Ot.prp. nr. 67 (2003-2004)

Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Som fremlagt i St.meld. nr. 30 (2002-2003) og behandlet i Innst.S. nr. 275 (2002-2003) og St.prp. nr. 1 (2003-2004) vil den konkurranseutsatte virksomheten i Statens kartverk overdras til en privat aktør. Miljøverndepartementet har inngått avtale med Ugland IT Group AS om virksomhetsoverdragelse av den konkurranseutsatte virksomheten i Statens kartverk. Privat aktør vil i det følgende bli brukt som betegnelse på Ugland IT Group AS.

Dette innebærer at de berørte arbeidstakerne i Statens kartverk som går over til privat aktør, faller utenfor tjenestemannslovens virkeområde. I den forbindelse fremmes det forslag om at de berørte ansatte i Statens kartverk skal få beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 for en periode på tre år fra overdragelsen.