Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside