Forsiden

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Utsatt iverksettelsestidspunkt for avvikling av finnmarks- og svalbardtillegget i barnetrygden

Jeg viser til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), som ble lagt fram for Stortinget 8. november 2013.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) foreslår Regjeringen å avvikle finnmarks- og svalbardtillegget i barnetrygden fra 1. januar 2014. Endringen er anslått å gi en innsparing på 80 mill. kroner i 2014, jf. omtale under kap. 845 Barnetrygd, post 70 Tilskudd i avsnitt 2.3.8, samt forslag til bevilgningsvedtak på kap. 845, post 70 og forslag til romertallsvedtak XXIII.

Det viser seg nå at det på grunn av tekniske forhold likevel ikke er mulig å gjennomføre forslaget med iverksetting fra 1. januar 2014. Blant annet må det gjøres tilpasninger i Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vurderer at iverksetting 1. april 2014 vil være mulig.

Dersom tidspunktet for iverksetting endres til 1. april 2014, innebærer det et økt bevilgningsbehov på kap. 845, post 70 på om lag 20 mill. kroner i 2014 sammenlignet med Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014).

Fristen for å fremme en proposisjon til Stortinget om endringer av Prop. 1 S (2013-2014) var 10. november. Det er altså ikke mulig for Regjeringen å fremme en ny proposisjon om ovennevnte. Det ville derfor være ønskelig om Stortinget ved behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) vurderer å fatte vedtak om at iverksettingstidspunktet for avvikling av finnmarks- og svalbardtillegget i barnetrygden settes til 1. april 2014.

Et slikt vedtak ville innebære at bevilgningen på kap. 845 Barnetrygd, post 70 Tilskudd økes med 20 mill. kroner til 15 110 mill. kroner. Videre ville det innebære at forslag til romertallsvedtak XXIII i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) endres til følgende:

XXIII

Forslag til romertallsvedtak III under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

III

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

Stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

Stønadsmottakere bosatt på Svalbard får et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

Finnmarks- og svalbardtillegget avvikles 1. april 2014.

Med hilsen
Siv Jensen