Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil forsvarspersonelloven

Gjeldende rett

Lovforslag

Merknad

§ 1 første ledd

§ 1 b og c

§ 1 andre ledd

§ 55 første ledd

§ 2

§ 2

§ 3 første ledd

§ 3 b

§ 3 andre ledd

Videreføres ikke.

§ 3 tredje ledd

§ 3 c

§ 4 første ledd

§ 45 første ledd

§ 4 andre ledd

§ 45 første ledd

§ 4 tredje ledd

§ 44

§ 4 fjerde ledd

Videreføres ikke.

§ 4 femte ledd

§ 45 andre ledd

§ 4 a første ledd

Videreføres ikke.

§ 4 a andre ledd

§ 62 første ledd

§ 4 a tredje ledd

§ 62 første ledd

§ 4 a fjerde ledd

§ 62 andre ledd

§ 4 a femte ledd

Videreføres ikke.

§ 5 første ledd

§ 46 første ledd

§ 5 andre ledd

§ 46 andre ledd

§ 5 tredje ledd

§ 46 tredje ledd

§ 5 fjerde ledd

§ 46 fjerde ledd

§ 6

Opphevet.

§ 7 første ledd

§ 47 første og andre ledd

§ 7 andre ledd

§ 50 første ledd

§ 7 tredje ledd

§ 47 tredje ledd

§ 8 første ledd

§ 48 første ledd

§ 8 andre ledd

§ 48 andre ledd

§ 9

Opphevet.

§ 10 første ledd

§ 63 første ledd første punktum og femte ledd bokstav b og d

§ 10 andre ledd

§ 63 første ledd andre punktum

§ 10 tredje ledd

Videreføres i forskrift.

§ 10 fjerde ledd

§ 63 andre ledd

§ 10 femte ledd

§ 66

§ 10 sjette ledd

§ 63 femte ledd bokstav c

§ 10 syvende ledd

§ 63 femte ledd

§ 11 første ledd

§ 50 første ledd

§ 11 andre ledd

§ 50 tredje ledd

§ 11 tredje ledd

§ 50 andre ledd

§ 12

§ 51 første ledd

§ 12 a første ledd

§ 55 andre ledd

§ 12 a andre ledd

§ 55 tredje ledd

§ 12 a tredje ledd

§ 55 fjerde ledd

§ 12 b første ledd

§ 56 første ledd

§ 12 b andre ledd

§ 56 andre ledd

§ 12 b tredje ledd

§ 56 tredje ledd

§ 12 b fjerde ledd

§ 56 fjerde ledd

§ 12 c

§ 57

§ 13 første ledd

§ 58 første ledd

§ 13 andre ledd

§ 58 første ledd

§ 14 første ledd

§ 51 første ledd

§ 14 andre ledd

§ 51 tredje ledd

§ 15 første ledd

§ 53 første ledd

§ 15 andre ledd

§ 65 første ledd

§ 15 a første ledd

§ 60 tredje ledd

§ 15 a andre ledd

§ 60 andre ledd

§ 16 første ledd

§ 54

§ 16 andre ledd

§ 51 andre ledd

§ 16 tredje ledd

§ 52 første ledd

§ 17 a)

§ 50 fjerde ledd

§ 17 b)

§§ 20 og 50 fjerde ledd

§ 17 c)

§ 51 fjerde ledd

§ 17 d)

§ 52 andre ledd

§ 17 e)

§ 53 andre ledd

§ 17 f)

§ 58 andre ledd

§ 17 g)

§ 50 fjerde ledd

§ 18

§ 68

§ 19 første ledd

§ 50 tredje ledd

§ 19 andre ledd

§ 69 andre ledd

§ 19 tredje ledd

§ 56 første ledd

§ 20

Til dokumentets forside