NOU 2017: 5

En påtalemyndighet for fremtiden — Påtaleanalysen

Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Utvalgets oppdrag har vært å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling og kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Perspektivet har vært fremtidsrettet. Styringen av påtalemyndigheten bør utvikles. Riksadvokaten har den overordnede ledelse av etaten, og utvalget foreslår at Riksadvokatembetet styrkes. Statsadvokatene skal utøve en aktiv fagledelse overfor politiet, og utvalget anbefaler en dreining i retning av mer fagledelse på bekostning av enkeltsaksbehandling da dette vil høyne kvaliteten i straffesaksbehandlingen. En forsterket fagledelse, med større fagmiljøer og tettere oppfølging av politiet, taler også for at antallet embeter må reduseres. For påtalemyndigheten i politiet er det viktig at rollen som påtalejurist understøttes. Særlig er det behov for en klargjøring av påtalejuristenes rolle som etterforskingsleder. I tillegg fremhever utvalget viktigheten av en systematisk og strategisk kompetansebygging i hele påtalemyndigheten. Utvalget er kritisk til at ingen har tatt et overordnet ansvar for den samlede opplæringen, som i liten grad er tilpasset påtalemyndighetens særskilte behov. Ansvaret for kompetanseutvikling foreslås lagt til riksadvokaten.

Les dokumentet