Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 (saldering)

I

I statsbudsjettet for 2023 blir bevilget under følgende kapittel:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1428

Enova SF:

(NY)

51

Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifm. høye strømpriser

1 200 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

8 780 400 000

mot tidligere foreslått kr 9 950 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

(NY)

70

Inntekter fra gjennomførte frekvensauksjoner

609 400 000

4700

Forsvarsdepartementet:

(NY)

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter

320 000 000

5460

Eksportfinansiering Norge:

(NY)

78

Inntekter fra midlertidig lånegarantiordning ifm. høye strømpriser

1 000 000

5540

Avgift på kraftproduksjon:

70

Avgift på kraftproduksjon

22 700 000 000

mot tidligere foreslått kr 23 600 000 000

II

Forslag til romertallsvedtak VI, pkt.1 under Kunnskapsdepartementet i Prop. 1 S (2022–2023) endres til:

«VI

Foreldrebetaling i barnehage

Stortinget samtykker i at:

  1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 000 kroner per måned og 33 000 kroner per år fra 1. januar 2023. For kommunene i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord) blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 0 kroner fra 1. august 2023. Dette jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.»

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2023 kan gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier under midlertidig lånegarantiordning i forbindelse med høye strømpriser, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 1 000 mill. kroner.