NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn— En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Tros- og livssynspolitisk utvalg ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 25. juni 2010. Utvalget er i mandatet bedt om å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. I dette arbeidet skulle utvalget ta som utgangspunkt at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett. Utvalget skulle også legge til grunn at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, innenfor rammene av sentrale prinsipper i det norske samfunnet som demokrati, rettsstat og menneskerettighetene.

Utvalget legger med dette fram sin utredning og sitt forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Oslo, 7. januar 2013

Sturla J. Stålsett

Leder

Bente Sandvig

Nestleder

Jan Fridthjof Bernt

Ingunn Folkestad Breistein

Hege Fjellheim

Valgerd Svarstad Haugland

Andreas Hompland

Lavleen Kaur

Oddbjørn Leirvik

Guri Melby

Rolf Reikvam

Bente Sandvig

Rune Johan Skjælaaen

Tove Strand

Shoaib Sultan

Malgorzata Tumidajewicz

Lars Fjell Hansson

Beate Solli

Guri Jørstad Wingård

Til forsiden