NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn— En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aall, Jørgen. 2004. Rettsstat og menneskerettigheter. Bergen: Fagbokforlaget.

Aftenposten. 2005. «Sikher provosert». Artikkel i Aftenposten. Publisert 20. juli 2005. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1082705.ece> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Akershus Universitetssykehus. Udatert. Andre livssyn. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ahus.no/omoss/avdelinger/sykehusprest/andre-livssyn/Sider/side.aspx> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Alt som er. Udatert. Alt som er. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://altsomer.no/> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Amnesty International. 2012. Choice and Prejudice. Discrimination against Muslims in Europe. London: Amnesty International.

Andreassen, Rikke. 2011. «Burka og bryster. Debatter om tørklæder, tilgjængelighed, ligestilling og nationalitet» i Degn, Inge og Kirsten Molly Søholm (red.) Tørklædet som tegn: tilsløring og demokrati i en globaliseret verden. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Apollon. 2009. «Innvandrerkvinners dilemma. Lov og rett mellom stat og Gud». Artikkel i Apollon. Publisert 28. desember 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.apollon.uio.no/artikler/2009/kvinner-innvandrer.html> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 2008. Høring - Utkast til ny lov om dyrevelferd. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_132_AID.pdf> [Lastet ned 5. november 2012].

Arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet. 2008. Styrket demokrati i Den norske kirke. Kultur- og kirkedepartementet.

Askeland, Harald. 2011. Hovedmodeller for relasjonen mellom stat og trossamfunn: Finansiering av majoritetskirker i Europa. KA-notat 27.04.2011. [Upublisert].

Austenå, Ann-Magrit. 2011. Arven etter Sataniske vers. Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. Oslo: Cappelen Damm.

Backer, Inge Lorange. 2008. Barneloven. Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 2011. Oppfølging av avsluttende merknader fra FNs barnekomité av januar 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapport_Barnekomiteens_merknader.pdf> [Lastet ned 5. november 2012].

Barne- og familiedepartementet. 2001. Klage på vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte i 2001 – Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.fordelingsutvalget.no/element_db/85_brevnr38.rtf> [Lastet ned 5. november 2012].

Barne- og familiedepartementet. 2002. Klage på vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte i 2002 – Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=departementet%20har%20p%C3%A5%20nytt%20vurdert%20sp%C3%B8rsm%C3%A5let%20om%20betydningen%20av%20at%20menn%20og%20kvinner%20ikke%20har%20lik%20rett%20til%20%C3%A5%20velges%20til%20tillitsverv%20p%C3%A5%20alle%20niv%C3%A5%20i%20organisasjonen.&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fordelingsutvalget.no%2Felement_db%2F84_Nytt_Brev_10.rtf&ei=Du6XUOuzK4r74QS82oCADQ&usg=AFQjCNFZy-zSYRZ7KIt5UvG4wRDs-E2uHw> [Lastet ned 5. november 2012].

Barne- og likestillingsdepartementet. 2007. Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007. [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0bP6uBCyrpAJ:www.regjeringen.no/upload/BLD/Brev/2007/F%25C3%25B8lgebrev_til_ny_forskrift.doc+F%C3%B8lgebrev+til+ny+forskrift+om+tilskudd+til+frivillige+barne-+og+ungdomsorganisasjoner+av29.+november+2007&hl=no&gl=no&pid=bl&srcid=ADGEESgGEP7JJmwp6q-lHBOxvdKDYJ4_sqzJiCExQU3y7gG6jGSfA6HJNa1mVXSEwa8uFIl2Qb95pdumjJXsOSamqoyP3_PkvAlvi0eHG8GwgTb03ImnTbOelmyQiSkaf_s9miYEdFl2&sig=AHIEtbQtvpg7QW5bq1UXQ0wTAPSXX1NLZA> [Lastet ned 6. november 2012].

Barne- og likestillingsdepartementet. 2009a. Rundskriv Q 20/2009. Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2009/Q%2020-2009.pdf> [Lastet ned 30. oktober 2012].

Barne- og likestillingsdepartementet. 2009b. Vedtak i klagesak fra Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) vedrørende avslag på nasjonal grunnstøtte 2009. Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet til Frelsesarmeens Barn og Unge. Datert februar 2009.

Barneombudet. 2009. Supplerende rapport til FNs komitè for barns rettigheter. Oslo: Barneombudet.

Barneombudet. 2011a. Innspill til tros- og livssynspolitisk utvalg. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.barneombudet.no/innspill/trosoglivssynspolitikk/> [Lastet ned 5. oktober 2012].

Barneombudet 2011b. Høringssvar om rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/Barneombudet1.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Barry, Brian. 2001. Culture and Equality. Cambridge: Polity Press.

BBC. 2001. «Police hope for Muslim head start». Artikkel i BBC News UK. Publisert 24. april 2001. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1294417.stm> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Befring, Anne K. og Aslak Syse. 2003. «Barn kan få blod uten foreldres samtykke» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 17.

Berg, Lotta. 2005. Shechita of electrically stunned cattle in Sweden 1952-1979. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.scribd.com/doc/46683145/Stunning-Shechita> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Beyer, Peter. 2004. «Introduction: Controlling the Power of Faiths» i Stålsett, Sturla J. og Oddbjørn Leirvik (red.) The Power of Faiths in Global Politics. Oslo: Novus Press.

Bolliger, Gieri. 2010. «Obligatory stunning prior to cut: example Switzerland» i Caspar, Johannes og Friedrich Harrer (red.) Animal Welfare at Religious Slaughter. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Bollinger, Dan. 2010. «Lost Boys: An Estimate of U.S Circumcision-Related Infant Deaths» i THYMOS: Journal of Boyhood Studies Vol. 4, No. 1 s. 78-90.

Botvar, Pål K. 2010. «Endringer i nordmenns religiøse liv» i Botvar, Pål K. og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Botvar, Pål K. og Ulla Schmidt (red.). 2010. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Botvar, Pål K. og Sivert S. Urstad. 2011. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011. KIFO-notat nr 3/2011. Oslo: KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.

Boyle, Joseph. 1994. «Radical Moral Disagreement in Contemporary Health Care: A Roman Catholic Perspective» i The Journal of Medicine and Philosophy nr. 19 s. 183–200.

Bratholm, Anders. 1971. «Militærnekting – lov, rettspraksis og behovet for reform» i Lov og Rett 1971 s. 1-20.

Bregnsbo, Michael. 1997. Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Udviklingen i præsternes syn på samfundsorden og statsmagt i Danmark 1750–1848, belyst ved trykte prædikner. København: Museum Tusculanums Forlag.

Breistein, Ingunn F. 2003. «Har staten bedre borgere?» Dissenternes kamp for religiøs frihet 1891–1969. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Breistein, Ingunn F. 2012. «Fra dissens til konsensus: økumeniske relasjoner og tilnærmingsmåter i Norge etter 1970» i Løvlie, Birger, Kristin Norseth og Jan Schumacher (red.) Kirke Kultur Politikk. Festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Breistein, Ingunn F. og Ida M. Høeg. 2012. Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag.

Brekk, Lars P. 2009. «Dyr må behandles best mulig». Debattinnlegg i Aftenposten. Publisert 15. august 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3217543.ece> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Brekke, Torkel. 2010. Frihet og religion. Oslo: Civita AS.

Brønnøysundregistrene. 2012. Brønnøysundregistrenes behandling av opplysninger i forbindelse med tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Notat fra Brønnøysundregistrene til Tros- og livssynspolitisk utvalg. Mottatt 24. februar 2012.

Bufetat. 2012a. Godkjente meklere. Region Midt-Norge. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Region%20Midt-Norge/MekleroversiktMidt_sept2012.pdf> [Lastet ned 15. november 2012].

Bufetat. 2012b. Godkjente meklere. Region Nord. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Region%20nord/Familievernkontor%20RN/oversikt_meklere_24%2007%2012.pdf> [Lastet ned 15. november 2012].

Bufetat. 2012c. Godkjente meklere. Region Sør. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Region%20s%c3%b8r/MeklereSor_270912.pdf> [Lastet ned 15. november 2012].

Bufetat. 2012d. Godkjente meklere. Region Vest. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Region%20vest/Meklere_Bufetat_region_vest_12092012.pdf> [Lastet ned 15. november 2012].

Bufetat. 2012e. Godkjente meklere. Region Øst. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Region%20%c3%b8st/MeklerlisteRegionOst_01102012.pdf> [Lastet ned 15. november 2012].

Bundesverfassungsgericht. 2002. Dom av 15. januar 2002 i saken Mr. A mot Hessen. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20020115_1bvr178399en.html> [Lastet ned 25. november 2012].

Chabad.org. 2012. «Dutch Government and Jewish Community Hammer out Schechita Agreement». Artikkel i Chabad.org. Publisert 17. juni 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1887319/jewish/Accord-Reached-in-Dutch-Shechita-Battle.htm> [Lastet ned 5. november 2012].

Clemet, Kristin, Morten Magelssen og Hallvard N. Jørgensen. 2012. Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett. Notat nr. 17/2012. Oslo: Civita.

Cusack, Carole M. 2010. Invented Religions. Imagination, Fiction and Faith. Farnham-Burlington: Ashgate.

Dalen, Dag Morten, Espen R. Moen og Christian Riis. 2004. Finansiering av kirken. [Upublisert]. Utredning for NOU 2006: 2. Staten og Den norske kirke.

Datatilsynet. 2003. Høringsbrev – Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskot til livssynssamfunn. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2003/0018/ddd/pdfv/183192-datatilsynet_16042003.pdf> [Lastet ned 13. november 2012].

Den europeiske unions domstol. 1976. Dom av 27. oktober 1976 i saken Prais mot Council of the European Communities. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89121&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1489962> [Lastet ned 25. november 2012].

Den norske kirke. Udatert. Vigsling av kirke m.m. - alminnelige bestemmelser. Fra Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=3516> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Den norske kirke. 2000. Rundskriv nr. 10 - 2000.Regler for bruk av kirken. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirken.no/?event=doLink&nodeID=2652> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Den norske kirke. 2006. Muslimsk-kristen fellesuttalelse. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirken.no/?event=showNews&FamId=4483> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Den norske kirke. 2010. Rundskriv nr. 1 - 2010. Register-opprydding for døpte 1993–2001. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=123169> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Den norske kirke. 2011. Høringsuttalelse. Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/15847578/Kirkemotet.pdf> [Lastet ned 5. november 2012].

Den norske legeforening. 2011. Høringssak: Forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/DenNorskeLegeforening.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Det Dyreetiske Råd. 1997. Udtalelse om rituelle slagtninger. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/Dyrevelf%C3%A6rdsr%C3%A5d/Det%20Dyreetiske%20R%C3%A5d/DDR_Udtalelse_om_rituelle_slagtninger__april_1997_.pdf> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Det Dyreetiske Råd. 2005. Vedr. anmodning om udtalelse vedrørende rituelle slagtninger. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/Dyrevelfærdsråd/Det%20Dyreetiske%20Råd/DDR_Udtalelse_om_rituelle_slagtninger_2005.pdf> [Lastet ned 12. november 2012].

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. 2006. Skoleplan generell del. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.delk.no/showarticle.php?submenu=34&id=419> [Lastet ned 12. november 2012].

Det medisinske fakultet. 2011. Høringsuttalelse om Rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/UniversitetetIOslo.pdf> [Lastet ned 13. november 2012].

Det Mosaiske Trossamfund. 2008. Høringsuttalelse ad ny lov om dyrevelferd. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_079_DetMosaisketrossamfund.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund. 2011. Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund. 6. rev. udgave, den 18. august 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Trossamfund/Vejledende_retningslinjer_trossamfund.pdf > [Lastet ned 1. oktober 2012].

Det teologiske fakultetet. 2006. NOU 2006 : 2 Staten og Den norske kirke – Høringsuttalelse. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2006/0027/ddd/pdfv/300913-det_teologiske_fakultet_uio_statkirke2006.pdf> [Lastet ned 7. november 2012].

Det teologiske fakultetet. 2009a. Handlingsplan for likestilling. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/styret/2009/fs05-101209/09.12-avt%2Cnotat%20om%20likestilling%20til%20FS.pdf> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Det teologiske fakultet. 2009b. Høringsuttalelse om utredningen: Religiøst mangfold og militær enhet – Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar. Brev fra Det teologiske fakultet til Feltprestkorpset. Datert 3. september 2009.

Det teologiske Menighetsfakultet. 2009. Høringsuttalelse til utredningen «Religiøst mangfold og militær enhet». Brev fra Det teologiske Menighetsfakultet til Feltprestkorpset. Datert 23. juli 2009.

Direktiv 95/46/EF. Direktiv95/46/EF Om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1997/nou-1997-19/9.html?id=140979> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Direktoratet for forvaltning og IKT. 2010. Innbyggerundersøkelsen. Del 2. Difi-rapport 2010:14. Oslo-Leikanger: Direktoratet for forvaltning og IKT.

Diskrimineringsombudsmannen. 2010a. Arbetsförmedlingen: Omed 2006/761. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.do.se/sv/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Tingsrattsdom-Arbetsformedlingen/> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Diskrimineringsombudsmannen. 2010b. Frågor och svar om niqab-ärendet. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Fragor-och-svar-om-niqab-arendet/> [Lastet ned 16. november 2012].

Dissenterlovkomitéen. 1962. Innstilling om lov om trossamfunn. Justis- og politidepartementet.

Djurskyddsmyndigheten. 2007. Regeringsuppdrag om religiös slakt. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.jordbruksverket.se/download/18.6a459c18120617aa58a80005987/Djurskyddsmyndigh+rapport+om+religi%C3%B6s+slakt+2007.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Dokument 16 (2011–2012). Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven. Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011. Presidentskapet.

Domstoladministrasjonen. 2009. Bruk av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolen. Høringsnotat 20. august 2009.

Domstoladministrasjonen. 2011. Den samiske dimensjonen i rettsvesenet. Rapport fra arbeidsgruppe. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/domstol.no/Aktuelt/2011/Rapport%20samisk%20dimensjon%20i%20rettsvesenet.pdf> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Drammen kommune. 2012. Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.drammen.kommune.no/Templates/SSP.eDemokrati/modules/SyncFileHandler.ashx?dokid=12044001&kom=drammen&version=1&reserved=0&variant=P&name=Saksfremlegg&fext=S&pageID=2882&digest=mkgdeSssUL0fCTqgGBaSbAgg> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Døving, Cora A. 2009. «Innledning» i Plesner, Ingvill T. og Cora A. Døving (red.) Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Døving, Cora A. 2012. «Religionens omveier – det sekulære argument i hijabdebattene» i Bangstad, Sindre, Oddbjørn Leirvik og Ingvill T. Plesner (red.) Sekularisme – med norske briller. Oslo: Unipub.

Eidsvåg, Inge og Lena Larsen (red.). 1997. Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge. Nansenskolens årbok 1997. Oslo: Universitetsforlaget.

Eidsvåg, Inge. 2002. «Dialog eller debatt» i Samtiden nr. 4.

Eidsvåg, Inge. 2009. «Religions- og livssynsdialog i Norge. Et historisk bakteppe» i Stene, Synnøve O., Inge Eidsvåg og Dag Hareide (red.) Styrke i mangfold? Om svakhet og styrke ved forskjellige typer religions- og livssynsdialoger i Norge de siste 20 år. Lillehammer: Nansenskolen.

Ekström, Sören. 2006. «Staten, trossamfunden och samhällets grundläggande värderingar – en bakgrund» i Samfunden och bidragen. «De grundläggande värderingar som samhället vilar på» – om förutsättningarna för statsbidrag till trossamfund. Stockholm: Proprius förlag AB.

EMD. 1978a. Kommisjonens rapport av 12. oktober 1978 i saken Arrowsmith mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104188> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1978b. Avgjørelse av 12. juli 1978 i saken X mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73598> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1981. Avgjørelse av 12. mars 1981 i saken X mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74929> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1982. Dom av 25. februar 1982 i saken Campbell og Cosans mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57455> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1983. Avgjørelse av 15. desember 1983 i saken C mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73635> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1989. Kommisjonens rapport av 9. mai 1989 i saken Darby mot Sverige. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-45368> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1993. Dom av 25. mai 1993 i saken Kokkinakis mot Hellas. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57827> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1995. Rapport av 17. januar 1995 i saken Johansen mot Norge. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-45701> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1996a. Dom av 26. september 1996 i saken Manoussakis m.fl. mot Hellas. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58071> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1996b. Dom av 18. desember 1996 i saken Valsamis mot Hellas. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58011> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1997a. Avgjørelse av 9. april 1997 i saken Stedman mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-3620> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1997b. Avgjørelse av 9. april 1997 i saken Stedman mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-3620> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1998. Dom av 24. februar 1998 i saken Larissis m.fl. mot Hellas. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58139> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 1999. Dom av 14. desember 1999 i saken Serif mot Hellas. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58518> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2000a. Dom av 27. juni 2000 i saken Cha’are Shalom Ve Tsedek mot Frankrike. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58738> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2000b. Dom av 26. oktober 2000 i saken Hasan og Chaush mot Bulgaria. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58921> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2001a. Avgjørelse av 15. februar 2001 i saken Dahlab mot Sveits. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22643> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2001b. Dom av 4. mai 2001 i saken Hugh Jordan mot UK. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59450> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2001c. Avgjørelse av 28. august 2001 i saken Bruno mot Sverige. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-5998> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2001d. Dom av 13. desember 2001 i saken Metropolitan Church of Bessarabia m.fl. mot Moldovia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59985> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2003. Dom av 13. februar 2003 i saken Refah Partishi m.fl. mot Tyrkia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60936> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2004. Avgjørelse av 17. juni 2004 i saken Çiftçi mot Tyrkia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68089> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2005a. Avgjørelse av 6. januar 2005 i saken Hoogendijk mot Nederland. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68064> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2005b. Dom av 10. november 2005 i saken Leyla Sahin mot Tyrkia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70956> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2006a. Avgjørelse av 11. september 2006 i saken Konrad m.fl. mot Tyskland. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-76925> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2006b. Dom av 13. april 2006 i saken Kosteski mot Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73342> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2007a. Dom av 3. mai 2007 i saken Jehovas vitner m.fl. mot Georgia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-80395> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2007b. Dom av 29. juni 2007 i saken Folgerø m.fl. mot Norge. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81356> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2007c. Dom av 13. november 2007 i saken D.H. m.fl. mot Den Tsjekkiske republikk. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83256> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2008a: Dom av 4. desember 2008 i saken Dogru mot Frankrike. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90039> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2008b. Dom av 31. juli 2008 i saken Jehovas vitner mot Østerrike. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-88022> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2008c. Dom av 21. februar 2008 i saken Alexandridis mot Hellas. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-2259> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2009. Domstolens første behandling av saken Lautsi mot Italia, 3. November 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95589> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2010a. Dom av 9. desember 2010 i saken Savez Crkava m.fl. mot Kroatia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102173> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2010b. Dom av 7. desember 2010 i saken Jakóbski mot Polen. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102121> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2011a. Dom av 7. juli 2011 i saken Bayatyan mot Armenia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105611> [Lastet ned 25. november 2012].

EMD. 2011b. Dom av 18. mars 2011 i saken Lautsi m.fl. mot Italia. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104040> [Lastet ned 25. november 2012].

EU-domstolen. 2009. Dom av 9. juni 2009 i saken EU-kommisjonen mot Tyskland. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0480:EN:HTML> [Lastet ned 25. november 2012].

Europaparlamentet. 2009. Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0369+0+DOC+XML+V0//DA> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Europarådets ministerkomité. 2006. Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/The%20European%20Prison%20Rules%20in%20Norwegian.pdf> [Lastet ned 4. oktober 2012].

European Food Safety Authority. 2004. «Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals» i The EFSA Journal, 45 s. 1-29.

Evans, Carolyn og Christopher A. Thomas. 2006. Church-State Relations in the European Court of Human Rights. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.law2.byu.edu/lawreview/archives/2006/3/4EVANS-THOMAS.FIN.pdf> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Federal Court of Canada. 1995. Dom av 8. juli 1994 i saken Grant v. Canada. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://reports.fja.gc.ca/eng/1995/1995fca0229.html> [Lastet ned 25. november 2012].

Feltprestkorpsets strategiutvalg. 2012. Feltpresttjeneste og livssynsmangfold. Oslo: Feltprestkorpset.

Ferrari, Silvio og Rossella Bottoni. 2010. Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries. Dialrel Reports No. 02/2010.

Finansdepartementet. 2010. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/retningslinjer-for-observasjon-og-uteluk.html?id=594254> [Lastet ned 12. november 2012].

Finansdepartementet. 2011. Høringsnotat – bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere i Norge. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16724059/h_notat_CHD.pdf> [Lastet ned 15. oktober 2012].

FindLaw. Udatert a. Dom av 21. februar 2006 i saken Gonzales mot O Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=04-1084#opinion1> [Lastet ned 25. november 2012].

FindLaw. Udatert b. Dom av 17. juni 1963 i saken Sherbert mot Verner. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=374&page=398#398> [Lastet ned 25. november 2012].

Fisknes, Ole H. 2007. «Historisk tilbakeblikk» i I soknets eie? Opprydding i kirkelige eiendomsforhold. Oslo: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

FNs barnekomité. 2010. Vurdering av rapportene som partene har lagt fram i henhold til konvensjonens artikkel 44. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/2354993/BK4-eksaminasjonen%20-%20Avsluttende%20merknader%208%204%2010.pdf> [Lastet ned 7. november 2012].

FNs høykommissær for menneskerettigheter. 1993. General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18) : . 30.07.1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Opendocument> [Lastet ned 9. oktober 2012].

FNs komité for barnets rettigheter. 2010. Behandling av Norges fjerde rapport til FN om oppfølging av barnekonvensjonen. Avsluttende merknader fra FNs komité for barnets rettigheter januar 2010. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

FNs menneskerettighetskomité. 1999. Dom av 5. november 1999 i saken Waldman mot Canada. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b3bfc541589cc30f802568690052e5d6?Opendocument> [Lastet ned 30. oktober 2012].

FNs menneskerettighetskomité. 2004. Dom av 23. november 2004 i saken Leirvåg m.fl. mot Norge. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6187ce3dc0091758c1256f7000526973?Opendocument> [Lastet ned 25. november 2012].

Fordelingsutvalget. Udatert. Regelverket. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.fordelingsutvalget.no/Regelverket/> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Fordelingsutvalget. 2004. Protokoll fra 2. møte i Fordelingsutvalget 2004. Datert 11. februar 2004.

Fordelingsutvalget. 2009a. Tilskuddsbrev 1. utbetaling av grunnstøtte til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2009, jf. forskrift av 29. november 2007, om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Brev fra Fordelingsutvalget til ACTA – Barn og Unge i Normisjon. Datert 21. januar 2009.

Fordelingsutvalget. 2009b. Oversendelse av klage på avslag av søknad om nasjonal grunnstøtte 2009 – Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU). Brev fra Fordelingsutvalget til Barne- og likestillingsdepartementet. Datert 20. januar 2009.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 2007. Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Statsforvaltning/Utredningsveileder_rev2007.pdf> [Lastet ned 12. oktober 2012].

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2010. Høring – endringer i gravferdsloven og kirkeloven Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ka.no/_service/481/download/id/7371/name/DME7327.pdf> [Lastet ned 23. november 2012].

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2011. Kirkeforliket – konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013. Høringsnotat 1. februar 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Kirke/Kirkeforliket_Horingsnotat.pdf> [Lastet ned 11. november 2012].

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2012a. Fylkesmannsrollen. Utvikling og utfordring. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Statsforvaltning/Fylkesmenn/Fylkesmannsrollen.pdf> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2012b. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Anskaffelser/Veileder_reglene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2012c. Høring - unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2012/horing-unntak-utovelse/horingsbrev.html?id=675868> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2012d. Rundskriv, 07.11.2012 Den norske kyrkja – Statsbudsjettet 2013 – Kyrkjerekneskapane 2011. P-9/2012. Internett]. Tilgjengelig fra:<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/den-norske-kyrkja--statsbudsjettet-2013-.html?id=708261> [Lastet ned 28. november 2012].

Forsvaret. 2012. Religion. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://forsvaret.no/om-forsvaret/verdierholdninger-og-kultur/religion/Sider/religion.aspx> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Forsvarets overkommando. 2001. Direktiv vedrørende tilrettelegging for religionsutøvelse i forsvaret. Oslo: Forsvarets overkommando.

Frifond. 2012. Retningslinjer for Frifond barn og unge 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://frifond.no/barn-og-unge/retningslinjer> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Fri Tanke. 2008. «Slakter egen sektrapport». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 28. oktober 2008. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7314&sok=1> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Fri Tanke. 2010. «Innflyttere til Island blir automatisk statskirkemedlemmer». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 28. september 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6958&sok=1> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Fri Tanke. 2011a. «Kirkevalg vs. offentlig valg: Samrøre nok en gang». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 13. september 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8626&sok=1> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Fri Tanke. 2011b. «Mannlig omskjæring - Tanker om religiøs praksis og menneskerettigheter». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 28. oktober 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8666> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Fri Tanke. 2011c. «Njål Høstmælingen: – Norge kan gjøre mye for å stoppe omskjæring». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 20. september 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8632> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Fri Tanke. 2011d. «Jøder og muslimer: – Vi kan ikke leve med et forbud mot omskjæring». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 20. september 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8627> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Fri Tanke. 2011e. «Tro på«alt som er», få 500 kroner årlig». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 12. desember 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8702> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Fri Tanke. 2011f. «Ble plutselig innmeldt i Den katolske kirke: – Kan de ha funnet navnet mitt i telefonkatalogen?». Artikkel i Fri Tanke. Publisert 18. november 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8682&sok=1> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Frivillighetsregisternemnda. 2011. Tromsø stift Den katolske kirke i Nord-Norge – klage over vedtak om å nekte registreringsrett i frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven § 4. Brev fra Frivillighetsregisternemnda til Tromsø stift Den katolske kirke i Nord-Norge. Datert 28. desember 2011.

Furseth, Inger. 2001. Muslims in Norwegian Prisons and the Defence. KIFO-rapport nr. 15. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Fylkesmannen i Aust-Agder. 2009. Arendal Kommune – lovlighetskontroll av vedtak – Arendalsskolen – livssynsorienterte aktiviteter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=3173&amid=2945516> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Fylkesmannen i Telemark. 2006. Sletting av Pi-ismens Vennesirkel som registrert trossamfunn – Krav om tilbakebetaling av statstilskuddet for 2006. Brev fra Fylkesmannen i Telemark til Pi-ismens Vennesirkel. Datert 17. august 2006.

Føllesdal, Andreas. 2004. «Beskyttelse til besvær» i Høstmælingen, Njål (red.) Hijab i Norge – Trussel eller menneskerett. Oslo: Abstrakt forlag.

Gateavisa. 1995. Intervju med Alt Som Er. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.gateavisa.no/blekka/ga152/religion/152ralt.html> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Gauden-Kolbeinstveit, Lars. 2012. Multikulturalisme og liberale verdier. Notat nr. 11/2012. Oslo: Civita.

Gresaker, Ann Kristin. 2009. Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke. Notat nr 4/2009. Oslo: KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.

Grung, Anne Hege og Oddbjørn Leirvik. 2009. «Den liberale religionsdialogen». Mening i Klassekampen. Publisert 20. oktober 2009.

Grunloh, Lynn A. 2005. «Religious Accommodations for Police Officers, A Comparative Analysis of Religious Accommodation Law in the United States, Canada, and the United Kingdom» i Indiana International & Comparative Law Review. vol.16.1.

Gule, Lars. 2002. «De vanskelige rettighetene». Debattinnlegg i Dagbladet. Publisert 18. august 2002. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.dagbladet.no/kultur/2002/08/18/346301.html> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Gunner, Göran. 2006. «Religionsfriheten i ett demokratisk samhälle» i Samfunden och bidragen. Stockholm: Proprius förlag AB.

Haaland, Hermund og Mohammad U. Rana. 2011. «Intoleranse i toleranseland». Debattinnlegg i Verdidebatt. Publisert 15. november 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread208260/#post_208260> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Haanes, Vidar L. 1998. «Hvad skal da dette blive for prester?» Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge. Trondheim: Tapir forlag.

Habermas, Jürgen. 2005. The Holberg Prize Seminar 2005, Holberg Prize Laureate Professor Jürgen Habermas: «Religion in the Public Sphere». [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.holbergprisen.no/images/materiell/2005_symposium_habermas.pdf#nameddest=habermas> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Halvorsen, Marit. 2002. «Pasienter som nekter behandling» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3.

Hareide, Dag. 2009. «Tros- og livssynssamtaler i Norge. Hvordan samtaler man sammen? Hvilken virkning har det hatt?» i Stene, Synnøve O., Inge Eidsvåg og Dag Hareide (red.) Styrke i mangfold? Om svakhet og styrke ved forskjellige typer religions- og livssynsdialoger i Norge de siste 20 år. Lillehammer: Nansenskolen.

Hellum, Anne. 2006. «Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon» i Fauchald, Ole K., Henning Jakhelln og Aslak Syse (red.) Dog fred er ej det bedste:Festskrift til Carl August Fleischer. Oslo: Universitetsforlaget.

Hellum, Anne og Fahrat Taj. 2011. «Taking What Law Where and to Whom? Legal Literacy as Transcultural ’Law-Making’ in Oslo» i Hellum, Anne, Ali Shaheen Sardar og Anne Griffiths (red.) From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Crossroads. Farnham: Ashgate.

Helse- og omsorgsdepartementet. 2009. Rundskriv 1-6/2009 Rett til egen tros- og livssynsutøvelse. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/HOD/rundskriv/Rundskriv%20I%20-%206%202009.pdf> [Lastet ned 9. november 2012].

Helse- og omsorgsdepartementet. 2011a. Rundskriv 1-4/2011 Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/35682381/Rundskriv_reservasjon_I-4-2011.pdf> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Helse- og omsorgsdepartementet. 2011b. Høringsnotat. Rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338046/Hoeringsnotat.pdf> [Lastet ned 31. oktober 2012].

Helsedirektoratet. 2011a. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. 2011b. Helse- og omsorgsdepartementet – Høring – Forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/Helsedirektoratet.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Helsedirektoratet. 2011c. Faglig veileder for sykmeldere. Sykdom hos pårørende. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no/utfordrende-tilstander/sykdom-parorende/Sider/default.aspx> [Lastet ned 5. november 2012].

Helsedirektoratet. 2012a. Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. 2012b. Bestilling - Undersøkelse av omfang av samvittighetsbegrunnede reservasjoner mot å utføre oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/samvittighetsbegrunnede_%20reservasjoner.pdf> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Helsedirektoratet. 2012c. ISFdata. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://cognos.shdir.no/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?BZ=1AAAA3FlbnMMABEwU6VFChpEkU4yQCUMnjAkhUXqUgQGDRMw_GDHbIEGCZJ_NGjVm1JRrc9Oz9sxKPRJB2LAp2ywYYsqgCeOGDJs0bs7MmUOnDJkyckrAyNGkRJma9WG3NTJp~ZdScJuR5q1WdFI4u2bA7CsTs0~sq5h0lVN7ySQaXh~hENPLjNWuftLugH~=> [Lastet ned 30. oktober 2012].

Henriksen, Jan-Olav og Ulla Schmidt. 2010. «Religionens plass og betydning i offentligheten» i Botvar, Pål K. og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Hobbes, Thomas. 1991 [1651]. Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press.

Holgersen, Gudrun. 2008. Barnerett. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Human-Etisk Forbund. 2009. Høringssvar – Religiøst mangfold og militær enhet. Brev fra Human-Etisk Forbund til Feltprestkorpset. Datert 25. juni 2009.

Human-Etisk Forbund. 2011a. Gudstjeneste i skoletida. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/Buskerud/Aktuelt1/Brev-til-skolene-om-skolegudstjeneste-i-skolen/> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Human-Etisk Forbund. 2011b. Høring: Kirkeforliket – konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/15847578/Human-Etisk_forbund.pdf> [Lastet ned 12. november 2012].

Human-Etisk Forbund. 2011c. Høring – forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/HumanEtiskForbund.pdf> [Lastet ned 12. desember 2012].

Human-Etisk Forbund. 2012. Om RLE. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.human.no/Skolesider/For-foresatte/Oppgvavelosning-8-10-arstrinn/> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Human Rights Watch. 2009. Discrimination in the Name of Neutrality. Headscarf Bans for Teachers and Civil Servants in Germany. New York: Human Rights Watch.

Hylland, Aanund. 2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Rapport 1 /2006. Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Høiseth, Lars Ø. m.fl. 2006. «Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 20.

Høre sokneråd. 2006. Om den norske kirkes tilknytning til den norske stat – høringsuttalelse til NOU 2006:2. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2006/0020/ddd/pdfv/293579-hore_soknerad_statkirke2006.pdf> [Lastet ned 8. november 2012].

Høstmælingen, Njål. 2006. «Et skritt fram og to tilbake: Den nyordnede norske kirke og menneskerettighetene» i Høstmælingen, Njål, Tore Lindholm og Ingvill T. Plesner (red.) Stat, kirke og menneskerettigheter. Oslo: Abstrakt forlag.

Høstmælingen, Njål. 2005. «Grunnlov, stat og kirke» i Søderlind, Didrik (red.) Farvel til statskirken. En debattbok om kirke og stat. Oslo: Humanist forlag.

Høstmælingen, Njål. 2008. «Sivile rettigheter og friheter» i Høstmælingen, Njål, Elin S. Kjørholt, Kirsten Sandberg (red.) Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Oslo: Universitetsforlaget.

Høyesterett. 1983. Dom av 23. september 1983 i saken Knudsen mot Staten v/ Kirke- og undervisningsdepartementet.

Innst. 249 S (2009–2010). Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Siv Jensen om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom. Justiskomiteen.

Innst. 236 S (2010–2011). Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr og Per Sandberg om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere. Justiskomiteen.

Innst. 232 S (2010–2011). Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Mette Hanekamhaug, Bente Thorsen, Per-Willy Amundsen og Solveig Horne om bruk av hijab i barneskolen. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 393 L (2010–2011). Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 292 L (2011–2012). Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i kirkeloven m.m. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. O. XVI (1968–69). Tilrådning frå justisnemnda om lov om trudomssamfunn og ymist anna. Justisnemnda.

Innst. O. VII. (1969–70). Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteén om lov om tilskudd til private skoler. Kirke- og undervisningskomiteén.

Innst. O. nr. 30 (1980–81). Innstilling fra justiskomitéen om lov om barn og foreldre (barnelova). Justiskomitéen.

Innst. O. nr. 84 (1980–81). Innstilling fra justiskomitéen om lov om tilskot til livssynssamfunn. Justiskomitéen.

Innst. O. nr. 132 (2002–2003). Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Anita Apelthun Sæle, Kari Lise Holmberg og Per Sandberg om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. (Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse). Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

Innst. O. nr. 17 (2003–2004). Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m. Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

Innst. O. nr. 18 (2006–2007). Innstilling fra familie-, og kulturkomiteen om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.). Familie- og kulturkomiteen.

Innst. S. nr. 183 (2004–2005). Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Per Sandberg, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth om tiltak for å fremme integrering. Kommunalkomiteen.

Innst. S. nr. 150 (2006–2007). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidas omsorgsutfordringer (Mestring, muligheter og mening). Helse- og omsorgskomiteen.

Innst. S. nr. 287 (2007–2008). Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om staten og Den norske kirke. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. S. nr. 169 (2008–2009). Innstilling frå justiskomiteen om straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding). Justiskomiteen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Udatert. Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. [Internett]. Tilgjengelig fra: <www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/Kompetanseteam-mot-tvangsekteskap/> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2010. Kirken bidrar til integrering. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.imdi.no/no/Nyheter/2010/Kirken-bidrar-til-integrering/> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Islamsk Råd Norge. Udatert. Formål. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://irn.no/formal> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Islamsk Råd Norge. 2008. Høringsuttalelse om ny lov om dyrevelferd. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/Upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_060_Islamsk_Rad_Norge.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Islamsk Råd Norge. 2011. Høringsuttalelse fra Islamsk Råd Norge (IRN) vedrørende «Forslag om lovregulerig av rituell omskjæring av gutter». [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/IslamskRaadNorge.pdf> [Lastet ned 15. november 2012].

Jefferson, Thomas. 1802. Thomas Jefferson to Danbury Baptist Association. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendI_religions58.html> [Lastet ned 14. november 2012].

Jehovas vitner. Udatert a. Hvor trygt er det å ta imot blodoverføring. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.jw.org/no/publikasjoner/boker/Spørsmålet-om-blod/HVOR-TRYGT-ER-DET-Å-TA-IMOT-BLODOVERFØRING/> [Lastet ned 7. november 2012].

Jehovas vitner. Udatert b. Jehovas Vitner – Den kirurgisk/etiske utfordringen. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.jw.org/no/publikasjoner/boker/Spørsmålet-om-blod/jehovas-vitner-den-kirurgisk-etiske-utfordringen/> [Lastet ned 7. november 2012].

Jehvas vitner. Udatert c. Should You Pay Your Taxes? [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/102003883> [Lastet ned 9. november 2012].

Jehovas vitner. 2010. Årsregnskap og årsmelding for 2009. Årsmelding og regnskap fra Jehovas vitner til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Datert 31. mars 2010.

Justis- og politidepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. 2009. Rundskriv V-13B/2009: Samarbeid om tros- og livssynstjenester i fengsel. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rundskriv/2009/rundskriv-v-13b2009.html?id=571299> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Justisdepartementets lovavdeling og Utenriksdepartementets rettsavdeling. 2009. Vurdering av spørsmålet om i hvilken grad det kan legges vekt på hensynet til integrering ved behandling av søknader om godkjenning av religiøse grunnskoler etter privatskoleloven. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Svar_Stortinget/JDUD_privatskoler.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Justisministeriet. 2008. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 723 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. maj 2008. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/reu/spm/723/svar/558106/572113.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Justis- og politidepartementet. 2000. Prinsipputtalelse/fortolkning, 05.06.2000. Grunnloven § 2. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/statsrett/tolkningsuttalelser-om-grunnloven/-2---dokument-nr-8-34-1999-2000-forslag-.html?id=455774> [Lastet ned 7. november 2012].

Justis- og politidepartementet. 2007a. Prinsipputtalelse/fortolkning, 11.09.2007. Opplæringsloven §§ 2-9 og 3-7. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/forvaltningsrett/opplaringsloven/-2-9-og-3-7---bruk-av-hode--og-ansiktspl.html?id=480738> [Lastet ned 2. november 2012].

Justis- og politidepartementet. 2007b. Prinsipputtalelse/fortolkning, 26.06.2007. Ekteskapsloven § 12. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/barne--famile--og-arverett/tolkningsuttalelser-om-ekteskapsloven/-12---delegasjon-av-vigselsmyndighet-til.html?id=474149> [Lastet ned 15. november 2012].

Justis- og politidepartementet. 2008a. Høring - ny lov om dyrevelferd. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_126_JD.pdf> [Lastet ned 12. november 2012].

Justis- og politidepartementet. 2008b. St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke - utforming av grunnlovsbestemmelser. Brev fra Justis- og politidepartementet til Kultur- og kirkedepartementet. Datert 30. mai 2008.

Justis- og politidepartementet. 2009a. Pressemelding, 20.02.2009. Politiets uniformsregler. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2009/politiets-uniformsreglement.html?id=546860> [Lastet ned 5. november 2012].

Justis- og politidepartementet. 2009b. Adgang til å benytte hijab som en del av politiuniform – anmodning om redegjørelse. Brev fra Justis- og politidepartementet til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Datert 30. mars 2009.

Justis- og politidepartementet. 2011. Økt bruk av konfliktråd. Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert rettslige og praktiske tiltak for mer bruk av gjenopprettende prosess. Oslo: Justis- og politidepartementet.

Kaufmann, Eric, Anne Goujon og Vegard Skirbekk. 2012. «The End of Secularization in Europe?: A Socio-Demographic Perspective» i Sociology of Religion 73 (1) s. 69-91.

Kilkelly, Ursula. 2009. «Article 8: The Right to Respect for Private and Family Life, Home, and Correspondence» i Harris, David m.fl. (red.) Haris, O’Boyle & Warbick. Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

KIM. 2011. Årsrapport 2010. Oppsummering av KIMs arbeid. Oslo: KIM.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 1997. Svar på tilleggsspørsmål i Stortingets spørretime 9. april 1997 om kirkelig medlemsregistrering mv. Brev fra statsråden til stortingsrepresentant Ellen C. Christiansen. Datert 6.6.1997.

Kirkekonsulenten. 2008. Oversikt over nåværende kirker. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirkekonsulenten.no/kirker.htm> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon. 2003. Kvalitet og verdighet. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ka.no/_service/481/download/id/515/name/verdighet.pdf> [Lastet ned 12. oktober 2012].

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. 2007. I soknets eie? Opprydding i kirkelige eiendomsforhold. Oslo: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. 2010. Vel bevart? – en tilstandsrapport for norske kirker 2009/2010. Oslo: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. 2012. Gravplass-skolen. [Upublisert]. Rapport fra et utvalg nedsatt av OU-styret i KA-området.

Kirkerådet. Udatert. Homofilisaken 1992-2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3148> [Lastet ned 29. november 2012].

Kirkerådet. 2002. Regler for bruk av kirken med merknader. Oslo: Kirkerådet.

Kirkerådet, Norges Kristne råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Udatert. Deltakelse og tilhørighet – Inkludering av mennesker med utviklingshemming i tros- og livssynssamfunn. Oslo: Kirkerådet, Norges Kristne råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Kirkerådets kirke/stat-utvalg. 2002. Samme kirke – ny ordning. Oslo: Den norske kirke.

Klagenemnda for likestilling. 2001a. LKN-2001-1. Læremidler utgitt av ACE Norge - forholdet til likestillingsloven § 7. Vedtak av 22. januar 2001.

Klagenemnda for likestilling. 2001b. LKN-2001-8. Likestillingsloven § 3. Vedtak av 29. august 2001.

Knutsen, Paul. 2006. Livet før døden. Human-Etisk Forbund 1956–2006. Oslo: Humanist Forlag.

Knævelsrud, Torunn. 2009. «Rituell slakt påfører dyr lidelse». Debattinnlegg i Aftenposten. Publisert 15. august 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra:

<http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3217541.ece> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Kommunal- og regionaldepartementet. 2006. Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren – med merknader fra Kommunal- og regionaldepartementet. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2002/retningslinjer-for-fremtidig-statlig-reg.html?id=87874> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Kristelig studieforbund. Udatert. Medlemsorganisasjoner. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.k-stud.no/om-k-stud/organisasjon/medlemsorganisasjoner> [Lastet ned 1. november 2012].

Kultur- og kirkedepartementet. 2002. Overføring av kirkelige eiendommer fra kommunene til kirkelig fellesråd. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rundskriv/2002/rundskriv-v-62002-b.html?id=109003> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Kultur- og kirkedepartementet. 2006a. Sak om dobbeltregistrering og utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Brev fra Kirke- og kulturdepartementet til Sivilombudsmannen. Datert 20. februar 2006.

Kultur- og kirkedepartementet. 2006b. Ansettelser i Den norske kirke – krav om medlemskap. Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Datert 27. september 2006.

Kultur- og kirkedepartementet. 2009a. Vedtak om registrering som trossamfunn, Norsk Spiritualist kirke. Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Norsk Spiritualist kirke. Datert 9. september 2009.

Kultur- og kirkedepartementet. 2009b. Rundskriv V-15B/2009: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rundskriv/2009/rundskriv-v-15b2009.html?id=582670> [Lastet ned 14. november 2012].

Kulturdepartementet. 2010a. Vedtak – Klage over vedtak om avslag på søknad om registrering av trossamfunn – Institutt fårr bærekrafti utvikling. Brev fra Kulturdepartementet til Institutt fårr bærekrafti utvikling. Datert 17. november 2010.

Kulturdepartementet. 2010b. Vedtak – Klage over vedtak om avslag på søknad om registrering av trossamfunn – Magma Lava Vita. Brev fra Kulturdepartementet til Magma Lava Vita. Datert 12. juli 2010.

Kulturdepartementet. 2010c. Vedrørende tilskudd for utenlandske borgere i tros- og livssynssamfunn. Brev fra Kulturdepartementet til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Datert 11. november 2010.

Kulturdepartementet. 2011a. Antall tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/tros-_og_livssynssamfunn/antall-tilskuddsberettigede-medlemmer-i-.html?id=631507> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Kulturdepartementet. 2011b. Personlig kommunikasjon mellom Kulturdepartementet og Kristiansand kommune. E-post datert 23. november 2011.

Kulturdepartementet. 2011c. Vedtak – Klage over vedtak om statstilskudd til trossamfunn 2009 – Lista Pinsemenighet. Brev fra Kulturdepartementet til Lista Pinsemenighet. Datert 20. oktober 2011.

Kulturdepartementet. 2012a. Fastsettelse av sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Samfunn_og_frivillighet/Tro-og_livssyn/fastsettelse_av_sats_for_statstilskudd_2012.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Kulturdepartementet. 2012b. Vedrørende registrering av nytt trossamfunn. Brev fra Kulturdepartementet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Datert 2. juli 2012.

Kulturdepartementet. 2012c. Svar på henvendelse om enkelte regler knyttet til tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Brev fra Kulturdepartementet til Tros- og livssynspolitisk utvalg. Datert 23. august 2012.

Kulturdepartementet. 2012d. Veileder. Forstandere i trossamfunn. Oslo: Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet. 2012e. Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 22. februar 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Kulturbygg/Retningslinjer-bokmaal-2012.pdf> [Lastet ned 22. november 2012].

Kunnskapsdepartementet. 2007. Den norske stat dømt av Den europeiske menneskerettsdomstol i saken om KRL-faget. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2007/den-norske-stat-domt-av-den-europeiske-m.html?id=475650> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Kunnskapsdepartementet. 2008. Rundskriv, 30.06.2008. Informasjon om endringer i opplæringsloven. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2008/rundskriv-f-10-08-informasjon-om-endring.html?id=520814> [Lastet ned 15. november 2012].

Kunnskapsdepartementet. 2009. Folkehøgskoler. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/folkehogskoler.html?id=587387> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Kunnskapsdepartementet. 2010. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. – 7. trinn. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2010/Retningslinjer_grunnskolelaererutdanningen_1_7_trinn.pdf> [Lastet ned 18. oktober 2012].

Kunnskapsdepartementet. 2011. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/St.prp%201/Orientering_UH_2012_endelig_versjon.pdf> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Kymlicka, Will. 1989. Contemporary Political Philosophy. An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, Will. 2002. Contemporary Political Philosophy. An Introduction, Second edition. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, Will. 2007. Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity. Oxford: Oxford University Press.

Köhler-Olsen, Julia. 2012. Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. Doktoravhandling. Universitetet i Oslo.

Landbruks- og matdepartementet. 2009a. Proposal for a Council Regulation on the protection of animals at the time of killing - Norwegian Animal welfare law. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brev/Brev_EU_bedovelse_270509.PDF> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Landbruks- og matdepartementet. 2009b. Dyrevelferd: Veterinærforeningen roser Brekk. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2009/juli-09/dyrevelferd-veterinarforeningen-roser-br.html?id=570556> [Lastet ned 1. november 2012].

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 2011. Personlig kommunikasjon mellom Tros- og livssynspolitisk utvalg og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. E-post datert 2. desember 2011.

Langlaude, Sylvie. 2007. The Right of the Child to Religious Freedom in International Law. Leiden-Boston: Martinius Nijhoff Publishers.

Larsen, Lena. 2010. «Striden om Muhammad». Kronikk i Dagbladet. Publisert 13. februar 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.dagbladet.no/2010/02/13/nyheter/debatt/muhammad-karikaturene/islam/10377363/ > [Lastet ned 1. oktober 2012].

Legeforeningen. 2012. Referat fra Sentralstyrets møte 21.3. 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://legeforeningen.no/PageFiles/27296/Referat%20fra%20Sentralstyrets%20møte%2021.3.%202012%20Hotell%20Park%20Inn%20Oslo%20.pdf> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Leirvik, Oddbjørn. 2009. «Aktivt støttande religionspolitikk – på kva vilkår, til fordel for kven?» i Norsk Teologisk Tidsskrift nr. 2 årgang 110 s. 66–88.

Leirvik, Oddbjørn. 2010. Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax Forlag.

Leirvik, Oddbjørn. 2012. «Religionsdialog, sekularitet og eit felles forpliktande språk» i Bangstad, Sindre, Oddbjørn Leirvik og Ingvill T. Plesner (red.) Sekularisme – med norske briller. Oslo: Unipub.

LG Insight. 2007. Undersøgelse af religion på det danske arbejdsmarked. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 2010a. Sak nr. 03/2010.[Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.diskrimineringsnemnda.no/sites/d/diskrimineringsnemnda.no/files/844691478.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 2010b. Sak nr. 8/2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.diskrimineringsnemnda.no/sites/d/diskrimineringsnemnda.no/files/406152684.pdf> [Lastet ned 1. november 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2008a. Ny lov om dyrevelferd – alminnelig høring. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_085_Likestilling_og_diskrimineringsombudet.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2008b. Uttalelse i sak – Spørsmål om uniformsreglement er i strid med diskrimineringsloven. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ldo.no/Global/uttalelser/30777_1_A.pdf> [Lastet ned 1. november 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2009. I strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2009/I-strid-med-forbudet-mot-diskriminering-pa-grunn-av-religion/> [Lastet ned 15. november 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2011a. Høringsuttalelse – Rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/LDO.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2011b. 10/2147: Spørsmål om diskriminering på grunn av religion. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2011/Sporsmal-om-diskriminering-pa-grunn-av-religion/> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2011c. 11/521:Religiøs organisasjon bryter likestillingsloven. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2011/Stilling-som-okonomileder-forbeholdt-menn-i-religios-organisasjon/> [Lastet ned 15. november 2012].

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2012a. Uttalelse i klagesak – Krav om kristent livssyn til stilling som kjøkkenarbeider på kristen skole. Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til KVS Lyngdal skole. Datert 3. januar 2012.

Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2012b. Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som miljøarbeider på religiøs skole. Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til KVS Lyngdal skole. Datert 14. mars 2012.

Liversage, Anika og Tina G. Jensen. 2011. Parallelle retsopfattelser i Danmark. Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser. København: SFI Det nationale forskningscenter for velfærd.

Loga, Jill. 2009. «Offentlig utenomsnakk. Om den rosa elefanten i dagens religionsdebatter» i Prosa – faglitterært tidsskrift nr. 05/09.

Loga, Jill. 2011. Inkludering i nærmiljø. En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser. Rapport 2011: 5. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Loga, Jill. 2012. Trossamfunn, innvandring, integrasjon. En kunnskapsoversikt. Rapport 2012: 3. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Lorentzen, Håkon. 2010. Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. En empirisk kartlegging. Rapport 2010: 14. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Lotterinemnda. 2010. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kristiansand Menighet – klage over avslag på søknad om bortfall av vilkår knytt til godkjenning som lotteriverdig organisasjon. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://multimedia.api.no/zett/archive/03054/Les_hele_Lotterine_3054125a.pdf> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Lotteritilsynet. 2011a. Bingo. [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://lottstift.no/lotteritilsynet/bingo-2/> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Lotteritilsynet. 2011b. Smålotteri. [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/smalotteri-2/> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Lotteritilsynet. 2011c. Basar. [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/basar/> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Lotteritilsynet. 2012. Stort lotteri. [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/lotteri-med-omsetning-over-150-000-kr/> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Lunde, Nils T. 2003. Fra forsvaret i kirken til kirken i forsvaret. Kirkelig-militære relasjoner i Norge gjennom 1000 år. Bergen: Eide forlag.

Madison, James. 1822. James Madison to Edward Livingston. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendI_religions66.html> [Lastet ned 14. november 2012].

Magelssen, Morten og Olav Magnus S. Fredheim. 2011. «Når bør leger ha reservasjonsrett?» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 24.

Martìnez-Torrón, Javier og Rafael Navarro-Valls. 2004. «The Protection of Religious Freedom in the System of the Council of Europe» i Lindholm, Tore, Cole Durham jr. og Bahia G. Thazib-Lie (red.) Facilitating Freedom of Religion or Belief: a Deskbook. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Masdalen, Kjell-Olav. Udatert. «Prestens rolle i skole- og fattigkommisjonene». [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://digitalarkivet.no/sab/prestrol.htm> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Mattilsynet. 2008. Utkast til høring av utkast til forskrift om bruk av krumkniv. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Utkast%20til%20høringsbrev%20om%20forslag%20til%20forskrift%20om%20bruk%20av%20krumkniv%2024012008.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Mejdell, Cecilie M. og Vonne Lund. 2008. Slakting uten bedøving før avblødning. Rapport 2 2008. Oslo: Veterinærinstituttet.

Mill, John Stuart. 1984 [1859]. «On Liberty» i Acton, Harry B. (red.) Utilitarianism, On Liberty and Considerations of Representative Government. London-Melbourne: Everyman’s Library.

Modiya. 2002. Anti-Shechita Campaigns. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://modiya.nyu.edu/handle/1964/489> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 2011. Årsredovisning 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.sst.a.se/download/18.55746f3812e09a7e24480008586/%C3%85rsredovisning+2010.pdf> [Lastet ned 12. november 2012].

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 2011. Høring – forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/NKVTS.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

National Church Council Directors. 2012. The Meeting of the national Church Council Directors – Iceland 3-5 September. Statistical information.

NAV. 2012. Rundskriv § 8-4 Arbeidsuførhet. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147679.cms> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Nedkvitne, Arnved. 2011. Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Nedland, Trygve. 2011. «Regnskap for kirkelige fellesråd – Kommunal tjenesteyting – fortsatt feil i mange fellesrådsregnskap?» i Kommunerevisoren nr. 1 66. årgang s. 19.

Nerbøvik, Jostein. 1993. Norsk historie 1870–1905. Frå jordbrukssamfunn mot organisasjonssamfunn. Oslo: Det Norske Samlaget.

NHS Careers. Udatert. Chaplain. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/wider-healthcare-team/careers-in-the-wider-healthcare-team/corporate-services/chaplain/> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Nielsen, Marie V. og Lene Kühle. 2011. «Religion and State in Denmark: Exception Among Exceptions?» i Nordic Journal of Religion and Society nr. 24 (2) s. 173-188.

Norge i dag. 2009. «Offentlige midler usikre». Artikkel i Norge i dag. Publisert 28. september 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=16679> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Norges Kristne Råd. Udatert. Rapport fra intern arbeidsgruppe vedr. medlemslistekontrollen i 2011. Personlig kommunikasjon mellom Tros- og livssynspolitisk utvalg og Norges Kristne Råd. E-post datert 27. februar 2012.

Norges Kristne Råd. 2008. Høringsuttalelse: NOU 2008: 1: «Kvinner og homofile i trossamfunn». [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.norgeskristnerad.no/doc//Religionspolitikk/HORINGSUTTALELSE%20FRA%20NKR%20-NOU%202008%201%20KVINNER%20OG%20HOMOFILE%20I%20TROSSAMFUNN.pdf> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Norges Kristne Råd. 2009. Vedtekter for Norges kristne råd (NKR). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.norgeskristnerad.no/doc/Vedtekter%20NKR%20per%20Raadsmoete%202009.pdf> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Norges Kristne Råd. 2011. Innspill fra Norges Kristne Råd til Utvalg for gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk. Brev fra Norges Kristne Råd til Tros- og livssynspolitisk utvalg. Datert 29. juli 2011.

Norsk senter for menneskerettigheter. 2008. Ny lov om dyrevelferd – alminnelig høring. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/Upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_035_Norsk_senter_for_menneskerettigheter.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Norsk sykepleierforbund. 2011. Høring – Forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/16338045/NorskSykepleierforbud.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

NOU 1975: 30. Stat og kirke. Kirke- og undervisningsdepartementet.

NOU 1977: 35. Lov om barn og foreldre (barneloven). Justis- og politidepartementet.

NOU 1986: 2. Innstilling til ny ekteskapslov del I. Justis- og politidepartementet.

NOU 1989: 7. Den lokale kirkes ordning. Kirke- og undervisningsdepartementet.

NOU 1995: 9. Identitet og dialog. Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2003: 19. Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2006: 2. Staten og Den norske kirke. Kultur- og kirkedepartementet.

NOU 2006: 15. Frivillighetsregister. Kultur- og kirkedepartementet.

NOU 2007: 4. Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre. Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

NOU 2007: 6. Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2008: 1. Kvinner og homofile i trossamfunn. Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2009: 1. Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2009: 14. Et helhetlig diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2011: 14. Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Nowak, Manfred og Tanja Vospernik. 2004. «Permissible Restrictions of Freedom of Religion or Belief» i Lindholm, Tore, Cole Durham jr. og Bahia G. Thazib-Lie (red.) Facilitating Freedom of Religion or Belief: a Deskbook. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

NRK. 2012. «Får kritikk for blodoverføring til Jehovas vitne». Artikkel i NRK. Publisert 16. juni 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8204084> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Ny Tid. 2009. «Fornøyd med Islamsk Råd». Artikkel i Ny Tid. Publisert 04.september 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20090904/fornoyd-med-islamsk-rad/> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Nygård, Dag. 2005. «Hva har keiseren med kirken å gjøre? Frikirkelige perspektiver på forholdet mellom stat og religion i Norge» i Søderlind, Didrik (red.) Farvel til statskirken? En debattbok om kirke og stat. Oslo: Humanist forlag.

Ofstad, Kari og Randi Skar. 2009. Barneloven med kommentarer. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Olav den helliges saga. 1979. Snorres kongesagaer. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Olsen, Torbjørn. 2010. «Religiøst mangfold og militær enhet. Kommentar til en utredning» i PACEM nr. 13: 1 s. 133-151.

Oslo tingrett. 2012. Dom av 10. mars 2012 i saken Tewoderos Akalu Zevede mot Utlendingsnemnda.

Ot.prp. nr. 27 (1967–68). Om lov om trossamfunn m.m. Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 38 (1974–75). Om lov om svangerskapsavbrudd. Sosialdepartementet.

Ot.prp. nr. 41 (1979–80). Om endring i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, lov om arbeidstvister og lov om trudomssamfunn og ymist anna. Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Ot.prp. nr. 49 (1979–80). Om lov om endring i lov 25. Juli 1913 nr. 5 om lukningstid for utsalgssteder m.v. Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Ot.prp. nr. 62 (1979–80). Om lov om barn og foreldre (barneloven). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 59 (1980–81). Om lov om tilskot til livssynssamfunn. Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 64 (1994–95). 1. Om lov om Den norske kirke (kirkeloven) 2. Om lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 12 (1998–99). Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Sosial- og helsedepartementet.

Ot.prp. nr. 103 (2002–2003). Om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m. Barne- og familiedepartementet.

Ot.prp. nr. 9 (2003–2004). Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Kultur- og kirkedepartementet.

Ot.prp. nr. 79 (2003–2004). Om lov om universiteter og høyskoler. Utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 33 (2004–2005). Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven). Kommunal- og regionaldepartementet.

Ot.prp. nr. 43 (2005–2006). Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven. Kunnskapsdepartementet.

Ot.prp. nr. 100 (2005–2006). Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.). Barne- og likestillingsdepartementet.

Ot.prp. nr. 37 (2006–2007). Om lov om endringar i friskolelova. Kunnskapsdepartementet.

Ot.prp. nr. 39 (2006–2007). Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet.

Ot.prp. nr. 8 (2007–2008). Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 79 (2007–2008). Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 15 (2008–2009). Om lov om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet.

Ot.prp. nr. 79 (2008–2009). Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.). Barne- og likestillingsdepartementet.

Ot.prp. nr. 87 (2008–2009). Om lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Kunnskapsdepartementet.

PACEM. 2009. Religiøst mangfold og militær enhet 12:1 (2009). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.pacem.no/2009/1/pdf/> [Lastet ned 3. oktober 2012].

PACEM. 2010. Militær identitet 13:1 (2010). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.pacem.no/2010/1/pdf/> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Pettersson, Per. 2011. «State and Religion in Sweden: Ambiguity Between Disestablishment and Religious Control» i Nordic Journal of Religion and Society nr. 24 (2) s. 119-135.

Petursson, Petur. 2011. «Religion and State in Iceland» i Nordic Journal of Religion and Society nr. 24 (2) s. 189-204.

Plesner, Ingvill Thorson. 2001. Religionsfrihet og religionspolitikk. Delrapport Kirke/stat-utvalget. Oslo: Kirkerådet.

Plesner, Ingvill T. og Cora A. Døving. 2009. Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Politidirektoratet. 2007. Formidling av informasjon til pårørende ved brå død, ulykker, katastrofer og kriminelle handlinger. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.kirken.no/oslo/doc//For%20ansatte/Kriseberedskap/Politidirektoratets%20rundskriv,%20vedlegg%201.pdf> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Politiets data- og materielltjeneste. 2012. Personlig kommunikasjon mellom Tros- og livssynspolitisk utvalg og Politiets data- og materielltjeneste. E-post datert 6. november 2012.

Prop. 47 S (2009–2010). Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet. Kultur- og kirkedepartementet.

Prop. 124 S (2009–2010). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kommuneproposisjonen 2011. Kommunal- og regionaldepartementet.

Prop. 81 L (2010–2011). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Prop. 1 LS (2010–2011). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). For budsjettåret 2011. Skatter og avgifter 2011. Finansdepartementet.

Prop. 71 L (2011–2012). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). Endringer i kirkeloven m.m. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Prop. 1 LS (2011–2012). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). For budsjettåret 2012. Skatter, avgifter og toll 2012. Finansdepartementet.

Prop. 1 S (2011–2012) for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet.

Prop. 1 S (2011–2012) for Kulturdepartementet. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kulturdepartementet.

Prop. 1 LS (2012–2013). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). For budsjettåret 2013. Skatter, avgifter og toll 2013. Finansdepartementet.

Prop. 1 S (2012–2013) for Kulturdepartementet. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kulturdepartementet.

Rattsø, Jørn. 2004. Finansieringsmodeller for kirken. [Upublisert]. Utredning for NOU 2006: 2. Staten og Den norske kirke.

Rawls, John. 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.

Rawls, John. 1997. «The Idea of Public Reason Revisited» i The University of Chicago Law Review vol. 64 no. 3 s. 765-807.

Regeringen. 2010. Burka og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.stm.dk/multimedia/Regeringen.pdf> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Regeringens proposition 1998/99:124. Staten och trossamfunden stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.

Regeringens proposition 2008/09:80. Äktenskapsfrågor.

Regeringens proposition 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.

Regeringens proposition 2011/12:1 for utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Reid, Karen. 2008. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights.

Representantforslag 149 S (2011–2012). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ine M. Eriksen Søreide, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon.

Repstad, Pål. 1989. Mannen som ville åpne kirken. Kristian Schelderups liv. Oslo: Universitetsforlaget.

Repstad, Pål. 2003. «Radikal kirkeelite – tegn på makt eller avmakt?» i Winsnes, Ole Gunnar (red.) Tallenes tale 2003. Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO-rapport nr. 25. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Rett på sak. 2011. «Lovanvendelse i et multikulturelt samfunn» i Rett på sak nr. 2 s. 4.

Roald, Anne Sofie. 2009. Muslimer i nya samhällen. Göteborg: Daidalos.

Rolland, Asle. 2011. Statistikk om religion, tro og livssyn - en behovsanalyse. Notat 7/2011. Oslo–Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå.

Rødner, Jan B. 2009a. «Rituell slakting er best for dyrene». Debattinnlegg i Aftenposten. Publisert 28. august 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3239716.ece> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Rødner, Jan B. 2009b. «Rituell slakting er smertefri». Debattinnlegg i Aftenposten. Publisert 18. september 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3276530.ece> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Rådet for legeetikk. 2012. Reservasjonsmulighet for leger – uttalelse til sentralstyret. Brev til Legeforeningens hovedstyre. Datert 15. mars 2012.

Salem Mandal. 2011. Medlem i menigheten Salem. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.salem-mandal.net/medlem.html> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Salomonsens konversasjonsleksikon. 1915. Salomonsens konversasjonsleksikon. Anden utgave. Bind III. København: J. H. Schultz. Forlagsboghandel.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 2008. Høringssvar – innstillingen «Styrket demokrati i Den norske kirke». [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KKD/H%C3%B8ringsuttalelser/Demokrati%20i%20kirken/425-Samarbr%C3%A5d%20for%20tros%20og%20livssyn.pdf> [Lastet ned 21. november 2012].

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 2011a. Høringsuttalelse om rundskriv om oppholdstillatelse til religiøse ledere og lærere. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.trooglivssyn.no/doc//uttalelser/Horing%20UDI%20religi%C3%B8se%20ledere.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 2011b. Høringsuttalelse om inkluderingsutvalgets NOU (2011:14). [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/pages/35398325/STL_m.pdf> [Lastet ned 1. november 2012].

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 2012. Vedtekter. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.trooglivssyn.no/index.cfm?id=150175> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Schmidt, Ulla. 2010. «Religion i dagens Norge: Sekularisert? Privatisert? Pluralisert?» i Botvar, Pål K. og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Schmidt, Ulla. 2011. Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke.Sluttrapport. Notat nr. 5/2011. Oslo: KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.

Seip, Jens A. 1981. Utsikt over Norges historie. Bind 2: Tidsrommet ca. 1850-1884. Oslo: Gyldendal Forlag.

SFS 1999:932. Lag om stöd till trossamfund. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990932.htm> [Lastet ned 12. oktober 2012].

Sultan, Shoaib. 2012. «Medlemskap i norske moskeer» i Breistein, Ingunn F. og Ida Marie Høeg (red.) Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag.

Sikhmenighetene i Norge. 2010. Bruk av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolene. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/da.no/H%C3%B8ringer/Sikh-menighetene%20i%20Norge.pdf> [Lastet ned 18. oktober 2012].

Sim, Birte. 2011. «Det muslimske tørklæde som udfordring for demokratisk ligestilling, Tørklædet som tegn» i Degn, Inge og Kirsten Molly Søholm (red.) Tørklædet som tegn: tilsløring og demokrati i en globaliseret verden. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Sivilombudsmannen. 1998. Somb-1998-5. Enerett til navn og registrering etter trossamfunnsloven.

Sivilombudsmannen. 2006. Dobbeltregistrering og utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/2215. Datert 28. august 2006.

Skatteetaten. Udatert. D-nummer. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Folkeregistrering/D-nummer/> [Lastet ned 11. oktober 2012].

Skatteetaten. 2011. Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Organisasjoner-som-har-mottatt-gave-med-fradragsrett-for-giveren-i-2010/> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Skirbekk, Gunnar. 2009. «Korttenkt multikulturalisme». Kronikk i Bergens Tidende. Publisert 17. februar 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.bt.no/meninger/kronikk/article793992.ece> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Skirbekk, Gunnar. 2012. Monotheism in Modern Science-Based Societies? [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://folk.uib.no/hsvgs/artiklar/scienceandreligionseminaret.pdf> [Lastet ned 15. oktober 2012].

Skoglund, Audhild m.fl. 2008. Religiøse grupper og bruddprosesser. Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. Rapport nr 3/2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Slagstad, Rune. 1998. De nasjonale strateger. Oslo: Pax Forlag.

Slagstad, Rune. 2011. Rettens ironi. Studier i juss og politikk. Oslo: Pax Forlag.

Smith, Lucy og Peter Lødrup. 2006. Barn og foreldre. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Smith, Eivind. 2012. «Norge som sekulær stat: Et konstitusjonelt perspektiv» i Bangstad, Sindre, Oddbjørn Leirvik og Ingvill T. Plesner (red.) Sekularisme – med norske briller. Oslo: Unipub.

SOU 2007:17. Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor. Justitiedepartementet.

SOU 2009:52. Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi. Utbildningsdepartementet

Spigseth, Tone M. 2010. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon. Masteroppgave. Universitetet i Oslo.

Statens vegvesen. 2011. Praksis knyttet til dispensasjon for bruk av motorsykkelhjelm. Brev fra Statens vegvesen til Tros- og livssynspolitisk utvalg. Datert 4. mai 2011.

Stene, Synnøve O., Inge Eidsvåg og Dag Hareide (red.) Styrke i mangfold? Om svakhet og styrke ved forskjellige typer religions- og livssynsdialoger i Norge de siste 20 år. Lillehammer: Nansenskolen.

St.meld. nr. 40 (1980–81). Om stat og kirke. Kirke- og undervisningsdepartementet.

St.meld. nr. 33 (1993–94). Om medlemskap i Statens Pensjonskasse. Administrasjonsdepartementet.

St.meld. nr. 17 (1996–1997). Om innvandring og det flerkulturelle Norge. Kommunal- og arbeidsdepartementet.

St.meld. nr. 14 (2000–2001). Børs og katedral. Om økonomien i den norske kyrkja. Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.

St.meld. nr. 17 (2004–2005). Makt- og demokrati. Statsministerens kontor.

St.meld. nr. 17 (2007–2008). Staten og Den norske kirke. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. Justis- og politidepartementet.

Stortinget. 2008. Stortinget - Møte fredag den 13. juni 2008 kl. 10. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2007-2008/080613/1/Votering-i-sak-nr-1/> [Lastet ned 7. november 2012].

Stortinget. 2011. Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.tinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=51879> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Stortinget. 2012a. Stortinget - Møte tirsdag 28. februar 2012 kl. 10. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120228/4/> [Lastet ned 10. oktober 2012].

Stortinget. 2012b. Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52918> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Strand, Vibeke B. 2011. Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo.

Stubberud, Tore. 2009. «Rituell slakting i fri flyt». Kronikk i Aftenposten. Publisert 25. juli 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3185186.ece> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Swensen, Elisabeth. 2012. Reservasjonsrett eller sivil ulydighet? [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://blogg.tidsskriftet.no/2012/02/reservasjonsrett-eller-sivil-ulydighet/> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Sykehuset i Vestfold. 2011. Prestetjenesten ved SIV. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://old.siv.no/webpro/pasient/index.asp?Database=webpro&Dokument_Type=500&FraType=&Tittel=For%20pasienter&Dok_Idx=1021&fraURL=&Meny2=501&Nyhet_Type> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Sykehuset Østfold. 2010. Prestetjenesten. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.sykehuset-ostfold.no/omoss/avdelinger/prestetjenesten/Sider/enhet.aspx> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Synnes, Ronald M. 2012. Kristne migrantmenigheter i Oslo. KIFO-rapport 2012/1. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.

Telhaug, Alfred O. og Odd A. Mediås. 2003. Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt forlag.

The American Academy of Family Physicians. 2007. «Circumcision: Position Paper on Neonatal Circumcision». Artikkel i The American Academy of Family Physicians [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/clinicalrecs/guidelines/Circumcison.html> [Lastet ned 4. oktober 2012].

The New York Times. 2007. «A Modern Marketplace for Israel’s Ultra-Orthodox». Artikkel i The New York Times. Publisert 2. november 2007. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.nytimes.com/2007/11/02/world/middleeast/02orthodox.htm?_r=1&pagewanted=all> [Lastet ned 1. november 2012].

The New York Times. 2011. «Bill on Humane Slaughter Yields New Front for Muslim Tensions». Artikkel i The New York Times. Publisert 26. juni 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.nytimes.com/2011/06/27/world/europe/27amsterdam.html?_r=2&ref=religionandbelief> [Lastet ned 4. oktober 2012].

The Times of India. 2009. «Bulletproof turbans for Sikh cops». Artikkel i The Times of India. Publisert 08. mai 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-05-08/science/28211368_1_turbans-sikhs-firearms> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Thorbjørnsrud, Berit. 2009. «Riter ved ekteskap og skilsmisse» i Plesner, Ingvill T. og Cora A. Døving (red.) Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Thorkildsen, Dag. 2002. «Stat og kirke i historisk og nordisk perspektiv» i Norsk Teologisk Tidsskrift 103(2-3) s. 113–124.

Tracy, Nancy. 2010. «Do the Swiss Take Animal Rights Too Far?». Artikkel i Yahoo Voices. Publisert 9. mars 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://voices.yahoo.com/do-swiss-take-animal-rights-too-far-5617908.html> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Tromsø Stift. 2012. Vedrørende registrering av trossamfunn. Brev til tros- og livssynspolitisk utvalg fra Tromsø stift (Den katolske kirke i Nord- Norge). Datert 5. september 2012.

Tronstad, Kristian Rose. 2008. «Religion» i Blom, Svein og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006. Rapport 2008/5. Oslo–Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå.

Tros- og livssynspolitisk utvalg. 2012. Om forståelsen og håndteringen av enkelte regler i ordningen med tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Brev fra Tros- og livssynspolitisk utvalg til Kulturdepartementet. Datert 23. april 2012.

Trygderetten. 2005. Ankenummer 05/01289. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.trygderetten.no/ikbViewer/Content/40179/0501289.pdf> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Tulkens, Françoise. 2009. «The European Convention on Human Rights and Church-State Relations: Pluralism vs. Pluralism» i Cardozo Law Review vol. 30: 6 s. 2575-2591.

UDI. 2011. UDI rundskriv.Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-046/> [Lastet ned 4. oktober 2012].

UiO. 2012. Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.jus.uio.no/ior/forskning/prosjekter/formelltilreell/> [Lastet ned 4. oktober 2012].

Utdannings- og forskningsdepartementet. 2000. Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/troog050.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Utdanningsdirektoratet. 2008. Vedlegg 1. Forslag til endring av forskrift til privatskoleloven, krav til læreplan. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.udir.no/Upload/hoeringer/5/hoering_131108_lareplaner.pdf?epslanguage=no> [Lastet ned 5. november 2012].

Utdanningsdirektoratet. 2009. Gudstjenester i skolen. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.udir.no/Upload/Brev/regelverk/5/gudstjenester_i_skoletiden.pdf> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Utdanningsdirektoratet. 2010. Oversendelse av klage – Humanistskolen AS – org.nr 995 262 487 – Godkjenning etter privatskoleloven. Brev fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet. Datert 31. oktober 2011.

Utdanningsdirektoratet. 2011. Vedtak om alternative læreplaner – Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Godkjenning etter privatskoleloven. Brev fra Utdanningsdirektoratet til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Datert 3.mai 2011.

Utenriksdepartementet. 2011. Spørretimespørsmål og svar, 18.01.2011. Nr.: 632 (2010–2011). Svar på spørsmål vedrørende klageordning til FNs barnekonvensjon. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2011/klagemekanismer_barnekonvensjon.html?id=630967> [Lastet ned 13. november 2012].

Utenriksdepartementet. 2012. Spørretimespørsmål og svar, 05.06.2012. Svar på spørsmål om Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll om individklageordning. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2012/svar_barnekonvensjonen.html?id=684139> [Lastet ned 13. november 2012].

Utrop. 2007. «Bekymret for fastende barn» Artikkel i Utrop. Publisert 13. oktober 2007. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.utrop.no/13828> [Lastet ned 8. oktober 2012].

Utvalg nedsatt av kirkeministeren. 2010. Folkekirken og registrered partnerskap. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Rapport_om_folkekirken_og_registreret_partnerskab.pdf> [Lastet ned 5. oktober 2012].

Vaage, Odd Frank. 2009. Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Resultater fra Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 og tilleggsutvalg blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Rapport 2009/29. Oslo–Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå.

Velarde, Antonio m.fl. 2010. Improving Animal Welfare during Religious Slaughter. Recommendation for Good Practice. Dialrel Reports No. 2.4. Cardiff: Cardiff University.

Verdikommisjonens sluttrapport bind 2. 2001. Valgt fellesskap; prosjektrapporter og forslag. Oslo: Verdikommisjonens styringsgruppe.

VG. 2006a. «Selbekk beklager overfor muslimene. Forsoning med Islamsk Råd». Artikkel i VG. Publisert 10. februar 2006. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=182179>[Lastet ned 1. oktober 2012].

VG. 2006b. «Slakter Jens og Jonas. 10 kulturtopper med kraftig angrep på Regjeringen». Artikkel i VG. Publisert 7. februar 2006. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=301841>[Lastet ned 10. oktober 2012].

Vitenskapskomiteen for mattrygghet. 2008. Uttalelse fra Faggruppe for Dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 16.01.08. Risikovurdering - Slakting uten forutgående bedøvelse. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vkm.no/dav/ba9bd19e76.pdf>[Lastet ned 1. oktober 2012].

Voas, David. 2009. «The Rise and Fall of Fuzzy Fidelity in Europe» i European Sociological Review 25/2 s. 155–168.

Vox. 2012. Vox-speilet 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vox.no/no/Analyse-og-dokumentasjon/rapporter/Vox-speilet-2011/>[Lastet ned 1. oktober 2012].

Vramo, Lill M. 2009. The Norwegian market for halal and schechita meat products. Oslo: SIFO.

Vårt Land. 2009. «Bispestøtte til human-etikerne». Artikkel i Vårt Land. Publisert 18. august 2009. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vl.no/troogkirke/bispestotte-til-human-etikerne/> [Lastet ned 3. oktober 2012].

Vårt Land. 2010. «Islamsk Råd fraråder demonstrasjon. Eks-terrortiltalte Arfan Bhatti leder demonstrasjonen». Artikkel i Vårt Land. Publisert 10. februar 2010. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vl.no/samfunn/islamsk-rad-frarader-demonstrasjon-/> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Vårt Land. 2011. «Adventist blir trolig diskriminert av Nav». Artikkel i Vårt Land. Publisert 15. november 2011. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://m.vl.no/samfunn/-adventist-blir-trolig-diskriminert-av-nav/> [Lastet ned 9. oktober 2012].

Vårt Land. 2012. «Ber samvittighetsleger skifte jobb». Artikkel i Vårt Land. Publisert 14. februar 2012. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.vl.no/samfunn/ber-samvittighetsleger-skifte-jobb/> [Lastet ned 1. oktober 2012].

Wikipedia. 2012. Jehovah's Witnesses and blood transfusions. [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah%27s_Witnesses_and_blood_transfusions> [Lastet ned 16. oktober 2012].

Lover og forskrifter

Abortloven: Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd.

Adopsjonsloven: Lov av 28. februar 1986 nr. 18 om adopsjon.

Arbeidsmiljøloven: Lov av 14. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Barnehageloven: Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager.

Barnelova: Lov av 8. april 1981 nr. 07 om barn og foreldre.

Barnevernloven: Lov av 1. januar 1993 nr. 15 om barneverntjenester.

Diskrimineringsloven: Lov av 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: Lov av 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Dyrevelferdsloven: Lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.

Dyrevernloven: Lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern. [Opphevet].

Ekteskapsloven: Lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Fagskoleloven: Lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning.

Folkeregisterloven: Lov av 16. januar 1970 nr. 01 om folkeregistrering.

Folketrygdloven: Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Forskrift om bruk av krumkniv: Forskrift av 30. juli 2008 nr. 866 om bruk av krumkniv.

Forskrift om folkeregistrering: Forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering.

Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven: Forskrift av 18. desember 2006 nr. 1478 om mekling etter ekteskapsloven og barneloven.

Forskrift om melding av fødsler m.v.: Forskrift av 25. oktober 1982 nr. 1524 om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn.

Forskrift om offentlige anskaffelser: Forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser.

Forskrift om tilsetting av menighetsprest: Lov av 17. juni 1988 nr. 3361 om tilsetting av menighetsprest.

Forskrift om tilskot til livssynssamfunn: Forskrift av 1. desember 1988 nr. 996 om tilskot til livssynssamfunn.

Forskrift om tilskudd til ungdomsorganisasjoner: Forskrift av 29. november 2007 nr. 1346 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Forskrift om trossamfunn: Forskrift av 19. april 2005 nr. 345 om registrerte og uregistrerte trossamfunn.

Forskrift om vigselsrett i livssynssamfunn: Forskrift av 27. september 2004 nr. 1296 om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn.

Forskrift til privatskolelova: Forskrift av 14. juli 2006 nr. 932 til privatskolelova.

Forvaltningsloven: Lov av 10. februar 1967 nr. 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Gravferdsloven: Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd.

Grunnloven: Lov av 17. mai 1814 nr. 00: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814.

Grunnskolelova: Lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen. [Opphevet].

Helligdagsfredloven: Lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred.

Helsepersonelloven: Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Kirkeloven: Lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke.

Kommuneloven: Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

Konfliktrådsloven: Lov av 15. mars 1991 nr. 03 om megling i konfliktråd.

Likestillingsloven: Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

Lov om brudvigjing: Lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg.

Lov om offentlige anskaffelser: Lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

Lov om tilskott til livssynssamfunn: Lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna: Lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna.

Menneskerettsloven: Lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Norske Lov: Lov av 15. april 1687 nr. 00: Kong Christian Den Femtis Norske Lov.

Offentleglova: Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd.

Opplæringslova: Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Pasientrettighetsloven: Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Personopplysningsloven: Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Privatskolelova: Lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot.

Regnskapsloven: Lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.

Spesialisthelsetjenesteloven: Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Straffegjennomføringsloven: Lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv.

Straffeloven 1902: Lov av 22. mai 1902 nr. 10 om Almindelig borgerlig Straffelov.

Tjenesteordning for menighetsprester: Forskrift av 19. oktober 1990 nr. 4983 om tjenesteordning for menighetsprester.

Universitets- og høyskoleloven: Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Utlendingsforskriften: Forskrift av 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Utlendingsloven: Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Vegtrafikkloven: Lov av 18. juni 1965 nr. 04 om vegtrafikk.

Vernepliktforskriften: Forskrift av 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt.

Vernepliktsloven: Lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt.

Voksenopplæringsloven: Lov av 19. juni 2009 om voksenopplæring.

Menneskerettighetskonvensjoner

Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950 (EMK).

De forente nasjoners internasjonale konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. desember 1966 (ØSK).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966 (SP).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner av 18. desember 1979 (KDK).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (BK).

Til forsiden