Ot.prp. nr. 67 (2003-2004)

Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Eventuelle ventelønnskostnader vil bli beregnet og utbetalt av Ventelønnsseksjonen i Aetat, men skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.

Ordningen forventes å berøre 26 ansatte.

Følgende budsjettkapitler blir berørt ved utbetaling og refusjon av ventelønn; kapittel 1595 ventelønn post 01 Driftsutgifter og kapittel 4595 Ventelønn post 01 Refusjon statlig virksomhet.