Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Lovspeil heimevernloven

Gjeldende rett

Lovforslag

Merknad

§ 1

§ 5

§ 2

§ 5 andre ledd

§ 3

§ § 2 og 24

§ 4 første ledd

§§ 6, 16 og 14

§ 4 andre ledd

§ 14

§ 4 tredje ledd

§ 16 bokstav a

§ 5

§ 24

§ 6 første ledd

§§ 2, 4 og 24

§ 6 andre ledd

§§ 16 bokstav a og 34

§ 7

§ 10

§ 8 første ledd

§§ 2 tredje ledd og 29 andre ledd

§ 8 andre ledd

§ 29 første ledd

§ 9

§ 18 første ledd

§ 10

§ 23 første og fjerde ledd jf. § 17 andre ledd bokstav c

§ 11

Videreføres ikke.

§ 12

§ 26 tredje ledd

§ 13 første ledd

§ 23 tredje ledd

§ 13 andre ledd

§§ 4 og 17 tredje ledd bokstav a, b og c

§ 13 tredje ledd

§§ 17 fjerde ledd og 23 fjerde ledd

§ 14

§ 34 jf. § 2

§ 15

§ 34 jf. § 2

§ 16

§§ 18 tredje ledd og 34

§ 17 første ledd

§ 23 andre ledd

§ 17 andre ledd

§ 23 andre ledd

§ 17 tredje ledd

§ 23 fjerde ledd

§ 18

§ 49

§ 19 første ledd

§ 26 første og fjerde ledd

§ 19 andre ledd

§ 26 andre og fjerde ledd

§ 20

§ 19

§ 21 første ledd

§ 32 første punktum

§ 21 andre ledd

§ 32 andre punktum

§ 22

§ 19 tredje ledd

§ 23

§§ 17 og 18

§ 24 bokstav a

§ 8 andre, tredje og fjerde ledd

§ 24 bokstav b

Videreføres ikke.

§ 24 bokstav c

§ 8 første ledd

§ 24 bokstav d

§ 10

§ 24 bokstav e

§§ 8 andre ledd og 19 første ledd

§ 25

§ 34

§ 26

§ 64

§ 27

Videreføres ikke.

§ 28

Videreføres ikke.

§ 29 første ledd

§§ 59 og 61

§ 29 andre ledd

§ 60 fjerde og femte ledd

§ 30

Videreføres ikke.

§ 31

§ 7

§ 31 a

§ 65

§ 32 første ledd nr. 1

§ 67 første og fjerde ledd

§ 32 første ledd nr. 2

§§ 66 og 67 første og fjerde ledd

§ 32 første ledd nr. 3

§ 67 andre ledd bokstav c og sjuende ledd jf. § 64

§ 32 andre ledd

§ 67 tredje ledd

§ 33

§ 67 fjerde og femte ledd

§ 34

§ 67 første ledd bokstav a og tredje ledd

§ 35

§ 68

Til dokumentets forside