NOU 2007: 2

Lovtiltak mot datakriminalitet— Delutredning II

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Adams og Lloyd: Understanding PKI. 2. utgave. Addison-Wesley (USA) 2003.

Andenæs og Bratholm: Spesiell strafferett. 3. utgave. Universitetsforlaget 1996.

Atreya, Hammond, Paine, Starrett og Wu: Digital Signatures. McGraw-Hill (USA) 2003.

Bratholm og Matningsdal: Straffeloven kommentarutgave Bind II. 1. utgave. Universitetsforlaget 1995.

Brownlie, Ian: Principles of Public International Law. Oxford Unversity Press 2003.

Bruce Schneier: Secrets & Lies. Wiley Publishing Inc (USA) 2000.

Feghhi og Williams: Digital Certificates. Addison-Wesley (USA) 1999.

Goldsmith og Wu: Who Controls the Internet? Illusions of a borderless world. Oxford University Press Inc (USA) 2006.

Jansen og Wiese Schartun: Informasjonssikkerhet. Fagbokforlaget 2005.

Lininger og Vines: Phishing. Cutting the Identity Theft Line. Wiley Publishing Inc (USA) 2005.

Matningsdal og Bratholm: Straffeloven Kommentarutgave Bind I. 2. utgave. Universitetsforlaget 2003.

Mirkovic, Dietrich, Dittrich and Reiher: Internet Denial of Service. Pearson Education Inc (USA) 2005.

Møse, Erik: Menneskerettigheter. Cappelen Akademisk Forlag 2002.

Ruud og Ulfstein: Innføring i folkerett. 2. utgave. Universitetsforlaget 2002.

Schjølberg, Stein: Cybercrime: straffbare handlinger mot den alminnelige orden og fred i cyberspace. Cybercrimelaw.net 2006.

Schwaback: Internet and the Law. ABC-CLIO Inc (USA) 2006.

Smith, Grabosky og Urbas: Cyber criminals on Trail. Cambridge University Press (Australia) 2004.

Sunde, Inger Marie: Lov og rett i cyberspace. Fagbokforlaget 2006.

Sunde, Lars Christian: Elektronisk dokumentfalsk. I: Complex 6/04.

Økokrims skriftserie nr. 9/1995: «Datakriminalitet» side 202-210.

Til forsiden