Ot.prp. nr. 42 (1997-98)

Om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.

Til forsiden