Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Til innholdsfortegnelse

14 Endringer i andre lover

Departementet foreslår å gjøre tekniske endringer i andre lover for å oppdatere regelverket til forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret og endringene i forsvarspersonelloven som trådte i kraft i 1. januar 2016 som følge av ny ordning for militært tilsatte jf. Prop. 111 LS (2014–2015). Departementet foreslår videre å oppheve bestemmelser som ikke lenger er relevante. Det er også behov for å oppdatere flere bestemmelser i militær straffelov. Departementet ser det imidlertid som mer hensiktsmessig at bestemmelsene i denne loven først endres når loven revideres.

Til dokumentets forside