NOU 2007: 2

Lovtiltak mot datakriminalitet— Delutredning II

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Datakrimutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Etter mandatet skal utvalget utrede lovtiltak mot datakriminalitet. I desember 2003 avga utvalget NOU 2003: 27 «Lovtiltak mot datakriminalitet» Delutredning I om Europarådets konvensjon om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utredningen gjelder de endringer som var nødvendige å foreta i norsk rett for å ratifisere Europarådets konvensjon av 8. november 2001 (datakrimkonvensjonen 185 ETS). Konvensjonen er senere gjennomført i norsk rett og trådte i kraft med virkning for Norge per 1. oktober 2006.

I den foreliggende delutredning II kommer utvalget med forslag til straffebestemmelser om datakriminalitet som kan tas inn i den spesielle delen i den nye straffeloven.

Det foreligger dissens om tre spørsmål. Det ene gjelder utkast § 11 om straffbar befatning med skadelig dataprogram og utstyr (kapittel 5.7.5). Et flertall går inn for å fremme forslag om denne bestemmelsen. Det andre gjelder forslag om filtrering av steder på internett, jf. utkast § 76b (kapittel 5.13). Et mindretall går inn for å fremme dette forslaget. Det tredje gjelder forslaget om harmonisering av visse bestemmelser i straffeloven og åndsverkloven (kapittel 5.1.2 med videre henvisninger). Det er enstemmighet om at bestemmelsene bør harmoniseres og at de på sikt bør integreres slik at regelverket forenkles. Utvalget har delt seg i synet på om integreringen bør skje allerede som følge av lovforslaget som presenteres her, eller om spørsmålet bør utredes videre før det gjennomføres. Et flertall går inn for integrering som anvist i denne utredningen.

Utvalget benytter anledningen til å takke foredragsholdere på våre seminarer og andre som har hjulpet oss under arbeidet.

Oslo, 12. februar 2007

Knut Rønning

Christina Christensen

Jenny Sellæg

Birthe Taraldset

Svein Willassen

Hanne P. Gulbrandsen/ Christian With

Inger Marie Sunde

Til forsiden