Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes det forslag om å endre enkelte bevilgningsforslag i Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023. Proposisjonen inneholder forslag til endring av bevilgningsforslag under Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet. I tillegg foreslås en garantifullmakt for Nærings- og fiskeridepartementet. I Prop. 1 S (2022–2023) har regjeringen foreslått at det skal være gratis barnehage i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1. august 2023. For å ta høyde for dette i Stortingets vedtak om maksimalpris, foreslås et justert romertallsvedtak om maksimalgrensen for foreldrebetaling i barnehage.

Forslagene innebærer samlet sett at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pensjonsfond utland, er uendret fra Gul bok 2023. I tilleggsnummer til Prop. 1 S (2022–2023) er det ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner som samlet påvirker statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Brutto finansieringsbehov, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok 2023.