Ot.prp. nr. 67 (2003-2004)

Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Til innholdsfortegnelse

3 Overgangsordningen

For de ansatte som går over fra Statens kartverk til privat aktør, fremmer departementet et lovforslag om at de ansatte for en periode på tre år etter overgang til den nye virksomheten, får beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6. Det presiseres at ordningen er en overgangsordning, og at den begrenses til å gjelde for de ansatte som følger med ved overdragelsen.

Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.