betydning for deler av rapporten.

Beregningsutvalget ble ved kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2007 med følgende mandat:

”Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet.”

Øystein Olsen overtok som leder i utvalget etter Svein Longa 1. januar 2005. Siden forrige rapport har Moderniseringsdepartement, som statens sentrale arbeidsgiver, kommet med i utvalget.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Eirik Solberg, KS, Terje Moe Gustavsen og Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Klemet Aaby, LO, Grete Jarnæs, Moderniseringsdepartementet, Roger Bjørnstad, Gisle Frøiland, Kristian Gimming og Espen Karstensen, Statistisk sentralbyrå, Erik Storm, Finansdepartementet, Arnulf Leirpoll og Roger Gunnarson, Arbeids- og sosialdepartementet.

Oslo 6. april 2005

Øystein Olsen

Nina Bjerkedal

Ann Lisbet Brathaug

Anne-Kari Bratten

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Erik Orskaug

Stein Reegård

Sigrid Russwurm

Jørn Skille

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Tormod Belgum

Ragnhild Nersten

Torbjørn Eika

Helga Birgitte Aasdalen

Andreas Moxnes

Trond Hjørungdal

Til forsiden