Ot.prp. nr. 67 (2003-2004)

Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Til innholdsfortegnelse

2 Overdragelsens betydning for arbeidstakerne

For de ansatte som går over til privat aktør, vil arbeidsmiljølovens regler om ansettelse, oppsigelse, avskjed og fortrinnsrett avløse reglene i tjenestemannsloven. Videre vil arbeidstvistloven avløse tjenestetvistloven. Det legges til grunn at den enkelte arbeidstakers tilsettingsforhold løper uavbrutt videre over til privat aktør. Dersom arbeidstakere ikke tar imot tilbudet om overgang til privat aktør, må eventuell oppsigelse vurderes etter bestemmelsene i tjenestemannsloven §§ 9 og 10. En slik oppsigelse vil i tilfelle kunne utløse fortrinnsrett til ny stilling i staten, jf. tjenestemannsloven § 13. En eventuell rett til ventelønn må vurderes etter samme paragraf. Et avgjørende moment i denne forbindelse er hvorvidt arbeidstakerne kan sies å ha mottatt tilbud om «høvelig arbeid», jf. tjenestemannsloven § 13 nr. 6.

For det tilfelle at privat aktør mot formodning går konkurs, vil de ansattes utløste ventelønnsrettigheter etter loven opprettholdes. Dette er i tråd med gjeldende rett.