NOU 2017: 12

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som skulle gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Formålet har vært å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene, og å gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 22. juni 2017

Ann-Kristin Olsen

(leder)

Dag Øystein Nordanger

(nestleder)

Geir Sverre Braut

Cecilia Dinardi

Unni Heltne

Ståle Luther

Arne Kristian Myhre

Torleiv Ole Rognum

Trine Myrvold Wikstrøm

Ahmad Ghanizadeh (sekretariatsleder)

Mari Aam

Catharina Borchgrevink

Til forsiden