Politiker skifter parti i valgperioden

Sak 11/747, sak 11/913 og sak 10/2260

Departementet svarte at den som har et folkevalgt kommunalt verv- som kommunestyrerepresentant eller som medlem av utvalg/nemnd- har både rett og plikt til å fungere i vervet i hele valgperioden med mindre vedkommende mister valgbarheten og må tre ut, eller etter søknad om fritak fra vervet, jf. § 15. Retten og plikten påvirkes ikke av det forhold at den folkevalgte skrifter partitilhørighet i løpet av perioden.

Et annet spørsmål er hvordan representanten skal benevnes i møteinnkallinger etc. Dette spørsmålet er ikke lovregulert, og det vil derfor etter departementets syn være opp til fylkeskommunen selv å bestemme om vedkommende skal benevnes som uavhengig eller , dersom vedkommende melder seg inn i et nytt parti, med dette partiets navn.