NOU 2007: 2

Lovtiltak mot datakriminalitet— Delutredning II

Til innholdsfortegnelse

2 Innledning

2.1 Datakrimutvalgets oppdrag og sammensetning

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Ifølge det opprinnelige mandatet skulle utvalget innen 31. desember 2002 avgi en delutredning om gjennomføringen av Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet, og deretter - innen utgangen av 2003 - avgi en ny delutredning om hvilke andre lovendringer som var hensiktsmessige for best mulig å kunne bekjempe datakriminalitet.

Utvalget avga 2. november 2003 NOU 2003: 27 «Lovtiltak mot datakriminalitet» (delutredning I). Utredningen ble fulgt opp av departementet i Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon, og resulterte i endringslov 8. april 2005 nr. 16. Loven trådte i kraft straks.

I forhold til den neste delutredningen ble det foretatt en endring av det opprinnelige mandatet. Formålet var å harmonisere forslaget til nye straffebud mot datakriminalitet med departementets arbeid med de øvrige straffebudene i den nye straffeloven. Ved Justisdepartementets brev av 6. september 2005, ble punkt 3 og 5 i det opprinnelige mandatet (gjengitt i NOU 2003: 27 side 8) erstattet, og mandatet lød som følger:

«Utvalget skal først utrede hvilke endringer som bør gjøres i straffelovgivningen, og avgi en egen delutredning om dette innen 1. september 2006. Utvalget bes særskilt om å vurdere

  • om bestemmelsene om lovens stedlige virkeområde i den nye straffelovens alminnelige del gir hensiktsmessige avgrensninger når det gjelder ulovlig materiale på internett, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) side 167 flg., og eventuelt foreslå særregler,

  • om data og datasystemer har et tilstrekkelig strafferettslig vern etter dagens regler, og eventuelt hvordan vernet bør forbedres,

  • om den gjeldende straffeloven i tilstrekkelig omfang og tilstrekkelig strengt straffer handlinger som begås ved misbruk av data og datasystemer, og

  • hvilke lovendringer som er nødvendige for at Norge skal kunne ratifisere tilleggsprotokollen 28. januar 2003 til Europarådskonvensjonen om IKT-kriminalitet (om kriminalisering av rasistiske og fremmedfiendtlige handlinger begått i et datasystem) [...]

Der tilleggsprotokollen åpner for at statene kan reservere seg, skal utvalget dessuten vurdere om reservasjonsadgangen bør benyttes, jf. artiklene 3, 5 og 6. Selv om utvalget eventuelt går inn for at reservasjonsadgangen bør benyttes, skal utvalget likevel fremme forslag om hvordan protokollen kan gjennomføres i norsk rett uten at det gjøres bruk av reservasjonsadgangen.

Utvalget skal utforme lovforslag som kan tas inn i den spesielle delen i en ny straffelov. For øvrig vises det til punkt 4 i det opprinnelige mandatet.

I tillegg bes utvalget [...] om å utrede og foreslå straffeprosessuelle regler om dataavlesing, jf. Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) side 141-142 med videre henvisninger.»

I henhold til punkt 4 i det opprinnelige mandatet, som fortsatt gjelder, skal utvalget

«i tillegg til hensynet til samfunnsbeskyttelse vurdere rettssikkerhetsmessige aspekter og hensynet til personvern og ytringsfrihet. Ved drøftelsen av enkeltspørsmål skal utvalget gjøre rede for hvordan disse hensynene berøres og for hvordan disse hensynene bør veies mot hverandre.

Utvalget skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag, og minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk, jf. utredningsinstruksen pkt. 3.1.

Utvalget skal utarbeide forslag til lovtekst. Lovforslaget skal være i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, og utarbeides i tråd med Justisdepartementets veiledning i Lovteknikk og lovforberedelse (2000).»

I forbindelse med arbeidet med delutredning II har utvalget hatt slik sammensetning:

  • Sorenskriver Knut Rønning, Sandefjord (leder)

  • Advokat Birthe Taraldset, Bergen

  • Statsadvokat Jenny Sellæg, Nordland statsadvokatembeter, Bodø

  • Forsker Svein Willassen, NTNU, Trondheim

  • Rådgiver Christian With, Datatilsynet, Oslo

  • Underdirektør Christina Christensen, Samferdselsdepartementet, Oslo

Medlemmet Christian With gikk over til ny arbeidsgiver pr. 1. mai 2006. Han ble erstattet av seniorrådgiver Hanne P. Gulbrandsen fra Datatilsynet. Av hensyn til behovet for kontinuitet, samt fullføring av skriveoppgave, har Christian With likevel deltatt i resten av utredningsperioden ved å møte i utvalgsmøtene uten stemmerett.

Stipendiat Inger Marie Sunde, Universitetet i Oslo, har vært utvalgets sekretær. I tillegg til utvalgets sekretær, har cand.jur. Maria Astrup Hjort og studentene Ole Henning Nygård og Martin Rove fungert som utvalgets sekretariat.

Utvalget har også vært bistått av studentene Gemetchu Hika, Øystein Madsen, Rine Simensen og Christopher Haugli Sørensen.

Utvalget ble gitt en ny frist til 1. september 2006 med for å avlevere delutredning II. Denne fristen er i forståelse med departementet forskjøvet til februar 2007. Departementet har også samtykket i at spørsmålet om en straffeprosessuell regulering av dataavlesing utsettes til behandling i neste fase av utvalgets arbeid, se bemerkningene i kapittel 4.3.4.

2.2 Datakrimutvalgets arbeid

I forbindelse med arbeidet har utvalget avholdt 18 fellesmøter. Utvalget har også avholdt 2 lukkede dagsseminarer med det formål å sette utvalget inn i de utfordringer dagens høyteknologiske samfunn står overfor når det gjelder trusselbilde og kriminalitetsformer.

Det skal bemerkes at utvalget har ønsket å kartlegge lovgivningen på dette området i andre land, i og med at harmonisering av den nasjonale materielle straffelovgivning har stor betydning for et effektivt internasjonalt samarbeid. Den korte tiden som utvalget har hatt til disposisjon har imidlertid umuliggjort dette.

Til forsiden