Høringer

Høring og offentlig ettersyn - Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg har Miljøverndepartementet i dag sendt ut forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. Bestemmelsen skal avløse gjeldende rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft 1.juli 2008. Gjennom bestemmelsen innføres et nasjonalt regelverk som skal legges til grunn ved utarbeiding av nye regionale og kommunale planer. Bestemmelsen innebærer at det ikke kan etableres større kjøpesentre og handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med mindre dette er i tråd med planer nyere enn 1. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2013

Vår ref.: 13/3055

Høringsfrist 25.oktober 2013 

For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg har regjeringen utarbeidet forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. Bestemmelsen skal avløse gjeldende rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft 1.juli 2008. Gjennom bestemmelsen innføres et nasjonalt regelverk som skal legges til grunn ved utarbeiding av nye regionale og kommunale planer. Bestemmelsen innebærer at det ikke kan etableres større kjøpesentre og handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med mindre dette er i tråd med planer nyere enn 1. juli 2008. Høringsforslag følger vedlagt.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-3 annet ledd oversendes forslaget nå til høring og offentlig ettersyn.

Høringsperioden varer til 25.oktober 2013. Vi ber om at kommunene legger forslaget ut til offentlig ettersyn slik som angitt i plan- og bygningsloven § 6-3 andre ledd.  Kunngjøringstekst følger vedlagt. Høringsuttalelsene sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013Dep, 0030 OSLO eller postmottak@md.dep.no.

Forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel vil bli vedtatt ved kongelig resolusjon. Miljøverndepartementet vil be om at kommunene ikke vedtar arealplaner eller gir tillatelser etter plan- og bygningsloven § 20-1 i strid med den statlige bestemmelsen i perioden fram til kongelig resolusjon. Departementet vil be fylkesmennene om å være spesielt oppmerksomme på planer og søknader om etableringer og utvidelser av kjøpesentre og handel i kommunene.

 

Med hilsen                                                                         

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Erik Vieth Pedersen
avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:
Utkast til statlig planbestemmelse
Kunngjøringstekst

Arkitektbedriftene

Asplan Viak AS

Barne-,  Ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Boligprodusentenes Forening

Civitas

COOP Norge

Den Norske Turistforening

Norges Velforbund

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DnB NOR Bank ASA

Fiskeridirektoratet

Fortidsminneforeningen

Forsvarsbygg

Framtiden i Våre Hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Husbanken

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Natur og ungdom

Norconsult AS

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Handikapforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Naturvernforbundet

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Norsk Form,  Stiftelsen for Design og Arkitektur i Norge

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk sentrumsutvikling

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norges Statsbaner

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Olav Thon Gruppen AS

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

ROM Eiendom AS

Rådgivende Ingeniørers forening

Samenes Landsforbund

Sametinget

Sabima

Sjøfartsdirektoratet

Statens Byggtekniske etat

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens råd for funksjonshemmede

Statens strålevern

Statsbygg

Syklistenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Statens vegvesen,  Vegdirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Amfi Eiendom

Handel og kontor

IKEA Norge

Kjøpesenter Holding

OBOS

Sektor Eiendomsutvikling

Steen & Strøm Norge AS

Storebrand Eiendom

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets fylkesmenn

Alle departementer