NOU 2023: 7

Trygg barndom, sikker fremtid— Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aadnesen, B. N. (2012). Jeg kan ikke være den afrikanske mammaen i Norge. De må også skjønne at min bakgrunn er en del av meg. En studie av samhandling i barnevernet mellom saksbehandlere og foreldre med minoritetsetnisk og muslimsk bakgrunn [Doktorgradsavhandling]. NTNU OPEN. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/267858

Aarset, M. F. & Bredal, A. (2018). Omsorgsovertakelse og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. NOVA Rapport 5/18. Oslo: Oslo Metropolitan University.

Aase, H., Lønnum, K., Sørlie, M., Amlund Hagen, K., Gustavson, K. & Utgarden, I. (2020). Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Aasheim Greve, R., Jørgensen, T., Christiansen, Ø., Samsonsen, V. & Braarud, H. C. (2023). Independent experts in care order proceedings: a scoping review. European Journal of Social Work, 1–14

ADCS og Cafcass (2016). Local authority social work evidence template. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadcs.org.uk%2Fassets%2Fdocumentation%2FSWET_final_analysis_revised_version_June16.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Advokatforeningen, Juristforbundet, Riksadvokatembetet & Regjeringsadvokaten. (2014). Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene. Oslo: Advokatforeningen. https://www.advokatforeningen.no/globalassets/advokatenesfagdager/sakkyndigarbeid_hefte_1214_web.pdf

Advokatbladet (2023). Lyd- og bilde-prosjektet evaluert: Positive erfaringer, men behov for regler og forenklinger. https://www.advokatbladet.no/domstoladministrasjonen/lyd-og-bilde-prosjektet-evaluert-positive-erfaringer-men-behov-for-regler-og-forenklinger/188943

Aftenposten. (2022, 9. juni). De visste ikke hva de skulle gjøre med en som meg. https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/a7RKyE/de-visste-ikke-hva-de-skulle-gjoere-med-en-som-meg

Aftenposten. (2022, 30. september). Konklusjon etter at Liv Monika (18) døde: Tjenestene samarbeidet ikke godt nok. https://www.aftenposten.no/norge/i/Q7xA2V/konklusjon-etter-at-liv-monika-18-doede-tjenestene-samarbeidet-ikke-godt-nok

Aftenposten. (2023, 11. januar). Ti barn døde. Kun ett dødsfall ble gransket. Nå varsler barneministeren full granskning. https://www.aftenposten.no/norge/i/nQvaPQ/ti-barn-doede-kun-ett-doedsfall-ble-gransket-naa-varsler-barneministeren-full-granskning

Ahn, H., DePanfilis, D, Frick, K. & Barth, R. P. (2018). Estimating minimum adequate foster vare costs for children in the United States. Children and Youth Services Review, 84, 55–67.

Aizer, A., Hoynes, H. & Lleras-Muney, A. (2022). Children and the US Social Safety Net: Balancing Disincentives for Adults and Benefits for Children. Journal of Economic Perspectives, 36(2), 149–174.

Akin, B. A. (2011). Predictors of foster care exits to permanency: A competing risks analysis of reunification, guardianship, and adoption. Children and Youth Services Review, 33(6), 999–1011.

Akin, B. A., Brook, J., Lloyd, M. & McDonald, T.P. (2017). Effect of a Parenting Intervention on Foster Care Reentry After Reunification Among Substance-Affected Families: A Quasi-Experimental Study. Child Maltreatment, 22(3), 194–204.

Alecu, A. I. & Drange, I. (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge? Søkelys på arbeidslivet, 33(1–2), 101–121.

Alvik, I. F. (2021). Samvær etter omsorgsovertakelse – en undersøkelse av praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretter. OsloMet Skriftserie 2021 nr 4. Oslo: Oslo Metropolitan University.

Analyse & Tall (2022). Debatten om barnevernet i sosiale medier – Kartlegging av aktørene i den norske barnevernsdebatten i sosiale medier for SOS-Barnebyer.

Andrews, T. M., Lindeløv, B. & Seppola, A. (2015). Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge. En kartlegging av erfaringer (Rapport nr. 1/2015). Bodø: Nordlandsforskning.

Angel, B. Ø. & Blekesaune, M. (2014). Flyttinger i barnevernet – risikofaktorer, erfaringer og forklaringer. Kristiansand: Universitetet i Agder.

Ankestyrelsen (u.å). Børnegrupper – samtalegrupper for adopterede børn. https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/bornegrupper

Ankestyrelsen. (2013). Undersøgelse af underretninger om børn og unge – kommunernes gode erfaringer. Socialpædagogerne. https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/underretninger-i-kommunerne/

Ankestyrelsen. (2020a). Afbrydelse af samvær og/eller kontakt Sagsgennemgang og kommuneperspektiver. Folketinget. https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SOU/bilag/121/2135197.pdf

Ankestyrelsen. (2020b). Undersøgelse af om et barn eller ung trænger til særlig støtte – børnefaglig undersøgelse. https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/sager-om-born-og-unge/undersogelser/undersogelse-af-om-et-barn-eller-ung-traenger-til-saerlig-stotte-bornefaglig-undersogelse

Ankestyrelsen. (2020c). Børnesagsbarometer 2020. https://ast.dk/publikationer/bornesagsbarometret-2020

Ankestyrelsen. (2021). Artikler: Børnegrupper for adopterede. https://ast.dk/born-familie/artikler/adoption/bornegrupper-for-adopterede

Ankestyrelsen. (2021b). Artikel: Børnegrupper for adopterede børn er en succes. https://ast.dk/born-familie/artikler/adoption/artikel-bornegrupper-for-adopterede-born-er-en-succes

Ankestyrelsen. (2022a). Børnesagsbarometret 2021. https://ast.dk/publikationer/bornesagsbarometret-2021

Ankestyrelsen. (2022b). PAS (Post Adoption Services). https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier

Ankestyrelsen. (2022c). Ankestyrelsens talportal. https://ast.dk/tal-og-statistik-app/

Ankestyrelsen. (2022d). Ny principmeddelelse: Forældrekompetence-undersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer. https://ast.dk/born-familie/artikler/sager-om-born-og-unge/ny-principmeddelelse-foraeldrekompetenceundersogelser-skal-udarbejdes-af-autoriserede-psykologer

Archard, D. & Skivenes, M. (2009). Hearing the child. Child & Family Social Work, 14(4), 391–399.

Archard, D. (2023) «What makes the family special?» I: Oxford University Press on the Family in EU Law, Marja-Liisa Oberg (Red.). Oxford: Oxford University Press.

Arts, W. & Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European social policy, 12(2), 137–158.

Asmervik, S. (2015). Hva er det med (noen) sakkyndige? Om sakkyndige, Barnesakkyndig kommisjon og rettssikkerhet. Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige Spørsmål, 13(3), 262–272.

Augusti, E-M., Bernt, C. & Melinder, A. (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 15(4), 265–289.

Backe-Hansen, E. (2001). Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse: En beslutningsteoretisk analyse av barneverntjenestens argumentasjon i en serie typiske saker om små barn (NOVA-rapport). Oslo: Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring.

Backe-Hansen, E., Christiansen, Ø. & Havik, T. (2013). Utilsiktet flytting fra fosterhjem (NOVA Notat 2/13). Oslo: Oslo Metropolitan University.

Backe-Hansen, E., Madsen, C., Kristofersen, L. B. & Hvinden, B. (2014a). Barnevern i Norge 1990–2010. En longitudinell studie (NOVA Rapport nr. 9/14.). Oslo: Oslo Metropolitan University.

Backe-Hansen, E., Løvgren, M., Aamodt, H. A. & Winswold, A. (2014b). Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet (NOVA Rapport 13/14). Oslo: Oslo Metropolitan University.

Bakke, I. M. & Holmberg, L. (2014). Barns deltakelse i omsorgsovertakelser. Tidsskriftet Norges Barnevern, 91(1), 4–19.

Bakketeig, E. & Backe-Hansen, E. (2008). Forskningskunnskap om ettervern (NOVA Rapport 17/08). Oslo: Oslo Metropolitan University.

Bakketeig, E. & Backe-Hansen, E. (2018). Agency and flexible support in transition from care: learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well. Nordic Social Work Research, 8(S1), 30–42.

Bald, A., Doyle Jr., J.J., Gross, M. & Jacob, B. (2022). Economics of Foster Care (Working Paper 29906). Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Banach, M. (1998). The Best Interests of the Child: Decision-Making Factors. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 79(3), 331–340.

Barne- og familiedepartementet (2014). Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-egenerklaring-sakkyndige-barnevernsaker-/id765015/

Barne- og familiedepartementet. (2020). Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker – nye avgjørelser fra Høyesterett. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/f29d37d4e9e04d8891693415c19e411c/informasjonsskriv-om-barnevernssaker---nye-retningslinjer-fra-hoyesteretts-om-saksbehandling.pdf

Barne- og familiedepartementet. (2021). Et trygt hjem for alle. Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/13621d5368d04fdb840681663ae29e40/211196-regjeringens-fosterhjemstrategi-web.pdf

Barne- og familiedepartementet. (2022a). Forskningsstrategi 2022–2026. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/46bf641492874deda66c143f2dde4852/no/pdfs/forskningsstrategi-2022-2026.pdf

Barne- og familiedepartementet. (2022b). Nytt utval skal utgreie institusjonstilbodet i barnevernet. Regjeringen. https://www.resgjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utval-skal-utgreie-institusjonstilbodet-i-barnevernet/id2920326/

Barne- og familiedepartementet. (2022c). Høringsnotat: Forskrift om barns medvirkning i barnevernet. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/e2999438b6a84628a93af59503243c4c/horingsnotat-om-medvirkning-endelig-versjon-.pdf

Barne- og familiedepartementet. (2022d). Høringsnotat – Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon m.m. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/43a2fbdfe09042f3bdd7f70709e6490f/horingsnotat-med-forslag-til-ny-tilsynsforskrift-.pdf

Barne- og familiedepartementet. (2022e). Høringsnotat: Forskrift om samtaleprosess. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/e2999438b6a84628a93af59503243c4c/horingsnotat-forskrift-om-samtaleprosess-.pdf

Barne- og likestillingsdepartementet. (2009). Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevernet (Q-1156 B). Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/2240b330760646f5a03b254837e73919/snakk-med-meg_web.pdf

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2010). Fosterhjemsavtalen. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/2011/fosterhjemsavtalen2011.pdf

Barne- og likestillingsdepartementet. (2017). Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018–2024. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-barnevern.pdf

Barne- og likestillingsdepartementet. (2018). Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021). Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/23fff4c08d0440ca84543ff74786c6a0/bld_foreldrestotte_strategi_21juni18.pdf

Barne- og likestillingsdepartementet. (2019). Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/7a124c63b81b487e9d79ae44b73a2b70/horingsnotat-ny-barnevernslov---april-2019-.pdf

Barneombudet. (2015). Grenseløs omsorg – bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern. Barneombudets fagrapport 2015. Oslo: Barneombudet.

Barneombudet. (2020a). De tror vi er shitkids. Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon. Oslo: Barneombudet.

Barneombudet. (2020b). – Jeg skulle hatt BUP i en koffert. En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/publikasjoner/jeg-skulle-hatt-bup-i-en-koffert

Barneverns- og helsenemnda. (2023). Talsperson. https://www.bvhn.no/talsperson.573587.no.html

Barnevernsinstitusjonsutvalget. (2022). Mandat. https://barnevernsinstitusjonsutvalget.no/mandat/

Barnsley (2022). Looked after children (LAC) reviews – all you need to know. https://www.barnsley.gov.uk/services/children-families-and-education/children-in-care-and-care-leavers/barnsley-virtual-school/designated-teachers/looked-after-children-lac-reviews/

Bartelink, C., van Yperen, T. A. & Berge, I. J. (2015). Deciding on child maltreatment: A literature review on methods that improve decision-making. Child Abuse & Neglect, 49, 142–153.

Baugerud, G. A. & Melinder, A. M. D. (2012). Maltreated Children’s Memory of Stressful Removals from Their Biological Parents. Applied Cognitive Psychology, 26(2), 261–270.

Baviskar, S., Christoffersen, M. N., Karmsteen, K., Hansen, H., Leth-Espensen, M., Christensen, A. & Brauner, J. (2016). Kontinuitet i anbringelser. Evaluering af lovændringer under Barnets reform (delrapport I). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Beddoe, L. (2015). Continuing education, registration and professional identity in New Zealand social work. International Social Work, 58(1), 165–174.

Bendiksen, L. R. L. (2008). Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer: foreldreansvar og adopsjon. Bergen: Fagbokforlaget.

Bengtsson, T. T. & Henze-Pedersen, S. (2022). Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet. En vidensindsamling under Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. København: VIVE. https://www.vive.dk/media/pure/18052/8612264

Benneche, G. (1967). Rettssikkerheten i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Bennett, D. L., Schlüter, D. K., Melis, G., Webb, C. J., Reddy, S., Barr, B., Wickham, S. & Taylor-Robinson, D. (2022). Monitoring a Fragile Child Protection System: a Longitudinal Local Area Ecological Analysis of the Inequalities Impact of Children’s Services Inspections on Statutory Child Welfare Interventions in England. Journal of Social Policy, 1–21.

Beratung.de. (2021). Mutter-Kind-Heim: Hifjeldlfe in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen. https://beratung.de/recht/ratgeber/mutter-kind-heim-hilfe-in-mutter-vater-kind-einrichtungen_fntlrs#7

Berg, T. (2010). Adopsjon som barneverntiltak – Hvordan gikk det med barna? Rapport fra praksis. Tidsskriftet Norges Barnevern, 87(1), 48–59.

Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G. M. D., Garvik, M. & Tøssebro, J. (2017). Myter og realiteter. Innvandreres møter med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Bergen kommune. (2022). Rådgivning ved bekymring for gravide og familier med barn 0–3 år. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/barnevern-og-foreldrestotte/barnevern/radgivning-ved-bekymring-for-gravide-og-familier-med-barn-0-3-ar

Bergström, M, Cederbland,M., Håkansson, K., Jonsson, A.K., Munte, C., Vinnerljung, B., Wirtberg, I., Ôstlund, P. & Sundell, K. (2020). Interventions in Foster Family Care: A Systematic Review. Research on Social Work Practice, 30(1), 3–18.

Bernt, J. F. (2017). Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata – Forvaltningsloven. Revisjon. Norsk Lovkommentar.

Berrick, J. D., Peckover, S., Pösö, T. & Skivenes, M. (2015). The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy, 25(4), 366–378.

Berrick, J.D., Shauffer, C. & Rodriguez, J. (2011). Recruiting for excellence in foster care: Marrying child welfare research with brand marketing strategies. Journal of Public Child Welfare, 5(2), 271–281.

Berrick, J. D. & Skivenes, M. (2012). Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and Youth Services Review, 34(9), 1956–1965.

Berrick, J. D. & Skivenes, M. (2013). Fostering in the welfare states of the US and Norway. Journal of European Social Policy, 23(4), 423–436.

Berrick, J., Dickens, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2016). Time, institutional support, and quality of decision making in child protection: a cross-country analysis. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 40(5), 451–468.

Berrick, J.D, Dickens, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2017). A cross‐country comparison of child welfare systems and workers’ responses to children appearing to be at risk or in need of help. Child abuse review, 26(4), 305–319.

Berrick J. D., Dickens, J., Pösö, T. & Skivenes. M. (2018). Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis. Children and Youth Services Review, 84, 40–47.

Berrick (2019). Upublisert materiale gjort tilgjengelig for utvalget.

Berrick, J., Dickens, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2020). Are child protection workers and judges in alignment with citizens when considering interventions into a family? A cross-country study of four jurisdictions. Children and Youth Services Review, 108, 104562.

Berrick, J.D. (2021). Establishing the Need for Research: What we Know, and What we Need to Know About Resource Families. Upublisert.

Berrick, J., Skivenes, M. & Roscoe, J. (2022). Parental freedom in the context of risk to the child: Citizens’ views of child protection and the state in the US and Norway. Journal of Social Policy, 1–22.

Berrick, J. D., Gilbert, N. & Skivenes, M. (2023). Oxford Handbook of Child Protection Systems. Oxford: Oxford University Press.

Bessell, S. (2011). Participation in decision-making in out-of-home care in Australia: What do young people say? Children and Youth Services Review, 33(4), 496–501.

Bessette, J. M. (2001). «Political Accountability». I: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, N. J. Smelser & P. B. Baltes (Red.), (s. 38–39). Oxford: Pergamon.

Biehal, N., Sinclair, I. & Wade, J. (2015). Reunifying abused or neglected children: Decision-making and outcomes. Child Abuse & Neglect, 49, 107–118.

Bjella, M., Holter, C. R. & Sørensen, I.B. (2022). Barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Hvordan har det det? Oslo: Rambøll Management Consulting AS.

Bjune, M. C. (2017). Skånsom henting? Erfaringer med akuttvedtak i barnevernet. Oslo: Redd Barna.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2012). Bruker spør bruker evaluering: Familieambulatoriet helse Nord-Trøndelag: brukere og samarbeidspartnerens erfaringer. Trondheim: KBT Midt-Norge.

Bohman, M. & Sigvardsson, S. (1985). «A prospective longitudinal study of adoption.» I: Longitudinal studies in child psychology and psychiatry: Practical lessons from research experience, R. A. Nicol (Red.). London: John Wiley & Sons.

Boyle, C. (2017). ‘What is the impact of birth family contact on children inadoption and long-term foster care?’ A systematic review. Child and Family Social Work, 22, 22–33.

Brännström, L., Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2020). Outcomes in Adulthood After Long-Term Foster Care: A Sibling Approach. Child Maltreatment, 25(4), 383–392.

Braarud, H. C. (2012). NOU 2012: 5: Bedre beskyttelse av barns utvikling, vedlegg 1: H. Braarud: Oppdatert kunnskap om tidlig utvikling med tanke på kompenserende tiltak, inkludert å hente barnet.

Brandtzæg, B. A. (2016). Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag (TF-rapport nr. 382). Bø i Telemark: Telemarksforskning.

Bratteli, N. R. (2015). Hjelpeplassering eller omsorgsovertakelse. Vurdering av hjelpetiltak og tvang i barnevernet. [Masteroppgave]. Universitetet i Bergen.

Breen, C., Krutzinna, J., Luhamaa, K. & Skivenes, M. (2020). Family Life for Children in State Care: An Analysis of the European Court of Human Rights’ Reasoning on Adoption Without Consent. The International Journal of Children’s Rights, 28(4), 715–747.

Brodzinsky, D. & Smith, S. L. (2019). Commentary: Understanding Research, Policy, and Practice Issues in Adoption Instability. Research on Social Work Practice, 29(2), 185–194.

Brown, S., Craig, L., Crookes, R., Summerfield, A., Corbett, N. E. & Lackenby, J. (2015). The Use of Experts in Family Law: Understanding the Processes for Commissioning Experts and the Contribution They Make to the Family Court. London: Ministry of Justice.

Bråten, B. & Sønsterudbråten, S. (2016). Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus (Rapport 2016:29). Oslo: Fafo.

Barnesakkyndig Kommisjon (BSK). (2014). Veiledende mal for sakkyndigrapport. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fd71tvbqpkyamo.cloudfront.net%2FKommisjoner-og-r%25C3%25A5d%2FBarnesakkyndig-kommisjon%2FVeiledere%2Fveiledendemal050614-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Barnesakkyndig Kommisjon (BSK). (2022). Årsrapport 2021. Oslo: Sivilrettsforvaltningen.

Bufdir. (u.å.a). Hva er barnevernsreformen? https://ny.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/barnevernsreformen/hva-er-barnevernsreformen/

Bufdir. (u.å.b). Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. https://ny.bufdir.no/vold/aresrelatert/kompetanseteamet/

Bufdir. (u.å.c). Tjenestestøtteprogrammet (tiltak i kompetansesatsingen). https://ny.bufdir.no/prosjekter/kompetansesatsing/tjenestestotteprogrammet/

Bufdir. (u.å.d). Nasjonal koordineringsgruppe. Nasjonal koordineringsgruppe | Bufdir

Bufdir. (2010). Retningslinjer for fagteamenes arbeid i Bufetat. Oslo: Bufdir. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Retningslinjer_for_fagteamenes_arbeid_i_Bufetat.pdf?_gl=1*y6zfql*_ga*MTc2NjQ2NzU5Mi4xNjQzNjI4MjY4*_ga_E0HBE1SMJD*MTY3MzU5NjU3Ny4zMTguMC4xNjczNTk2NTc3LjAuMC4w

Bufdir. (2014a) Rapport: Akuttarbeid i kommunalt barnevern. Oslo: Bufdir. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Akuttarbeid_kommunalt_barnevern.pdf

Bufdir. (2014b). Melderutiner. For å sikre skole- og opplæringstilbud for barn og unge som plasseres med hjemmel i barnevernloven. Oslo: Bufdir. https://www.bufdir.no/contentassets/ed7a489b2fbf4c808e4637c037e51450/orginal_melderutiner_a4_sept_digital.pdf

Bufdir & Helsedirektoratet. (2015a). Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste (Rundskriv nr.: 21/2015). Oslo: Bufdir; Helsedirektoratet.

Bufdir. (2015b). Veileder. Tilsyn med barn i fosterhjem. https://www.bufdir.no/contentassets/ed7a489b2fbf4c808e4637c037e51450/tilsyn_barn_fosterhjem_veileder.pdf

Bufdir. (2015c). Hvordan bør faglige anbefalinger om et samlet tilbud til utsatte sped- og småbarn og deres foreldre følges opp? https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Hvordan_bor_faglige_anbefalinger_samlet_tilbud_utsatte_sped_smabarn.pdf?_gl=1*343zdb*_ga*MTc2NjQ2NzU5Mi4xNjQzNjI4MjY4*_ga_E0HBE1SMJD*MTY2NjM1NjYwOS4yNDguMS4xNjY2MzU5NTU1LjAuMC4w

Bufdir. (2016a). Rettsdata. 2016-06-11. 69480-6/2013. Akuttberedskap i kommunalt barnevern. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2016b). Metoder som kan styrke tilknytning mellom fosterbarn og fosterfamilie. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Metoder_som_kan_styrke_tilknytning_mellom_fosterbarn_og_fosterfamilie.Rapportpdf.pdf

Bufdir. (2016c). Utredning av et nasjonalt kvalitetssystem og samordnet digital forvaltning i barnevernet. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Utredning_av_et_nasjonalt_kvalitetssystem_og_samordnet_digital_forvaltning_i_barnevernet.pdf?_gl=1*cmeu5n*_ga*MTc2NjQ2NzU5Mi4xNjQzNjI4MjY4*_ga_E0HBE1SMJD*MTY3NDY2NDkzOC4zMzcuMC4xNjc0NjY0OTM4LjAuMC4w

Bufdir. (2017). Fagutviklingsplan – Familievernets arbeid med prioriterte oppgaver. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2018a). Skoleveileder – Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2018b). Rettsdata. 2018-03-23. 53879-4/2017. Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten og ansvaret til stat og kommune. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2018c). Barnevernsforeldre: Oppfølging av foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/barnevernsforeldre_oppfolging_av_foreldre_med_barn_i_fosterhjem_og_barnevernsinstitusjon/

Bufdir. (2018d). Kartlegging av kompetansebehov i det kommunale barnevernet. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/kartlegging_av_kompetansebehov_i_det_kommunale_barnevernet_deloppdrag_d_i_tillegg_to_til_tildelingsbrev_2016.pdf

Bufdir. (2019a). Utredning av kompetansehevingstiltak i barnevernet (Rapportnummer 04/2019). Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2019b). Regelverk for tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. https://www.bufdir.no/siteassets/tilskudd/systematisk-identifikasjon-og-oppfolging-av-utsatte-barn/regelverk-tilskudd-utsatte-barn-2022.pdf

Bufdir. (2020a). Politi og barnevern – nasjonale retningslinjer for samhandling. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/politi_og_barnevern___nasjonale_retningslinjer_for_samhandling/

Bufdir. (2020b). DigiBarnevern. https://www.bufdir.no/contentassets/0424c524dbf54551bb6710496eb29629/generelt-om-digibarnevern.pdf

Bufdir. (2020c). Utlysning: Utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernstjenester. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021a). Årsrapport 2020. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021b). Ensomme eksperter. Utredning av utdanningsprogrammet for og oversikten over barnefaglig sakkyndige. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021c). Lovbrudd: Retningslinjer for barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021d). Tjenestekatalog institusjon. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021e). Nasjonal veileder for standardisert forløp institusjon. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021f). Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/grunnmodell_for_hjelpetiltak_i_barnevernet/

Bufdir. (2021g). Faglig veileder i akuttarbeid institusjon og beredskapshjem. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/akuttarbeid__institusjon_og_beredskapshjem___faglig_veileder/

Bufdir. (2021h). Akuttplasseringer (hasteflytting) – digitalt verktøy. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/hasteflytting/

Bufdir. (2021i). Bufdir lanserer ny nettressurs om foreldrestøtte. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2021j). Samvær – retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/samvar__retningslinje_for_vurdering_av_samvarsordning_ved_omsorgsovertakelse/#heading-contentlink-124008

Bufdir. (2021k). Bufdirs arbeid med forskning. 2021. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/bufdir/bufdirs_arbeid_med_forskning_2021.pdf

Bufdir. (2021l). Fosterhjem – samhandlingsforløp for barn som flytter i fosterhjem. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/barn_som_flytter_i_fosterhjem___samhandlingsforlop/

Bufdir. (2021m). Fosterhjemsplasseringer i barnets slekt eller nære nettverk, og om søskenplasseringer – faglige anbefalinger. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/fosterhjemsplasseringer_i_barnets_slekt_eller_nare_nettverk_og_om_soskenplasseringer___faglige_anbefalinger/

Bufdir. (2021n). Familieråd – en håndbok for kommunal barnevernstjeneste. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/familierad/

Bufdir (2021o). Etteradopsjonstilbud til adopterte og familiene deres. Kartlegging av behov og forslag til tiltak. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022a). Tverrfaglig helsekartlegging. https://ny.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/tverrfaglig-helsekartlegging/?_gl=1*1b00rao*_ga*MTc2NjQ2NzU5Mi4xNjQzNjI4MjY4*_ga_E0HBE1SMJD*MTY1NjQwNjQ2NS4xMTMuMC4xNjU2NDA2NDY1LjA

Bufdir. (2022b). Barn i fosterhjem. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barn_og_unge_med_tiltak_fra_barnevernet/barn_i_fosterhjem/

Bufdir. (2022c). Oppsummert status i tall for barnevernet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Oppsummert_status_i_tall_for_barnevernet/

Bufdir. (2022d). Årsrapport 2021. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022e). Skolelos. https://ny.bufdir.no/prosjekter/skolelos/

Bufdir. (2022f). Unge med ettervernstiltak. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barn_og_unge_med_tiltak_fra_barnevernet/unge_med_ettervernstiltak/

Bufdir. (2022g). Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. https://ny.bufdir.no/tilskudd/oppfolgings-og-losfunksjoner-for-ungdom/

Bufdir. (2022h). Veileder for forløp i barneverninstitusjoner. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022i). Saksbehandlingsrundskrivet – Retningslinjer for barnevernstjenestens saksbehandling. https://ny.bufdir.no/contentassets/ed7a489b2fbf4c808e4637c037e51450/saksbehandlingsrundskrivet.pdf

Bufdir. (2022j). Bufdirs langtidsplan for forskning og evaluering (2023–2026). Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022k). Barn med hjelpetiltak. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barn_og_unge_med_tiltak_fra_barnevernet/barn_med_hjelpetiltak/

Bufdir. (2022l). Akuttvedtak. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/barn_med_tvangsvedtak/akuttvedtak/

Bufdir. (2022m). Tvangsadopsjon. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/barn_med_tvangsvedtak/tvangsadopsjon/

Bufdir. (2022n). Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. https://ny.bufdir.no/tilskudd/identifikasjon-og-oppfolging-av-utsatte-barn/

Bufdir. (2022o). Barnevern kommunemonitor. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/

Bufdir. (2022p). Fosterhjemsstrategi – Bufdirs arbeid med tiltakene i regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025 – et trygt hjem for alle. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/fosterhjemsstrategi___bufdirs_arbeid_med_tiltakene_i_regjeringens_fosterhjemsstrategi_2021_2025__et_trygt_hjem_for_alle/#heading-contentlink-8053

Bufdir. (2022q). Fosterhjem – informasjon til barnet ved flytting – sjekkliste for barnevernstjenesten. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/fosterhjem-informasjon/

Bufdir. (2022r). Familie for første gang (Nurse Family Partnership – NFP). Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022s). Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i saker etter barnevernloven. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022t) Om barnevernstjenestene. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/om_barnevernstjenestene/

Bufdir. (2022u). Barnevernstiltak til barn med innvandrerbakgrunn. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevernstiltak_blant_barn_med_ulik_landbakgrunn/

Bufdir (2022v) Samvær – kunnskapsbasert retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/samvar__retningslinje_for_vurdering_av_samvarsordning_ved_omsorgsovertakelse/

Bufdir. (2022w). Turnover blant ansatte i barnevernet – hvorfor slutter så mange? En nasjonal omfangsundersøkelse av årsaker og kjennetegn ved tjenester og institusjoner med høy turnover. Oslo: Bufdir.

Bufdir. (2022x). Barnevernsstatistikk. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/

Bufdir. (2023a). DigiBarnevern. https://www.bufdir.no/prosjekter/digibarnevern/

Bufdir. (2023b). Barnevernsregisteret. Oslo: Bufdir.

Bufdir (2023c) Utredning – kunnskapsbasert retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn mellom 0–6 år. https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/utredning_familier_med_barn_0_6_ar/

Bufetat. (2016). Utilsiktede flyttinger 2013–2015 i Bufetat, Region vest og sør. Oslo: Bufdir. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Utilsiktede-flyttinger-2013-2015-Bufetat-region-vest.pdf.

Bufetat. (2022). TFCO – Treatment Foster Care Oregon, Bærum. https://www2.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/tfco_Baerum/

Bundesministerium der Justiz. (2022). Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163). § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42.html

Burns, K., Pösö, T. & Skivenes, M. (2017). Child Welfare Removals by the State: A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford: Oxford University Press.

Burns, K., Križ, K., Krutzinna, J., Luhamaa, K., Meysen, T., Pösö, T., Sánchez-Cabezudo, S. S., Skivenes, M. & Thoburn, J. (2019). The Hidden Proceedings – An Analysis of Accountability of Child Protection Adoption Proceedings in Eight European Jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance, 6(1), 339–‎371.

Børne- og socialministeriet. (2018). Velfærdspolitisk Analyse. https://sm.dk/media/8399/vpa_kontinuitet_i_anbringelser_af_boern_og_unge_t.pdf

Børns Vilkår. (2014). Professionel bisidning til børn og unge – En håndbog for fagpersoner. København: Børns Vilkår.

Cafcass. (2022a). Public law cases. https://www.cafcass.gov.uk/grown-ups/professionals/public-law-cases/

Cafcass. (2022b). Cafcass’ role in care proceedings. https://www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parents-and-carers/care-proceedings/cafcass-role-care-proceedings/

California Department of Social Services. (2022). California Wraparound. https://www.cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/foster-care/wraparound

Caspersen, J. & Kårstein, A. (2013). Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere (NIFU Rapport 14/2013). Oslo: NIFU.

Cassidy, D. & Davey, S. (2011). Family justice children’s proceedings – Review of public and private law case files in England and Wales (Research Summary 5/11). London: Ministry of Justice.

CCWIP (2023). Entries to Foster Care. https://ccwip.berkeley.edu/childwelfare/reports/Entries/MTSG/r/ab636/s

CEBC. (2020). On the Way Home (OTWH). The California Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare. https://www.cebc4cw.org/program/on-the-way-home-otwh/

CEBC. (2021a). Homebuilders®. The California Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare. https://www.cebc4cw.org/program/homebuilders/

CEBC. (2021b). Scientific Rating Scale. The California Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare. https://www.cebc4cw.org/ratings/scientific-rating-scale/

CEBC. (2022a). California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. The California Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare. https://www.cebc4cw.org/

CEBC. (2022b). CEBC Overview. The California Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare. https://www.cebc4cw.org/leadership/overview/

Christoffersen, M. N. (2012). A Study of Adopted Children, Their Environment, and Development: A Systematic Review. Adoption Quarterly, 15(3), 220–237.

Christoffersen, M. N., Hammen, I., Andersen, K. R. & Jeldtoft, N. (2007). Adoption som indsats: en systematisk gennemgang af udenlandske erfaringer (Report 07:32). København: SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd.

Chamberlain P., Leve L. D. & DeGarmo D. S. (2007). Multidimensional Treatment Foster Care for girls in the juvenile justice system: 2-year follow-up of a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(1), 187–193.

Chamberlain, P., Price, J., Leve, L.D., Laurent, H., Landsverk, J. A. & Reid, J. B. (2008). Prevention of behavior problems for children in foster care: outcomes and mediation effects. Prevention science, 9(1),17–27.

Chamberlain, P. & Leve, L. D. (2009). Improving the lives of foster children through evidenced-based interventions. Vulnerable Child Youth Stud, 4(2), 122–127.

Chateauneuf, D., Turcotte, D. & Drapeau, S. (2017). The relationship between foster care families and birth families in a child welfare context: The determining factors. Child & Family Social Work, 23(1), 71–79.

Chambers, R., Crutchfield, R., Willis, T. Y., Cuza, H. A., Otero, A., Goddu Harper, S. G. & Carmichael, H. (2018). «It’s just not right to move a kid that many times:» A qualitative study of how foster care alumni perceive placement moves. Children and Youth Services Review, 86, 76–83.

Children’s Bureau (2021a). The AFCARS Report. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families. Preliminary FY [Federal Fiscal Year]2020 Estimates as of October 04, 2021-No.28. Washington, D.C.: Children’s Bureau.

Children’s Bureau. (2021b). Grounds for Involuntary Termination of Parental Rights. Washington, D.C. https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/groundtermin.pdf

Children’s Bureau. (2022). Trends in Foster Care and Adoption: FY 2012 – 2021. Washington, D.C.https://www.acf.hhs.gov/cb/report/trends-foster-care-adoption

Children’s Commissioner. (2022). Family Review. Family and its protective effect. London: https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2022/12/cc-family-and-its-protective-effect-part-1-of-the-independent-family-review-.pdf

Child Welfare Information Gateway. (2022). Group and Residential Care. https://www.childwelfare.gov/topics/outofhome/group-residential-care/

Christiansen, Ø., Havik, T. & Anderssen, N. (2010). Arranging stability for children in long-term out-of-home care. Children and Youth Services Review, 32(7), 913–921.

Christiansen, Ø. (2015). Hjelpetiltak i barnevernet – en kunnskapsstatus. Bergen: Uni Research Helse, RBKU Vest.

Christiansen, Ø. & Anderssen, N. (2010). From concerned to convinced: reaching decisions about out-of-home care in Norwegian Child Welfare Services. Child & Family Social Work, 15(1), 31–40.

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K. J. S., Aarland, K. & Backe-Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Bergen: Uni Research Helse, RKBU Vest.

Christiansen, Ø., Skaale Havnen, K., Iversen, A., Knag Fylkesnes, M., Lauritzen, C., Håøy Nygård, R., Jarlby, F. & Vis, S. (2019). Når barnevernet undersøker: Barnevernets undersøkelsesarbeid (Delrapport 4). Bergen: NORCE, Universitetet i Bergen, NTNU, Norges Arktiske Universitet.

Clark, H., Coll-Seck, A., Banerjee, A., Peterson, S. & Costello, A. (2020). A future for the world’s children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission. The Lancet, 395(10224), 605–658.

Clausen, S. E. (2003). «Plasseringer utenfor hjemmet på 1990-tallet». I: Elisabeth Backe-Hansen (Red.), Barn utenfor hjemmet. Plasseringer i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Clausen, S-E.,& Kristofersen, L. B. (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990–2005. En longitudinell studie (NOVA Rapport 3/2008). Oslo: Oslo Metropolitan University.

Clausen, S-E. & Valset, K. (2012). Spedbarn og småbarn med tiltak fra barnevernet 1995–2008: Utbredelse av omsorgssvikt og risikofaktorer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 49(7), 642-648

Clifford, G., Fauske, H., Lichtwarck, W. & Marthinsen, E. (2015). Minst hjelp til dem som trenger det mest? Sluttrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Det nye barnevernet» (rapport nr. 6/2015). Bodø: Nordlandsforskning.

Cobb, S. (2013). Legal aid reform: its impact on family law. Journal of Social Welfare and Family Law. 35 (1), 3–19.

CommunityCare. (2004). Community Care survey reveals public ignorance about social work role. https://www.communitycare.co.uk/2004/09/20/community-care-survey-reveals-public-ignorance-about-social-work-role/

CommunityCare. (2019). IRO service needs radical improvement to promote effective challenge. https://www.communitycare.co.uk/2019/02/06/iro-service-needs-radical-improvement-promote-effective-challenge/

Connellan, K., Bartholomaeus, C., Due, C. & Riggs, D. W. (2017). A systematic review of research on psychiatric mother-baby units. Archives of Women’s Mental Health, 20(3), 373–388.

Copp. (u.å.). Use of expert evidence. Court orders and pre-proceedings. https://coppguidance.rip.org.uk/pre-proceedings/use-of-expert-evidence/#legalrequirements

CoramBAAF. (2019). Government publishes experimental statistics on educational outcomes for looked after children in England. https://corambaaf.org.uk/updates/government-publishes-experimental-statistics-educational-outcomes-looked-after-children

Coru. (2022). Social Workers – Approved Qualifications. https://www.coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/social-workers/social-workers-approved-qualifications.html

CSPRP. (2022). Latest from the Child Safeguarding Practice Review Panel. https://www.gov.uk/government/organisations/child-safeguarding-practice-review-panel

Dagbladet. (2018). Ved en feil behandlet domstolen samme barnevernssak to ganger. Utfallene ble helt forskjellig. https://www.dagbladet.no/nyheter/ved-en-feil-behandlet-domstolen-samme-barnevernssak-to-ganger-utfallene-ble-helt-forskjellige/70123663

Daly, M. (2020). Children and their Rights and Entitlements in EU Welfare States. Journal of Social Policy, 49(2), 343–360.

Dearman, P. (2005). Computerized social casework recording: Autonomy and control in Australia’s income support agency. Labor Studies Journal, 30(1), 47–65.

Deloitte. (2012). KS FoU: Barnevernet i små kommuner – status og utfordringer. https://www.ks.no/contentassets/fd8ba5db991d4c5cb21528da9cfacd0d/rapport.pdf

Deloitte (2019). Kartlegging av institusjonstilbud i Norge og utvalgte europeiske land. Oslo: https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Kartlegging_av_institusjonstilbud_i_Norge_og_utvalgte_europeiske_land%20.pdf

DCSF. (2010). IRO Handbook: Statutory guidance for independent reviewing officers and local authorities on their functions in relation to case management and review for looked after children. London: DCSF. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/337568/iro_statutory_guidance_iros_and_las_march_2010_tagged.pdf

Department of Education. (2021). The Children Act 1989 guidance and regulations Volume 2: care planning, placement and case review. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1000549/The_Children_Act_1989_guidance_and_regulations_Volume_2_care_planning__placement_and_case_review.pdf

Department of Health. (2001). Social Work Recruitment Drive Set to Be a Success. Reference Number 2001/0645.

Det internasjonale valutafondet (IMF) (2022). GDP (U.S. dollars) per capita, current prices.

DFØ. (2020). Statlig tilsyn med kommunene. Kartlegging av omfang, samordning og nytte (DFØ-rapport 2020: 9).Oslo: DFØ.

Dickens, J., Berrick, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2017). Social workers and independent experts in child protection decision making: messages from an intercountry comparative study. British journal of social work, 47(4), 1024–1042.

Dickens, J., Masson, J., Garside, L, Young, J. & Bader, K. (2019). Courts, care proceedings and outcomes uncertainty: The challenges of achieving and assessing «good outcomes» for children after child protection proceedings. Child & Family Social Work, 24(4), 574–581.

Dimmen, S. A. & Trædal, F. (2013). Fosterhjemsplassering i slekt og nettverk. Handlingsrom og dilemmaer. Universitetsforlaget. Norges barnevern, 90(3), 158–173.

Direktoratet for forvaltning og IKT. (2016). Nøklene til handlingsrommet – Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten? (Difi-rapport 2016:6). Oslo: Difi.

DIPA (2019) Requirements for Judgments in 8 Jurisdictions/Countries. https://discretion.uib.no/resources/requirements-for-judgments-in-care-order-decisions-in-8-countries/#1588242680256-00a159db-e96f.

DIPA. (2021). Description of coding results – 216 care order cases concerning newborn children. Bergen: Universitetet i Bergen. https://discretion.uib.no/wp-content/uploads/2022/03/Newborn-Description-of-coding-results.pdf

DIPA. (2022a). Children’s right to participation. https://discretion.uib.no/childrens-right-to-participation/

DIPA. (2022b). Legal Frame for Care Order Processes of Newborn Babies in 8 European Countries. Centre for Research on Discretion and Paternalism. Bergen: Universitetet i Bergen. https://discretion.uib.no/resources/legal-frame-newborn/#1555068508647-72e4979c-90fe

DIPA. (2022c). Gjennomgang av 50 adopsjonssaker fra 2016. Centre for Research on Discretion and Paternalism. Bergen: Universitetet i Bergen.

Domstol. (u.å.). Sakkyndig. https://www.domstol.no/no/roller-og-aktorer-i-retten/sakkyndig/

Domstol. (2019). Praktiske anbefalinger for domstolsbehandling til barnets beste i saker etter barnevernloven. https://www.domstol.no/globalassets/da/veiledere-og-rapporter/barn/praktiske-anbefalinger-barnevernsaker.pdf

Domstol (2020). Allmenn offentliggjøring av rettsavgjørelser Anbefalinger for etablering av «Plattform for domstoldata». https://www.digi.no/filer/Allmenn_offentliggj%C3%B8ring_av_rettsavgj%C3%B8relser.pdf

Domstol. (2021). Nasjonal veileder for behandling av barnevernssaker. https://www.domstol.no/globalassets/da/veiledere-og-rapporter/barn/nasjonal-veileder-for-behandling-av-barnevernssaker-08.10.21.pdf

Dozier M., Grasso D., Lindheim O. & Lewis E. (2007). „The role of caregiver commitment in foster care: Insights from This Is My Baby interview.» I: D. Oppenheim & D. F. Goldsmith (Red.), Attachment theory in clinical work with children (s. 90–108). New York: The Guilford Press.

Drange, N. & Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen (Rapport nr. 3/2020). Oslo: Frischsenteret.

Drange, N., Hernæs, Ø. M., Markussen, S., Raaum, O, Oterholm, I. & Slettebø, T. (2021). Rapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – Barn og familier i barnevernet (Rapport 4/2021). Oslo: Frischsenteret, VID.

Drange, N., Hernæs, Ø. M., Markussen, S., Raaum, O., Oterholm, I. & Slettebø, T. (2022). Barn, unge og familier i barnevernet – En longitudinell registerstudie. Delprosjekt 2: Hvordan går det med barna? (Rapport 2/2022). Oslo: Frischsenteret.

Drozd, F., Høstmælingen, A., Nielsen, N. & Slinning, K. (2020). Foreldreveiledning – hva virker for hvem? Psykologisk.no. https://psykologisk.no/2020/02/foreldreveiledning-hva-virker-for-hvem/

Dybing, E. & Stoltenberg, C. (2006). Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø (Rapport 2006:3). Bergen: Folkehelseinstituttet.

Ekhaugen, T. & Rasmussen, I. (2015). Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune (Vista-rapport nr. 2015/51). Oslo: Vista Analyse.

Ekhaugen, T., Rasmussen, I. & Homleid, T. (2016). Klokere vern av de aller minste. (Rapport 2016/46). Oslo: Vista Analyse.

Ekhaugen, T. & Rasmussen, I. (2016). Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie? (Rapport 2016/19). Oslo: Vista Analyse.

Ekhaugen, T., Høgestøl, A. & Rasmussen, I. (2018). Kommunenes tilbud til sine fosterhjem. (Rapport 2018/10). Oslo: Vista Analyse.

Ellingsen, D., Pettersen, K-S., Andersen, L. & Viblemo, T-E. (2015). Terskler i barnevernet (FoU-resultat 2015). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA.

Ellingsen, D., Kjelsaas, I, Bruvoll, A., Guldvik, M.K., Høiseth-Gilje, K. & Backe-Hansen, E. (2019). Uønsket deling av søskenflokker (Menon-Publikasjon 113/2019). Oslo: Menon Economics.

Elster, J. (1989). Social Norms and Economic Theory. The Journal of Economic Perspectives, 3(4), 99–117.

Eng, H., Reedtz, C. & Martinussen, M. (2018). Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn (RKBU Nord Rapport). Bergen: Norges Arktiske Universitetet.

Enroos, R., Helland, H.S., Pösö, T., Skivenes, M. & Tonheim, M. (2017). The role and function of the spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review. 74, 8–16.

Eriksen, E. O. & Weigård, J. (1999). Kommunikativ handling og deliberativt demokrati. Bergen: Fagbokforlaget.

Eriksen, K. Å. & Heimestøl, S. (2016). Sammen om en god start: Familieambulatoriet i Helse Fonna-regionen. Bergen: Høgskulen på Vestlandet.

Eriksen, A. M. A. (2020). «Omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer.» I: A. Bredal, H. Eggebø & A. M. A. Eriksen (Red.), Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge (s. 127–144). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, A. M. A., Hansen, K. L., Schei, B., Sørlie, T., Stigum, H., Bjertness E. & Javo, C. (2018). Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health, 77(1), 1508320.

Eriksson, P. & Pösö, T. (2021). «Adoption from care in Finland: currently an uncommon alternative to foster care.» I: T. Pösö, M. Skivenes & J. Thoburn (Red.) Adoption from Care – International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention (s. 103–120). Bristol: Bristol University Press.

Erlandsen, M. A. (2019). Oppfølging av gravide og spedbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten – En kartlegging av familieambulatorier og alternative lavterskeltilbud. Nasjonal kompetansetjeneste TSB Skriftserie nr. 4. Oslo: Oslo universitetssykehus.

Evans, T. (2013). Organisational rules and discretion in adult social work. British Journal of Social Work, 43(4), 739–758.

Evans, T. & Harris, J. (2004). Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death of discretion. British Journal of Social Work, 34(6), 871–895.

Evenboer, K. E., Reijneveld, S. A. & Jansen, D. E. M. C. (2018). Improving care for multiproblem families: Context-specific effectiveness of interventions? Children and Youth Services Review, 88, 274–285.

Evidence Based Interventions. (2022). KEEP. https://www.evidencebasedinterventions.org.uk/programmes/keep

Faktisk. (2022). Fakta om barnevernet: Hva vet vi om selvmord? https://www.faktisk.no/artikler/zpdr1/fakta-om-barnevernet-hva-vet-vi-om-selvmord

Falch-Eriksen, A. & Skivenes, M. (2019) «Article 19 – Children´s right to protection in Norway.» I: M. Langford, M. Skivenes & K. H. Søvig (Red.), Child rights in Norway: Measuring Compliance (s. 107–135). Oslo: Universitetsforlaget.

Fauske, H., Clifford, G., Lichtwarck, W., Marthinsen, E., Kojan, B. H. & Willumsen, E. (2009). Det Nye barnevernet: et forsknings- og utviklingsprosjekt i Barnevernet. Barnevernet på ny kurs? Sluttrapport fase 1. Bodø: Nordlandsforskning.

Fauske, H., Kvaran, I. & Lichtwarck, W. (2017). Hjelpetiltak i barnevernet. Komplekse problemer og usikre virkninger. Fontene forskning, 10(2), 45–58.

Fenton-Glynn, C. (2013). The child’s voice in adoption proceedings: A European perspective. The International Journal of Children’s Rights, 21(4), 590–615.

Fenton-Glynn, C. (2021). Children and the European Court of Human Rights. New York: Oxford University Press.

Figenschow, W., Ringberg, E. & Ekanger, M. (2006). Barnevern – medier og juss. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Finans Norge. (2017). Høringsuttalelse – ny finansavtalelov. https://www.finansnorge.no/contentassets/f7605cd3d5ca4e4cbc23e75115b70baf/finans-norge---horingsuttalelse-ny-finansavtalelov-med-vedlegg-15.12.17.pdfb

Finlex. (2022). Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150817

Fisher, P.A., Chamberlain P., Price J. M., Reid J. B. & Landsverk J. (2008). Cascading implementation of a foster and kinship parent intervention. Child Welfare: Journal of Policy, Practice, and Program 2008, 87(5), 27–48.

Fisher, P.A., Chamberlain, P. & Leve. L.D. (2009). Improving the lives of foster children through evidenced-based interventions. Vulnerable Child Youth Stud. 4(2). 122–127.

Fischer, G. & Sørensen, R. (2015). Studenters terskler for omsorgsovertakelse i barnevernet. Fontene forskning, 2(8), 4–19.

Fjeld, R., Madland, S., Sasaoka, K., Skivenes, M. & Øvreeide, H. (2020). Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da. Bergen: Bergen kommune.

Folkehelseinstituttet. (2018). Barn og unges helse: oppvekst og levekår. https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/barn-oppvekst/

Folkehelseinstituttet. (2022). Oppsummert forskning. https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/

Folkehelseinstituttet. (2023). Foreldreoppfølging i familievernet etter omsorgsovertakelse: en systematisk kartleggingsoversikt. Oslo: Folkehelseinstituttet‎.

Fontene (2021) Pressen må sikres tilgang til barnevernssaker i fylkesnemnda. Åpenhet vil gagne barnet, mener Norsk Journalistlag. https://fontene.no/barnevern/-pressen-ma-sikres-tilgang-til-barnevernssaker-i-fylkesnemnda-apenhet-vil-gagne-barnet-mener-norsk-journalistlag-6.47.787510.9b14f5c9f8

Forandringsfabrikken. (2016). Klokhet om vold. https://forandringsfabrikken.no/rapport-klokhet-mot-vold-2016/

Forandringsfabrikken. (2019a). Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i barnevernsinstitusjon. https://forandringsfabrikken.no/rapport-hvis-jeg-var-ditt-barn-om-tvang-i-barneverninstitusjon-2019/

Forandringsfabrikken. (2019b). Rett og sikkert. https://forandringsfabrikken.no/rett-og-sikkert-2019/

Forandringsfabrikken (2019c). Høringssvar fra Forandringsfabrikken stiftelse til NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/?uid=6e71b5bc-54ec-4fdc-aeb0-7899cbd687c8

Forandringsfabrikken. (2020). Forstå det viktigste. https://forandringsfabrikken.no/rapport-forsta-det-viktigste-2020/

Forandringsfabrikken. (2021). Det handler om oss. https://forandringsfabrikken.no/det-handler-om-oss/

Forandringsfabrikken. (2022). Må hjelpe for oss. https://forandringsfabrikken.no/rapport-ma-hjelpe-for-oss-2022/

Forskningsrådet. (2020). Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon. Delrapport arbeidsgruppe 1. Delrapport til strategiprosessen BarnUnge21. Oslo: Forskningsrådet.

Forskningsrådet. (2021). Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge. Barnunge21. Oslo: Forskningsrådet.

Forskningsrådet. (2022a). Sentre for fremragende forskning. https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/sff/

Forskningsrådet. (2022b). Offentlig sektor-ph.d. https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/offentlig-sektor-phd/

Forskningsrådet. (2022c). The Child’s Right to Family Life and Stability in Foster Care. https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/336869?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=date&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&ProgAkt.3=INNOFFARENA-Innovasjonsarena+for+stat+og+kommune

Forskningsrådet. (2022d). Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme. Report from the evaluation committee (2020). Oslo: Forskningsrådet.

Fossum, S., Lauritzen, C., Vis, S. A. M., Ottosen, A. & Rustad, K. B. (2015). Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang. Tidsskriftet Norges barnevern 92(4), 282–297.

Frederiksen, S. & Hestbæk, A-D. (2021). Kontinuitet i anbringelser. Slutrapport fra evalueringen af regler om kontinuitet i Barnets Reform. København: Vive.

Friis, E. & Åström, K. (2017). The Use of Court- and Party-Appointed Experts in Legal Proceedings in Sweden: Judges’ Experiences and Attitudes. Oslo Law Review, 4(2), 63–81.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. (2018). Historien om Stine. Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør og Aleris Ungplan & BOI 27.7.2017 – 7.2.2018. Statsforvalteren.

Fylkesmannen i Hordaland. (2016). «Dei forsto meg ikkje». Tilsynsrapport. Statsforvalteren.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. (2020). 2019. Årsrapport. Årsregnskap.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (2021). 2020. Årsrapport. Årsregnskap.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. (2022). 2021. Årsrapport. Årsregnskap.

Fylkesnes, M. K., Iversen, A. C. & Nygren, L. (2018). Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents’ narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work, 23(2), 196–203.

Fævelen, M. J. (2016). Rom for forskjell? Barnevernstjenestens møte med norske romer. Fontene forskning, 9(2), 16–28.

Hague Conference on Private International Law. (2008). The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention: Guide to Good Practice: Guide No. 1 Under the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption. Bristol: Family Law.

García, J. L., James J. Heckman, J. J. & Ronda, V. (2021). The Lasting Effects of Early Childhood Education on Promoting the Skills and Social Mobility of Disadvantaged African Americans (BFI Working Paper No. 29057).

Gaarde, M. B. & Langleite, M. (2022). Ledelse og kravet om forsvarlige beslutninger til barnets beste. Tidsskriftet Norges Barnevern, 99(4), 202–219.

Gatwiri, K., McPherson, L., Parmenter, N. Cameron, N. & Routmah, D. (2021). Indigenous Children and Young People in Residential Care: A Systematic Scoping Review. Trauma, Violence and Abuse, 22(4), 829–842.

Gerdts-Andersen, T. (2020). Fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse. En analyse av hvordan fylkesnemnda begrunner sin utmåling. Kritisk juss. 46(2), 125–153.

Gerdts-Andersen, T. & Aarum Hansen, H. (2021). How the child’s views is weighted in care order proceedings. Child and Youth Services Review, 129, 106179.

Gerdts-Andresen, T. Eide, K., Krane, V. & Kvello, Ø. (2022). Tilbakeføring til foreldrehjemmet etter en plassering i fosterhjem eller institusjon: En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Flyttinger i regi av barnevernet (Delrapport 2, USN skriftserie 100). Universitetet i Sørøst Norge.

Gilbert, N. Parton, N. & Skivenes, M. (2011). Child protection systems: International trends and orientations. Oxford: Oxford University Press.

Gillingham, P. (2009). The use of assessment tools in child protection: An ethnomethodological study [Doktorgradsavhandling]. University of Melbourne.

Gov. (2022a). If your child is taken into care. https://www.gov.uk/if-your-child-is-taken-into-care/going-to-court

Gov. (2022b). Reform of guardian ad litem arrangements in child care proceedings. https://www.gov.ie/en/policy-information/04fc0e-reform-of-guardian-ad-litem-arrangements-in-child-care-proceedings/

Granone, F., Reikerås, E., Sæbø, J., Solheim, K., Kaltvedt, E., Ree, M., Esmaeeli, S., Furskog-Risa, E. C. & Dybvig-Joner, M. (2022). Tidlig innsats, tidlig i livet. En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Stavanger: KS; SIU.

Grimen, H. & Molander, A. (2008). Profesjon og skjønn. I: A. Mollander & L. I Tenum (Red.), Profesjonsstudier (s. 179–196). Oslo: Universitetsforlaget.

Grinde, T. V., Egelund, T. & Bunkholdt, V. (2004). Nordisk barnevern (NOVA-Rapport 18/04). Oslo: Oslo Metropolitan University.

Grünfeld, L.A, Backe Hansen, E., Guldvik, M. K., Kjelsaas, I., Winje, E., Engebretsen, L. S. & Westberg N. B. (2020). Institusjonstilbudet i barnevernet (54/2020). Oslo: Menon Economics.

Gundersen, T. & Jessen, J. (2019). Å være fosterfamilie – erfaringene til fosterforeldre og deres egne barn (Kort oppsummert nr. 3, 2019). Oslo: NOVA.

Gundersen, T., Tveito, S. B. & Dokken, T. (2022). Evaluering av los-ordningen for ungdom (Rapport 3/2022). Oslo: NOVA.

Habermas, J., Lennox, S. & Lennox, F. (1974). The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). New German Critique, 3, 49–55.

Haight. W., Waubanascum, C., Glesener, D. & Marsalis, S. (2018). A scoping study of Indigenous child welfare: The long emergency and preparations for the next seven generations. Children and Youth Services Review, 93, 397–410.

Halton, C., Harold, G., Murphy, A. & Walsh, E. (2018). A Social and Economic Analysis of the Use of Legal Services (SEALS) in the Child and Family Agency (Tusla). University College Cork.

Handler, J. F. (1986). The Conditions of Discretion: Autonomy, Community, Bureaucracy. New York: Russel Sage Foundation.

Hansen, I. L. S., Jensen, R. S., Strand, A. H., Brodtkorb, E. & Sverdrup, S. (2018). Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people (Rapport 2018:22). Oslo: Fafo.

Hansen, I. L. S., Jensen, R. S. & Fløtten, T. (2020). Trøbbel i grenseflatene. Samordnet innsats for utsatte barn og unge (Rapport 2020:02). Oslo: Fafo.

Harold G., Kerr D., Van Ryzin M., DeGarmo D., Rhoades K. & Leve L. (2013). Depressive symptom trajectories among girls in the juvenile justice system: 24-month outcomes of an RCT of Multidimensional Treatment Foster Care. Prevention Science, 14(5), 437–446.

Harwin, J., Broadhurst, K., Cooper, C. & Taplin, S. (2019). Tensions and contradictions in family court innovation with high risk parents: The place of family drug treatment courts in contemporary family justice. International Journal of Drug Policy, 68, 101–108.

Hastie, R. (2001). Problems for judgment and decision making. Annual review of psychology, 52(1), 653–683.

Hatling, T. (red.) (2021). Utredning om Fact Ung I Norge. Trondheim: NAPHA.

Haugen, G. M. D., Paulsen, V. & Berg, B. (2012). Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune. 73. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Haugland, R. (2016). Barnevern i små distriktskommuner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Haugli, T. (2009). Internasjonale barnefordelingssaker – Internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 7(3), 207–213.

Haugli, T. & Havik, T. (2010). Samvær i barnevernsaker. Bergen: Universitetsforlaget.

Haugnæss, G., Helgesen, O. & Stokland, D. (2015). Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde. Oslo: Agenda Kaupang.

Haugnæss, G. & Næss-Holm, Ø. (2017). Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige (Rapport 9547). Oslo: Agenda Kaupang.

Haukanes, L. (2016). Barnet si prosessuelle stilling i barnevernsaker – særleg om omgrepsbruken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 188–200.

Havforskningsinstituttet. (2021). Havforskningsinstituttet (HI) – tildelingsbrev for 2022. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/76a9cd4d079d415dbd6d7faa0ebae0e9/havforskningsinstituttet-tildelingsbrev-for-2022.pdf

Havforskningsinstituttet. (2022). Om oss. https://www.hi.no/hi/om-oss

Havik, T., Næss, S., Offerdal T. & Wærness K. (1998). Landsomfattende undersøkelse om erfaringer med barnevernloven i kommunen. Dokumentasjonsrapport. Notat 148. Bergen: SEFOS.

Havik, T. (2002). Slik saksbehandlerne ser det. Fosterhjem som hjelpetiltak og som omsorgstiltak. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, Skriftserien 02:1.

Havik, T. (2004). Plassering utenfor hjemmet som hjelpetiltak – Når skjedde det og hvordan gikk det? Tidsskriftet Norges Barnevern, 81(2), 30-40.

Havik, T. (2007). Slik fosterforeldre ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005. Bergen. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet. Nr. 1 – 2007.

Havnen, K. J. S., Jakobsen, R. & Stormark, K. M. (2009). Mental Health Problems in Norwegian School Children Placed Out‐of‐home: The Importance of Family Risk Factors. Child Care in Practice, 15(3), 235‐250.

Havik, T., Hjelmås, M., Johansson, M. & Jakobsen, R. (2013). Plasseringer i beredskapshjem – Hvor lenge varer de og hvorfor? Tidsskriftet Norges Barnevern, 89(4), 250-266.

Havnen, K. Christiansen, Ø., Ljones, E.H., Lauritzen, C., Paulsen, V., Jarlby, F. &Vis, S.A (2020). Å medvirke når barnevernet undersøker (Delrapport 5). UiT Norges Arktiske Universitet.

Heckman, J. J. & Masterov, D. V. (2007). The productivity argument for investing in young children. NBER Working Paper No. 13016. April 2007. JEL No. H52, I28. National Bureau of Economic Research.

Heggdalsvik, I. K., Rød, P. A. & Heggen, K. (2018). Decision‐making in child welfare services: Professional discretion versus standardized templates. Child & Family Social Work, 23(3), 522–529.

Helland, H. S., Križ, K., Sánchez-Cabezudo, S. S. & Skivenes, M. (2018). Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and youth services review, 85, 151-157.

Helland, H. S., Pedersen, S. H. & Skivenes, M. (2020). Adopsjon eller offentlig omsorg? En studie av befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet [Adoption or public care – Citizens’ views on adoption as a child protection measure]. Tidsskrift for samfunnsforskning, 61(2), 124–139.

Helland, H. S. & Nygård, S. H. (2021). «Understanding attachment in decisions on adoption from care in Norway.» I: T. Pösö, M. Skivenes & J. Thoburn (Red.) Adoption from Care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention, 215-232. Bristol, UK: Policy Press.

Helland, H. S. (2021). Reasoning between Rules and Discretion: A Comparative Study of the Normative Platform for Best Interest Decision-Making on Adoption in England and Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 35(1).

Helland, H. & Skivenes, M. (2019). Adopsjon som barneverntiltak. Bergen: Universitetet i Bergen.

Helland, H. S. & Skivenes, M. (2021). «Adoption from care in Norway», I: T. Pösö, M. Skivenes and J. Thoburn (Red.) Adoption from Care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention (s. 139–156). Bristol, UK: Policy Press.

Helland, H. S., Pedersen, S. H. & Skivenes, M. (2022). Comparing population view’s on state responsibility for children in vulnerable situations – the role of institutional context and socio-demographic characteristics. Journal of Public Child Welfare, 1-22.

Helland, H.S. (2023). Reconciling Children’s Best Interest and Right to be Heard. International Journal of Children’s Rights.

Helland, H.S., Križ, K. & Skivenes, M. (2023). Children´s Involvement in Adoption Decision-Making. I: N. Lowe & C. Fenton-Glynn (Red), Research Handbook on Adoption. Research Handbook in Family Law Series. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.

Helland, H.S., Pedersen, S.H. & Skivenes, M. (Up.). Public Opinion on Children’s Rights and the Need for State Intervention in a Child Protection Context – A Cross Country Study of Denmark, England and Norway.

Helsedirektoratet. (2011). Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2015a). 2.3. Bekymring for barn under 6 år. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/tilstander-for-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bekymring-for-barn-under-6-ar

Helsedirektoratet. (2018). Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-48-autorisasjon

Helsedirektoratet. (2019a). Kostnadsnivå og produktivitet i psykisk helsevern og TSB 2014–2018. SAMDATA spesialisthelsetjeneste (Rapport IS-2852). Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2019b). Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge

Helsedirektoratet. (2020a). Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-og-utredning-av-psykisk-helse-og-rus-hos-barn-og-unge

Helsedirektoratet. (2020b). Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/pakkeforlop-for-kartlegging-og-utredning-av-psykisk-helse-og-rus-hos-barn-og-unge-i-barnevernet

Helsedirektoratet. (2021a). Vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser. Sektorveileder til Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). Utkast 16.06.21. https://www.helsedirektoratet.no/horinger/vurdering-av-virkninger-pa-folkehelsen-og-helseeffekter-i-samfunnsokonomiske-analyser

Helsedirektoratet. (2021b). Svar på: Anbefalinger etter utredning FACT-ung. Napha. https://napha.no/multimedia/10508/Svar-pa-utredning-etter-anbefalinger-etter-utredning-av-FACT-Ung

Helsesdirektoratet. (2022a). Om forebygging.no. Forebygging. https://www.forebygging.no/Velkommen-til-forebyggingno/

Helsedirektoratet. (2022b). ACT-, FACT- og FACT ung-team. https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team

Helsedirektoratet. (2022c). Nasjonal veileder. Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier

Helseth, I.A., Stein Erik Lid, S. E., Kristiansen, E., Fetscher, E., Karlsen, H. J., Skeidsvoll, K. J. & Wiggen, K. S. (2019). Samlerapport basert på kartleggingsfasen av prosjektet Operasjon praksis 2018–2020 (Rapportnummer 16/2019). Oslo: NOKUT.

Helsetilsynet. (2008). Autorisasjon av barnevernpedagoger og sosionomer. 2008/790 II JK. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2015). Bare en ekstra tallerken på bordet? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem (Rapport fra Helsetilsynet 1/2015). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2017). Bekymring i skuffen – Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemelding til den som har meldt (Rapport 1/2017). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2018). Barnets synspunkt når ikke frem. Oppsummeringsrapport etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017 (Rapport 3/2018). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2019a). Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2019b). Barnas hjem. Voksnes ansvar. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018 (Rapport 3/2019). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2019c). Når barn trenger mer. Omsorg og rammer (Rapport 9/2019). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2019d). Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner. Forekomsten av tvangsbruk og fylkesmannens klagebehandling av tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner (Rapport 10/2019). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2019e). Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018 (Rapport 8/2019). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2020a). Gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2020b). Tilsynet kunne gjort mer, men… Rapport om fylkesmennenes tilsyn med tjenestene til de to jentene som bodde på Vestlundveien og som senere døde. Oslo Helsetilsynet.

Helsetilsynet (2020c). En dag – så står du der helt aleine. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav (Rapport 2/2020). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2020d). Statens helsetilsyn. Årsrapport 2019. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2020e). Veileder for tilsyn med barnevernsinstitusjon (Internserien 8/2020). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2021a). Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019 (Rapport 1/2021)). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2021b). Statens helsetilsyn. Årsrapport 2020. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2021c). Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene. https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/om-tilsynssaker/policy-for-tilsynssaker-i-barnevern-sosial-og-helsetjenestene/

Helsetilsynet. (2021d). Rapport fra tilsyn med Bufetat region sør, ivaretagelse av bistandsplikten i akuttsaker 2020. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2022a). Statens helsetilsyn. Årsrapport 2021. Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2022b). Det handler om ledelse. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser 2020–2021 (Rapport 2/2022). Oslo: Helsetilsynet.

Helsetilsynet. (2023). Om tilsyn med barnevern. https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/barnevern/

Hestbæk, A. D., Höjer, I., Pösö, T. & Skivenes, M. (2019). Child welfare removal of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and youth services review, 108(104572).

Hestbæk, A. D., Skivenes, M., Falch-Eriksen, A., Svendsen, I. L. & Backe-Hansen, E. (2023). The Child Protection Systems in Denmark and Norway. Oxford Handbook of Child Protection Systems, 112-134.

Hingley‐Jones, H., Allain, L., Gleeson, H. & Twumasi, B. (2020). «Roll back the years»: A study of grandparent special guardians’ experiences and implications for social work policy and practice in England. Child & Family Social Work, 25(3), 526-535.

Hjern, A., Palacios, J. & Vinnerljung, B. (2018). Can adoption at an early age protect children at risk from depression in adulthood? A Swedish national cohort study. BMJ Paediatrics Open, 2(1).

Hjern, A., Vinnerljung, B. & Brännström, L. (2019). Outcomes in adulthood of adoption after long-term foster care: A sibling study. Developmental Child Welfare, 1(1), 61-75.

Hobbs, E. & Evans, N. (2017). Social work perceptions and identity: How social workers perceive public and professional attitudes towards their vocation and discipline. Aotearoa New Zealand Social Work, 29, 19.

Hodgkin, R. & Newell, P. (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Unicef.

Holden, K. F., Ingul, J. M., Steinsli, K., Wold, J. E. & Rimehaug, T. (2018). Familieambulatoriet – en vellykket modell for identifisering av sped- og småbarn i risiko? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(4), 323-334.

Hukkelberg, S. S. & Ervik-Jeannin, R. (2022). Treatment Foster Care Oregon (TFCO): Preliminary Results from a Study among Norwegian Youths. Youth, 2(4), 526-537.

Hultman, E., Forkby, T. & Höjer, S. (2017). Mot bättre beslut?: Lekmän och experter som beslutsfattare inom den sociala barnavården – en nordisk jämförelse. Stockholm: Sveriges Kommuner og Landsting (SKL).

Høgskulen på Vestlandet. (u.å.). Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services. https://www.hvl.no/en/project/2188414/

Höjer, I. (2009). Birth parents’ perception of sharing the care of their child with foster parents. Vulnerable Children and Youth Studies, 4(2), 161-168.

Høstmælingen, N., Saga Kjørholt, E. & Sandberg, K. (2008). Barnets rettigheter. Norges fjerde rapport til FNs komité for barnets rettigheter – 2008. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Hestbæk, A. D., Skivenes, M., Falch-Eriksen, A., Svendsen, I. L. & Backe-Hansen, E. (2023). The Child Protection Systems in 6 Denmark and Norway. Oxford Handbook of Child Protection Systems, 112-134.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2008). Bruk av tolk i barnevernet (IMDi-rapport 5/2008). IMDi. https://www.imdi.no/arkiv/arkiverte-publikasjoner/2008/bruk-av-tolk-i-barnevernet/

Ipsos. (2017). Tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn. Bibliotek.bufdir. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Tillit_til_barnevernet_blant_personer_med_innvandrerbakgrunn.pdf?_gl=1*1rihbh9*_ga*MTc2NjQ2NzU5Mi4xNjQzNjI4MjY4*_ga_E0HBE1SMJD*MTY2NTY2MzAxMy4yMzguMS4xNjY1NjY0OTgxLjAuMC4w

Irish Statute Book. (2022). Child Care (Amendment) Act 2022. https://www.irishstatutebook.ie/eli/2022/act/21/enacted/en/pdf

Irish Times. (2019). Guardians ad litem to be made available in all childcare cases. https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/guardians-ad-litem-to-be-made-available-in-all-childcare-cases-1.3984174

ISS. (2007). Adoption: «Simple Adoption» Versus «Full Adoption»: The Effects of Adoption. https://www.iss-ssi.org/2007/Resource_Centre/Tronc_DI/documents/FactSheetNo30ENG.pdf

Iyer, P., Boddy, J., Hammelsbeck, R. & Lynch-Huggins, S. (2020). Contact following placement in care, adoption, or special guardianship: implications for children and young people’s well-being. Evidence review. London: Nuffield Family Justice Observatory.

Jardim, P.S.J., Johansen, T.B., Blaasvær, N., Ames, H. & Berg, R.C. (2020). Akuttplassering i barnevernsinstitusjoner: en systematisk kartleggingsoversikt (Rapport – 2020). Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Jardim, P. S. J., Johansen, T. B., Ames, H. M. R. & Berg, R. (2020). Bruk av linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt (Rapport 2020). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Jelicic, H., La Valle, I, Hart, D. & Holmes, L. (2014). The role of Independent Reviewing Officers (IROs) in England. National Children’s Bureau. Research Centre. https://www.ncb.org.uk/sites/default/files/uploads/attachments/role_of_independent_reviewing_officers_in_england_final_report.pdf

Jensen, B.S. (2014). Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik? [Ph.d. afhandling 2014] Aalborg Universitet.

Jensen, F.P., Križ, K. & Skivenes, M. (2022). Structuring practice for children’s participation. DIPA. https://discretion.uib.no/wp-content/uploads/2022/07/Petersen-Jensen-Kriz-Skivenes-2022-Structuring-Practice-for-Childrens-Participation.pdf

Jessen, J. & Backe-Hansen, E. (2017). Samvær, samarbeid og støtte. Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet (NOVA rapport 2/17). Oslo: NOVA.

Johansen, I. (2014). Turnover i det kommunale barnevernet (SSB-rapport 2014:16). Oslo: SSB.

Johansen, H. K. (2021). «Barnevernet vil de ha fullstendig fjernet» En studie av årsaker til mistillit til barnevernet [Masteroppgave, Universitetet i Bergen]. BORA. https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2761001

Juhasz, I. & Skivenes, M. (2017). The population’s confidence in the child protection system – A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration, 51(7), 1330-1347

Juhasz, I. B. (2020). Child Welfare and future assessments – An analysis of discretionary decision-making in newborn removals in Norway. Children and Youth Services Review, 116(105137).

Juristforbundet. (2021). Innbyggernes rettssikkerhet er truet uten jurister i kommunene. https://www.juristforbundet.no/nyheter/2021/innbyggernes-rettssikkerhet-er-truet-uten-jurister-i-kommunene/

Justice. (2022). Part 25 – Experts and Assessors. https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/parts/part_25#para25.4

Juul, R. (2010). Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger: Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna [Doktogradsavhandling]. Trondheim: NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/267778/435038_FULLTEXT01.pdf?sequence=1

Kaasa, A. & Jelstad, B. (2009). Nytter det? Evaluering av Home-start familiekontakten (Rapport 02/2009). Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Kaasbøll, J. & Aanonli, A.K. (2016). Helsetjenester i barnevernsinstitusjoner (Rapport A27429). Trondheim: SINTEF.

Kaasbøll, J., Lassemo, E. & Melby, L. (2018). Kartleggingsverktøy/matching av fosterbarn og fosterhjem: En kunnskapssammenstilling (Teknologi og samfunn.

Sintef rapport 2018:00184). Trondheim: SINTEF.

Kahneman, D. (2011). Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax forlag Oslo.

Karlsson, B. E. (2012). Forebyggende familieteam 2008–2011-forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF: en forskningsbasert evaluering (Forsknings rapport nr. 5/2012). Drammen: Høgskolen i Buskerud.

Karmsteen, K., Frederiksen S., Mørch F. H. & Hestbæk, A-D. (2018). Kontinuitet i anbringelser. Delrapport II: Når forældre og forvaltning mødes. København: VIVE.

Kaspersen, S. L., Lassemo, E., Kroken, A., Ose, S. O. & Ådnanes, M. (2018). Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020, pp 212. (SINTEF Rapport; 2018: 01004). Trondheim: SINTEF.

Kayed, N.S., Jozefiak, T., Rimehaug, T., Tjelflaat, T., Brubakk, A-M & Wichstrøm, L. (2015). Resultater fra forskningsprosjektet psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Trondheim: NTNU Regionoalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern.

KEEP. (2022). What is keep? https://www.keepfostering.org/

Kerr D., Leve L.D. & Chamberlain P. (2009). Pregnancy rates among Juvenile Justice Girls in two randomized controlled trials of MTFC. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(3), 588–593.

KidsRights (KRI). (2022). The KidsRights Index 2022 Report. https://files.kidsrights.org/wp-content/uploads/2022/10/18212510/KidsRights-Index-2022-Report.pdf

Kilkelly, U., Lundy, L. & Byrne, B. (2021). «The Convention on the Rights of the Child: A Thematic Analysis of the Incorporation Journey.» I: U. Kilkelly, L. Lundy & B. Byrne (Red.), Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law (s. 333-352). Intersentia.

Kirkeberg, M. I., Lunde, H. & Sky, V. (2022). Enslige mindreårige flyktninger 1996–2020 – Demografi, utdanning, arbeid, inntekt og barnevern. Oslo: SSB. https://www.ssb.no/en/befolkning/innvandrere/artikler/unaccompanied-minor-refugees-1996-2020.demographics-education-employment-income-and-child-welfare-services/_/attachment/inline/c3f7693b-eaac-4c61-9aa7-9003961c41e6:9704f27f4c2d6405e261279894e8712bc98d9432/RAPP2022-20.pdf

Kjelsaas, I., Bruvoll, A., Ellingsen, D. & Basso, M. N. (2018). Evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Publikasjon nr. 63/2018. Oslo: Menon Economics.

Kjelsaas, I., Backe-Hansen, E., Ellingsen, D., Guldvik, M.K., Vennerød, Ø & Pedersen, S. (2020). Best egnede tiltak når barn og unge skal bo utenfor hjemmet. Publikasjon nr. 134/2020. Oslo: Menon Economics.

Kjær, B. (2017). Fra profesjonelt skjønn til strukturerte maler i barnevernundersøkelser: Erfaringer med og syn på Kvello-malen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 15(4), 305-328.

Kojan, B H. & Christiansen, Ø. (2016). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

Kojan, B. H. & Fauske, H. (2011). Et klasseperspektiv på barnevernets familier. Tidsskrift for Velferdsforskning, 14(2), 95-109.

Kojan, B. H. & Storhaug, A.S. (2021). Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar (rapport nr. 6). NTNU: Rapportserie for sosialt arbeid.

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2022). Finansiering av kommunesektoren. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/finansiering-av-kommunesektoren/finansiering-av-sektoren-samlet-herunder/id552048/

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2022). Om inntektssystemet. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2022). Retningslinjer for skjønnstildelingen. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/893e7a447a4d45178108c3beef62de0c/retningslinjer-for-skjonnstildelingen-2022.pdf

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2018) Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/cf3c73e58e974576b3b0ba00c5bfb6be/tbu-rapport_november_2018_med_omslag.pdf

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2020). Veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-statlig-styring-av-kommuner-og-fylkeskommuner/id2791598/

Krane, M. S. (2021). Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge: Oppdatert kunnskapsoppsummering (2016–2021). Senter for omsorgsforskning, nord. https://www.utviklingssenter.no/helse-og-omsorgstjeneste-til-den-samiske-befolkningen-i-norge-final-pdf

Kriminalomsorgen. (2022). Ungdomsfengsel. https://www.kriminalomsorgen.no/ungdomsfengsel.535454.en.html

Kripos. (2017). Menneskehandel i Norge – Kriminelle aktører. Et situasjonsbilde basert på politiets kilder. https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/menneskehandel/menneskehandel_rapport_2017.pdf

Kripos. (2019). Alvorlig vold mot små barn. https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/vold-mot-barn/alvorlig-vold-mot-barn.pdf

Krishnamurthy, A. & Reynolds, K. (2013). Experts in Public Family Law Cases in England and Wales. Ministry of Justice.

Kristiansand kommune. (2022). Nye mønstre – trygg oppvekst. https://www.kristiansand.kommune.no/tryggoppvekst

Križ, K. & Skivenes, M. (2010). We have very different positions on some issues: how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families.’ European Journal of Social Work, 13(1), 3-18.

Križ, K. & Skivenes, M. (2013). Systemic differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (California). Children and Youth Services Review, 35, 1862-1870.

Križ, K. & Skivenes, M. (2017). Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the USA (California). Child & Family Social Work, 22(S2), 11-22.

Križ, K., Krutzinna, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2022). The Invisible Child: A Comparative Study of Newborn Removal Judgments from a Child Equality Perspective (cep). The International Journal of Children’s Rights, 30, 644-674.

Krutzinna, J. & Skivenes, M. (2020) Judging parental competence: A cross-country analysis of judicial decision makers’ written assessment of mothers’ parenting capacities in newborn removal cases. Child & Family Social Work, 26(1), 50-60.

KS. (2022). Statistikk om barnevernstjenesten. https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/sysselsettingsstatistikk/statistikk-om-barnevernstjenesten/

KS. (2023). Digitale innbyggertjenester. https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digibarnevern/digitale-innbyggertjenester-barnevern/

Kuhnle, S. & Kildal, N. (2018). «Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv», I: Hatland, S. Kuhnle & T. I. Romøren (Red.), Den norske velferdsstaten (s. 15 – 40). Oslo: Gyldendahl.

Kunnskapsdepartementet. (2015). Høring om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-skikkethetsvurdering-i-hoyere-utdanning/id2362414/?expand=horingsnotater

Kunnskapsdepartementet. (2022a). Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplanen-for-forskning-og-hoyere-utdanning-2023-2032/id2929453/

Kunnskapsdepartementet. (2022b). Veileder for departementenes styring av Norges forskningsråd. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/9f85670e63e24e0e8d25785e94ffcd6c/veileder-for-departementenes-styring-av-forskningsradet-2022-m-vedlegg.pdf

Kvello. (2012). Et samlet tilbud til utsatte foreldre med sped- og småbarn i alderen 0–3 år (Rapport). Trondheim: NTNU.

Kvello. (2015). Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Kääriälä, A. & Hiilamo, H. (2017). Children in out-of-home care as young adults: A systematic review of outcomes in the Nordic countries. Children and Youth Services Review, 79, 107-114.

Kääriälä, A. (2020). Always a step behind? Educational and Employment Transitions among Children in Out-of-home Care [Doktorgradsavhandling]. Itla Research 2020:1.

Laine, S., Pösö, T. & Ujula, T. (2018). ‘Adoptio lastensuojelussa: lukumääristä ja ominaispiirteistä’ [‘Adoption in child welfare: some numbers and features’], Yhteiskuntapolitiikka, 2(83), 199–207.

Lamponen, T., Pösö, T. & Burns, K. (2019). Children in immediate danger: Emergency removals in Finnish and Irish child protection. Child Fam. Soc. Work, 24, 486–493.

Landsforeningen for barnevernsbarn. (2012). Høringsuttalelse til NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/6c225f4ef3c7455fba1676ba11ef6c72/landsforeningen-for-barnevernsbarn.pdf

Landsforeningen for barnevernsbarn. (2020). Til deg som skal få ettervern. https://barnevernsbarna.no/app/uploads/2020/01/Til-deg-som-skal-f%C3%A5-ettervern.pdf

Lansdown, G. (2005). The evolving capacities of the child. Gemeinsamer Bibliotheksverbund.

Larsen, E. (2009). Foreldreskap med offentlig sosial støtte: foreldres opplevelser av mestring når barna mottar støttekontakt eller besøkshjem fra barneverntjenesten. Tidsskrift for Velferdsforskning, 12(2), 105-117.

Larsson, M. & Hultman, E. (2019). Barns rätt till delaktighet vid beslutsprocesser inom den sociala barnavården. Vad betyder barnkonventionen och den rättsliga utformningen för tillämpningen i praktiken? Barn: forskning om barn og barndom i Norden, 37(3-4),85-101.

Lastensuojelu. THL. SVT. (9.9.2022). The National Institute for Health and Welfare Finland. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/sijaishuollon-kustannukset

Lauritzen, C., Vis, S. A., Skaal Havenen, K. J. & Fossum, S. (2017). Evaluering av Kvellomalen Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning – delrapport 2. UiT & NTNU.

Lausten, M. & Andreasen, A. G. (2022). Anbragte unges trivsel 2020. Trivselsundersøgelse blandt anbragte 15- og 17-årige, 2014–2020. København: VIVE.

Lehmann, S., Havik, O. E., Havik, T. & Heiervang, E. R. (2013). Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 7(1), 39.

Leve L.D. & Chamberlain P. (2005). Association with delinquent peers: Intervention effects for youth in out-of-home care. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(3), 339–347.

Leve L.D. & Chamberlain P. (2007). A randomized evaluation of Multidimensional Treatment Foster Care: Effects on school attendance and homework completion in juvenile justice girls. Research on Social Work Practice, 17, 657–663.

Leviner, P. (2014). Child protection under Swedish law–legal duality and uncertainty. European Journal of Social Work, 17(2), 206-220.

Leviner, P. (2017). «Samtyckeskonstruktionen i LVU – en analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt.» I: P. Leviner& T. Lundström (Red.), Tvångsvård av barn och unga. Stockholm: Wolters Kluwer.

Leviner, P. (2018). Child Participation in the Swedish Child Protection System. Child-Friendly Focus but Limited Child Influence on Outcomes. International Journal of Children’s Rights, 26(1), 136-158.

Leviner, P. (2019). «Voice but No Choice – Children’s Right to Participation in Sweden.» I: T. Haugli, A. Nylund, R. Sigurdsen & L. R. L. Bendiksen (Red.), Children’s constitutional rights in the Nordic countries (s. 269–294). Brill Nijhoff.

Linköpings Universitet. (2022). Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården. https://liu.se/forskning/rekrytering-bedomning-och-samverkan-inom-familjehemsvarden

Lloyd, C. & Barth, R. P. (2011). Developmental outcomes after five years for foster children returned home, remaining in care, or adopted. Children and Youth Services Review, 33(8), 1383-1391.

Loen, M. & Skivenes, M. (2023). Legitimate child protection systems and the dimension of confidence: A comparative analysis of populations views in six European countries. Journal of Social Policy.

Luhamaa, K., Krutzinna, J. & Skivenes, M. (2022). Child’s best interest in child protection legislation of 44 jurisdictions. Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism. Bergen: Universitetet i Bergen.

Luhamaa, K., McEwan-Strand, A., Ruiken, B., Skivenes, M. & Wingens, F. (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations: A study of eight European jurisdictions. Children and youth services review, 120,105762.

Luke, N. & Sebba, J. (2014). Effective parent-and-child fostering: An international literature review. Oxford: University of Oxford.

Lurie, K. (2017). Evaluering av «Akutten i Nord-Trøndelag» (Rapport 8/2017). Trondheim: RKBU Midt-Norge.

Lurie, J., Kvaran, I., Tjelflaat, T. & Sørlie, H. E. (2015). Barneverntjenestens arbeid med barnevernundersøkelser i Midt-Norge (Rapport, 4, 2015). Tronheim: NTNU.

Lurie, J., Sørlie, H. E., Kvaran, I. & Tjelflaat, T. (2018). Familiens og barneverntjenestens erfaringer med barnevernundersøkelser (Rapport No. 9). Trondheim: RKBU Midt-Norge.

Lynch, C. (2018). Cooperation or coercion?: Children coming into the care system under s 20 voluntary arrangements. Family law, 48(2), 191-196.

Læret, O. K. (2017). Sakkyndige som «demokratiets sorte hull»? En vignettstudie av sakkyndige psykologers vurderinger av barnevernssaker. [Masteroppgave, Universitetet i Bergen]. BORA. https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16013/Sakkyndige-som-demokratiets-sorte-hull.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Løyland, K., Borge, L.-E. & Lunder, T.E. (2013). Utgiftsutjevningen i inntektssystemet – delkostnadsnøkkel for barnevern (TF-rapport nr. 329). Telemarksforskning og Senter for økonomisk forskning.

Løvlie, A. G. (2022). Evidence in Norwegian child protection interventions – Analysing cases of familial violence. Child & Family Social Work, 28(1), 236-247.

Løvlie, A. G. & Skivenes, M. (2021). Justifying interventions in Norwegian child protection – an analysis of cases of violence in migrant and non-migrant families. Nordic Journal on Law and Society, 4(2), 1-41.

Løvlie, A. G. (2023). Experts and migrants–A survey experiment on public acceptance of violence and child protection interventions. Children and Youth Services Review, 144, 106757.

Magnussen, A-M. & Skivenes, M. (2015). The Child’s opinion and position in care order proceedings: An Analysis of Judicial Discretion in the County Boards’ Decision-Making, International Journal of Children’s Rights, 23(4), 705-723.

Marthinsen, E. & Lichtwarck, W. (2013). Det Nye barnevernet: fase I – en antologi. Oslo: Universitetsforlaget

Martnes, M. (2022). The child’s right to information on sensitive topics – Ensuring a child-rights approach by balancing the right to information and the best interests of the child. Nordisk Socialrättslig Tidskrift, 34.

Masson, J. (2010). A new approach to care proceedings. Child & Family Social Work, 15(3), 369-379.

Masson, JM., Pearce, JF. & Bader, K. F. (2008). Care Profiling Study. Ministry of Justice Research Report, 8(4). Ministry of Justice and Department of Children, Schools and Families.

Maynard-Moody, S. & Musheno, M. (2000). State agent or citizen agent: Two narratives of discretion. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 329–58.

McCurdy, S., Sreekumar, S. & Mendes, P. (2018). Is there a case for the registration of social workers in Australia?. International Social Work, Advance online publication.

McEwan-Strand, A. & Skivenes, M. (2020). Children’s capacities and role in matters of great significance for them: an analysis of the Norwegian county boards’ decision-making in cases about adoption from care. The International Journal of Children’s Rights, 28(3), 632-665.

McTavish, J.R., McKee, C. & MacMillan, H.L. (2022). Foster children’s perspectives on participation in child welfare processes: A metasynthesis of qualitative studies. PLoS ONE, 17(10).

Meakings, S., Paine, A. L. & Shelton, K. H. (2020). Birth Sibling Relationships after Adoption: Experiences of Contact with Brothers and Sisters Living Elsewhere. The British Journal of Social Work, 51(7), 2478-2499.

Melinder, A., Koch, K. & Bernt, C. (2021). Som du spør, får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 19(1), 52-76.

Meysen, T. & Bovenschen, I. (2021). «Adoption from care in Germany: inconclusive policy and poorly coordinated practice.» I: T. Pösö, M. Skivenes & J. Thoburn (Red.), Adoption from Care – International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention (s. 121–138). Bristol: Bristol University Press.

Mfof. (2022). Officiell statistik för familjerätt. https://www.mfof.se/sarskilda-innehallssidor/statistik/officiell-statistik/familjeratt.html

Ministry of Justice. (2008). Family legal aid funding from 2010: A Consultation. Representation, Advocacy and Experts’ Fees. Data.parliament. http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2008-3118/DEP2008-3118.pdf

Ministry of Justice. (2021). National statistics. Family Court Statistics Quarterly: January to March 2021. Gov.uk. https://www.gov.uk/government/statistics/family-court-statistics-quarterly-january-to-march-2021/family-court-statistics-quarterly-january-to-march-2021#children-act---public-law

Ministry of Social Affairs and Health. (2022a). Child Welfare Act. Finlex. https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070417_20131292.pdf

Ministry of Social Affairs and Health. (2022b). Child welfare. https://stm.fi/en/social-services/child-welfare

Mnookin, R. H. (1975). Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy. Law and Contemporary Problems, 39(3), 226–293.

Molander, A., Grimen, H. & Eriksen, E. O. (2012). Professional Discretion and Accountability in the Welfare State: Professional Discretion and Accountability in the Welfare State. Journal of Applied Philosophy, 29(3), 214–230.

Monk, D. & Macarvish, J. (2018). Siblings, contact and the law: An overlooked relationship? University of London: Nuffield Foundation.

Munro, E. (2002). Effective child protection (2nd ed.). London: SAGE.

Munro, E. (1999). Common errors in reasoning in child protection work. Child Abuse & Neglect, 23(8), 745–758.

Morriss, L. (2018). Haunted futures: The stigma of being a mother living apart from her child(ren) as a result of state-ordered court removal. The Sociological Review, 66(4).

Mossige, S. & Stefansen, K. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge: Omfang og utviklingstrekk 2007–2015 (NOVA Rapport 5/2016). Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Myrvold, T., Møller, G., Zeiner, H., Vardheim, I., Helgesen, M. & Kvinge, T. (2011). Den vanskelige samhandlingen – Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet (NIBR-rapport 2011:25). NIBR.

Myrvold, T., Christiansen, Ø., Haune, M.C., Sarfi, M. & Heiervang, E.R. (2020). Evaluering av CARE-modellen. Tverrfaglig kartlegging av utsatte barns helse og omsorgsbehov. Oslo: Universitetet i Oslo.

Mørk, A., Sandberg, K., Schultz, T. & Hartoft, H. (2022). A Conflict between the Best Interests of the Child and the Right to Respect for Family Life? Non-Consensual Adoption in Denmark and Norway as an Example of the Difficulties in Balancing Different Considerations. International Journal of Law, Policy and The Family, 36(1).

NAIRO. (2022). What Is an Independent Reviewing Officer? https://nairo.org.uk/about/what-is-an-iro/

Napha. (2021). Stor satsing på unges psykiske helse i statsbudsjettet. https://napha.no/content/25249/stor-satsing-pa-unges-psykiske-helse-i-statsbudsjettet

Napha. (2022). FACT Ung. https://napha.no/content/25498/fact-ung

Naustdal, A-G. & Gabrielsen, E. (2015). Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; Hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler? UNIPED, 38(1), 7-22.

NAV. (2021). Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret. Oslo: NAV.

NCSL. (2014). Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act of 2014 (H.R. 4980). Summary of Child Welfare Provisions. https://www.acf.hhs.gov/css/policy-guidance/hr-4980-preventing-sex-trafficking-and-strengthening-families-act-2014

NERS. (2022). Om NERS. https://www.ners.no/om-ners/

Netland, G., Stavrum, L. & Söderström, K. (2021). Barnevernets ansvar for det ufødte liv -en utredning om meldeplikt, fostervern og tiltak overfor gravide. Høgskulen i Innlandet: Skriftserien 1 – 2021. Online utgave: 978-82-8380-242-9.

NHH. (2017). 35 millionar kroner til skattesenteret. https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2017/januar/35-millionar-kroner-til-skattesenteret/

Nilsen, S. A., Askeland, K. G., Loro, D. P. J., Iversen, A. C., Havnen, K. J. S., Bøe, T. & Heradstveit, O. (2021). Mental health, adverse life events and health service use among Norwegian youth in the child welfare system: Results from a population‐based study. Child & Family Social Work, 26(4).

NIM. (2020). Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet. Oslo: Norges institusjon for menneskerettigheter.

NKROP. (2022). Fact Ung. Modellbeskrivelse. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Norce. (2022). Nye mønstre. Et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt. https://www.norceresearch.no/prosjekter/nye-monstre-et-forskingsstottet-innovasjonsprosjekt-helhetlig-og-koordinert-innsats-til-barnefamilier-med-vedvarende-lavinntekt

Nord-Baade, S., Johansen, M., Stuen, H. K., Jensen, C. B. & Landheim, A. (2022). Evaluering av FACT Ung-piloter. Sluttrapport. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sykehuset Innlandet. Rop.

Norges domstoler. (2022). Sakkyndig. https://www.domstol.no/se/roller-og-aktorer-i-retten/sakkyndig/

Norsk fosterhjemsforening. (2021). Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge! Fosterhjemsundersøkelsen 2021 – en brukerundersøkelse fra Norsk Fosterhjemsforening med svar fra over 1000 fosterhjem. Oslo: Norsk Fosterhjemsforening.

Norsk fosterhjemsforening. (2022a). Spørreundersøkelse til medlemmer om samvær og tilbakeføring. Oslo: Norsk Fosterhjemsforening.

Norsk fosterhjemsforening. (2022b). Fosterhjemsundersøkelsen 2022. Fosterhjemsforening. Oslo: Norsk Fosterhjemsforening.

Norsk fosterhjemsforening. (2022c). Erfaringene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap! Fosterhjemsundersøkelsen 2022 og Ung i fosterhjem 2022 – en brukerundersøkelse fra Norsk Fosterhjemsforening med svar fra over 1300 fosterhjem. Oslo: Norsk Fosterhjemsforening.

Norsk fosterhjemsforening. (2022d). Brobyggerprogrammet RAUSHET – en samarbeidsmetode for fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenesten. https://www.fosterhjemsforening.no/organisasjon/vart-arbeid/brobyggerprogrammet/

Norsk fosterhjemsforening. (2022e). Bufdir i gang med løsninger for tilgang til helseopplysninger for fosterforeldre. https://www.fosterhjemsforening.no/bufdir-i-gang-med-losninger-for-tilgang-til-helseopplysninger-for-fosterforeldre/

NRK (2022a). En barndom i en bag. https://www.nrk.no/trondelag/xl/barn-i-barnevernet-flytter_-patrik-ble-flytta-14-ganger-til-og-fra-fosterhjem-og-institusjoner-1.16021008

NRK. (2022b). Hundrevis av barn og unge sporløst borte: Gutt (9) er fremdeles savnet etter syv år. https://www.nrk.no/vestland/432-barn-og-ungdommer-har-forsvunnet-fra-norske-asylmottak.-politiet-leter-sjelden-etter-asylsokerne-1.161 84402

NRK (2023). Brannalarm. https://www.nrk.no/mr/xl/brannalarm_-sterk-okning-i-antall-branner-pa-institusjoner-i-barnevernet-1.15911264

NSPCC. (2022a). Child protection system in England. Child protection system for England | NSPCC Learning

NSPCC. (2022b) Gillick competency and Fraser guidelines. Gillick competence and Fraser guidelines – NSPCC Learning. https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/gillick-competence-fraser-guidelines

NUBU. (2022). Treatment Foster Care – Oregon (TFCO). https://www.nubu.no/TFCO/

Nuffield foundation. (2022). 24 Results found based on ‘Born into care’. https://www.nuffieldfoundation.org/?s=Born+into+care

Nyborg kommune. (2022). Fast kontaktperson. Børn og unge kan få en fast kontaktperson, som kan støtte i forskellige sammenhænge. https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/familie-og-born/kvalitetsstandarder-pa-borne-og-ungeomradet/born-og-unge/fast-kontaktperson/

Nøkleby H., Müller, A. E. & Giske L. (2020a). Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt (Rapport – 2020). Folkehelseinstituttet.

Nøkleby, H., Jardim, P.S.J. & Berg, R-C. (2020b). Beskrivelse og vurdering av oversikter om samvær etter omsorgsovertakelse (Notat – 2020). Folkehelseinstituttet.

O’Mahony, C. (2019). Child Protection and the ECHR: Making Sense of Positive and Procedural Obligations. The International Journal of Children’s Rights, 27(4), 660-693.

O’Mahony, C. (2021). Annual Report of the Special Rapporteur on Child Protection. A Report Submitted to the Oireachtas. Gov.ie. https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/214234/9e893871-ecb7-4a28-879a-d0a83d5bc7e2.pdf#page=null

Obama White House (2011). President Obama: «It’s Not Enough to Leave No Child Behind. We Need to Help Every Child Get Ahead.» https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/03/14/president-obama-it-s-not-enough-leave-no-child-behind-we-need-help-every-child-get-a

OECD. (2022). Drivers of Trust in Public Institutions in Norway, Building Trust in Public Institutions. Paris: OECD Publishing.

Ofsted. (2018). Childrens and Family Court Advisory and Support Service (Cafcass). Inspection of Cafcass as a national organisation 2018. https://files.ofsted.gov.uk/v1/file/50000296

Ofsted. (2021). The Annual Report of Her Majesty’s Chief Inspector of Education, Children’s Services and Skills 2020/21. Gov.uk. https://www.gov.uk/government/publications/ofsted-annual-report-202021-education-childrens-services-and-skills/the-annual-report-of-her-majestys-chief-inspector-of-education-childrens-services-and-skills-202021#social-care

Ohnstad, F.O., Gundernsen, G., Rustad, M., Hammersland, C., Rørvik, E. M., Hepsø, A., Sandvik, S. O., Naustdal, A. G., Solbakken, S. E., Nesheim, I. B., Torgalsbøen, A. K. & Åstveit, K. (2011). Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene. Rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og Nasjonalt råd for lærerutdanning 2011. Universitets- og høgskolerådet.

Ohnstad, B. (2022). Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer – en juridisk utredning. FO. https://www.fo.no/getfile.php/1347679-1654001618/Bilder/FO%20mener/Brosjyrer/FO%20-%20Rapport%20-%20Autorisasjon%20for%20barnevernspedagoger%20og%20sosionomer.pdf

Olsvik, B. S. & Saus, M. (2019). Skjønn i praktisk barnevernledelse; Kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger. Tidsskriftet Norges Barnevern, 96(4/2019), 262-281.

Oppedal, M. (2008). Akutthjemlene i barnevernloven. Gyldendal akademisk.

Orgeret, K. S. (2020). Fjerde statsmakt. Snl.no. https://snl.no/fjerde_statsmakt

Oslo Economics. (2017). Samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak fra barnevernet (rapport 2017-1). Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics. (2019). Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet (Rapportnummer 2019-17). Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics. (2021a). Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018–2024. Andre statusmåling for tiltakene veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter (OE-rapport 2021-39.). Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics. (2021b). Samfunnsøkonomisk analyse av Stillasbyggerne, Akershus universitetssykehus. Utarbeidet for Stillasbyggerne ved Akershus universitetssykehus. Oslo: Oslo Economics.

Oslo kommune. (2020). Barneverntjenestens bruk av tolketjenester (Rapport 8/2020).

Oslo kommune. (2022). Kvalitetsreform for Oslos barnevern. Sak til bystyret Oslo kommune (Byrådssak 71/22).

OsloMet. (2022). Rapport vedrørende skikkethetssaker. https://student.oslomet.no/rapport-skikkethets-saker

Otterlei, M. T. (2022). Perspektiver på omsorgsovertakelser: En kvalitativ studie av foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelsesprosesser med tilknyttede problemområder. [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Stavanger]. BRAGE. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/3018008

Oxford Research. (2017). Evaluering af afprøvningen af metoden Keeping foster parents trained and supported (KEEP). Slutevaluering udført af konsortiet bestående af Oxford Research, CEBR (CBS) og PwC på vegne af Socialstyrelsen. Oxford Research, PwC & CBS.

Oxford Research. (2021). Følgeevaluering av pilot for programfinansiering. Andre leveranse, april 2021. Kristiansand: Oxford Research.

Palacios, J., Adroher, S., Brodzinsky, D. M., Grotevant, H. D., Johnson, D. E., Juffer, F., Martinez-Mora, L., Muhamedrahimov, R., Selwyn, J., Simmonds, J. & Tarren-Sweeney, M. (2019). Adoption in the service of child protection: An international interdisciplinary perspective. Psychology, Public Policy, and Law, 25(2), 57-72.

Parkes, A., Shore, C., O’Mahony, C. & Burns, K. (2015). The right of the child to be heard? Professional experiences of child care proceedings in the Irish district court. Child and Family Law Quarterly, 27(4), 423–444.

Pasientovergrepsutvalget. (2022). Rapport fra Pasientovergrepsutvalget. Grensekrenkelser i helse- og omsorgstjenesten i perioden 2010 – 2020, Varhaugsaken og andre saker som grunnlag for endringer av praksis.

Paulsen, V. (2016). Ungdommers erfaringer med medvirkning i barnevernet. Fontene forskning, 1, 4-15.

Paulsen, V. (2017). Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet [Doktorgradavhandling]. Trondheim: NTNU 2017:346.

Paulsen, V., Wendelborg, C., Riise, A., Berg, B., Tøssebro, J. & Caspersen, J. (2020). Ettervern – en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Paulsen, V., Ytreland, K. & Oterhold, I. (2021). Pålagte hjelpetiltak i barnevernet. Delrapport 1: Virkning av hjelpetiltak i barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Pecora, P., Sanders, D., Wilson, D., English, D., Puckett, A. & Rudlang-Perman, K. (2014). Addressing Common Forms of Child Maltreatment: Evidence-Informed Interventions and Gaps in Current Knowledge. Child & Family Social Work, 19(3), 321-332.

Pedersen, A. R. (2016). Nok er nok. En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten [Masteroppgave]. Universitetet i Bergen.

Pedersen, E., Ballo, J.G. & Nilsen, W. (2019). Utprøvingen av Familie for første gang- Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse Family Partnership» i Norge (Rapport 06-2019). Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

Pedersen, S., Kjelsaas, I., Halvorsen, C. A. & Aalen, P. (2022a). Ståa i norske kommuner – En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Oslo: Menon Economics.

Pedersen, S. Westberg, N. B, Kjelsaas, I., Halvorsen, C. A., Rødal, M., Ljøgodt von Hanno, I., Westby, L., Grieg, E., Paulsen, V., Ringdal R. & Ulset, G. (2022b). Evaluering av barnevernsreformen. Oppstartsmåling i 2022, rett etter at reformen trådte i kraft. Oslo: Menon Economics.

Pedersen, S., Johnsen, P. F. F., Ljøgodt von Hanno, I., Myrvold, T. & Stokke, O M. (2023). Samfunnskostnader av vold i nære relasjoner. Oslo: Menon Economics.

Pereznieto, P., Montes, A., Langston, L. & Routier, S. (2014). The costs and economic impact of violence against children (Child Fund Alliance Report). Child Fund Alliance. https://www.researchgate.net/publication/266258834_The_costs_and_economic_impact_of_violence_against_children

Price, J. M., Chamberlain, P., Landsverk, J., Reid, J.B. & Leve, L.D. (2008). Effects of a foster parent training intervention on placement changes of children in foster care. Child maltreatment 13(1), 64-75.

Price, J. M., Roesch, S., Walsh, N. E. & Landsverk, J. (2015). Effects of the KEEP Foster Parent Intervention on Child and Sibling Behavior Problems and Parental Stress During a Randomized Implementation Trial. Prevention Science, 16(5), 685-95.

Pösö, T. & Huhtanen, R. (2017). «Removals of children in Finland: A mix of voluntary and involuntary decisions.» I: K. Burns, T. Pösö og M. Skivenes (Red.), Child Welfare Removals by the State: A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford: Oxford University Press

Pösö, T., Pekkarinen, E., Helavirta, S. & Laakso, R. (2018). ‘Voluntary’and ‘involuntary’child welfare: challenging the distinction. Journal of social work, 18(3), 253-272.

Pösö, T., Skivenes, M. & Thoburn, J. (2021). Adoption from Care: International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Bristol: Policy Press.

Pösö, T. (2021a). Children’s consent to child welfare services: Some explorative remarks. Children & Society

PWC. (2021). Investering i Efterværn. Tværgående evaluering.

Rabinovich, L. (2022). A Lawyer of My Own. Legal Aid for Children and Youth in Israel. Background note. Legal Aid Department, Israeli Ministry of Justice. Rambøll. (2012). Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge (Rapport til Socialog Integrationsministeriet). Rambøll.

Rambøll. (2016). Brukerundersøkelsen 2016 (Rapport til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.). Oslo: Rambøll Management.

Rasmussen, I., Ekhaugen, T., Dyb, V. A. & Viblemo, T.E. (2016). En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste (Rapport 2016/47). Oslo: Vista Analyse.

Rasmussen, I. & Vennemo, H. (2017). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn (Rapport 2017/12). Oslo: Vista Analyse.

Rbup. (2017). Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved forelde barn sentre i Norge. En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Rbup. (2022). Om Tiltakshåndboka. Tiltakshandboka. https://tiltakshandboka.no/no/velkommen/om-haandboken

Regeringen. (2021). Kommittédirektiv. Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken. https://www.regeringen.se/4a652f/contentassets/be8f16262a6c4073928e4dd672d814de/vikten-av-trygghet-och-kontinuitet-for-barn-i-utsatta-situationer--en-oversyn-av-reglerna-i-foraldrabalken-dir.-202170.pdf

Regeringen. (2022). Nu ska barns trygghet gå före föräldrars rätt. https://www.regeringen.se/debattartiklar/2022/12/nu-ska-barns-trygghet-ga-fore-foraldrars-ratt/

Riksrevisjonen. (2012). Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Dokument 3:15 (2011–2012). Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen (2018). Undersøkelse av Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet. Dokument 3:8 (2017–2018). Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen. (2020). Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar (Rapportvedlegg til Dokument 3:7 (2019–2020)). Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen. (2021). Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (Dokument 3:13 (2020–2021)). Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen. (2022). Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet (Dokument 3:5 (2022−2023)). Riksrevisjonen.

Rimehaug, T., Holden, K.F. & Lydersen, S. (2019). Five-year changes in population newborn health associated with new preventive services in targeted risk-group pregnancies. BMC Health Serv Res, 19, 658.

Roberts, Y. H., O’Brien, K. & Pecora, P. J. (2017). Supporting lifelong families: Ensuring long-lasting permanency and well-being. Seattle, WA: Casey Family Programs.

Rothstein, B. (1998). Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.

Rothstein, B. (2011). The quality of government: corruption, social trust, and inequality in international perspective. The University of Chicago Press.

Rosnati, R. (2005). «The Construction of Adoptive Parenthood and Filiation in Italian Families with Adolescents: A Family Perspective.» I: D. M. Brodzinsky & J. Palacios (Red.), Psychological issues in adoption: Research and practice (s. 187–209). Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

Ruiken, B. V. (2022). Fylkesnemndas avgjørelser om omsorgsovertakelser av barna og unge – 2021, 2018 og 2008. Foreløpig rapport til Barne- og familiedepartementet. Universitet i Bergen.

Røsdal, T. Nesje, K., Aamodt, P. O., Larsen E. H. & Tellmann, S.M. (2017). Kompetanse i den kommunale barneverntjenesten. Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger (NIFU-rapport 2017: 28). NIFU.

Saldana, L., Campbell, M., Leve, L. & Chamberlain, P. (2019). Long-Term Economic Benefit of Treatment Foster Care Oregon (TFCO) for Adolescent Females Referred to Congregate Care for Delinquency. Child Welfare,; 97(5), 179–195

Sallnäs, M. & Lundström, T. (2020). Ställ krav på barnets offentliga biträde vid LVU. Socionomen. https://socionomen.se/socialtarbete/lilla-hjartat/stall-krav-pa-barnets-offentliga-bitrade-vid-lvu-2/

Samsonsen, V. & E. Willumsen. (2015). Narratives from Parents in England and Norway: Power and Emotions in Child Protection Assessments. Journal of Comparative Social Work, 10(1).

Sandberg, K. (2020). Storkammeravgjørelsene om barnevern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 18(2-2020), 148–159.

Sandberg, K. (2021). Grandparents’ and grandchildren’s right to con-tact under the European Convention on Human Rights. Family & Law.

Sandvik, M. (2007). Basisteamet i Kristiansund: en studie av et hjemmebasert tiltak i det moderne barnevernet. Trondheim: NTNU.

Sandbæk, M. (2002). Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Saus, M., Salamonsen, A., Douglas, M., Hansen, K. L. & Thode, S. K. (2018). Utredning om barnevern for den samiske befolkningen, innvandrere og nasjonale minoriteter i Norge. Kompentansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. Bufdir.

Schneider, C. E. (1991). Discretion, rules, and law: Child custody and the UMDA’s best-interest standard. Michigan Law Review, 89(8), 2215–2298.

Schönfelder, W. & Holmgaard, S. (2019). Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers. Children and Youth Services Review, 100, 89-97.

Selwyn, J. & Quinton, D. (2004). Stability, permanence, outcomes and support: Foster care and adoption compared. Adoption & Fostering, 28(4), 6-15.

Sentio (2018) Befolkningens holdning til barnevernet. Oslo: Bufdir

Sentio (2019) Befolkningens holdning til barnevernet. Oslo: Bufdir

Sentio (2020) Befolkningens holdning til barnevernet. Oslo: Bufdir

Sentio (2021) Befolkningens holdning til barnevernet. Oslo: Bufdir

Sivilombudet. (2021). Forespørsel om uttalelse vedrørende Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern og lov om endringer i barnevernloven og innspillsmøte med Barnevernsutvalget 10. september 2021. https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2021/06/Uttalelse-om-Prop.-133-L-2020-2021-Lov-om-barnevern-og-lov-om-endringer-i-barnevernloven.pdf

Skarra, T. (2016). Bruk av sakkyndig i saker om omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven § 4-12 herunder betydningen av hvem som engasjerer den sakkyndige [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. DUO. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54212/5/752.pdf

Skilbred, D. (2008). Hva sier foreldrene? I: Ø. Christiansen & B. Moldestad (Red.), Evaluering av hjemmebaserte tiltak i barnevernet – med Årstad familiesenter som case (s. 117–137). Bergen: Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet

Skivenes, M. (2009). Kontakt med biologisk familier etter adopsjon i barnevernet – til barnets beste? Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål, 7(3), 134–155.

Skivenes, M. (2010). Judging the Child’s Best Interests – Rational Reasoning or Subjective Presumptions? Acta Sociologica, 53(4), 339–353.

Skivenes, M. (2011). «Norway: Toward A child centric perspective.» I: N. Gilbert, N. Parton & M. Skivenes (Red.) Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations (s. 154–179). Oxford University Press.

Skivenes, M. & Stenberg, H. (2015). Risk assessment and domestic violence–how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level of a 5‐year‐old girl? Child & Family Social Work, 20(4), 424–436.

Skivenes, M. & Sørsdal, L. M. (2018). «The child’s best interest principle across child protection jurisdictions.» I: A. Falch-Eriksen & E. Backe-Hansen (Red.), Human Rights in Child Protection – Implications for Professional Practice and Policy (s. 59–88). Oslo: Palgrave Macmillan.

Skivenes, M. & Strandbu, A. (2004). Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet. Tidsskrift for Velferdsforskning, 7(4), 213–228.

Skivenes, M. & Thoburn, J. (2017). Citizens’ views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work, 22(4), 1472–1479.

Skivenes, M. (2021). Exploring populations view on thresholds and reasons for child protection intervention – comparing England, Norway, Poland and Romania. European Journal of Social Work, 1-16

Skivenes, M. & Benbenishty, R. (2022). Securing permanence for children in care: A cross-country analysis of citizen’s view on adoption versus foster care. Child & Family Social Work, Online Publication, 1–11.

Skogli, E., Vinter, C., Halvorsen, C. A., Karttinen, E. & Stokke, O. M. (2021). Ulik praksis og prioritering av liv og helse i helserelaterte investeringer. Menon Economics: Publikasjon nr. 126/2021.

Skoglund, J. (2021). Barnevernets marginale posisjon i norsk sosiologi. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(2), 50–62.

Skoglund, J. & Thørnblad, R. (2021). Problemer med foreldresamvær i barnevernet – unge voksnes fortellinger. Tidsskriftet Norges Barnevern, 98(3), 210–228.

Slettebø, T. (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Kunnskap og metoder i praktisk arbeid (Rapport nr. 1/2009). Diakonhjemmets Høgskole.

Slettebø, R. (2018). Flyttinger i all hast. En tilstandsrapport om Bufetats og det kommunale barnevernets arbeid med akuttplasseringer i Region øst (VID Rapport; 2018/3). VID.

Slettebø, T., Briseid, K. M., Brodtkorb, E., Skjeggestad, E. & Sverdrup, S.M. (2019). Godt nok barnevern? Forståelser av forsvarlighetskravet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten (VID-rapport 2019/3). VID.

Smith, L. (2008). Nyere utvikling i barneretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 6(2), 83–93.

Snakke med barn. (2022). Snakke sammen. https://www.snakkemedbarn.no/

Snl. (2022). Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. https://snl.no/Den_europeiske_menneskerettighetsdomstolen

Snowden, J., Leon, S. & Sieracki, J. (2008). Predictors of children in foster care being adopted: A classification tree analysis. Children and Youth Services Review, 30(11), 1318-1327.

Social- og ældreministeriet (2021a). Socialpolitisk Redegørelse 2020. https://sm.dk/publikationer/2021/feb/socialpolitisk-redegoerelse-2020

Social og ældreministeriet. (2021b). Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om reformen Børnene Først. https://sm.dk/Media/637583203842999255/Aftaletekst_Boernene_Foerst_maj2021.pdf

Social- og ældreministertet. (2022). Tilsyn. https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/saerlig-stoette-og-hjaelp/tilsyn

Social- og Ældreudvalget (2022). Forslag til Barnets lov. SOU Alm.del – Bilag 225. Ft. SOU Alm.del – Bilag 225: Udkast til barnets lov til ekstern høring (ft.dk). https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/SOU/bilag/225/2583151.pdf

Socialdepartementet. (2020). Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga. Regeringen. https://www.regeringen.se/4adc98/contentassets/1b5b144156614ab0938ca8d3b2a803d7/uppdrag-om-forstarkt-tillsyn-av-socialtjanstens-handlaggning-av-arenden-som-ror-barn-och-unga.pdf

Socialstyrelsen. (2006). Om barnet behöver ny vårdnadshavare. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Mfof. https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b15fd1/1574867519859/om-barnet-behover-ny-vardnadshavare.pdf

Socialstyrelsen. (2009). Barnets rätt och LVU: Om barnet i rättsprocessen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2009-126-182_2009126182.pdf

Socialstyrelsen. (2012). Håndbog om forældresamarbejde. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2015a). Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt Socialtjänstlagen. Artikelnummer 2015-1-9. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2015b). Adoption uden samtykke–et vejlednings og inspirationsmaterialetil sagsbehandlere (1. udgave). Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2019a). Efterværn. Inspiration: Vurdering af, om en ung er i personkredsen for efterværn efter servicelovens § 76. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2019b). Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård. Art. nr. 2019-2-12. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-12.pdf

Socialstyrelsen. (2019c). Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa – Nationell kartläggning 2018. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6502.pdf

Socialstyrelsen. (2019d). Adoption uden samtykke – et vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere (2. udgave). Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2020a). Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2020b). LVU. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2020c). Placerade barn och unga Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2021a). Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. Art.nr: 2021-8-7516. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2021b). Att lysna på barn i familjehem. En nationell brukarundersöking om familjehemsplacerade barns upplevelser av vården. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-3-7251.pdf

Socialstyrelsen. (2021c). Socialtilsynets primære opgaver. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/om-socialtilsyn/Socialtilsynets-primaere-opgaver

Socialstyrelsen. (2021d). Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Bufdir. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005262

Socialstyrelsen. (2021e). Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser. Social- og boligstyrelsen. https://sbst.dk/udgivelser/2021/retningslinjer-for-udarbejdelse-og-anvendelse-af-tilknytningsundersoegelser

Socialstyrelsen. (2022a). Registret över insatser till barn och unga. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/barn-och-unga/

Socialstyrelsen. (2022b). Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2021 (Artikelnummer 2022-9-8096). https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/barn-och-ungdom/

Socialstyrelsen. (2022c). Fem kommunale socialtilsyn. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/om-socialtilsyn

Socialstyrelsen. (2022d). Kvalitetsmodellen. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/haandbog-for-socialtilsyn/kvalitetsmodel

Solberg, E., Schwach, V., Aksnes, D. & Børing, P. (2019). Lange spor i velferdsforskningen. En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000–2014 (Rapport 2019:7). Oslo: NIFU.

SOS-barnebyer. (2021). Barnevernledere svarer. En rapport basert på barnevernledernes vurderinger av egne tjenester (Rapport nr. 2. Våren 2021). Oslo: SOS-barnebyer.

Spunout. (2022). What are my rights as a young person in care? https://spunout.ie/life/in-care/rights-of-young-people-in-care

Stang, E. G. (2002). Frivillige tiltak og grensene mot bruk av tvang i barnevernet. Retfærd ‐ Nordisk juridisk tidsskrift, 25(1), 41–58.

Stang, E. G. (2007). Det er barnets sak: Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. Oslo: Universitetet i Oslo.

Stang, E. (2016). Barnevern på sosiale medier – offentlig deltakelse og utøvelse av medborgerskap. Tidsskrift for samfunnsforskning, 57.

Stang, E. (2018). Resistance and protest against Norwegian Child Welfare Services on Facebook-different perceptions of child-centring. Nordic Social Work Research, 8(3), 273–286.

Stang, E. G. & Baugerud, G. A. (2018). Samvær etter omsorgsovertakelse. En barnefaglig og juridisk utredning (Rapport 2018 nr. 10). OsloMet.

Stang, E. G., Baugerud, G.-A., Backe-Hansen, E. & Rugkåsa, M. (2023). Samvær i praksis. En forskningsbasert undersøkelse av samværsordninger i barnevernet. Hovedrapport fra prosjektet «Samvær etter omsorgsovertakelse». Oslo: Oslo Metropolitan University.

Statistical information on welfare and health in Finland. (2022). Results table. Sotkanet.fi.

Staniforth, B., Dellow, S. C. & Scheffer, C. (2021). What creates the public’s impression of social work and how can we improve it? Qualitative Social Work, 1473325021992104.

Statens institutionsstyrelse. (2020). SiS i korthet 2020. En samling statistiska uppgifter om SiS. https://www.stat-inst.se/globalassets/arlig-statistik/sis-i-korthet-2020.pdf

Statsforvalteren. (2020). Retningslinjer for: Pilot for programfinansiering av tilskudd for utsatte barn og unge i 0–24 samarbeidet. https://www.statsforvalteren.no/contentassets/dc29cfc886754e1f8119149fb5b1f187/retningslinjer---pilot-for-programfinansiering.pdf

Statsforvalteren. (2022). Her kan du klage – Barnas barnevernsklage. Skjema. https://skjema.no/SF/klage_barnevern?noprompt=true

Statsforvalteren i Vestland. (2022). Tilsyn avdekte alvorlege manglar i oppfølging frå barnevernet. https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/barn-og-foreldre/barnevern/tilsyn-avdekte-alvorlege-manglar-i-oppfolging-fra-barnevernet/

Stillasbyggerne. (2022). Stillasbygging. https://www.stillasbyggerne.no/stillasbygging

Storhaug, A. S. & Kojan, B. H (2017). Emergency out-of-home placements in Norway: Parents’ experiences. Child & Family Social Work, 22(4), 1407-1414.

Storhaug, A. S., Kojan, B. H. & Fjellvikås, G. (2019). Norwegian child welfare workers’ perceptions of emergency placements. Child & Family Social Work, 24(2), 165–172.

Storhaug, A. S., Havnen, K. J. S. Fylkesnes, M. K., Kojan, B. H., Christiansen, Ø., Langsrud, E. Jarlby, F., Jørgensen, K., Sørlie, H. E., Gresdahl, M. & Skrove, G. (2020). Akutt – for hvem? (Rapportserie for sosialt arbeid, rapport nr. 4.). NTNU, Norce.

Stortinget. (2021). Innst. 605 L (2020–2021). Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).

Storøy, S., Bjella, M. & Ødegaard, K.S. (2016). Brukerundersøkelsen 2016. Bufdir. https://www.bufdir.no/globalassets/global/Brukerundersokelsen_2016_Ramboll.pdf

Strandbu, A. & Thørnblad, R. (2015). Hva står på spill? – Barns deltakelse og budskap i mekling. Fokus på familien, 43(4), 271-291.

Studsrød, I., Willumsen, E. & Ellingsen, I. T. (2014). Parents’ perceptions of contact with the Norwegian Child Welfare Services. Child & Family Social Work, 19(3), 312-320.

Summerfield, A. (2018). The representation of children in public law proceedings. Ministry of Justice Analytical Series, 2018.

Sutherland, E. E. (2018). The Welfare Test: Determining the Indeterminate. Edinburgh Law Review, 22(1), 94–100.

Svendsen, S., Berg, B., Paulsen, V., Garvik, M. & Valenta, M. (2018). Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. NTNU Samfunnsforskning.

Svensson, G. & Höjer, S. (2017). «Placing children in state care in Sweden: decision-making bodies, laypersons and legal framework.» I: Burns, K., Pösö, T. & Skivenes, M. (Red.), Child welfare removals by the state. A cross-country analysis of decision-making systems. Oxford: Oxford University Press.

Syrstad, E. (2020). «Å forstå det uforståelige». Møtet mellom foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, familievernet og barnevernet. VID vitenskapelige høyskole.

Sørensen, B. (2020). Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet etter EMK art. 8). Lov og rett, 59(2), 103-122.

Søvig, K.H., (2009). Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/utredning_sovig_end_versj.pdf

Tausendfreund, T., Knot-Dickscheit, J., Schulze, G., Knorth, E. J. & Grietens, H. (2016). Families in multi-problem situations: Backgrounds, characteristics, and care services. Child & Youth Services, 37(1), 4-22.

Tembo, M. J. & Studsrød, I. (2019). Parents’ emotional experiences of their contact with the Child Welfare Services: a synthesis of previous research-a research review. Nordic Social Work Research, 9(2), 184-198.

The Annie E. Casey Foundation (Aecf). (2019). Future Savings: The Economic Potential of Successful Transitions from Fostercare to Adulthood. Baltimore: The Annie E. Casey Foundation. https://www.aecf.org/resources/future-savings

The California Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare. (2022). Welcome to the CEBC: California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. https://www.cebc4cw.org/

The Child Rights International Network (CRIN). (2016). Rights, Remedies & Representation: Global Report on Access to Justice for Children. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/crin_a2j_global_report_final_1.pdf/

The World Justice Prosjekt (WJP). (u.å.). The Global Rule of Law Recession Continues. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

The World Justice Project (WJP). (2022). World Justice Project Rule of Law Index 2021. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global

Thoburn, J. (2010). Towards knowledge-based practice in complex child protection cases: a research-based expert briefing. Journal of Children’s Services, 5(1), 9-24.

Thoburn, J. (2021). Processes and determining factors when family court judgments are made in England about infants entering care at birth. Journal of Social Welfare and Family Law, 43(4), 455-466.

Thorbjørnsrud, T. (2013). Evaluering av forsøk med linkarbeidere. Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø. (Rapport 2013-08). Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Thorbjørnsrud, T., Dybvik Staalesen, P., El-Amrani, S., Ellingsen, D. & Helgeland, I. M. (2017). Barn med minoritetsbakgrunn i fosterhjem (Rapport 2017-03). Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Thorbjørnsrud, T, Bentzen, T., Rolandsen, S. & Juul, A. F. (2021). Evaluering av ordningene talsperson og tillitsperson (Rapport 2021-19). Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Thronsen, A. & Young, E. (2016). Foreldreveiledning til barnets beste. Tidsskriftet Norges Barnevern, 93(3-4), 340-355.

Tilbury, C. & Ramsay, S. (2018). A systematic scoping review of parental satisfaction with child protection services. Evaluation and program planning, 66, 141-146.

Tjelflaat, T. & Ulset, G. (2007). Barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon – et forskningsbasert temahefte (Rapport nr. 11). Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Tjelflaat, T. & Ulset, G. (2008). Vekst-ivaretakelse-trivsel: evaluering av VIT – et hjelpetiltak i barneverntjenesten i Ålesund kommune (Vol. 13/2008). Dragvoll: Utviklingssenteret.

Tjenestestøtteprogrammet. (2022). Om programmet. Kompetansesatsing kommunalt barnevern. https://kommunaltbarnevern.no/om-programmet/

Tonheim, M., Iversen, A. C. & Grønn-Jensen, L. (2021). Redde for å miste, redde for å kreve, redde for å være vanskelige»: Relasjonen mellom barneverntjenesten og slektsfosterhjem. Tidsskriftet Norges Barnevern, 98(1), 20–39.

Torvik, F. A. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Treatment Foster Care Oregon. (2022). About. https://www.tfcoregon.com/about/

Triseliotis, J. (2002). Long-term foster care or adoption? The evidence examined. Child & Family Social Work, 7(1), 23-33.

Triseliotis, J. & Hill, M. (1999). Contrating Adoption, Foster Care, and Residential Rearing. I: D. M. Brodzinsky & M. D. Schechter (Red.), Psychology of Adoption (s. 107–120). New York: Oxford University Press.

Tusla. (2022). Fostering supports. https://www.tusla.ie/services/alternative-care/foster-care/fostering-supports/

Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124–1131.

Tyldum, G., Lidén, H., Skilbrei, M.-L., Dalseng, C. F. & Kindt, K. T. (2015). Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. (Faforapport 2015:45). Oslo: Fafo

Ukom. (2020). Ungdom med uavklart tilstand. Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Rapport 3-2020).

Ulset, G., Paulsen, V. & Øverland, M.B. (2021) «Foreldres erfaringer i møte med barnevernet.» I: B. H. Kojan & A. S. Storhaug (Red.), Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet-sammenhenger, forståelser og ansvar (s. 101–109). Trondheim: NTNU.

Ungsinn. (2022). Om ungsinn. https://ungsinn.no/om-ungsinn/

UNICEF. (2017). Building the future: Children and the sustainable development goals in rich countries (Innocenti Report Card no. 14). UNICEF Office of Research – Innocenti. https://www.unicef.org/supply/files/Unicef_ Annual_report_2017.pdf

UNICEF. (2020). Worlds of Influence Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries (Innocenti Report Card no. 16). UNICEF Office of Research – Innocenti. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf

Unicef. (2022). Kommuneanalyse 2022. Hva betyr kommunegrensene for barn og unges oppvekst? https://www.unicef.no/sites/default/files/2022-09/Kommuneanalysen%202022_UNICEF_lav.pdf

United Nations. (2019a). Promotion and protection of the rights of children. Report of the Third Committee. https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F74%2F395&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

United Nations. (2019b). Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2019. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/426/12/PDF/N1942612.pdf?OpenElement

Universitetet i Agder. (2020). Vi vet for lite om barna som rammes av omsorgssvikt. https://www.uia.no/nyheter/vi-vet-for-lite-om-barna-som-rammes-av-omsorgssvikt

Universitetet i Bergen (UiB). (2019). Avtale mellom UiB og Skatteetaten. UiB tar hånd om norsk skatteforskning. https://www.uib.no/jur/128144/uib-tar-h%C3%A5nd-om-norsk-skatteforskning

Universitetet i Sørøst-Norge. (2021). Flyttinger i regi av barnevernet. https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/flyttinger-i-regi-av-barnevernet/

University of California at Berkley. (2022). The California Child Welfare Indicators Project (CCWIP). https://ccwip.berkeley.edu/childwelfare/reports/Entries/MTSG/r/ab636/s

Utdanningsdirektoratet (2020). Pilot for programfinansiering – 2020–2022. 0–24-samarbeidet Udir. https://0-24-samarbeidet.udir.no/wp-content/uploads/2019/10/Bakgrunnsdokument-pfp-v1.0.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2021). Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass – Udir-2-2021. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/?depth=0&print=1

Valset, K. (2018). Investigating the link between school performance, aftercare and educational outcome among youth ageing out of foster care: a Norwegian nationwide longitudinal cohort study. Nordic Social Work Research, 8(1), 79-93.

Van Bijleveld, G. G., Dedding, C. W. M. & Bunders-Aelen, J. F. G. (2014). Seeing eye to eye or not? Young people’s and child protection workers’ perspectives on children’s participation within the Dutch child protection and welfare services. Children and Youth Services Review, 47(3), 253–259.

Vanderfaeille, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Belenger, L. & Gypen, L. (2017). Who returns homes? Study on placements outcomes of Flemish foster children. Child & Family Social Work, 22(1), 503-514.

Venice Commission. (2013). The Rule of Law Checklist. Venice Commission of the Council of Europe. https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf

Viblemo, T.E., Gleinsvik, A., Meltevik, S. & Vestergaard, M. (2015). Organisering, effektivitet og rettssikkerhet. Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Oslo: Vista Analyse

Viblemo, T. E., Tobro, M., Weigel, B., Ellingsen, D., Siljeholm, W. & Bernt, C. (2019). Kompetanse og dialog. Evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Kristiansand: Oxford Research.

Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2011). Cognitive, educational and self-support outcomes of long-term foster care versus adoption. A Swedish national cohort study. Children and Youth Services Review, 33(10), 1902-1910.

Vinnerljung, B., Klink, S. & Hjern, A. (2018). Health problems and healthcare needs among youth in Swedish secure residential care. International Journal of Social Welfare, 27(4), 348-357.

VIVE (2017). Mickael Bech bliver direktør for VIVE. https://www.vive.dk/da/nyheder/2017/mickael-bech-bliver-direktoer-for-vive/

VIVE (2018). Årsrapport 2017. https://www.vive.dk/media/1091/vive-aarsrapport-2017-1.pdf

VIVE (2020a) Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling. https://www.vive.dk/da/udgivelser/udsatte-unges-inddragelse-i-kommunernes-sagsbehandling-14917/

VIVE (2020b). Anbragte unges trivsel 2020. Trivselsundersøgelse blandt anbragte 15- og 17-årige, 2014–20. https://www.vive.dk/media/pure/17017/6394519

VIVE (2021). Fakta om anbringelser. https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-boern-i-danmark/fakta-om-anbringelser/

VIVE (2022a). Om VIVE. https://www.vive.dk/da/om-vive/

VIVE (2022b). Årsrapport 2021. https://www.vive.dk/media/3911/vive-aarsrapport-2021.pdf

Vis, S. A., Christiansen, Ø., Havnen, K. J. S., Lauritzen, C., Iversen, A. C. & Tjelflaat, T. (2020). Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger. RKBU Nord, NORCE, NTNU og UiB

Vis, S. A., Lauritzen, C. & Fossum, S. (2016). Delrapport 1: Oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. UIT – Norges Arktiske Universitetet.

Vis, S. A., Storvold, A., Skilbred, D. T., Christiansen, Ø. & Andersen, A. (2015). Statusrapport om barnevernets undersøkelsesarbeid – høsten 2014. UiT Norges Arktiske Universitet.

Vis, S. A. & Fossum, S. (2013). Representation of children’s views in court hearings about custody and parental visitations – A comparison between what children wanted and what the courts ruled. Children and youth services review, 35(12), 2101-2109.

Vonk, M. & Sumner, I. (2023). Simple adoption. I Nigel Lowe & Claire Fenton-Glynn (Red.), Research Handbook on Adoption Law (s. 99–116). Cheltenham: Edward Elgar.

Quinton, D. & Selwyn, J. (2009). Adoption as a solution to intractable parenting problems: Evidence from two English studies. Children and Youth Services Review, 31(10), 1119-1126.

Wade, J., Sinclair, I. A. C., Stuttard, L. & Simmonds, J. (2014). Investigating Special Guardianship: experiences, challenges and outcomes (Research Report). Department for Education, London.

Warshak, R. A. (2007). The Approximation Rule, Child Development Research, and Children’s Best Interests After Divorce. Child Development Perspectives, 1(2), 119–125.

Warming, H. (2011). Children’s participation and citizenship in a global age. Empowerment, tokenism or discriminatory disciplining? Social Work & Society, 9(1), 119-134.

Wesseltoft-Rao, N., Holt, T. & Helland, M. S. (2017). Gruppetiltak og kurs for foreldre: Norsk praksis, erfaringer og effektevalueringer. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Whewell, T. (2018). Norway’s hidden scandal. BBC. https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/norways_hidden_scandal

Wollscheid, S. & Røsdal, T. (2019). Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet: En litteraturgjennomgang (NIFU-rapport 2019:5). NIFU.

Woodhouse, B. B. (1999). Child Custody in the Age of Children’s Rights: The Search for a Just and Workable Standard. Family Law Quarterly, 33(3), 815–832

Woodward, K., Melia, Y. & Combes, H. (2021). Exploring Carers’ Experiences and Perceptions of Special Guardianship Orders (SGOs) over Time, from the Point of Applying to Now. British Journal of Social Work, 51(6), 1963-1982.

Worsley, A., Beddoe, L., McLaughlin, K. J. & Teater, B. (2020). Regulation, Registration and Social Work: An International Comparison. The British Journal of Social Work, 59(2), 308–325.

Zeanah, C. H. & Zeanah, P. D. (2019). Handbook of Infant Mental Health. New York: The Guildford Press.

Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn. Oslo: Høyskoleforlaget.

Ådnanes, M., Haugen, G. M. D. & Melby, L. (2016). Forsøk på felles, tverretatlig akuttjeneste for barnevern og psykisk helsevern Evaluering av Akuttprosjektet i Kristiansand. SINTEF A27731. SINTEF.

Norske lover

Grunnloven (1814), lov av 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov.

Adopsjonsloven (2017), lov av 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon.

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven [NAV-loven] (2006), lov av 16. juni 2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Barnehageloven (2005) lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager.

Barnelova (1981), lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre.

Barneombudsloven (1981), lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud.

Barnevernloven (1992), lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. [Opphevet]

Barnevernsloven (2021) lov av 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern

Domstolloven (1915), lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.

Familievernloven (1997), lov av 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer.

Finansavtaleloven (2020), lov av 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler.

Folkehelseloven (2011), lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid.

Forvaltningsloven (1967), lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011), lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Helsepersonelloven (1999), lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.

Helsetilsynsloven (2017), lov av 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv.

Integreringsloven (2020), lov av 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid.

Kommuneloven (1992), lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

Krisesenterlova (2009), lov av 19. juni 2009 om kommunale krisesentertilbod.

Menneskerettsloven (1999) lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Offentleglova (2006), lov av 19. mai 2006 nr. 16 om t til innsyn i dokument i offentleg verksemd.

Opplæringslova (1998), lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999), lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Passloven (1997), lov av 19. juni 1997 nr. 82 om pass.

Politiregisterloven (2010), lov av 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.

Privatskolelova (2003), lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot.

Psykisk helsevernloven (1999), lov av 2. juli 1999 nr.62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Rettshjelploven (1980), lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.

Sameloven (1987), lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold.

Smittevernloven (1994), lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer

Sosialtjenesteloven (2009), lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Spesialisthelsetjenesteloven (1999), lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Straffeprosessloven (1981), lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

Tannhelsetjenesteloven (1983), lov av 3. juni 1983 om tannhelsetjenesten.

Tvisteloven (2005), lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

Tolkeloven (2021), lov av 11. juni 2021 nr. 79 om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv.

Universitets- og høyskoleloven (2005), lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Utlendingsloven (2008), lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Vergemålsloven (2010), lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål.

Forskrifter

Forskrift av 3. desember 1997 nr. 1441om salær fra det offentlige til advokater m.v.

Forskrift av 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Forskrift av 30. juni 2006-nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift av 18. desember 2008 nr. 1486 om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l.

Forskrift av 16. desember 2011 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m.

Forskrift av 2. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i barneverns- og helsenemnda

Forskrift av 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger

Forskrift av 13. februar 2018 nr. 240 om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige

Forskrift av 12. mai 2021 nr. 1520 om omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak

Forskrift om 12. august 2022 nr. 1430 Barnesakkyndig kommisjon

Forskrift av 15. desember 2022 nr. 2240 om barnevernstjenestens oppfølging av barn på barnevernsinstitusjon

Forskrift av 16. desember 2022 nr. 2272 om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m.

Forskrift av 20. desember 2022 nr. 2359 om politiattest etter barnevernsloven

Forskrift av 27. januar 2023 nr. 106 om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda

Internasjonale konvensjoner m.v.

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) av 4. november 1950, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (BK), Convention on the Rights of the Child.

FNs barnekomité. (2009a). Generell kommentar nr. 11. Urbefolkningsbarn og deres rettigheter etter konvensjonen.

FNs barnekomité, (2009b). Generell kommentar nr. 12 Barnets rett til å bli hørt.

FNs barnekomité. (2013). Generell kommentar nr. 14. Barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn.

FNs barnekomité. (2018) Concluding Observations. Norges institusjon for menneskerettigheter. https://www.nhri.no/concluding-observations-fra-fns-barnekomite-2018/

FNs menneskerettighetskomité. (2018). Concluding Observations. Norges institusjon for menneskerettigheter. https://www.nhri.no/concluding-observations-fra-fns-rasediskrimineringskomite-2018/

FNs rasediskrimineringskomité. (2018). Concluding Observations. Norges institusjon for menneskerettigheter. https://www.nhri.no/en/concluding-observations-fra-fns-rasediskrimineringskomite-2018-2/

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Proposisjoner, meldinger og innstillinger

Innst. 234 L (2021–2022) Innstilling fra justiskomiteen om Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven).

Innst. 166 L (2021–2022). Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging).

Innst. 625 L (2020–2021) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven.

Innst. 581 L (2020–2021) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

Innst. 134 L (2020–2021) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven (domstolstruktur).

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag.

Innst. O. nr. 48 (2007–2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (Omsorgen for enslige, mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur).

Ot.prp. nr. 44 (1991–92) Om lov om barneverntjenester (Barnevernloven).

Ot.prp. nr. 11 (1998–99). Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven).

Ot.prp. nr. 13 (1998–99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-13-1998-99-/id159428/

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov).

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Ot.prp. nr. 76 (2005–2006). Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).

Ot.prp. nr. 28 (2007–2008) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur).

Ot.prp. nr. 40 (2007–2008) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova.

Ot.prp. nr. 69 (2008–2009). Om lov om endringer i barnevernloven.

Prop. 7 L (2009–2010) Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven.

Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven. Barne- og familiedepartementet.

Prop. 82 L (2014–2015) Endringar i opplæringslova og privatskolelova.

Prop. 150 L (2015–2016). Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven).

Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Barne- og likestillingsdepartementet.

Prop. 154 L (2016–2017). Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet).

Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre).

Prop. 84. L (2019–2020) Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.).

Prop. 11 L (2020–2021) Endringer i domstolloven (domstolstruktur).

Prop. 82 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak).

Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

Prop. 114 L (2020–2021) Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker).

Prop. 133 L (2020–2021). Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven.

Prop. 146 L (2020–2021) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.).

Prop. 214 L (2020–2021) Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven).

Prop. 222 L (2020–2021). Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging).

Prop. 86 L (2021–2022) Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.

Prop. 93 S (2013–2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014.

Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021).

Prop. 1 S (2019–2020) For budsjettåret 2020 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858.

Prop. 192 S (2020–2021) Kommuneproposisjonen 2022. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prop. 1 S (2021–2022) For budsjettåret 2022 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868.

St.meld. nr. 32 (1976–77) Rettssikkerhet i sosial- og helseinstitusjoner.

St.meld. nr. 23 (2000–2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden.

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.

Meld. St. 17 (2015–2016) Trygghet og omsorg – Fosterhjem til barns beste.

Meld. St. 31 (2018–2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021.

Dok.nr. 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven. Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011.

Rettspraksis

HR-2022-2292-A

HR-2022-1877-U

HR-2022-729-A

HR-2021-1263-A

HR-2021-640-A

HR-2021-474-A

HR-2020-1968-A

HR-2020-1967-A

HR-2020-1929-A

HR-2020-1789-A

HR-2020-1788-A

HR-2020-1167-A

HR-2020-663-S

HR-2020-662-S

HR-2020-661-S

HR-2019-2038-A

HR-2019-2301-A

HR-2019-818-U

HR-2017-2428-A

HR-2017-2376-A

HR-2017-776-A

HR-2017-525-U

HR-2015-2369-U

HR-2016-2262-A

HR-2016-1931-U

Rt. 2015 s. 490

Rt. 2014 s. 1281

Rt. 2004 s. 1683

Rt. 2001 s. 14

Rt. 2000 s. 358

Rt. 1999 s. 490

Rt. 1998 s. 1473

Rt. 1998 s. 1471

Rt. 1997 s. 170

LB-2022-104586

Avgjørelser fra EMD

A.A mot Norge, 1. juli 2021 klagenr. 59082/19

Abdi Ibrahim mot Norge (storkammer), 10. desember 2021, klagenr. 15379/16

Abdi Ibrahim mot Norge, 19. januar 2023, klagenr. 41803/22

A.S. mot Norge, 17. desember 2019, klagenr. 60371/15

Blokhin mot Russland, 23. mars 2016, klagenr. 47152/06

C.E. mot Norge, 1. juli 2021, klagenr. 50286/18

E. mfl. mot Storbritannia, 21. november 2002, klagenr. 33218/96

E.H. mot Norge, 25. november 2021, klagenr. 39717/19

E.M. og T.A. mot Norge, 30. september 2021, klagenr. 56271/17

F.Z. mot Norge, 1. juli 2021, klagenr. 64789/17

Jansen mot Norge, 6. september 2018, klagenr. 2822/16

K.O og V.M. mot Norge, 19. november 2019, klagenr. 64808/16

K. og T. mot Finland, 12. juli 2001, klagenr. 25702/94

Kopf og Liberda mot Østerrike, 17. januar 2012, klagenr. 1598/06

Olsson I mot Sverige, 24. mars 1988, klagenr. 10465/83

O.S. mot Norge, 30. september 2021, klagenr. 63295/17

Pedersen mfl. mot Norge, 10. mars 2020, klagenr. 39710/15

R.O mot Norge, 1. juli 2021, klagenr 49452/18

S.A mot Norge, 25. november 2021, klagenr. 26727/19

Strand Lobben mfl. mot Norge (storkammer), 10. september 2019, klagenr. 37283/13

Tlapak mfl. mot Tyskland, 22. juni 2018, klagenr, 11308/16

Z. mfl. mot Storbritannia, 10. mai 2001, klagenr. 29392/95

Norges offentlige utredninger

NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester m.v.

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring

NOU 1999: 22 Domstolene i første instans

NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer

NOU 2005: 9 Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker

NOU 2006: 9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker

NOU 2009: 8 Kompetanseutvikling i barnevernet – Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste – En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon

NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor

NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

NOU 2016: 18 Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

NOU 2017: 9 Politi og bevæpning – Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet

NOU 2017: 12 Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven

NOU 2019: 17 Domstolstruktur

NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

NOU 2020: 5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)

NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

NOU 2020: 14 Ny barnelov – Til barnets beste

NOU 2020: 17 Varslede drap? – Partnerdrapsutvalgets utredning

NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Kultur- og likestillingsdepartementet

NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene. Kommunal- og distriktsdepartementet

Rundskriv og retningslinjer

G-03/2021 (2021) Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpsaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige. Justis- og beredskapsdepartementet.

R-109 (2021) Prinsipper og krav ved utarbeidelse ab samfunnsøkonomiske analyser. Finansdepartementet.

Q-0982 (2016). Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4. Barne- og familiedepartementet

F-07-16 (2016). Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

Q-13/2011. (2011) Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år. Barne- og familiedepartementet.

Q 24-2005 (2005) Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten. Barne- og familiedepartementet.

Q-1072B (2004). Retningslinjer for fosterhjem. Barne- og familiedepartementet

G-1999-46 (1999) Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold. Justis- og beredskapsdepartementet.

Andre lands lover og forarbeider

Adoptionsloven (2019, LBK nr 775 07/08/2019), Bekendtgørelse af adoptionsloven

Adoption and Children Act (2002)

Children Act (1989)

Child Welfare Act (417/2007)

Föräldrabalk (FB) (1949:381)

Forvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289), om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (1990:52)

Retssikkerhedsloven LBK nr 265 af 25/02/2022. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Serviceloven (2014, LBK nr 254 af 20/03/2014), Bekendtgørelse af lov om social service

Serviceloven (2022, LBK nr 170 af 24/01/2022), Bekendtgørelse af lov om social service

Socialtilsynsloven (2019, LBK nr 846 21/08/2019), Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Socialtjänstlag (SoL) (2001:453)

Social Welfare Act (710/1982)

Sundhedsloven (2016, LBK nr 1188 af 24/09/2016), Bekendtgørelse af sundhedsloven.

Prop. 2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärta. Socialdepartementet.

Prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler. Justitiedepartementet.

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.

Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals. Justitiedepartementet

SOU 2018: 48 En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg.

SOU 2018: 14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering.

Til forsiden