NOU 2005: 7

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005— Rapport nr. 1, 2005 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Til innholdsfortegnelse

3 Lønnsutviklingen i senere år

 • Den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2003 til 2004 for alle grupper under ett er beregnet til 3,6 prosent mot 4,5 prosent året før.

 • Årslønnsveksten fra 2003 til 2004 i NHO-bedrifter er beregnet til 3,6 prosent for industriarbeidere og til 3,8 prosent for industrifunksjonærer. Gjennomsnittlig årslønnsvekst for disse to gruppene under ett er beregnet til 3,8 prosent. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var lønnsveksten 3,5 prosent. I forretnings- og sparebanker og forsikring under ett, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet, er lønnsveksten beregnet til 4,0 prosent. I NAVO-bedrifter utenom helseforetakene er lønnsveksten beregnet til 3,4 prosent og i helseforetakene til 3,0 prosent. For ansatte i staten og i kommunene (inklusive stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og skoleverket) er lønnsveksten beregnet til henholdsvis 3,7 prosent og 3,8 prosent.

 • Utvalget anslår overhenget til 2005 til 1,4 prosent for alle grupper under ett. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn til 2004 og 1,3 prosentpoeng lavere enn til 2003. For industriarbeidere er overhenget beregnet til 1,2 prosent og for industrifunksjonærer til 1,5 prosent. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen er overhenget beregnet til 0,7 prosent og for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring under ett til 1,5 prosent. For NAVO-bedrifter var overhenget til 2005 1,5 prosent i helseforetakene og 1,1 prosent i øvrige bedrifter. For ansatte i staten og kommunene (inklusive stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og skoleverket) er overhenget beregnet til henholdsvis 1,9 prosent og 1,5 prosent.

 • For de gruppene utvalget har tall for, har det vært en tilnærming mellom kvinners og menns lønn fra 2003 til 2004 for en del områder, mens det har vært en tilbakegang eller stagnasjon i andre områder.

 • I noen områder ble det allerede under lønnsoppgjøret i 2004 avtalt tillegg for 2005. I KS-­området (eksklusiv stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse) utgjør allerede avtalte tillegg 1,1 prosentpoeng som bidrag til årslønnsveksten fra 2004 til 2005, mens slike tillegg bidrar med om lag 0,6 prosentpoeng i helseforetakene (eksklusiv legene). Samlet bidrar allerede avtalte tillegg med om lag prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2004 til 2005.

 • I næringsvirksomhet hadde toppledere i foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold i gjennomsnitt en lønnsvekst på 6,4 prosent fra 2003 til 2004 mot 4,4 prosent fra 2002 til 2003. Lønnsveksten fra 2003 til 2004 varierte fra 4,8 prosent for toppledere i foretak med 25-49 ansatte/lønnsforhold til 12,3 prosent i foretak med over 250 ansatte/lønnsforhold.

 • I foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold var om lag 12 prosent av topplederne kvinner i 2004, og de tjente i gjennomsnitt om lag 73,5 prosent av det mannlige toppledere tjente.

3.1 Lønnsutviklingen for hovedgrupper av lønnstakere

Beregningsutvalget legger i dette kapitlet fram statistikk og beregninger som gir et hovedinntrykk av lønnsutviklingen fra 2003 til 2004. Det gis dessuten anslag på lønnsoverhenget til 2005 for ulike grupper. I dette kapitlet gis det også en oversikt over lønnstilleggene i 2004 for en del grupper. En mer detaljert oversikt over resultatene av lønnsoppgjøret i 2004 gis i vedlegg 2. Utvalget omtaler også kort resultatene av de lønnsoppgjørene i 2005 som er ferdige ved avslutningen av denne rapporten.

Årslønnsvekst for hovedgrupper

Boks 3.1 Lønnsbegreper og grunnlaget for beregning av årslønnsvekst

Statistisk sentralbyrå har fra og med 1997 foretatt en full omlegging av lønnsstatistikken. En har fått en enhetlig, individbasert statistikk som per i dag dekker alle lønnstakere med unntak av primærnæringene, og som er sammenliknbar mellom næringer, jf. omtale i vedlegg 3. Tall etter den nye lønnsstatistikken foreligger for årene 1997-2003 og for de fleste grupper også for 2004.

Beregningene som utvalget legger fram, bygger på Statistisk sentralbyrås strukturstatistikk for lønn, en statistikk som en gang per år kartlegger nivå, fordeling og endring i lønn. Videre bygger beregningene i hovedsak på prinsipper og forutsetninger som utvalget har lagt til grunn i tidligere rapporter. SSBs lønnsstatistikk er utviklet i tråd med EØS-retningslinjer på området og i nært samarbeid med partene i lønnsoppgjøret for å dekke krav til forhandlingsstatistikk.

I privat sektor bygger statistikken på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i alle næringshovedområder 1 ) med unntak av primærnæringene. Utvalgene varierer i størrelse fra om lag 40 til 80 prosent med i gjennomsnitt om lag 67 prosent av alle ansatte i næringshovedområdet, alt avhengig av i hvor stor grad næringen er omfattet av krav fra forhandlingsstatistikken. For NHO-bedrifter er utvalget om lag 70 prosent. Det innhentes opplysninger på individnivå i alle næringer og for alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidstid. For ansatte i privat sektor innhentes data på skjema eller via elektronisk media fra foretakene som omfattes av det årlige utvalget. I 2003 benyttet av foretakene, som dekket 44 prosent av bedriftene og av alle sysselsatte i statistikken, elektronisk innrapportering.

I offentlig sektor produseres lønnsstatistikken ved hjelp av registre i henholdsvis Moderniseringsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. SSB står for innhentingen av lønnsopplysningene for statsansatte og for ansatte i de statlige helseforetakene i 2004. Data for de statlige helseforetakene for 2002 og 2003 ble innhentet av NAVO. SSB offentliggjør offisiell lønnsstatistikk for ansatte både i staten, de statlige helseforetakene, skoleverket og kommunene.

Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er basert på oppgaver over time- eller månedsfortjeneste eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg. Dvs. at månedsfortjenesten består av fast avtalt lønn inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonuser. Uregelmessige tillegg omfatter bl.a. tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som følge av arbeidets art. Uregelmessige tillegg er som regel knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider. Beregningene inneholder de samme lønnskomponentene for alle grupper. I lønnskomponentene inngår lønnstillegg som kan ha bakgrunn i spesielle forhold i en bransje, f.eks. skifttillegg og ulempetillegg. Som nevnt inngår bonus i årslønnsbegrepet. Derimot inngår ikke opsjoner og fordel ved aksjer til underkurs.

For gruppene/tariffområdene i tabell 3.1 og i tabell 7.9 i tabellvedlegget beregnes fra og med 2003 årslønn for alle grupper ved å ta utgangspunkt i lønnsstatistikken for vedkommende år, f. eks. i oktober. En kan dermed anslå økningen i månedsfortjenesten siden oktober året før. Økningen i månedsfortjenesten over denne perioden deles i tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning. Tariffmessig lønnsøkning anslås på grunnlag av tariffavtaler og kan fordeles på bestemte tidspunkter i 12-måneders perioden. Lønnsglidningen, som beregnes som en restpost, blir fordelt på ett eller flere tidspunkter for de ulike gruppene. Deretter kan en beregne et gjennomsnittlig årslønnsnivå for det aktuelle året.

Lønnsglidning framkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. Tillegg ved lokale forhandlinger i privat sektor og for stillinger med bare lokal lønnsdannelse i kommunene er lønnsglidning. I noen tariffområder er forhandlingsmodellen slik at også de lokale forhandlingene er en del av den avtalte lønnsøkningen. I offentlig sektor er tillegg ved lokale forhandlinger normalt en del av rammen fastsatt sentralt. Denne rammen er likevel ofte en nedre ramme. I staten f. eks. kan etatene/virksomhetene skyte til midler fra driftsbudsjettet. I tillegg kan partene lokalt føre forhandlinger på særlig grunnlag, såkalte 2.3.4-forhandlinger 2 .

I beregningene forutsettes det at det ikke skjer noen glidning fra tellingstidspunket og ut året. Dette har forholdsvis liten betydning for gjennomsnittlig årslønn, men kan påvirke størrelsen på overhenget. Informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen til SSB viser en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som hittil ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å se på om denne informasjonen kan brukes til å beregne overheng for tariffområder.

Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er utført både for heltidsansatte, dvs. for lønnstakere som har utført et fullt normalt årsverk og for et beregnet årsverk. Et fullt normalt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Begrepet "beregnet årsverk" omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltids­ekvivalenter. Ved beregningene forutsettes det at det gis godtgjørelse for ferie- og sykefravær som er lik lønnsinntekten for arbeidet tid av tilsvarende lengde som fraværet.

I beregningene av årslønn for heltidsansatte i privat sektor etter næringshovedområde inngår som hovedregel de som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer i uken. Dette er i samsvar med heltidsdefinisjonen i offisiell lønnsstatistikk. Det skilles ikke mellom arbeid på skift/turnus og på dagtid. I forbindelse med utarbeidning av tariffstatistikk kan SSB sette andre grenser. For ansatte i staten og kommunene inkl. skoleverket er heltid definert som dellønnsprosent/stillingsandel på 100 prosent. For de statlige eide helseforetakene har en i 2004-statistikken mulighet for å sette grenser mellom heltid og deltid som i privat sektor.

Deltidsansatte er alle som har avtalt arbeidstid lavere enn 33 timer i uken eller dellønnsprosent/stillingsandel lavere enn 100 prosent. For å kunne sammenlikne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid, se vedlegg 3. Lønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn for alle ansatte.

Det bør utvises forsiktighet ved sammenlikning mellom gruppene. Dette gjelder særlig ved vurdering av utviklingen i ett enkelt år. Videre kan variasjoner i lønnsutviklingen mellom grupper bl.a. ha sammenheng med endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken, endringer i stillingsstruktur m.m.

Beregningsutvalget presenterer tall for gjennomsnittlig årslønn både for heltidsansatte, dvs. arbeidstakere som har utført et fullt avtalefestet normalt årsverk uten overtid og gjennomsnittlig lønn per årsverk. Det siste begrepet omfatter både heltids- og deltidsansatte, der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er ført fram til 2004 og gjengis i tabell 3.1 og tabell 7.9 i vedlegg 7. Begge tabellene bygger på lønnsstatistikk for gruppene og på opplysninger om reguleringstidspunkter i de enkelte år. Lønnsbegreper og grunnlaget for beregningene av lønnsvekst og lønnsnivå omtales kort i boks 3.1. En mer detaljert omtale gis i vedlegg 3.

Av tabell 3.1 framgår lønnsutviklingen 3 i noen store forhandlingsområder det siste tiåret. Det var jevnt over en økende veksttakt i perioden fram til 1997-98. Særlig var lønnsveksten høy fra 1997 til 1998. I 1999 og 2000 avtok veksttakten med unntak av for ansatte i skoleverket i 2000. Fra 2000 til 2001 tiltok samlet lønnsvekst. Ansatte i kommunene, statsansatte og forretnings- og sparebanker hadde likevel lavere lønnsvekst i 2001 enn året før, mens bl.a. ansatte i skoleverket og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter hadde høyere lønnsvekst. Fra 2001 til 2002 økte igjen samlet lønnsvekst, og for de fleste grupper var lønnsveksten klart høyere enn i de tre foregående årene. Den forholdsvis sterke lønnsveksten i skolesektoren fra 2000 til 2002 skyldes spesielle tillegg, jf. omtale av lønnstilleggene i boks 3.5. Fra 2002 til 2003 var samlet lønnsvekst 4,5 prosent. Med unntak av for helseforetakene var lønnsveksten i alle de store tariffområdene lavere i 2003 enn i 2002.

Årslønnsveksten fra 2003 til 2004 i NHO-bedrifter er beregnet til 3,6 prosent for industriarbeidere og til 3,8 prosent for industrifunksjonærer. Gjennomsnittlig årslønnsvekst for disse to gruppene under ett er beregnet til 3,8 prosent. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var lønnsveksten 3,5 prosent. I forretnings- og sparebanker og forsikring under ett, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet, er lønnsveksten beregnet til 4,0 prosent. I NAVO-bedrifter utenom helseforetakene er lønnsveksten beregnet til 3,4 prosent og i helseforetakene til 3,0 prosent. For ansatte i staten og i kommunene (inklusive stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og skoleverket) er lønnsveksten beregnet til henholdsvis 3,7 prosent og 3,8 prosent.

Boks 3.2 Ny beregningsmetode for årslønn og overheng i NHO-området

For arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter beregnet en før 2003 årslønn med utgangspunkt i informasjon, som i tillegg til lønn per 1. oktober var basert på sum lønn ”hittil i år”. Bakgrunnen for denne innhentingen er at LO-NHO-området består av svært mange avtaler med ulike reguleringstidspunkter der en ønsket informasjon om lønnsbanen gjennom året.

Det har imidlertid vist seg at dette beregningsopplegget er beheftet med svakheter. Spesielt er registrering av arbeidstid problematisk over en lang periode. Det viste seg spesielt i 2003- og 2004-materialet at lønnssummen ”hittil i år” ikke samsvarte med innrapportert tid for den samme perioden. Dette medførte at gjennomsnittlig lønn for 2003 ble lav i forhold til nivået per 1. oktober, som igjen førte til at overhenget ble for høyt anslått. Disse svakhetene i materialet for ”hittil i år” har medført at utvalget ved beregning av årslønnsvekst fra 2003 til 2004 også for NHO-bedrifter legger til grunn bare ett måletidspunkt (1. oktober) for statistikken. En har dermed et enhetlig statistikkgrunnlag for alle tariffområder i utvalgets rapport.

Lønnsvekstanslagene for 2003 og 2004 i denne rapporten er basert på den nye metoden. Før 2003 kan det ikke påvises de samme unøyaktigheter i lønnsdataene. For arbeidere er årslønnsvekst fra 2003 til 2004 beregnet på grunnlag av forutsetninger om reguleringstidspunkter for lønn gjennom året for hver tariffavtale i henholdsvis 2003 og 2004. Dette medfører også at tallene som kan beregnes fra 2003–materialet endres i forhold til beregningen i fjorårets rapport. Bidraget til årslønnsveksten fra lønnsglidningen i 2003 oppjusteres med 0,2 prosentpoeng. Lønnsoverhenget til 2003 endres tilsvarende. Årslønnsveksten fra 2002 til 2003 blir ikke endret. Endringen i beregnet overheng til 2004 blir imidlertid stor, fra 1,9 prosent etter gammel metode til 1,4 prosent etter ny metode.

For funksjonærer har en benyttet sist kjente fordeling av reguleringstidspunkter fra 1997 til beregning av årslønn i 2003 og 2004. For industrifunksjonærene medfører endringen i beregningsmetode at overhenget til 2004 blir endret fra 2,5 prosent til 1,7 prosent. Fremover vil en for funksjonærer og arbeidere i NHO-området vurdere behov og muligheter for å hente inn årlig informasjon om reguleringstidspunkter per bedrift. NHO og SSB vil i samarbeid vurdere hvordan slik informasjon kan samles inn.

Tabell 3.1 Beregnet lønnsvekst for noen store forhandlingsområder. Per beregnet årsverk1

  NHO-bedrifter i industrien           NAVO-bedrifter
  Industri i altIndustri-arbeidere2Industri-funksjo-nærer3HSH- bedrifter i vare- handel4Forretnings- og spare- banker5Stats-­ansatteSkole­verket7Kommune-ansatte13Helsefore-takeneØvrige bedrifter
1994-953,63,43,84,03,12,72,8
1995-964,24,24,35,44,44,14,4
1996-974,13,74,74,14,34,083,9
1997-986,15,66,86,16,45,85,9
1998-994,74,74,74,95,14,764,55,0
1999-20004,64,54,74,55,34,66,094,0
2000-20015,14,95,34,84,74,27,8103,514
2001-20025,65,06,15,06,25,98,2116,05,35,5
2002-20034,03,54,64,44,54,35,4124,4157,0163,8
2003-20043,83,63,83,54,03,73,2193,8173,0183,4
1994-9924,823,526,727,0-25,122,924,0--
Gj. sn. per år4,54,34,94,9-4,64,24,4--
1999-200425,323,427,024,125,824,834,523,6--
Gj. sn. per år4,64,34,94,44,74,56,14,3
Lønn 2004, per årsverk354 300297 200435 700339 100357 300306 000-318 500
Lønn 2004, heltidsansatte306 400400 900355 200326 500

1 Begrepet "per årsverk" omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter

2 Lønnsveksttallene er for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 For industrifunksjonærer er lønnsveksttallene for heltidsansatte i perioden 1993-2001 og per årsverk i årene etterpå.

4 Lønnsveksttallene er for heltidsansatte, dvs. med 37,5 t/uke. Tallet for 1998-99 gjelder for ansatte i identiske bedrifter, dvs. bedrifter som er med i statistikken både i 1998 og 1999. Til sammenlikning var lønnsveksten fra 1998 til 1999 i varehandelen totalt 5,0 prosent, i engroshandel totalt 4,8 prosent og i detaljhandel totalt 3,7 prosent, se vedleggstabell 7.8. Lønnsveksten i HSH-området fra 1998 til 1999 var sterkt preget av at langt flere HSH-bedrifter kom med i statistikken for 1999 enn i tidligere år. På individnivå var økningen særlig stor for personer i stillingsgrupper med lønn under gjennomsnittet for HSH-bedrifter, noe som trakk lønnsveksten ned.

5 Fra 2002 til 2003 er også forsikring inkludert. Lønnsveksten fra 1998 til 1999 er påvirket av utbetaling i Nordea (Kreditkassen) fra et "ansettelsesfond" som ble bygd opp gjennom avsetninger i 1997 og 1998. Årslønnsvirkningen i 1999 utgjorde om lag prosent for hele tariffområdet. Omfatter noe mer enn tariffområdet for bank og forsikring.

6 Eksklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB fra og med 1998-99. Posten og NSB er omdannet til aksjeselskaper og er medlemmer i NAVO.

7 Omfatter alle stillinger knyttet til undervisningen lønnet i samsvar med avtaler inngått mellom staten og hovedsammenslutningene i staten/Norsk Lærerlag. Per 1. mai 2004 var skoleverket en del av det kommunale tariffområdet.

8 I 1997 kom det inn en ny stor gruppe inn i statistikken med lavere gjennomsnittslønn. Antall årsverk på grunntrinnet økte med vel 5000 årsverk fra 1996 til 1997. Eksklusiv denne nye gruppen kan lønnsveksten fra 1996 til 1997 beregnes til 4 prosent. Inklusiv den nye gruppen var lønnsveksten 3,5 prosent fra 1996 til 1997.

9 Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med 1,4 prosentpoeng.

10 Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med 1,8 prosentpoeng. Under hovedtariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1 prosentpoeng som bidrag til lønnsveksten i 2001.

11 Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 3 prosentpoeng

12 Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 1 prosentpoeng

13 Omfatter primærkommunene og fylkeskommunene og andre virksomheter som er medlemmer i KS. Oslo og Bærum er ikke med i tallene i perioden 1990-94. Oslo er heller ikke med i perioden 1995-2002. Skoleverket ble en del av det kommunale tariffområdet fra 1.5.2004.

14 Eksklusiv sykehusene var lønnsveksten 3,4 prosent

15 Omfatter også Oslo kommune fra og med 2002 til 2003.

16 Legene trakk opp lønnsveksten med 2 prosentpoeng, se avsnitt 3.4.7.

17 Omfatter også stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og skoleverket.

18 Heltidsansatte.

19 Skoleverket her er undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse og ekskl. Oslo kommune. Tallet fra 2003 til 2004 er ikke sammenliknbart med tallene for tidligere år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.2 viser beregnet gjennomsnittlig lønnsutvikling for alle grupper og for tre hovedsektorer:

 • ansatte i industrien

 • ansatte i varehandel

 • ansatte i offentlig forvaltning

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2003 til 2004 er beregnet til 3,6 prosent mot 4,5 prosent året før. For ansatte i industrien i tabell 3.2 vises lønnsutviklingen både for ansatte i NHO-bedrifter og for industrien totalt. Om lag av sysselsettingen i industrien er i NHO-bedrifter. Tabellen viser at samlet over tiåret 1994-2004 har lønnsveksten vært nær den samme i alle de tre hovedsektorene. Lønnsveksten i industribedrifter i alt har i den siste 5-årsperioden (1999-2004) vært om lag den samme som for NHO-bedrifter i industrien. Imidlertid har lønnsveksten mellom disse to gruppene vært noe forskjellig i de enkelte år.

Boks 3.3 Strukturendringer

Lønnsutviklingen for en gruppe kan være påvirket av flere forhold som f. eks. endring i kvalifikasjoner/utdanning blant arbeidstakerne, endringer i stillingsstruktur, forskyvninger i timeverkene mellom bransjer/bedrifter med ulikt lønnsnivå, endret omfang av skiftarbeid eller endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken (f. eks. alder og endringer i andelen menn/kvinner). For mange grupper gir lønnsstatistikken begrenset informasjon om slike endringer. Utvalget vil peke på at en bør være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om individuelle forskjeller i lønnsutviklingen mellom ulike grupper/næringer fordi strukturendringer kan virke noe forskjellig. Særlig gjelder dette over en så lang tidsperiode som i tabell 3.1.

Endringer i lønnsveksten som følge av endringer i aldersstrukturen kan bl.a. komme av at andelen yngre arbeidstakerne blir redusert ved oppsigelser/innskrenkninger. Yngre arbeidstakere har vanligvis lavere lønn enn gjennomsnittet, og slike endringer i sysselsettingen trekker lønnsveksten opp. Endringer i aldersstrukturen kan også skyldes liten nyrekruttering/stagnasjon i sysselsettingen i mange områder og/eller at rekrutteringen skjer på høyere lønnsnivå (alder) enn det tidligere gjennomsnittet. Slike endringer trekker vanligvis lønnsveksten opp.

Lønnsøkning som følge av endringer i aldersstrukturen antas å fordele seg noenlunde jevnt over året, og denne formen for lønnsøkning har derfor blitt lagt til midt i året (1. juli) ved beregning av årslønn.

I tabell 3.3 er årslønnsveksten de siste årene for hovedgruppene i tabellene 3.1 splittet opp i bidrag fra overheng, bidrag fra sentralt fastlagte tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning gjennom året. I offentlig sektor har bidraget fra lønnsglidningen i perioden ligget i størrelsesorden 0-0,8 prosentpoeng i året. For gruppene i privat sektor har den variert mellom 1 og knapt 3 prosentpoeng unntatt for industrifunksjonærer. For store grupper industrifunksjonærer avtales ikke sentrale tillegg. For disse avtales stort sett alle tillegg lokalt, blant annet som resultat av lokale forhandlinger.

Tabell 3.2 Årslønnsvekst i prosent for alle grupper 4 og for tre hovedsektorer i økonomien

  Alle grupper

Før 1998 omfatter gjennomsnittlig årslønnsvekst gruppene i tabell 3.1 samt ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, forsikring og uorganiserte bedrifter i varehandel. Fra og med 1998 er også ansatte i uorganiserte bedrifter i bygg- og anleggsvirksomhet og industri med. Ansatte i oljevirksomhet er inkludert fra 2001. For 2002 er også ansatte i privat helse- og sosialtjenester, privat skolevirksomhet, kraftforsyning og sosial- og personlig tjenesteyting med. For årene 2003 og 2004 har SSB beregnet årslønnsveksten til henholdsvis 4,5 prosent og 3,6 prosent. Beregningen av årslønnsvekst for disse to årene er gjort på grunnlag av det lønnsbegrepet som legges til grunn i TBU, dvs. fast avtalt lønn inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse og naturalytelser holdes dermed utenom.

IndustrienVarehandel

Inklusive motorkjøretøytjenester

Offentlig forvaltning

Omfatter det kommunale- og det statlige tariffområdet og de statlig eide helseforetakene. NSB BA og Posten Norge BA er ikke med i tallene fra og med 1998-99. Stillinger med bare lokal lønnsdannelse i kommunene er med fra og med 2002 til 2003. Oslo kommune er også med i tallene fra og med 2002 til 2003.

    Alle bedrifterNHO- bedrifter    
1994-953,03,63,32,8
1995-964,44,25,34,3
1996-974,34,14,73,9
1997-986,26,16,26,0
1998-995,15,44,75,04,8
1999-20004,44,24,64,84,6
2000-20014,84,55,15,54,5
2001-20025,75,85,64,76,4
2002-20034,54,54,04,45,1
2003-20043,63,73,83,63,6
1994-200456,9-56,459,056,9
Gjennomsnitt per år4,6-4,64,74,6
1999-200425,324,825,325,226,8
Gjennomsnitt per år4,64,54,64,64,9
Lønn 2004, per årsverk335 500329 000354 300317 000320 000
Lønn 2004, heltidsansatte346 000331 700-335 000327 000

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.3 Samlet årslønnsvekst fra året før dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning. 1999-2004

  20002001200220032004Gj.sn. 1999-04
Industriarbeidere i NHO-bedrifter:
Årslønnsvekst4,54,95,03,53 ,6
Herav:
Overheng1,21,91,31,71,410
Tarifftillegg1,10,82,00,40,8
Lønnsglidning2,22,21,71,41,41,8
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:
Årslønnsvekst4,75,36,14,63,8
Herav:
Overheng2,03,22,52,11,711
Lønnsglidning2,72,13,62,52,12,6
HSH-bedrifter i varehandel:
Årslønnsvekst4,54,85,04,43,5
Herav:
Overheng11,81,11,30,9
Tarifftillegg1,81,32,02,060,6
Garantitillegg0,10,30,20,4
Lønnsglidning11,41,71,11,61,4
Finanstjenester 3 :
Årslønnsvekst4,84,06,24,54,0
Herav:
Overheng1,11,31,62,00,5
Tarifftillegg0,90,82,50,51,7
Lønnsglidning2,81,92,12,01,82,1
Statsansatte:
Årslønnsvekst4,54,25,94,33,7
Herav:
Overheng1,42,71,83,90,4
Tarifftillegg2,31,03,302,9
Lønnsglidning0,80,50,70,40,30,5
Skoleverket:
Årslønnsvekst6,07,88,25,43,213
Herav:
Overheng1,15,11,35,370,2
Tarifftillegg3,11,03,302,9
Skolepakke I11,4
Spesielt ferieuttak1
Skolepakke II2om lag 3
Lønnsglidning0,40-0,20,10,2
Kommuneansatte 9 :
Årslønnsvekst4,03,546,054,43,812
Herav:
Overheng0,82,11,32,20,5
Tarifftillegg2,81,04,01,982,6
Lønnsglidning0,40,40,70,30,70,5

1 De ble gitt 2 lønnstrinn fra 1. august 2000 som bidro med 1,4 prosentpoeng til veksten i 2000 og 1,8 prosentpoeng til overhenget til 2001.

2 Skolepakke II innebar at lærerne bl.a. fikk ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og ytterligere to lønnstrinn fra 1. august 2002. Dette må bl.a. ses i sammenheng med at undervisningstiden ble økt med 1 prosent fra 1. januar 2002 og med ytterligere 3 prosent fra 1. august 2002.

3 Omfatter forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet. Omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring

4 Eksklusiv helseforetakene var veksten 3,4 prosent.

5 Eksklusiv helseforetakene, men inklusive stillinger med bare lokal lønnsdannelse.

6 Inkluderer tarifftillegg for 2003 på 1 prosentpoeng avtalt i 2002-oppgjøret.

7 De lønnsmessige virkningene som følge av skolepakke II trakk opp overhenget til 2003 med om lag 1 prosentpoeng.

8 Tarifftilleggene for 2003 ble avtalt i 2002-oppgjøret.

9 Eksklusiv Oslo kommune fra 2000 til og med 2002. Inklusiv stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse fra og med 2002.

10 Etter gammel bergningsmetode er overhenget 1,9 prosent, se boks 3.2

11 Etter gammel bergningsmetode er overhenget 2,5 prosent, se boks 3.2

12 Omfatter også skoleverket.

13 Skoleverket her er undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse og ekskl. Oslo kommune. Tallet fra 2003 til 2004 er ikke sammenliknbart med tallene for tidligere år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kommunenes Sentralforbund og Moderniseringsdepartementet

3.2 Lønnsutviklingen etter utdanning

Boks 3.4 Nærmere om lønnsglidningen

I tabell 3.3 framgår bidraget til årslønnsveksten fra lønnsglidningen for en del forhandlingsområder i de siste fem årene. Tabellen viser dekomponering av årslønnsveksten i overheng, bidrag fra tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning. Når en fokuserer på lønnsveksten fra dato til dato, betyr normalt lønnsglidningen mer for lønnsveksten enn det som framgår av tabell 3.3 for alle forhandlingsområdene. For industriarbeidere bidro lønnsglidningen med 3,1 prosentpoeng av lønnsveksten fra 1. oktober 2001 til 1. oktober 2002, mens bidraget til årslønnsveksten fra 2001 til 2002 var 1,7 prosentpoeng i 2002. For staten bidro lønnsglidningen med 1,5 prosentpoeng av lønnsveksten fra 1. oktober 2001 til 1. oktober 2002, mens bidraget til årslønnsveksten fra 2001 til 2002 var 0,7 prosentpoeng. Forskjellen skyldes at en del av lønnsglidningen inngår i overhenget. For staten vil det si 0,8 prosentpoeng i overhenget til 2003 (1,5-0,7).

I tabell 3.4 vises lønnsutviklingen 5 for heltidsansatte utdanningsgrupper etter næring i perioden 1997-2004. Tabellen er framkommet ved å koble lønnsstatistikken mot registeret over befolkningens høyeste utdanning. Tabellen viser at andelen med ulike utdanningsnivåer varierer mellom gruppene. I industri, bygg- og anlegg og varehandel hadde i 2004 nær 80 prosent eller flere utdanning på grunnskolenivå og videregående skolenivå (inklusiv fagutdanning) som høyeste utdanning. Blant statsansatte var andelen 36 prosent og blant kommunale- og fylkeskommunale ansatte 56 prosent (inkluderes deltidsansatte var andelen 68 prosent), mens det bare var 4 prosent i skoleverket.

Samlet for alle utdanningsgruppene viser tabell 3.4 at den høyeste lønnsveksten i perioden 1997-2004 hadde ansatte i skoleverket med vel 48 prosent. For statsansatte 6 var veksten vel 43 prosent og for kommuneansatte (eksklusive skoleverket) 39 prosent. For de andre gruppene i tabell 3.4 var lønnsveksten 39-40 prosent i perioden 1997-2004.

I industri, bygge- og anleggsvirksomhet, finanstjenester, staten og helseforetakene har ansatte med videregående skole hatt den høyeste lønnsveksten fra 2003 til 2004. For skoleverket og kommunene utenom skoleverket har ansatte med universitet eller høyskoleutdanning inntil 4 år hatt den høyeste lønnsveksten i den samme perioden. I varehandel var lønnsveksten høyest blant ansatte med utdanning på grunnskolenivå fra 2003 til 2004.

Samlet for perioden 1997-2004 hadde utdanningsgruppene til og med 4 års utdanning og mer enn 4 års utdanning på høyskoler eller universitet i industrien og skoleverket høyere lønnvekst enn de andre utdanningsgruppene i tabell 3.4. Materialet sier ikke noe om i hvilken grad dette dreier seg om samme type utdanning eller fag. Ansatte med fagutdanning i bygge- og annleggsvirksomhet hadde også relativ sterk vekst i perioden 1997-2004.

Tabell 3.4 viser videre at det er betydelige lønnsforskjeller for samme utdanningslengde mellom de ulike næringer/sektorer.

Vi viser også til vedleggstabellene 7.14 og 7.15.

Tabell 3.4 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn1 per 1.9/1.10 for heltidsansatte etter næring2 og utdanningsgrupper3. Kroner og prosent. 1997-2004

  An- deler4 2004Vekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekst 1997- 2004Årslønn1 1.9/1.10 2004
  1998199920002001200220032004
Industri i alt1007,14,84,24,46,43,73,639,6335 000
Utdanning på grunn­skolenivå126,93,23,83,75,63,03,133,2287 400
Utdanning på videre­gående skolenivå677,34,44,04,25,73,53,637,5314 700
Av dette:
Fagutdanning5297,75,14,24,55,23,73,339,0322 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år138,76,95,55,06,72,32,544,0435 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år59,06,16,15,27,52,22,044,6544 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning33,81,11,32,27,45,00,723,4290 800
Bygge- og anleggsvirk­somhet i alt111007,44,94,44,66,02,83,538,7324 200
Utdanning på grunnskolenivå87,44,94,14,65,63,43,738,8309 700
Utdanning på videregående skolenivå767,35,14,74,95,72,73,839,6315 500
Av dette:
Fagutdanning5458,56,85,45,76,12,54,146,1327 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år85,84,74,75,27,53,42,038,3430 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år20,23,16,54,45,76,40,029,2537 400
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning66,54,02,14,25,15,61,232,2301 100
Varehandel i alt1007,63,75,94,95,13,33,138,7337 100
Utdanning på grunnskolenivå116,33,84,55,35,32,94,937,8304 800
Utdanning på videregående skolenivå706,83,75,94,34,33,73,536,9319 300
Av dette:
Fagutdanning5177,75,56,35,64,14,13,242,8318 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år149,14,66,57,15,40,02,640,8429 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år39,25,74,19,03,52,8-3,534,5505 300
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning3-0,1-0,97,72,65,47,1-2,021,1311 100
Finanstjenester i alt61007,94,05,44,45,82,94,139,8428 100
Utdanning på grunn­skolenivå38,73,75,24,26,53,45,042,9360 800
Utdanning på videre­gående skolenivå557,24,14,44,26,41,64,937,7370 600
Av dette:
Fagutdanning538,52,25,64,35,75,13,139,9360 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år347,42,85,73,93,62,82,932,8482 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år86,91,09,30,24,62,13,831,1603 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning18,77,15,0-2,3-0,78,45,836,0484 000
Statsansatte i alt71008,62,87,93,96,63,24,143,3348 000
Utdanning på grunn­skolenivå27,82,84,94,44,02,23,333,2283 800
Utdanning på videre­gående skolenivå348,32,26,82,76,32,43,937,3309 100
Av dette:
Fagutdanning5510,02,95,53,16,12,22,036,0296 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år307,92,46,64,16,21,53,136,1340 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år327,22,75,55,46,62,33,137,8403 900
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning26,92,78,52,85,92,32,836,4352 400
Skoleverket i alt1008,61,99,74,310,52,53,448,3366 400
Utdanning på grunn­skolenivå014,2-0,88,41,29,62,06,447,9307 700
Utdanning på videre­gående skolenivå49,12,69,45,410,33,23,051,2325 300
Av dette:
Fagutdanning519,71,211,63,98,21,43,946,9339 300
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år848,81,79,64,210,52,43,648,3362 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år127,22,59,83,99,81,93,144,5408 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning08,22,510,32,010,03,23,646,8336 800
Kommune og fylkeskommune i alt81008,42,14,94,76,22,95,139,0301 600
Utdanning på grunnskolenivå79,11,14,75,46,71,94,938,7262 800
Utdanning på videregående skolenivå497,91,34,44,76,42,34,835,9275 300
Av dette:
Fagutdanning5136,00,44,03,88,02,05,539,1328 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år376,92,25,35,06,03,05,538,9328 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år967,82,23,44,85,22,64,835,0392 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning29,94,44,21,43,13,54,433,3293 900
Helseforetak101007,95,93,518,3361 200
Utdanning på grunnskolenivå38,21,23,213,0261 600
Utdanning på videregående skolenivå298,61,43,914,4278 100
Av dette:
Fagutdanning5
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år479,43,73,317,1333 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år1710,111,70,523,6585 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning4

1 Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.2 NOS Standard for næringsgrupper

3 NOS Standard for utdanningsgruppering

4 Andeler av utvalget i den enkelte næring

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 er basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

7 Eksklusive statlige sykehus fra og med veksttallet for 2002. Foreløpige tall for 2004 eksklusive forsvaret.

8 Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. veksttallet for 2002.

9 Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001

10 For helseforetak gjelder samlet vekst fra 2001-2004

11 Nye tall for 2003. Endring fra 2002 til 2003 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2003 og 2004 er basert på nye tall for 2003.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

3.3 Deltidsansatte

Vedleggstabell 7.10 viser lønnsutviklingen for deltidsansatte per heltidsekvivalent etter næringshovedområde i perioden 1997-2003. For en del områder er det også tall for 2004. Tabellen viser også lønn for deltidsansatte som andel av lønn for heltidsansatte. I gjennomsnitt utgjorde deltidsansattes lønn 82,6 prosent av heltidsansattes i 2003 mot 81,8 prosent i 2002.

Deltidsansatte hadde en gjennomsnittlig årslønn per heltidsekvivalent i 3. kvartal 2003 (1.9/1.10-2003) på kr. 278 900, en vekst på 4,3 prosent fra 3. kvartal 2002. Til sammenlikning hadde alle heltidsansatte en gjennomsnittlig årslønn på kr. 337 700, en vekst på 3,4 prosent. Samlet over perioden 1997-2003 er lønnsutviklingen i gjennomsnitt likevel lavere for deltidsansatte enn for heltidsansatte, 33,4 prosent mot 36,2 prosent. I kommunene og varehandel, som er to områder med stor andel deltidssysselsetting, har veksten per heltidsekvivalent for deltidsansatte vært henholdsvis 29,9 prosent og 30,8 prosent i perioden 1997-2003. Den høyeste lønnsveksten har det vært blant deltidsansatte i skoleverket og i kraftforsyning med 45 prosent.

Deltidsansatte er i mindretall i alle næringshovedområder unntatt i kommunene, der deltids­andelen utgjør om lag 60 prosent. For alle ansatte under ett utgjør deltidsansatte om lag 27 prosent. Der antallet deltidsansatte er lite, blir lønnsnivået for disse lettere påvirket av endringer i sysselsettingen, arbeidstid og sesongvariasjoner. Likevel er det slik at under ett viser hovedtrekkene i lønnsutviklingen for deltidsansatte stort sett samme mønster som for heltidsansatte i perioden 1997 til 2003. Det samme trenger likevel ikke å være tilfelle i de enkelte næringshovedområdene i perioden, f. eks. i kommunene og i varehandel som er to områder med relativt stor deltidsandel.

Lønnen til deltidsansatte per heltidsekvivalent som andel av heltidsansattes lønn, varierte i 2003 fra 73 prosent for ansatte i varehandel til 99 prosent i privat undervisning, med et gjennomsnitt på 82,6 prosent. Forskjellen i lønn mellom gruppen deltidsansatte og gruppen heltidsansatte knytter seg blant annet til faktorer som yrke, stilling, utdanning og alder. For eksempel er deltidsansatte i varehandel relativt unge og jobber i lavere stillinger enn heltidsansatte. I skoleverket derimot er deltidsansatte og heltidsansatte mer like i alder og utdanning. Også andre forhold kan virke inn, for eksempel at deltidsansatte i enkelte områder stort sett har høyere turnover enn heltidsansatte.

3.4 Lønnsutviklingen i enkelte tariffområder

3.4.1 Lønnsutviklingen for industriarbeidere i LO/NHO-området

For industriarbeidere steg lønn pr. årsverk (både heltid og deltid) med 3,6 prosent fra 2003 til 2004 mot 3,5 prosent året før.

Lønnsveksten for industriarbeidere i LO-NHO-området er basert på lønn og årsverk tilknyttet tariffområder. Antall årsverk for industriarbeidere har totalt sett gått ned, men sysselsettingsendringen variere en del mellom bransjer. For hvert tariffområde består lønnsveksten av grunnlønn, gjennomsnittlig bonus (over et helt år) og gjennomsnittlig skifttillegg og andre tillegg som er klassifisert som uregelmessige tillegg eller tillegg etter arbeidets art. I innrapporteringen fra bedriftene kan fordelingen på de enkelte lønnskomponentene være mer usikker enn for den totale lønnsveksten.

Nivåøkningen i gjennomsnittlig timefortjeneste fra 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004 var 3,4 prosent, mot 3,3 prosent i samme periode året før. Gjennomsnittlige tarifftillegg i de forbundsvise tarifforhandlingene våren 2004 økte det gjennomsnittlige lønnsnivå med 1,1 prosent, inklusive skifttillegg og andre tillegg som er klassifisert som uregelmessige tillegg. Lønnsglidningen i perioden 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004 er beregnet til 2,3 prosent, mot 2,8 prosent i samme periode året før.

For NHO-bedrifter bygger beregnet lønnsvekst for kalenderåret, som for andre områder, på en forutsetning om at lønnsnivået 1. oktober gjelder året ut. Lønnstillegg som kommer etter 1. oktober, betyr forholdsvis lite for årslønnen i kalenderåret, men kan bety noe for enkelte tariffavtaler. Det samme gjelder etterbetalinger avtalt etter innrapporteringstidspunkt, som sannsynlig forekommer i noe større grad i industrien enn i andre sektorer. Denne forutsetningen kan ha betydning for lønnsoverhenget. I den grad lønnsoverhenget inn i et år blir satt for lavt, vil bidraget fra lønnsglidningen i løpet av året etter bli desto høyere.

Utvalget har endret bruken av datamaterialet ved årslønnsberegninger (jf. boks 3.2), nå med utgangspunkt i kun ett måletidspunkt hvert år (1. oktober) og basert på forutsetninger om overenskomstmessige reguleringstidspunkter for tarifftillegg, samt forutsetninger om når lønnsglidningen blir gitt i løpet av året både i 2003 og 2004. Metoden betyr at man ved inngangen av 2003 også må ta hensyn til nivået pr. 1. oktober 2002. I tråd med dette er bidraget fra lønnsglidningen i løpet av 2003 revidert til 1,4 prosent. Dette fører til at fordelingen av årslønnsveksten fra 2002 til 2003 revideres, slik at bidraget fra lønnsglidningen i løpet av 2003 er beregnet til 1,4 prosent og at lønnsoverhenget inn i 2003 settes ned til 1,7 prosent for industriarbeidere under ett.

Med de nye forutsetningene bidro lønnsoverhenget inn i 2004 med 1,4 prosent til årslønnsveksten fra 2003 til 2004. (jf. boks 3.2). Tarifftilleggene våren 2004 bidro med 0,8 prosent. Lønnsglidningen i 2004 bidro således med 1,4 prosentpoeng til årslønnsveksten, det samme som året før. Lønnsglidningen har vært avtakende fra 2000.

Lønnsoverhenget for industriarbeidere inn i 2005 er beregnet til 1,2 prosent. Det anbefalte forslag i det sentrale tariffoppgjøret i 2005 (avtalt 17. mars) anslås å bidra til årslønnsveksten med 0,5 prosentpoeng. Årslønnsveksten fra 2004 til 2005 før lønnsglidning er således beregnet til 1,7 prosent.

Tabell 3.5 De gjennomsnittlige tarifftilleggene, inklusive den direkte effekten av skifttillegg og andre tillegg knyttet til arbeidets art

Per 1.april 1995:108 øre/time1,1 prosent
Våren 1996:1212 øre/time2,0 prosent
Per 1. april 1997:91 øre/time0,9 prosent
Våren/sommeren 1998:1432 øre/time3,7 prosent
Per 1. april 1999:28 øre/time0,3 prosent
Per 9. mai 2000:220 øre/time1,7 prosent
Per 1. april 2001:148 øre/time1,1 prosent
Våren 2002:2386 øre/time2,8 prosent
Per 1. april 2003:80 øre/time0,5 prosent
Våren 2004:2168 øre/time1,1 prosent
Per 1. april 2005:106 øre/time0,7 prosent

1 Både i 1996 og 1998 var det en del arbeidskonflikter som resulterte i at tarifftilleggene ble gitt fra et noe senere tidspunkt enn det normale ved utløp av den enkelte tariffavtale eller bransjeavtale. Ca. 2/3 av tillegget fikk virkning i 2. kvartal og ca. 1/3 i 3. kvartal.

2 Gjennomsnittstallet er summen av alle nivåmessige tillegg gitt i de forbundsvise områdene inklusive generelle tillegg, lavlønnstillegg, fagarbeidertillegg, ansiennitetstillegg, minstelønnsatser, skifttillegg etc. De fleste forbundsvise tarifftilleggene ble gitt med ulik virkningstidspunkt mellom 1. april til 1. juni.

Kilde: NHO

Tabell 3.6 viser utviklingen i timefortjenesten, fordelt på tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for voksne arbeidere i industrien fra samme kvartal året før.

3.4.2 Andre arbeidergrupper i NHO-området

For arbeidere i byggevirksomhet innenfor NHO-området var det en årslønnsvekst på 3,6 prosent fra 2003 til 2004, mot 3,9 prosent året før.

Tabell 3.6 Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for industriarbeidere basert på timefortjenester1 eksklusiv overtidsbetaling omregnet til 37.5 t/uke. Endring i prosent fra tilsvarende periode året før.

    Herav:  
  Lønnsøkning per timeTariff- tilleggLønns- glidning2Lønnsglidning som prosent- andel av total lønnsøkning
19994,71,33,472
20004,51,23,373
20014,91,53,469
1.okt.4,31,13,274
20025,02,42,652
1.okt.5,92,83,153
20033,50,92,674
1. okt.3,30,52,885
20043,60,92,775
1. okt.3,41,12,368

1 Beregningsgrunnlaget: Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. overtidstillegg, betaling for helligdager, feriepenger o.l. Omregning av timefortjenestene til felles ukebasis har betydning bare når det er vesentlige endringer i arbeidstiden.

2 Lønnsglidningen er basert på at hele lønnsveksten mellom tilsvarende registreringsperioder i to påfølgende år er dekomponert i tarifftillegg og lønnsglidning. Dette avviker fra dekomponeringen i tabell 3.3 hvor kalenderårslønnsveksten er dekomponert i lønnsoverheng (som består både av tarifftillegg og lønnsglidning), samt bidrag til kalenderårslønnsveksten fra henholdsvis tarifftillegg og lønnsglidning gitt gjennom året veksten måles til.

Kilde: Grunnlagsmaterialet, innsamling til SSBs strukturstatistikk

Byggevirksomhet består av arbeidere innenfor tømrerfaget, murere, grunnarbeide innenfor stein-, jord- og sementarbeide, bygge- og tømmermestere, elektrotekniske installasjonsfirmaer, malermestere, rørleggerbedrifter, kobber- og blikkenslagermestere o.l. Gruppen består i hovedsak av to tariffavtaler, Fellesoverenskomst for byggfag (ca. 2/3) og tariffavtale for elektrofag (ca. 1/3).

For arbeidere innenfor bygge- og anleggsvirksomhet totalt økte årslønnen fra 2003 til 2004 med 3,3 prosent.

Tarifftilleggene i sektoren består av generelle minstelønnssatser og generelle tarifftillegg, i tillegg til at minstelønn for akkordtariffer kan være endret. Den gjennomsnittlige lønnsveksten i bransjen styres imidlertid i større grad av typen arbeidsoppdrag, hvor man også har akkordbestemt avlønning etc. I tillegg vil sysselsettingsmessige forhold ha betydning.

For arbeidere innenfor transportsektoren i NHO-området ble årslønnsveksten fra 2003 til 2004 4,0 prosent, mot 5,2 prosent året før. Noe av lønnsveksten skyldes tillegg avtalt i 2002. Lønnsveksten fra 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004 er beregnet til 3,8 prosent, mot 4,6 prosent året før.

Transportsektoren i NHO omfatter blant annet rutebilsektoren, spedisjonsfirmaer, innenriks sjøfart, godstransport, og i noe mindre grad grossistbedrifter, oljeselskaper, ambulansefirmaer m.v.

For arbeidere innenfor oljevirksomhet, offshore har det vært en gradvis innføring av nye arbeidstidsordninger. For arbeidere innenfor operatørselskaper, som omfatter mer enn 50 prosent av alle offshorearbeidere, var det en lønnsvekst på 3,6 prosent fra 2003 til 2004, mot 4,1 prosent for tilsvarende gruppe året før.

Veksttallene ovenfor omfatter ikke servicebedrifter, forpleiningsbedrifter, landbaser og oljeboring. For disse gruppene er det delvis gjennomført nye arbeidstidsordninger. I tillegg er det særlig for servicebedrifter usikkerhet om sammensetningen av offshore og ikke-offshorearbeide. En spesiell usikkerhet har også vært periodiseringen av tillegg og om tilleggene var kjent ved innrapporteringstidspunktet pr. 1. oktober de respektive årene.

3.4.3 Lønnsutviklingen for funksjonærer i NHO-bedrifter

Lønnsveksten for industrifunksjonærene har vært sterk de siste årene, men veksten er noe lavere i 2004 enn i 2003. Antall industrifunksjonærer utgjør om lag 50 prosent av alle funksjonærer i NHO-bedrifter.

For industrifunksjonærene i NHO-bedrifter økte årslønn med 3,8 prosent fra 2003 til 2004, mens økningen året før var 4,6 prosent.

Lønnsveksten fra 1.oktober 2003 til 1.oktober 2004 var 3,6 prosent mot 4,1 prosent året før.

Lønnsoverhenget for industrifunksjonærer inn i 2004 er beregnet til 1,7 prosent. Dette betyr at bidraget fra lønnsglidningen i løpet av 2004 ble 2,1 prosent.

Lønnsoverhenget inn i 2005 er for industrifunksjonærer beregnet til 1,5 prosent.

Som for arbeidere har man for funksjonærene også endret bruken av datamaterialet ved årslønnsberegninger (jf. boks 3.2) med utgangspunkt i kun ett måletidspunkt hvert år (1.oktober). Nesten hele lønnsveksten for funksjonærer er lønnsglidning og blir i beregningene betraktet som dette. Det er ikke samlet inn reguleringstidspunkter for lønnstillegg for funksjonærer siden NHOs gamle funksjonærstatistikk ble nedlagt i 1997, og hvor slik informasjon ble samlet hvert år. Fordelingen av reguleringstidspunkter for funksjonærlønninger var forholdsvis stabil i 90-årene med over 50 prosent med reguleringstidspunkt 1. juli. Som basis for årslønnsvekstberegninger fra 2003 til 2004 har man benyttet siste kjente fordeling av slike reguleringstidspunkter fra 1997. Denne fordelingen gjelder alle funksjonærer i NHO-området og ikke bare industrifunksjonærer. I dagens statistikk er sannsynlig strukturen i funksjonærgruppene endret og reguleringstidspunktene kan være ulike mellom sektorer. Utvalget vil fremover se på hvordan man kan få informasjon om dette forholdet.

Som i andre områder forutsettes ingen endringer etter registreringstidspunkt 1. oktober. Bonus er inkludert i tallene, mens overtid ikke er med.

I NHO-bedrifter utgjør funksjonærgruppene utenfor industri i antall om lag det samme som industrifunksjonærene. Disse består av funksjonærgrupper innenfor bergverk, skogbruk, fiskeoppdrett, kraftforsyning, oljevirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, kunnskap - og undervisning og tjenesteyting som renholdsbedrifter, vaktselskaper, bemanningsbedrifter, IKT - bedrifter etc.

Lønnsstatistikken viser at for alle funksjonærer innen NHO-området var lønnsveksten 4,1 prosent fra 2003 til 2004, mot 5,1 prosent året før.

Lønnsveksten fra 1. oktober 2003 til 1.oktober 2004 var 4 prosent mot 4,6 prosent året før.

Det er forholdsvis store forskjeller i lønnsvekst mellom næringer. Økt andel årsverk i forretningsmessig tjenesteyting i NHO-området bidrar alene til 0,2 prosentpoeng av årslønnsveksten på 4,1 prosent fra 2003 til 2004. Hovedårsaken til dette er at Telenor er klassifisert innenfor forretningsmessige tjenesteyting, og denne gruppen har økt i betydning i NHO-området fra 2003 til 2004.

Det skilles i denne rapporten ikke mellom tekniske og andre funksjonærgrupper og heller ikke mellom lederstillinger og andre funksjonærstillinger når det gjelder lønnsutvikling. Utvalget vil arbeide videre med å fremskaffe data for lønnsvekst for forskjellige funksjonærgrupper.

Ansatte med minstelønnsavtaler innenfor funksjonærgruppen, som får deler av sin lønn fastsatt sentralt, omfatter ikke mer enn anslagsvis 10 prosent av funksjonærene totalt innenfor NHO-området.

For alle funksjonærer er det på samme måte som for industrien benyttet ny beregningsmåte for årslønn, hvor man for 2003 og 2004 har lagt til grunn samme fordeling av lønnsreguleringstidspunkter som er referert for industrifunksjonærer (jf. også boks 3.2).

I tillegg til lønnsstatistikk for arbeidere og funksjonærer er det grupper innenfor håndverk, handel, helse, organisasjoner, bemanningsbedrifter etc. hvor man ikke kan skille mellom arbeidere og funksjonærer. Disse gruppene utgjør nå om lag 8 prosent av alle årsverk i NHO-bedrifter og er ikke med i lønnsstatistikken verken for arbeidere eller funksjonærer.

3.4.4 Lønnsutviklingen for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter under ett (både heltid og deltid)

Det er forskjeller i lønnsnivå og kan være forskjeller i lønnsvekst for arbeidere og funksjonærer. Tallene for funksjonærer omfatter også ledere.

Deltid er med i tallene og inngår som heltidsekvivalenter på samme måte både for arbeidere og funksjonærer. Også for funksjonærer kan det være ulike arbeidstidsordninger. Dette er det tatt hensyn til i den grad bedriftene har innberettet dette i datamaterialet.

Tallmaterialet i tabell 3.7 sammenvekter funksjonærer og arbeidere innenfor industrien basert på årslønnsnivå i 2004 sammenholdt med antall årsverk for henholdsvis arbeidere og funksjonærer i NHOs medlemsregister på tidspunkt for utsendelse av statistikken. Årsverksfordelingen som er tilgjengelig ved utsendelse, vil i hovedsak gjelde 2003.

Fordeling av årsverk i NHOs statistikkregister og lønnssum basert på årslønnsnivå for henholdsvis arbeidere og funksjonærer, har utviklet seg som i tabell 3.7 de siste årene, målt som prosentandeler.

Tabell 3.7 Fordelingen av årsverk og lønnssum for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter i industrien. Prosentandeler.

  ArbeidereFunksjonærer
Årsverk:
200059,640,4
200159,240,8
200259,140,9
200359,140,9
200458,841,2
Lønnssum:
200051,548,5
200151,049,0
200250,649,4
200350,449,6
2004149,350,7

1 For funksjonærer har andelen sysselsatte i bransjer med høyt lønnsnivå økt, mens andelen i bransjer med lavere lønnsnivå enn gjennomsnittet har minket. Man ser ikke tilsvarende for arbeidergruppene i industrien. Endringen i fordelingen av lønnssum blir følgelig noe sterkere enn endringen i årsverkene mellom arbeidere og funksjonærer i industrien.

Innenfor NHOs industribedrifter (både heltid og deltid) utgjør funksjonærene nå vel 41 prosent av årsverkene og i overkant av 50 prosent av lønnssummen.

Årslønnsveksten samlet for funksjonærer og arbeidere i industribedrifter i NHO var 3,8 prosent fra 2003 til 2004.

3.4.5 Lønnsutviklingen i andre områder i næringsvirksomhet

I hotell- og restaurantvirksomhet ble det i lønnsoppgjøret i 2004 etter en kortvarig streik enighet om følgende tillegg til fastlønte fra 15. mai:

 • Et generelt tillegg til alle på kr.1,50 per time og et lavlønnstillegg til alle på kr.0,50 per time. Disse tilleggene legges også på minstelønnssatsene fra 4 år og oppover.

 • Minstelønnssatsene for 6 og 8 år økes i tillegg med ytterligere kr. 1,- per time.

Det ble ikke gitt noe garantitillegg per 1. oktober 2003. Partene ble i stedet enige om at garantitillegget skulle utbetales f.o.m. 1. april i 2004 med kr. 0,85 per time.

Gjennomsnittlig lønnsnivå for fastlønnede arbeidere innenfor hotell- og restaurantvirksomhet i NHO-området steg med 1,5 prosent fra 2003 til 2004.

Det er omfattende utskiftning av arbeidsstokken (nærmere 40 prosent) i hotellbransjen fra ett år til et annet. Gjennomsnittlig alder var om lag 31 år i bransjen i 2004 mot omlag 40 år for alle NHO-bedrifter. Store strukturelle sysselsettingseffekter har brakt lønnsveksten i gjennomsnitt betydelig ned fra 2003 til 2004. Beregninger på identiske personer (personer som er med i målingene i begge årene) viser en lønnsøkning fra 2003 til 2004 på 3,2 prosent. Fordi utvalget til lønnsstatistikken i høyere grad skifter ut små bedrifter fra ett år til et annet, vil et utvalg av identiske personer innholde flere store bedrifter enn små bedrifter.

Andre forhold kan også ha bidratt til negativ lønnsglidning, blant annet fordelingen mellom timebetalt og månedsbetalt arbeidskraft, herunder sysselsettingens sammensetning mellom heltid og deltid.

I forretnings- og sparebanker og forsikring, som nå er ett forhandlingsområde, ble det våren 2004 mellom Finansforbundet og Finansnæringens Hovedorganisasjon enighet om et generelt tillegg fra 1. mai 2004 på alle trinn på lønnsregulativet på 2,5 prosent eller minst kr. 7000,- på samlet årslønn som bidrar til årslønnsveksten fra 2003 til 2004 med om lag 1,7 prosentpoeng.

Ifølge Finansnæringens Arbeidsgiverforening ble det i medlemsbedriftene under ett gitt lokale tillegg per 1. januar 2004 på 0,66 prosent og per 1. juli 2004 på 0,8 prosent.

Ifølge lønnsstatistikken for 2004 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet under ett med 5,0 prosent for heltidsansatte fra 1. september 2003 til 1. september 2004. I denne perioden har lønnsglidningen bidratt til lønnsveksten med om lag 2 prosentpoeng.

For forretnings- og sparebanker og forsikring, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet 7 , har utvalget på grunnlag av lønnsstatistikken for 2004 og lønnstilleggene i 2004 beregnet årslønnsveksten fra 2003 til 2004 til 4,0 prosent.

I varehandel ble det i oppgjøret våren 2004 mellom Handel og Kontor og HSH enighet om et generelt tillegg på Landsoverenskomsten og på bransjeavtalene fra 1. april på kr. 1 per time og at de laveste minstelønnssatsene (trinn 1-5 og ungdomssatsen) gis ytterligere kr. 0,50 per time i tillegg. Garantitillegget på Landsoverenskomsten mellom HK og HSH resulterte i at trinn 6 fikk et tillegg fra 1. februar 2004 på kr. 4,42 per time. Om lag 25 prosent lønnet etter avtalen fikk dette tillegget.

Meklingen i oppgjøret i 2004 for grossistbedriftene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (LO), Yrkestrafikkforbundet (YS) og Privatansattes Fellesorganisasjon (YS) ble avsluttet uten at partene ble enige. Streik ble iverksatt ved en del bedrifter fra 21. april. Senere gikk HSH til passiv lockout ved andre bedrifter som var omfattet av plassoppsigelsen. Etter nytt forhandlingsmøte 24. mai ble partene enige om:

 • Et generelt tillegg på kr. 1,- pr. time.

 • Det gis ytterligere et lavlønnstillegg på kr. 1,- pr. time.

 • Minstelønnssatsene for vokse arbeidere over 18 år og arbeidende formenn og mekanikere heves med ytterligere kr. 2,- pr. time.

Disse tilleggene ble gitt med virkning fra 25. mai.

Under forhandlingene ble partene enige om at det på den enkelte tariffbundne virksomhet skulle opprettes et lokalt samarbeidsfond. Avtalen innebar at det avsettes et engangsbeløp på kr 2.000,- pr. årsverk ansatt i Grossistoverenskomstens virkeområde pr. 1.4.2004. Midlene avsettes til et fond som skal brukes til å styrke samarbeid og oppslutning om de tre arbeidstakerorganisasjonene, se vedlegg 2.

For HSH-bedrifter i varehandel bidrar overhenget til 2004 på 0,9 prosent, de avtalte tarifftilleggene i 2004 (0,6 prosent) og tillegget på garantiordningen 1. februar 2004 (0,4 prosent) samlet til en lønnsvekst på om lag 2 prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen.

Ifølge lønnsstatistikken for 2004 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte i varehandelen under ett med 3,1 prosent fra 1. september 2003 til 1. september 2004. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var lønnsveksten i samme periode 3,4 prosent.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2004 og de avtalte lønnstilleggene i 2004 har utvalget anslått årslønnsveksten fra 2003 til 2004 til 3,5 prosent for heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen.

For varehandelen totalt har SSB på grunnlag av strukturstatistikken per 1. september 2004 og den kvartalsvise lønnsindeksen, beregnet årslønnsveksten fra 2003 til 2004 til 3,6 prosent. For engroshandel er lønnsveksten beregnet til 3,1 prosent og for detaljhandel til 4,1 prosent. For varehandelen totalt er motorkjøretøytjenester med i lønnsveksttallet. Denne gruppen hadde om lag 1 prosentpoeng høyere årslønnsvekst fra 2003 til 2004 enn varehandel under ett. Gruppen er ikke med i lønnsveksttallet for HSH-bedrifter i varehandelen.

3.4.6 Lønnsutviklingen i offentlig sektor

Staten

I lønnsoppgjøret i 2004 for statsansatte ble Arbeids- og administrasjonsdepartementet, LO-Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon etter mekling enige om ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2004-30. april 2006. Avtalen har følgende hovedpunkter:

 • Det ble gitt et kombinert krone- og prosenttillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2004. Tilleggene varierte fra kr. 6 500 til kr.12 900. Gjennomsnittlig slo tilleggene ut med 2,5 prosent per 1. mai.

 • Det ble ført sentrale justeringsforhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,41 prosent per dato med virkning fra 1. juni 2004.

 • Det ble ført lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,9 prosent per dato med virkning fra 1. juni 2004. På grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere, ble det i tillegg forhandlet innenfor 0,1 prosent per dato av lønnsmassen.

I tillegg ble med virkning fra 1. juni begynnerlønn på alle lønnsrammer økt med mellom 1 og 4 lønnstrinn avhengig av tjenesteansiennitet, og topplønn på alle lønnsrammer ble hevet med ett trinn. Dessuten ble alle lønnsspenn med topplønn opp til ltr. 85 utvidet med ett lønnstrinn.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet førte også forhandlinger med Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening, der partene ble enige om samme løsning som hovedsammenslutningene i staten.

I staten gir lønnsoverhenget til 2004 og de sentrale tarifftilleggene som ble gitt i 2004, en anslått lønnsvekst fra 2003 til 2004 på knapt 3 prosent. I tillegg kommer lønnsglidning.

Månedsfortjenesten for det statlige forhandlingsområdet økte med 4,1 prosent fra 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004. Virkningen av de lokale forhandlinger per 01.06.04 er ikke med i dette tallet. På grunnlag av lønnsstatistikken for 2004 og tarifftilleggene i 2004 kan årslønnsveksten beregnes til 3,7 prosent fra 2003 til 2004.

Skoleverket

Ved oppgjøret per 1. mai 2004 var skoleverket en del av det kommunale tariffområdet, mens det tidligere var en del av det statlige tariffområdet. I boks 3.5 gis det en oversikt over lønnstilleggene i skoleverket siden 1. mai 2000.

Ifølge lønnsstatistikk fra SSB for 2004 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte i skoleverket under ett med 3,4 prosent fra 1. september 2003 til 1. september 2004

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2004 og de avtalte lønnstilleggene i 2004 er årslønnsveksten i skoleverket fra 2003 til 2004 beregnet til 3,2 prosent. Skoleverket her er undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse ekskl. Oslo kommune. Tallet fra 2003 til 2004 er ikke sammenliknbart med tallene for tidligere år.

Boks 3.5 Lønnsøkning i skolesektoren 2000-2004 som følge av lønnsoppgjør, endring av særavtaler og kompensasjon for spesielt ferieuttak per 1.1.01

 • Generelt tillegg til alle per 1. mai 2000 på kr. 5 000.

 • Sentrale justeringer per 15. juli 2000 ga 2 lønnstrinn eller om lag 3 prosent til lærere og skoleledere med godkjent utdanning.

 • I forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2000 ble det inngått en intensjonserklæring mellom partene om å endre særavtaler for bedre å kunne tilpasse dem lokale forhold og skape større effektivitet. Særavtalen om arbeidstid for undervisningspersonale ble etter forhandlinger endret i en retning som skal innebære mulighet for større fleksibilitet i undervisningsplanleggingen. Som kompensasjon fikk alle lærere og skoleledere med godkjent utdanning 2 lønnstrinn eller om lag 3 prosent fra 1. august 2000 (skolepakke I). Samarbeidet mellom lærerorganisasjonene og staten om en handlingsplan for skolen skal gå over tre år.

 • I tillegg ble det ført lokale forhandlinger per 1. oktober 2000 for statsansatte og skoleverket innenfor en ramme på 0,85 prosent per dato. For skoleverket ble det i tillegg tilført 0,15 prosent i forbindelse med de lokale forhandlingene.

 • Under hovedtariffoppgjøret 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1 prosent med virkningsdato 1. januar 2001.

 • Generelt tillegg til alle per 1. mai 2001 på kr. 2 200.

 • Sentrale justeringsforhandlinger per 1. september 2001innenfor en økonomisk ramme på 1,0 prosent per dato. Staten og skoleverket fikk ganske lik uttelling.

 • I tillegg ble det ført lokale forhandlinger per 1. oktober 2001 for statsansatte og skoleverket innenfor en ramme på 0,6 prosent per dato.

 • Den 13. oktober 2001 ble det på grunnlag av intensjonsavtalen forhandlet fram en særavtale mellom UFD og berørte lærerorganisasjoner (skolepakke II). Avtalen innebar at lærerne får ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og ytterligere to lønnstrinn fra 1. august 2002. Dette må bl.a. ses i sammenheng med at undervisningstiden ble økt med 1 prosent fra 1. januar 2002 og med ytterligere 3 prosent fra 1. august 2002. Vikartimesatsen ble redusert med 20 prosent fra 1. januar 2002 og skoleledere fikk ikke godtgjørelse for de 25 første vikartimene. Avtalen inneholdt også særskilte tiltak overfor eldre lærere ved at undervisningstiden ble redusert for lærere som er eldre enn 58 år. For 2002 er den reduserte undervisningsplikten kostnadsberegnet til 85 mill. kroner, med en helårsvirkning på om lag 185 mill. kroner i 2003.

 • Med virkning fra 1. mai 2002 ble det gitt et tillegg på hovedlønnstabellen på kr. 7 500 opp til og med lønnstrinn (ltr.) 30, og et prosentvis tillegg på 3,1 prosent fra og med ltr. 31 til og med ltr. 70, og et fallende kronetillegg fra ltr. 71 på kr. 14 800 til 79 på kr. 13 200.

 • Det ble videre ført sentrale justeringsforhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,5 prosent per dato med virkning fra 1. august 2002.

 • Det ble også ført lokale forhandlinger innenfor en ramme på 1,9 prosent per dato med virkning fra 1. september 2002. På grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere, ble det i tillegg forhandlet innenfor 0,1 prosent per dato av lønnsmassen.

 • Det ble ikke foretatt lønnsreguleringer per 1. mai 2003. Det ble heller ikke foretatt sentrale justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger (2.3.3) i 2003.

 • Skoleverket ble per 1. mai 2004 overført fra det statlige tariffområdet til det kommunale tariffområdet. En del av lønnsoppgjøret i KS-området i 2004 var å tilpasse lærernes statlige avtaleverk til KS-området. Undervisningsstillinger ble innfaset med 5 minstelønnsgrupper etter 0, 4, 8, 10 og 16 år.

 • Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 6 000 fra 1. mai 2004. I tillegg ble minstelønnssatser endret.

 • Med virkning fra 1. januar 2005 ble det gitt et generelt tillegg på kr. 1 000. I tillegg ble minstelønnssatsene for undervisningsstillinger med 16 års tjenesteansiennitet hevet med kr. 7 000 inkludert det generelle tillegget på kr. 1 000

Kommunene inkl. skoleverket

I lønnsoppgjøret i 2004 i KS-området ble KS, LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikerne, herunder også Norges Ingeniørorganisasjon etter mekling enige om følgende hovedpunkter:

 • Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 6000 med virkning fra 1. mai 2004 og med kr. 1 000 med virkning fra 1. januar 2005 til alle stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse

 • Minstelønnssatsene for alle stillingsgrupper med 10 års tjenesteansiennitet ble hevet med kr.10 000 inkludert det generelle tillegget med virkning fra 1. mai 2004. Minstelønnssatsene for de samme stillingsgruppene med lavere tjenesteansiennitet enn 10 år ble hevet med mellom kr. 6 000 og kr. 8 600.

 • Det ble innført minstelønnssatser etter 0, 4, 8 og 10 års tjenesteansiennitet.

 • Minstelønnssatsene for alle stillingsgrupper med 10 års tjenesteansiennitet ble hevet med kr. 6 000 inkludert det generelle tillegget med virkning fra 1. januar 2005.

 • Undervisningsstillinger ble innfaset med 5 minstelønnsgrupper etter 0, 4, 8, 10 og 16 år.

 • Det ble avsatt en pott til lokale forhandlinger på 0,9 prosent med virkning fra 1. mai 2004.

 • Lørdags- og søndagstillegget ble økt.

 • Minstelønnssatsene for undervisningsstillinger med 16 års tjenesteansiennitet ble hevet med kr. 7 000 inkludert det generelle tillegget med virkning fra 1. januar 2005.

Ledere og stillinger med høyere akademisk utdanning skulle fortsatt forhandle om sin lønn lokalt i den enkelte kommune. Det var enighet om at de lokale tilleggene skulle virke fra 1. mai med mindre partene lokalt ble enige om noe annet.

For grupper med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området (inklusiv skoleverket) bidrar overhenget til 2004 og tarifftilleggene i 2004 inklusive endringer av fellesbestemmelser med om lag 3 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2004 og de avtalte lønnstilleggene, er årslønnsveksten fra 2003 til 2004 (inklusiv stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse, skoleverket og Oslo kommune) beregnet til 3,8 prosent.

I lønnsoppgjøret i 2004 i Oslo kommune ble det enighet om følgende hovedpunkter:

 • Det ble gitt et generelt tillegg på 2,0 prosent eller minimum kr. 6000 med virkning fra 1. mai 2004.

 • Det ble gjennomført lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,85 prosent med virkning fra 1. august 2004.

 • Det ble avtalt lønnsmessige tiltak for enkelte grupper. Bl.a. ble minstelønnsnivået for arbeidstakere i full stilling og etter full opptjening hevet til ltr. 21, dvs. kr. 245 700.

 • Videre ble undervisningspersonalet overført til Oslo kommunes lønnsystem.

3.4.7 Lønnsutviklingen i NAVO-området

I tråd med forhandlingsmodellen i NAVO forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom NAVO og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og den aktuelle hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom den enkelte virksomhet på den ene siden og på den andre siden hovedorganisasjonenes forbund eller forhandlingsgrupper. Det kan avtales avvikende ordninger.

For NAVO-Helse er det for LO, YS, noen av UHOs forbund og Akademikernes medlemmer i Den Norske Lægeforening de siste årene avtalt et nasjonalt nivå II (A2) der det forhandles mellom NAVO-Helse og de enkelte foreninger/forbund i hovedorganisasjonene om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forenings medlemmer.

I lønnsoppgjøret i 2004 ble det på A-nivå mellom NAVO og LO-Stat og mellom NAVO og YS-NAVO enighet om å gi et tillegg fra 1. april 2004 på kr. 1950 per år.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2004 og de avtalte tilleggene gitt i forhandlingene i de ulike virksomhetene, er årslønnsveksten fra 2003 til 2004 beregnet til 3,4 prosent.

På grunnlag av SSBs lønnsstatistikk for 2003 og tarifftilleggene i 2003 kan årslønnsveksten fra 2002 til 2003 samlet for ansatte i helseforetakene beregnes til 7 prosent. Legene trakk opp denne lønnsveksten med om lag 2 prosentpoeng.

For akademikergruppene i NAVO gis det ikke sentrale tillegg. Lønnstilleggene for disse gruppene avtales i sin helhet lokalt.

I helseforetakene ble en i oppgjørene i 2004 mellom NAVO og UHO, NAVO og LO-Stat og NAVO og YS-NAVO enige om følgende hovedpunkter:

 • Medlemmer i LO-Stat og YS-NAVO fikk et generelt tillegg på kr. 9 000 med virkning fra 1. mai 2004. For ansatte med tilleggs- og spesialutdanning utover 3-årig høyskole ble tillegget på kr. 11 000 fra samme tidspunkt.

 • For UHO-organiserte ble det gitt et generelt tillegg på kr. 7 000 til sykepleiere (og spesialsykepleiere med mindre enn 10 års ansiennitet), med virkning fra 1. mai 2004, og ytterligere kr. 2 000 fra 1. oktober 2004. Spesialsykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet fikk et generelt tillegg på kr. 15 000 fra 1. mai 2004, og ytterligere kr. 7 000 fra 1. oktober 2004. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, førskolelærere og pedagoger fikk et generelt tillegg på kr. 9 000 fra 1. mai 2004. For ansatte med spesialistutdanning i disse gruppene ble det gitt et generelt tillegg på kr. 11 000 fra samme tidspunkt.

 • Medlemmer i LO-Stat og YS-NAVO fikk fra 1. september 2004 nye minstelønnsatser, og ytterligere justeringer av minstelønnsatsene fra 1. juli 2005.

 • UHO-organiserte fikk fra 1. oktober 2004 nye minstelønnsatser, og ytterligere justeringer av minstelønnsatsene fra 1. juli 2005.

I helseforetakene (eksklusiv enkelte akademikergrupper, herunder legene) gir overhenget til 2004 og de avtalte tilleggene en lønnsvekst på 3,2 prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. For 2004 ble det ikke ført lokale forhandlinger for de gruppene som var i mekling i lønnsoppgjøret for helseforetakene i juni i 2004. Det ble i 2004 inngått en avtale mellom NAVO og Akademikerne Helse om at lønnsforhandlingene i 2004 skulle utsettes til oppstart senest i september 2004. Forhandlingene pågår fortsatt ved avslutningen av denne rapporten.

Lønnsstatistikk for 2004 fra SSB viser at gjennomsnittlig månedsfortjenesten for heltidsansatte i helseforetakene økte med 3,5 prosent fra 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004.

På grunnlag av lønnsstatistikken for 2004 og de avtalte lønnstilleggene i 2004 er årslønnsveksten i helseforetakene fra 2003 til 2004 beregnet til 3,0 prosent. Legene trakk opp lønnsveksten i helseforetakene i 2003, men trakk den ned med om lag 0,4 prosentpoeng i 2004.

3.4.8 Lønnsutviklingen for toppledere i næringsvirksomhet

Utvalget presenterer i dette avsnittet opplysninger om lederlønn fra følgende kilder:

 • Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1995-2004.

 • Aksjeselskapers årsregnskaper (noter i regnskapet) til Brønnøysundregisteret om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder for årene 1995-2003.

Det vises til boks 3.6 for nærmere omtale av datagrunnlag, lønnsbegrep m.m.

1. Lønnsutviklingen for identiske ledere i aksjeselskaper og i allmenne børsnoterte selskaper etter LTO-registeret

Utvalget har i dette avsnittet sett på lønnsnivå og lønnsutvikling etter to lønnsbegreper:

 • Det første omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse, dvs. lønn og honorarer m.m. for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet (kode 111) og skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet (kode 112), jf. boks 3.6.

 • Det andre er et utvidet lønnsbegrep som i tillegg til postene i første strekpunkt også omfatter kode 132, fordel ved kjøp av aksjer til underpris.

Fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold er med i det første lønnsbegrepet. Dette lønnsbegrepet er i store trekk det samme som brukes ellers i kapittel 3. Det inneholder imidlertid en del naturalytelser som ikke er med i lønnsbegrepet, slik det anvendes i lønnsstatistikken og f.eks. i tabell 3.1. Naturalytelsene utgjør en liten andel, om lag 0,3 prosent av lønn og honorarer i gjennomsnitt, og er dermed av liten betydning for lønnsnivå og lønnsutvikling.

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. “Leder” er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn, jf. boks 3.6. Det kan ikke utelukkes at en på denne måten i noen tilfeller har fått med personer som har høy lønn pga. sin spisskompetanse uten å være toppleder.

Tabell 3.8 Årlig lønnsutvikling1 i prosent for administrerende direktør/daglig leder2 i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 1995-2004. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Identiske ledere.

  Antall lønnsforhold3
  25-4950-99100-249250 og overGjennomsnitt
1995-965,76,97,56,5-
1996-977,36,29,28,0-
1997-986,26,410,118,1-
1998-995,78,211,216,58,8
1999-20004,14,86,416,86,0
2000-20015,84,311,314,27,2
2001-20024,84,94,48,25,1
2002-20033,73,45,28,14,4
2003-200444,86,56,212,36,4
1995-200459,765,098,5177,3-
Gj.sn. per år5,35,77,912,0-
Gj.sn. lønn1,4 2004544 400663 400888 4001 402 700668 600
Antall ledere5 0102 1981 1235278 858

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket

4 Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

Lønnsnivået for identiske ledere i foretak med 25 ansatte og over er lavere i LTO-materialet enn i Brønnøysundregisteret. Det skyldes i hovedsak at det er flere lønnsforhold enn ansatte, dvs. at det er med noen flere mindre foretak i tabell 3.8 enn i tabell 3.13 (som viser tall fra Brønnøysundregisteret). En kan derfor ikke direkte sammenlikne lønnsnivå for ledere som er sortert etter henholdsvis antall ansatte og antall lønnsforhold.

Foretak som bruker innleid arbeidskraft, kan bli plassert i en lavere foretaksstørrelse enn om foretaket hadde drevet med egne ansatte. Utstrakt bruk av korttidsansatte virker motsatt.

Tabell 3.8 viser at fra 2003 til 2004 ble lønnsveksten 6,4 prosent i gjennomsnitt for alle toppledere mot 4,4 prosent året før. Lønnsveksten i 2004 varierte mye mellom foretaksstørrelsene. Den var laveste i foretak med 25-49 lønnsforhold med 4,8 prosent og høyest i foretak med over 250 lønnsforhold med 12,3 prosent. Toppledere i de minste foretakene utgjorde i 2004 57 prosent av alle toppledere i materialet, mens lederne i de største foretakene utgjorde 7 prosent.

Tabell 3.8 viser videre at det i perioden 1995-2004 var stor forskjell i lønnsvekst mellom toppledere i henholdsvis små og mellomstore foretak og i de store foretakene. I de enkelte størrelsesgruppene varierte lønnsveksten over hele perioden fra om lag 60 prosent for topplederne i foretak med 25-49 lønnsforhold til om lag 177 prosent for lederne i de største foretakene. For den siste gruppen var lønnsveksten særlig sterk fra 1997 til 2001 med en samlet vekst på 83,4 prosent. Til sammenlikning var lønnsveksten for lønnstakere i perioden 1995-2004 i gjennomsnitt 52,3 prosent eller 4,8 prosent per år.

Tabell 3.9 viser lønnsnivå og lønnsutvikling for gruppen av ledere når en inkluderer kode 132, fordel ved kjøp av aksjer til underkurs i materialet.

Fordelen ved kjøp av aksjer til underkurs vil i hovedsak svinge i takt med utviklingen i aksjekursene. I 1998 har fordelen for de gruppene som er med i tabell 3.9 i gjennomsnitt betydd mindre enn i 1997, noe som gir lavere vekst fra 1997 til 1998 enn når fordel ved kjøp av aksjer til underkurs holdes utenom lønnsbegrepet. F. eks. ble veksten for toppledere i foretak med over 250 lønnsforhold redusert fra 18,1 til 17,0 prosent når fordel ved aksjekjøp til underkurs inkluderes i lønnsbegrepet, jf. tabellene 3.8 og 3.9.

Tabell 3.9 Årlig lønnsutvikling1 i prosent, inkl. fordel ved aksjekjøp til underkurs for administrerende direktør/daglig leder2 i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 1996-2004. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Identiske ledere.

  Antall lønnsforhold3
  25-4950-99100-249250 og over
1996-977,37,711,09,5
1997-986,26,28,317,0
1998-995,78,311,116,7
1999-20004,14,86,316,8
2000-20016,64,311,613,8
2001-20024,15,05,18,1
2002-20033,53,64,98,2
2003-200444,86,66,613,3
1996-200450,957,086,2163,4
Gj.sn. per år5,35,78,312,9
Samlet godtgjørelse 1,4 2004544 400664 900892 4001 418 400
Herav: Fordel ved aksjekjøp til underkurs i 2004481 4564 07115 728
Antall ledere5 0102 1981 123527

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer, naturalytelser og fordel ved kjøp av aksjer til underkurs

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4 Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

I perioden 1999-2003 betydde fordel ved kjøp av aksjer til underkurs mindre for lønnsveksten til toppledere enn i 1997 og 1998 i alle størrelsesgrupper. Gjennomsnittlig lønnsvekst var uendret eller endret seg lite når fordel ved kjøp av aksjer til underkurs ble inkludert i lønnsbegrepet.

I 2004 betydde fordel ved kjøp av aksjer til underkurs lite for lønnsveksten for toppledere i de to miste foretaksstørrelsene, men trakk opp lønnsveksten med henholdsvis 0,4 prosentpoeng i foretak med 100-249 lønnsforhold og med 1 prosentpoeng i foretak med over 250 lønnsforhold.

I boks 3.7 kommer en nærmere inn på opsjoner og kjøp av aksjer til underkurs og den skattemessige behandlingen.

Tabell 3.10 Gjennomsnittslønn1 etter kvartil blant administrerende direktør/daglig leder2 i foretak med over 250 lønnsforhold3. 2003 og 2004

Kvartil200220034Vekst 2002-2003Vekst 2003 – 20044
1. kvartil586 000638 1004,98,9
2. kvartil868 300969 8004,811,7
3. kvartil1 235 7001 416 4007,614,6
4. kvartil2 299 3002 580 80010,512,2
Alle1 248 6001 402 7008,112,3

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket

4 Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

I tabell 3.10 er topplederne i foretak med over 250 lønnsforhold rangert etter stigende lønnsnivå. Det er 132 ledere i hvert kvartil. Tabellen viser at lederne i 4. kvartil har en gjennomsnittslønn på knapt 2,6 mill. kroner i 2004 og at veksten var 12,2 prosent fra 2003 til 2004 mot 10,5 prosent året før. I de andre kvartilene varierte lønnsveksten fra 8,9 til 14,6 prosent i 2004 og fra 4,8 til 7,6 prosent i 2003.

Tabell 3.11 Lønnsutviklingen1 for administrerende direktør/daglig leder2 i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 2003-2004. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner

Antall lønnsforhold3Antall ‘ledere’Gj. sn. lønn4 2004 KronerVekst 2003-20044 Prosent
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
25 – 494 314696563 300427 3004,84,7
50 – 991 953245688 100467 0006,65,3
100 – 2491 03984911 800598 0006,26,4
250 og over479481 423 8001 191 80011,030,8

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket

4 Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.11 viser at det er få kvinnelige administrerende direktører/daglig ledere i foretak med over 25 lønnsforhold. Andelen varierte i 2004 fra 16 prosent i størrelsesgruppen 25-49 lønnsforhold til 8 prosent i foretak med 100-249 lønnsforhold. Gjennomsnittlig lønnsnivå i 2004 (ekskl. fordel ved kjøp av aksjer til underkurs) for kvinnelige toppledere var om lag 76 prosent av mannlige topplederes i størrelsesgruppen 25-49 lønnsforhold, om lag 68 prosent i størrelsesgruppene 50-99, om lag 66 prosent i størrelsesgruppen 100-249 lønnsforhold og om lag 84 prosent i den største gruppen. I gjennomsnitt tjente kvinnelige toppledere i 2004 73,5 prosent av mannlige i alle foretak med over 25 lønnsforhold mot 72 prosent i 2003. Gjennomsnittlig lønnsvekst fra 2003 til 2004 var markert høyere for kvinner enn for menn i foretaksstørrelsen over 250 lønnsforhold. Det er imidlertid få kvinnelige toppledere i denne foretaksstørrelsen, slik at utviklingen kan være påvirket av spesielle forhold.

2. Tall fra Brønnøysundregisteret

Lønnsbegrepet som skal brukes i årsregnskapene til aksjeselskaper (noter til regnskapet) og som skal innberettes til Brønnøysundregisteret, er hjemlet i regnskapsloven § 7-31, hvor det bl.a. heter:

Tabell 3.12 Årlig lønnsutvikling i prosent for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper. 1995-2003. Bedrifter med 25 ansatte og over. Alle ledere.

  Antall ansatte
  25-4950-99100-249250 og over
1995-963,42,98,16,7
1996-972,25,78,24,1
1997-987,010,68,614,2
1998-9910,010,99,115,8
1999-20001,94,78,010,4
2000-20016,98,19,26,0
2001-20025,93,38,50,4
2002-200312,75,73,98,8
1995-200347,464,984,287,8
Gj.sn. per år5,06,47,98,2
Gj.sn. lønn1 2003609 400810 8001 079 5001 556 100
Antall ledere med oppgitt lønn i 20033 2531 351723399
Antall ledere i alt i 20033 6531 534838458

1 Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregisteret

Tabell 3.13 Årlig lønnsutvikling i prosent for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper. 1995-2003. Foretak med 25 ansatte og over. Identiske ledere.

  Antall ansatte
  25-4950-99100-249250 og over
1995-967,75,76,27,4
1996-975,410,09,06,0
1997-9810,09,79,716,7
1998-9911,213,413,322,5
1999-20006,58,87,210,1
2000-20019,09,39,214,5
2001-20027,24,77,24,3
2002-200315,74,44,910,3
1995-200382,688,089,4136,0
Gj.sn. per år7,88,28,311,3
Gj.sn. lønn1 2003620 100812 9001 088 0001 495 200
Antall ledere med både i 2002 og 20032 5251 044561309

1 Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregisteret

Boks 3.6 Datagrunnlag, lønnsbegrep m.m. for lederlønnsberegningene

Datagrunnlag

Utvalget har fått bearbeidet opplysninger om lederlønn fra følgende kilder:

 • Aksjeselskapers årsregnskaper til Brønnøysundregisteret om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder for årene 1995 - 2003. Mange aksjeselskapene oppgir ikke lønn til administrerende direktør/daglig leder i årsregnskapene. Også for de større foretakene, med mer enn 25 ansatte, er det mange som ikke følger opp regnskapslovens krav på dette punktet.

 • Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1995-2004.

Lønnsbegrepet

I lov om årsregnskap m.v. § 7-31, ytelser til ledende personer m.v. heter det:

”Det skal opplyses om de samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester.

Det skal opplyses om arten og omfanget av forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet.

Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Det skal gis opplysninger om den regnskapspliktiges forpliktelser knyttet til tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller grunnfondsbevis.

Store foretak skal gi opplysninger som nevnt i annet ledd spesifisert på de enkelte medlemmer av styret og de enkelte ledende ansatte”.

Opplysningene skal gis som noter til regnskapet.

Fra og med 1999 er opplysningene om lønn m.m. for daglig leder/administrerende direktør hjemlet i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), mens opplysningene tidligere var hjemlet i aksjeloven.

Dette er et omfattende lønnsbegrep og skal i prinsippet omfatte all godtgjøring, herunder opsjoner, aksjer til underkurs og naturalytelser.

LTO-registeret inneholder alle typer ytelser fra arbeidsgiver/oppdragsgiver til arbeidstaker/ oppdragstaker utbetalt på individnivå. Summene på LTO-registeret fordeles på ulike koder. Det er tatt utgangspunkt i kode 111-A som omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I tillegg er tatt med kode 112-A som omfatter skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I 1995 omhandlet kode 111-A begge disse kodene, mens 112-A i 1996 ble skilt ut som en egen kode for naturalytelser. For å kunne få en realistisk sammenlikning mellom 1995 og 1996 har det derfor vært nødvendig å benytte summen av 111-A og 112-A for 1996.

Fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold er fra og med 2002 registrert på egen kode i LTO 8 . Fordel ved kjøp av aksjer til underpris er også registrert på egen kode og kan behandles særskilt.

Lederbegrepet

I materialet fra Brønnøysundregisteret er det toppleder eller administrerende direktør/daglig leder som inngår. Utvalget presenterer tall for lønnsutviklingen 1995-2003 fra Brønnøysundregisteret både for alle ledere som inngår i materialet i de to årene og for identiske ledere, dvs. ledere som er med i materialet i to år etter hverandre.

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. Her er “leder” definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn. I tillegg har en lagt til grunn at samme person må ha hatt høyest utbetalt beløp i foretaket i to påfølgende år når en f. eks. beregner lønnsveksten fra 2003 til 2004. Grunnen til dette er at vi ønsker å unngå at stillingsopprykk påvirker lønnsveksten for denne gruppen.

”Det skal opplyses om de samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester. Det skal opplyses om arten og omfangeget av forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret”.

Dette er et omfattende lønnsbegrep og skal i prinsippet omfatte all godtgjøring til toppledere, herunder fordel ved opsjoner, fordel ved kjøp av aksjer til underkurs og naturalytelser. Det vises tall både for alle og for identiske ledere, dvs. ledere som er med i materialet to år etter hverandre. Fra og med 1999 er opplysningene om lønn m.m. for daglig leder/administrerende direktør hjemlet i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), mens opplysningene tidligere var hjemlet i aksjeloven.

Boks 3.7 Nærmere om opsjoner og kjøp av aksjer til underkurs og den skattemessige behandlingen

Opsjonsordninger i arbeidsforhold innebærer normalt at det inngås en kontrakt mellom eierne av en bedrift og ledelsen og de ansatte om et fremtidig kjøp av f. eks. en aksje eller obligasjon til en forhåndsavtalt pris (kjøpsopsjon). Ved inngåelse av en opsjonsavtale utenfor arbeidsforhold, betaler kjøper en opsjonspremie som vederlag for retten til å utøve opsjonen. Opsjonspremien uttrykker normalt markedsverdien av opsjonen på det tidspunkt avtalen inngås. For opsjoner ervervet i arbeidsforhold settes gjerne opsjonspremien lavere dersom det i det hele tatt betales opsjonspremie.

Til og med inntektsåret 1995 ble gevinst ved innløsning eller salg av opsjon på aksje eller grunnfondsbevis i arbeidsforhold skattlagt som lønnsinntekt i det året opsjonen ble innløst eller solgt.

Fra og med inntektsåret 1996 ble det innført nye regler som innebar at fordel ved en opsjon ble skattlagt som lønnsinntekt ved tildelingstidspunktet for opsjonen. (Unntak er ikke-børsnoterte salgsopsjoner i arbeidsforhold som først skal skattlegges ved innløsning eller salg.) Videre ble ytterligere gevinst ved innløsning eller salg av opsjonen skattlagt som lønnsinntekt. Ved innløsning, salg eller bortfall av opsjonen ble det gitt fradrag i alminnelig inntekt for differansen mellom utgangsverdien og den fordelen som det er skattlagt for ved tildelingstidspunktet.

I skatteopplegget for 1999 ble reglene for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold igjen endret slik at bare opsjoner der den beregnede fordelen overstiger 600 000 kroner skulle beskattes ved ervervet . En forutsetning var at et visst antall ansatte ble tilbudt opsjoner. Var fordelen mindre enn 600 000 kroner, skulle fordelen beskattes ved salg eller innløsning av opsjonen.

Fordelen som oppnås i ansettelsesforhold ved at ansatte får aksjer eller kjøper aksjer til underpris, er i utgangspunktet skattepliktig som lønn. Fordelen utgjør differansen mellom salgsverdien på ervervstidspunktet og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen. Dersom alle ansatte i et aksjeselskap etter en generell ordning i bedriften har fått tilbud om aksjekjøp i selskapet, kan imidlertid den skattepliktige fordelen settes til differansen mellom 80 prosent av antatt salgsverdi og det den ansatte har betalt for aksjen. Reduksjonen i den skattepliktige fordelen kan likevel ikke overstige 1 500 kroner per person. Gevinst ved realisasjon av aksjene skattlegges som kapitalinntekt (28 prosent).

Fra og med inntektsåret 2000 ble beskatning ved tildelingen av ikke-børsnoterte opsjoner i arbeidsforhold avviklet. Det skulle ikke lenger stilles noen beløpsmessig begrensning eller vilkår.

Gevinsten ved salg eller innløsning av opsjonen skulle beskattes som lønnsinntekt og inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjaldt uavhengig av om underliggende aksjer eller grunnfondsbevis var børsnotert eller ikke.

Det ble ingen endringer for børsnoterte opsjoner, dvs. opsjon der selve opsjonen er børsnotert. Slike opsjoner skal fortsatt beskattes ved tildelingen, ved at kursverdien ved tildeling (minus eventuelt vederlag) behandles som lønnsinntekt. Gevinst ved senere innløsning eller salg av opsjonen skulle fortsatt behandles som lønnsinntekt.

I 2002 ble skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold endret slik at opsjonsfordelen skal kunne fordeles likt på hvert av inntektsårene i den perioden den blir opparbeidet. Endringen medførte redusert arbeidsgiveravgift og/eller toppskatt. Fra og med 2002 likebehandles børsnoterte opsjoner skattemessig med ikke-børsnoterte, dvs. at også de skal beskattes ved innløsning eller salg av opsjonen. Det har ikke skjedd endringer i skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold etter 2002.

Mange aksjeselskaper oppgir ikke lønn til administrerende direktør/daglig leder i årsregnskapene. Også for de større foretakene er det mange som ikke følger opp regnskapslovens krav på dette punktet. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til tallene fra Brønnøysundregisteret, men i hovedsak gir de samme inntrykk av lønnsnivå og lønnsutvikling for toppledere som tallene fra LTO-registeret.

Gjennomsnittlig lønnsutvikling for alle administrerende direktører/daglige ledere fra 1995 til 2003 har variert en del etter foretaksstørrelse, jf. tabell 3.12. I 2003 varierte lønnsveksten fra om lag 3 prosent i de minste foretakene til om lag 9 prosent i de største.

Tabell 3.14 Lønnsoverhenget 1999-2005

Område/gruppe:1999200020012002200320042005Allerede avtalte tillegg for 20058
Ansatte i NHO-bedrifter:3,11,7
- Arbeidere i alt3,01,42,11,5-1,31,1
- Industriarbeidere2,81,21,91,31,71,4101,2
- Industrifunksjonærer3,32,03,22,52,11,7111,5
HSH-bedrifter i varehandel1,711,81,11,30,90,7
Forretnings- og sparebanker62,41,01,41,52,20,51,5
Staten3,511,422,61,83,80,41,9
Skoleverket3,71,15,131,35,340,2-
Kommunene9 :4,40,82,11,452,20,61,51,114
- Skoleverket1,415
Ansatte i NAVO-bedrifter:
- Helseforetakene2,00,771,50,612
- Øvrige bedrifter1,71,11,1
Veid gjennomsnitt133,21,32,51,82,71,11,4

1 Inklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB

2 Eksklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB fra og med 2000

3 Kompensasjon for endringer i arbeidstidsavtalen per 01.08.2000 (skolepakke I) trakk opp overhenget til 2001 med 1,8 prosentpoeng.

4 Skolepakke II trakk opp overhenget til 2003 med om lag 1 prosentpoeng

5 Eksklusiv sykehusene og stillinger med bare lokal lønnsdannelse er overhenget 1,3 prosent

6 Forsikring er inkludert i overhenget fra og med 2004. Forretnings- og sparebanker og forsikring under ett omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

7 Holdes legene utenfor beregningen, er overhenget til 2004 på 0,8 prosent for øvrige grupper i helseforetakene.

8 Bidrag til årslønnsveksten fra 2004 til 2005

9 Inkl. skoleverket fra 2005

10 Etter gammel beregningsmodell var overhenget 1,9 prosent, se boks 3.2 for nærmere beskrivelse

11 Etter gammel beregningsmodell var overhenget 2,5 prosent, se boks 3.2 for nærmere beskrivelse

12 Eksklusiv legene

13 Overhengene er et gjennomsnitt for alle lønnstakergrupper under ett og omfatter således flere grupper enn områdene i tabell 3.14

14 Eksklusiv stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse

15 Skoleverket her er undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse og ekskl. Oslo kommune. Tallet er ikke sammenliknbart med tallene for skoleverket for tidligere år.

Kilde: Beregningsutvalget

Den sterkeste gjennomsnittlige veksten i perioden 1995-2003 under ett har det vært for toppledere i foretak med 100-249 ansatte og i foretak med over 250 ansatte. I årene 1998 til 2000 var lønns­veksten spesielt sterk for ledere i foretak med over 250 ansatte med en gjennomsnittlig årlig vekst på 14,2, 15,8 og 10,4 prosent, men lønnsveksten for denne gruppen avtok både i 2001 og 2002. I 2003 var ve­ksten 8,8 prosent.

Tabell 3.12 viser at det var 5 726 ledere med oppgitt lønn i 2003 i foretak med 25 ansatte og over. Antall ledere i statistikken blir redusert til 4 439 (jf. tabell 3.13) når en går fra alle til identiske ledere, dvs. ledere som var med både i 2002 og 2003.

Tabell 3.12 og 3.13 viser at alle ledere i gjennomsnitt har lavere lønnsvekst over perioden 1995-2003 enn identiske ledere og også lavere lønnsnivå i de to minste foretaksstørrelsene. At forskjellen i lønnsvekst mellom alle og identiske ledere er mindre i små enn i store bedrifter, skyldes trolig i noen grad at ledere begynner på lavere lønnsnivå når de går over til et annen foretak i de minste foretaksstørrelsene, mens det ofte er motsatt i store foretak.

3.5 Lønnsoverhenget til 2005 og allerede avtalte tillegg for 2005

Lønnsoverhengene i tabell 3.14 er regnet ut for tariffområder og/eller organiserte bedrifter. Det har vært bruk litt ulike metoder for beregning av overheng i de ulike tariffområdene. En har derfor ikke umiddelbart kunne sammenlikne på tvers. Spesielt vil store strukturendringer kunne skape forskjeller. I arbeidet med denne rapporten har utvalget gått gjennom beregningene på de ulike områdene. I tillegg har SSB og NHO gått gjennom måten årslønn og overheng har vært beregnet på i LO/NHO-området. Dette arbeidet har resultert i en ny beregningsmodell for årslønn og overheng som er mer lik den som brukes i andre tariffområder, se boks 3.2. Dette har medført at overhenget til 2004 for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter er justert ned i forhold til de tallene som utvalget presenterte i fjor.

Informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen til SSB viser en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som hittil ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å se på om kvartalsstatistikken kan brukes til å beregne lønnsvekst og overheng for ulike tariffområder. Dette arbeidet kan medføre at tallene for lønnsvekst og overheng de siste årene kan bli revidert for enkelte tariffområder. En eventuell revisjon vil ikke påvirke størrelsen på lønnsveksten sett over flere år.

Utvalget anslår overhenget til 2005 til 1,4 prosent for alle grupper under ett. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn til 2004 og 1,3 prosentpoeng lavere enn til 2003. Overhenget til 2005 varierer fra 0,7 prosent for ansatte i HSH-bedrifter i varehandelen til 1,9 prosent for ansatte i staten. I NHO-bedrifter er overhenget beregnet til 1,2 prosent for industriarbeidere og til 1,5 for industrifunksjonærer.

I noen områder ble det allerede under lønnsoppgjøret i 2004 avtalt tillegg for 2005. I KS-området (eksklusiv stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse) utgjør allerede avtalte tillegg 1,1 prosentpoeng som bidrag til årslønnsveksten fra 2004 til 2005, mens slike tillegg bidrar med om lag 0,6 prosentpoeng i helseforetakene (eksklusiv legene). Samlet bidrar allerede avtalte tillegg med om lag prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2004 til 2005.

3.6 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn avspeiler bl.a. forskjeller i utdanning og stillingsplassering. Ulike konkurranseforhold sektorer og bransjer imellom kan sammen med ulik sysselsettingsfordeling mellom kvinner og menn, også bidra til å forklare en del av forskjellene i lønn. Dessuten kan strukturendringer, som er omtalt i boks 3.3, påvirke utviklingen. I NOU 2000:4 vedlegg 5 presenteres analyser som belyser lønnsgapet mellom kvinner og menn nærmere. Hovedkonklusjonene fra disse analysene er at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor samme område i stor grad henger sammen med ulik stillingsplassering.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kan imidlertid også avspeile ulike former for lønnsdiskriminering. Vi kan her skille mellom det man kaller stillingsdiskriminering (ulik adgang til stillinger), direkte diskriminering (ulik lønn for likt arbeid) samt verdsettingsdiskriminering (kvinnedominerte yrker blir mindre verdsatt enn mannsdominerte yrker), jf. NOU 2000:4 vedlegg 5.

Tabell 3.15 viser lønnsutviklingen for heltidsansatte 9 kvinner og menn i en del hovedtariffområder. Tabellen tar utgangspunkt i TBUs årslønnsbegrep, jf. boks 3.1. Tabellen viser gjennomsnittlig årslønn for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn samt gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn i 2004.

Tabellene 3.16 og 3.17 viser lønnsutviklingen for heltidsansatte og for alle ansatte kvinner og menn fordelt på næring. Tabell 3.18 og 3.19 viser lønnsutviklingen mellom kvinner og menn fordelt på hhv. utdanning og alder. I disse tabellene har man tatt utgangspunkt i SSBs offisielle lønnstatistikk for gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Det presenteres også et samletall for de totale lønnsforskjeller mellom kvinner og menn basert på denne statistikken.

Lønnsforskjeller etter forhandlingsområder

Når det gjelder utviklingen fra 2003 til 2004 (tabell 3.15) har lønnsforskjellen mellom kvinner og menn økt noe for HSH-bedrifter i varehandel, mens den er blitt redusert for industriarbeidere, industrifunksjonærer og arbeidere i hotell og restaurant i NHO-bedrifter samt i finanstjenester, staten og NAVO-bedrifter eksklusive helseforetakene. For kommunene inkludert skoleverket og for helseforetakene er det ingen endring.

Boks 3.8 Lønnsoverhenget

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Dersom alle lønnsoppgjør foregikk samtidig og ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg gjennom året, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og slike beregninger dermed overflødige. Tarifftillegg og lønnsøkninger ellers blir imidlertid gitt på ulike tidspunkter for ulike lønnstakergrupper og spredt utover hele året. Beregninger av overheng og årslønnsvekst er derfor nødvendig hvis det skal være mulig å sammenlikne lønnsutviklingen over kalenderår for ulike lønnstakergrupper.

Størrelsen på overhenget vil ofte være et tolkingsspørsmål, og kan variere betydelig mellom områdene. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året. Det kan argumenteres for å holde bonus utenom lønnsbegrepet ved beregning av overheng. Bonus er en lønnsutbetaling som ofte skyldes spesielle forhold i ett år og ikke kommer igjen til neste år. Motargumenter er bl.a. at bonus får et stadig større omfang, og at bonus også kan være knyttet til den vanlige aktiviteten gjennom hele året. I beregningene er det lagt inn en jevn fordeling av bonus over året, dvs. et fast påslag per måned/tidsenhet. Dermed får det liten betydning om bonus inkluderes eller holdes utenfor ved beregning av overheng.

For flere hovednæringsområder i privat sektor (for eksempel industri og varehandel) følger beregningene av lønnsoverheng den vanlige definisjonen av overheng. Grunnlaget for beregningene er informasjon både fra strukturstatistikken per september/oktober og fra den kvartalsvise lønnsindeksen til SSB (som måler lønnsendring gjennom året) samt fra lønnsforhandlingene.

Utvalgets beregninger av lønnsoverheng for tariffområder er derimot ikke fullt ut i samsvar med den vanlige definisjonen av overheng. Under forutsetning av at det ikke gis sentrale tillegg de siste tre månedene av året eller det foreligger andre opplysninger om lønnsutviklingen, har utvalget lagt til grunn at lønnsnivået per september/oktober holder seg på samme nivå ut året. Dette betyr at overhenget for tariffområder beregnes på grunnlag av lønnsnivået per september/oktober i forhold til gjennomsnittet for året. Dette er en praktisk tilpasning til det forholdet at vi har lite informasjon om lønnsveksten mot slutten av året og at overhengsberegningene for forhandlingsområder må være ferdige i god tid før forhandlingene starter opp. Imidlertid viser informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som hittil ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. Dette får imidlertid bare konsekvenser for overhengsberegningene dersom mønstret i lønnsutviklingen de siste tre månedene endrer seg fra det ene året til det neste. Utvalget har satt i gang et arbeid for å se på om kvartalsstatistikken kan brukes til å beregne overheng for tariffområder.

For perioden 1998 til 2004 har det vært en tilnærming i kvinner og menns lønn for industriarbeidere i NHO-bedrifter, HSH-bedrifter i varehandel, finanstjenester, skoleverket, staten og ansatte i kommunene. For industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og helseforetakene har lønnsforskjellene økt noe i denne tidsperioden.

I hovedgruppene i tabell 3.15 nedenfor er det fortsatt forholdsvis store variasjoner i størrelsen på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Imidlertid er disse gruppene ikke sammenliknbare med hensyn til sammensetning. I gruppen industriarbeidere er stillingsstrukturen relativt enhetlig, mens den er mer sammensatt blant annet i finanstjenester og i kommunene.

De største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har en i helseforetakene og i finanstjenester.

Tabell 3.15 Gjennomsnittlig årslønn1 for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store forhandlingsområder. Heltidsansatte

                Årslønn MennÅrslønn KvinnerKvinne-andel2
  1998199920002001200220032004200420042004
Industriarbeidere i NHO-bedrifter3-89,088,489,090,189,189,3313 700280 20020
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter3-77,677,578,376,877,177,3470 100363 10031
HSH-bedrifter i varehandel84,784,585,486,286,488,187,6322 447282 57541
Arbeidere i hotell og restaurant i NHO-bedrifter393,092,993,093,392,3693,093,7250 300234 50063
Finanstjenester774,875,675,876,276,075,675,9452 400343 50047
Statsansatte89,089,089,189,189,088,989,8356 700320 20039
Skoleverket93,793,994,094,295,095,5
Ansatte i kommunene388,088,087,686,9490,6590,890,08329 400296 30072
Herav skoleverket996,2365 900352 100
Statlige eide helseforetak i NAVO-området77,475,775,7427 400323 50062
NAVO-området ekskl. statlige eide helseforetak90,592,8326 200302 80036

1 Årslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre tillegg.

2 Andelen heltidsansatte kvinner innenfor det enkelte område (tall fra lønnsstatistikken).

3 Gjelder heltid og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter.

4 Eksklusive sykehusene 2001: Kvinners lønn i forhold til menn: 90,0 prosent, gjennomsnittlig årslønn for menn: 272 600 kr, gjennomsnittlig årslønn for kvinner: 244 700 kr, kvinneandel: 76 prosent.

5 Eksklusive sykehusene fra og med 2002

6 Statistikkgrunnlaget er endret i 2002. Med nytt statistikkgrunnlag vil kvinners lønn som andel av menns i 2001 være 92,1.

7 Omfatter heltidsansatte i bank og forsikring, (Norges Bank er ikke inkludert). Statistikken omfatter noe mer enn tariffområdet for bank og forsikring.

8 Inkluderer ansatte i skoleverket (jf. tabellnote 9 nedenfor). Inkluderes skoleverket i 2003 vil kvinners lønn som andel av menns være 90,0.

9 Skoleverket her er undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse ekskl. Oslo kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Lønnsforskjeller etter næring

Tabellene nedenfor viser kvinners lønn som andel av menns fordelt på næring for heltidsansatte (tabell 3.16) og for sysselsatte totalt (tabell 3.17). I sistnevnte gruppe er deltid inkludert og omgjort til heltidsekvivalenter. Det er i disse tabellene tatt utgangspunkt i SSBs offisielle månedslønnsstatistikk (per 1/9-1/10). Av tallene fremgår det at det er minst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i skoleverket, bygge- og anleggsvirksomhet og kommunene. Størst lønnsforskjeller er observert innenfor finanstjenester og helseforetakene. For perioden 1997-2004 økte lønnsforskjellene mellom kvinner og menn på enkelte områder som kraftforsyning, finanstjenester, og private helse og sosialtjenester, mens de ble redusert for andre slik som olje, gass og bergverk, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel.

Utviklingen fra 2003 til 2004 for de grupper en har tall for, viser stort sett med unntak av olje og gass- og bergverk, kommunene og private helse- og sosialtjenester en tilnærming i kvinner og menns lønninger.

Ser man på det enkelte år, ser en at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn gjennomgående er større når man inkluderer deltidsansatte (tabell 3.17). Unntak i 2003 er ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, helseforetakene og private helse- og sosialtjenester hvor lønnsforskjellene etter kjønn reduseres når deltid er med. (2004 tall kommer i junirapporten)

Lønnsforskjellen mellom alle sysselsatte kvinner og menn

Når en veier alle gruppene sammen, får en et samletall som uttrykker de totale lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge (se tabell 3.16 og 3.17 ovenfor). De heltidsansatte kvinnene tjente i 2003 samlet sett 86,1 prosent av menns lønn. Inkluderer man de deltidsansatte, øker lønnsforskjellen noe. Når en ser på utviklingen fra 1997-2003 , har det vært tilnærming i alt mellom kvinnene og menns gjennomsnittlige lønn, men svakere når deltid tas med enn for heltid alene.

Tabell 3.16 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring1 pr. 1.9/1.10. Heltidsansatte

Næring                 Årslønn2 i alt 1.9/1.10 MennÅrslønn2 i alt 1.9/1.10 KvinnerKvinneandel 4
  19971998199920002001200220032004200420042004
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift77,277,980,480,381,386,688,887,0527 800459 10019
Industri86,786,886,988,088,288,287,888,5343 100303 50021
Kraftforsyning90,090,090,489,989,590,888,7
Bygge- og anleggsvirksomhet95,091,392,294,294,793,895,497,4324 600316 3005
Varehandel i alt81,480,681,981,582,883,684,585,1352 400299 80035
Hotell- og restaurantvirksomhet88,889,588,289,9284 500255 90055
Samferdsel87,386,886,086,886,688,188,189,0350 100311 50028
Finanstjenester i alt74,474,275,275,175,473,472,973,3487 600357 40046
Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting74,574,776,876,677,578,178,679,3439 000348 10032
Ansatte i staten89,989,689,788,6388,989,2688,789,98364 2008327 5008
Undervisningspersonale i skoleverket93,693,794,194,094,595,495,796,4315 700418 70057
Kommune og fylkeskommune587,887,687,387,987,692,492,892,3317 100292 80064
Helseforetak77,775,175,1436 200327 70069
Privat undervisning83,385,585,285,984,486,587,9
Private helse- og sosialtjenester87,286,686,585,087,485,385,284,0335 040281 40069
Sosiale og personlige tjenester81,583,386,485,187,186,487,3
Gjennomsnitt/sum heltidsansatte85,485,385,285,585,586,086,1377

1 SSBs Standard for næringsgruppering (NOS). Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune (1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2 Årslønn i alt er beregnet ut fra registrert månedslønn i alt pr 1.9/1.10*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne kolonnen er det samme som i tabell 3.1, dvs. summen av avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

3 Eksklusive Posten BA og NSB BA fra 2000.

4 Andel heltidsansatte kvinner i den enkelte næring.

5 Eksklusive ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus f.o.m. 2002.

6 Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002.

7 Tall fra arbeidskraftsundersøkelsen, SSB

8 Foreløpige tall eksklusive forsvaret

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget

Tabell 3.17 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring1 pr 1.9/1.10. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

                  Årslønn i alt2 1.9/1.10
                  MennKvinnerKvinneandel8
19971998199920002001200220032004200320032003
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift77,177,579,879,280,585,387,6505 400442 80019,3
Industri86,386,386,287,487,387,587,0331 300288 20025,0
Kraftforsyning87,887,888,087,787,489,387,2363 900317 40019,2
Bygge- og anleggsvirksomhet94,090,191,192,492,692,494,4317 700300 1007,7
Varehandel78,377,779,178,579,479,780,6334 100269 40051,8
Hotell- og restaurantvirksomhet89,590,488,4270 500239 20060,8
Samferdsel88,187,085,886,386,287,688,0338 000297 30033,8
Finanstjenester73,473,474,273,771,671,971,9467 400336 00052,0
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet73,872,375,475,176,376,477,6421 600327 00038,7
Staten88,988,688,987,3388,188,2587,788,87348 700305 80044,0
Undervisningspersonale i skoleverket93,293,393,593,493,994,895,196,0361 200343 40063,5
Kommune og fylkeskommune487,087,286,687,086,491,491,791,4297 500272 80078,1
Helseforetak78,676,0410 600312 00078,2
Privat undervisning81,785,484,985,183,885,587,1357 000310 80056,1
Private helse- og sosialtjenester87,387,187,385,387,385,986,3320 700276 70077,1
Sosiale og personlige tjenester80,282,085,583,885,684,686,6363 100314 60053,4
Gjennomsnitt/sum (heltids- + deltidsansatte)83,783,683,483,583,383,984,2350 900295 30047,26

1 SSBs Standard for næringsgruppering (NOS). Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune (1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2 Årslønn i alt er beregnet ut fra registrert månedslønn i alt pr 1.9/1.10*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne kolonnen er det samme som i tabell 3.1, dvs. summen av avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

3 Eksklusive Posten BA og NSB BA fra 2000.

4 Eksklusive ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus f.o.m. 2002.

5 Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002.

6 Tall fra arbeidskraftsundersøkelsen, SSB

7 Foreløpige tall eksklusive forsvaret

8 Andel sysselsatte (heltid + deltidsansatte) i den enkelte næring

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter utdanning

Tabell 3.18 viser kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning. Det er minst lønnsforskjeller på de laveste utdanningsnivåene, dvs. på grunnskolenivå og videregående skole nivå. Størst lønnsforskjeller er anslått for ansatte med universitet eller høgskoleutdanning til og med 4 år. Her har kvinner i 2003 en lønnsandel på 80,2 prosent i forhold til menn. For perioden 1997 til 2003 har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økt på alle utdanningsnivåer.

Tabellene 7.16 og 7.17 i vedlegg 7 viser utviklingen i lønnsforskjeller (utviklingen i lønnsgapet) mellom heltidsansatte kvinner og menn for de ulike utdanningsgruppene fordelt på næring 10 i perioden 1997 til 2004.

Boks 3.9 Forskjeller i statistikkgrunnlag i tabell 3.15, 3.16 og 3.17

Tabell 3.15 viser lønnsutviklingen for kvinner og menn etter hovedtariffområdene. Tabellene 3.16 og 3.17 tar utgangspunkt i næringer etter SSBs standard for næringsgruppering hvor også uorganiserte virksomheter er med. Når vi sammenligner disse tabellene, kan utviklingen bli noe forskjellig innenfor den enkelte gruppe siden grupperingen ikke er helt den samme. F.eks. for industrien er funksjonærer og arbeidere samlet i SSBs klassifisering, mens den er delt i tabell 3.15. Ser vi på hotell og restaurantvirksomhet er det bare arbeidere med i tabell 3.15, mens både funksjonærer og arbeidere i tillegg til uorganiserte virksomheter er inkludert i tabell 3.16 og 3.17. I tabell 3.16 og 3.17 er også toppledere inkludert i statistikkgrunnlaget. Disse er i stor grad ikke med i tabell 3.15 siden topplederne for de fleste områdene ikke er en del av tariffområdet. Endelig er årslønnsbegrepet forskjellig da tabell 3.15 tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig årslønn for hele året, mens tabell 3.16 og 3.17 tar utgangspunkt i registrert månedslønn pr 1. september/1. oktober.

For de heltidsansatte med grunnskole som høyeste utdanning har lønnsforskjellene blitt redusert fra 1997 til 2004 for alle bortsett fra finanstjenester, kommunene og helseforetak.

For heltidsansatte med videregående skole som høyeste utdanning har lønnsforskjellene fra 1997 til 2004 blitt redusert for industri, varehandel, kommunene og skoleverket. For de andre næringene har lønnsforskjellene økt.

For heltidsansatte med fagutdanning har lønnsforskjellene blitt redusert i perioden 1997-2004 for varehandel, staten, kommunene og skoleverket. For de andre næringene har lønnsforskjellene økt.

Når det gjelder universitet eller høgskoleutdanning til og med 4 år har det vært en bedring i lønnsutviklingen mellom kvinner og menn på alle de områder vi har tall for bortsett fra for finanstjenester og helseforetakene hvor lønnsforskjellene har økt.

For heltidsansatte med universitet eller høgskoleutdanning lenger enn 4 år har det for perioden 1997-2004 vært en bedring i lønnsutviklingen mellom kvinner og menn for alle grupper bortsett fra på industri i alt, staten og helseforetakene.

Tabell 3.18 Kvinners lønn som andel av menns etter utdanning. Heltidsansatte1

                Årslønn2 i alt 1.9/1.10 MennÅrslønn2 i alt 1.9/1.10 KvinnerKvinne-andel3
1997199819992000200120022003200320032003
Utdanning på grunn­skolenivå87,287,387,487,086,787,086,7297 000257 50034,3
Utdanning på videre­gående skolenivå86,586,286,285,985,986,186,2321 400277 20035,7
Universitets- eller høgskoleutdanning, tom 4 år80,480,379,879,979,580,480,2417 100334 70051,5
Universitets- eller høgskoleutdanning lengre enn 4 år84,183,382,482,482,682,182,8498 900413 00031,7
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning87,686,488,788,188,088,388,4324 800287 00034,5
Gjennomsnitt85,485,385,285,485,586,086,1354 600305 20039,7

1 Statistikkgrunnlaget omfatter alle heltidsansatte i Norge eksklusive ansatte i jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997- 2001), Oslo kommune (1997- 1999) og lønnet husarbeid.

2 Se fotnote 2 tabell 3.16

3 Andel heltidsansatte kvinner innenfor de enkelte gruppene etter utdanningsnivå

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter alder

Tabell 3.19 viser heltidsansattes kvinners lønn i forhold til menns fordelt på alder. Lønnsforskjellen øker med alder i 2003. For perioden 1997 til 2003 har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn særlig blitt redusert i de midlere aldersgrupper

Tabell 3.19 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på aldersgrupper. Heltidsansatte1

Aldersgrupper               Årslønn2 i alt 1.9/1.10 MennÅrslønn2 i alt 1.9/1.10 KvinnerKvinne-andel3
  1997199819992000200120022003200320032003
- 24 år94,193,694,194,594,393,893,1245 400228 40037,3
25 – 29 år93,192,992,692,993,093,993,0300 900279 90043,2
30 – 34 år91,291,090,890,790,991,790,5340 500308 30039,3
35 – 39 år85,785,786,087,287,788,288,6362 300321 10037,8
40 – 44 år81,981,781,782,283,284,084,8380 600322 60039,5
45 – 49 år81,280,881,381,381,482,082,3385 300317 20041,5
50 – 54 år80,380,580,380,681,281,381,9382 900313 60040,7
55 – 59 år81,980,980,680,680,281,281,3380 400309 40038,2
60 og over83,081,781,180,781,481,780,9377 000304 90038,0
Gjennomsnitt85,485,385,285,485,586,086,1354 600305 20039,7

1 Statistikkgrunnlaget omfatter alle heltidsansatte i Norge eksklusive ansatte i jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997- 2001), Oslo kommune (1997- 1999) og lønnet husarbeid.

2 Se fotnote 2 tabell 3.16.

3 Andel heltidsansatte kvinner pr aldersgruppe

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Likelønnstrekk ved oppgjørene i 2004

Følgende trekk ved lønnsoppgjørene er av sentral betyd­ning for hvordan de relative lønns­­forskjellene mellom kvinner og menn utvikler seg:

 1. Formen på de sentrale tilleggene, dvs. om det gis generelle prosent­tillegg og/eller krone­tillegg, om det gis spesielle lavlønnstillegg, tillegg til bestemte yrkesgrupper m.v. Et likt kronetillegg vil gi en noe sterkere gjennom­snittlig lønns­vekst for kvinner enn for menn, ettersom kvin­ner i større grad enn menn er representert i lav­lønnsgruppen.

 2. Fordelingen av de lokale tilleggene.

 3. De relative lønnstilleggene i typiske kvinnesektorer og næringer til forskjell fra mannsdominerte sektorer og næringer.

Det vises til vedlegg 2 for resultatet av lønnsoppgjørene.

I noen områder, bl.a. i LO/NHO- området og varehandel i HSH-området, ble det gitt lavlønnstillegg/kronetillegg i 2004. I den grad kvinner har lavere lønn enn menn vil dette isolert sett virke utjevnende.

I det statlige tariffområdet ble det gitt føringer på at kvinner i første avtaleår skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier.

I KS-området ble det enighet om at partene fortsatt skal arbeide for å fremme likestilling/likelønn innenfor kommunalt tariffområde.

Fotnoter

1.

Ifølge Standard for næringsgrupper 1994 (C 182).

2.

Kravet for slike forhandlinger er at det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn for arbeidstakerens lønn.

3.

Med bakgrunn i informasjon fra SSBs kvartalsvise lønnsindeks er det for noen grupper i privat sektor knyttet usikkerhet til fordelingen av lønnsveksten gjennom året de siste årene. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å se på om kvartalsstatistikken kan brukes til å beregne lønnsvekst og overheng for tariffområder.

4.

Lønnsveksten er per årsverk for offentlig forvaltning og for NHO-bedrifter i industrien. For varehandel og for alle bedrifter i industrien er lønnsveksten for heltidsansatte.

5.

Lønnsutviklingen i tabell 3.4 baserer seg på datolønnsvekst, dvs. fra 1.oktober/1.september ett år til samme tispunkt neste år. En sammenlikning av datolønnsveksten fra ett år til et annet mellom næringer blir ofte vanskeliggjort av at lønnsstatistikken først registrerer en del lønnstillegg året etter at de er gitt. F. eks. har dette vært tilfelle for staten og skoleverket. Dette er forhold som en korrigerer for ved beregning av årslønnsvekst, men som forstyrrer sammenlikningen når en ser på datolønnsveksten mellom to år. Over tid vil årslønnsveksten og datolønnsveksten være tilnærmet lik for samme næring/gruppe.

6.

På enkelte områder kan samletallet vise en annen lønnsutvikling enn de ulike utdanningsgruppene som hører til området. Dette gjelder for eksempel for staten hvor den samlede lønnsveksten i perioden 1997-2004 var om lag 43 prosent, mens de enkelte utdanningsgruppene lå under dette tallet. Dette er fullt mulig statistisk og årsaken har med strukturendringer å gjøre og i dette tilfelle er det i løpet av perioden blitt relativt flere ansatte med universitets/høyskoleutdanning i staten.

7.

Antall ansatte som forhandlingsområdet omfatter, er begrenset til de som omfattes av Sentralavtalen mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening og som lønnes etter regulativets satser. Det vil si at ansatte som har høyere lønn enn kr 570 441 per 1. mai 2004, ikke er med i beregningene. Dette omfatter fondsmeglere, assurandører, ledere og spesialister, til sammen 3-4 000 ansatte.

8.

For å kunne vurdere tallene trengs en lengre tidsrekke.

9.

For ansatte i kommunene, helseforetakene, arbeidere i hotell og restaurant samt industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter er deltidsansatte inkludert.

10.

De næringene som er med i vedleggstabellene er følgende: Industri, bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, finanstjenester, skoleverket, staten, kommune og fylkeskommune og helseforetakene

Til forsiden