Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Lovspeil vernepliktsloven

Gjeldende rett

Lovforslag

Merknad

§ 1

§ 2 første ledd

§ 2

Videreføres ikke. Erstattes med § 5.

§ 3 første ledd

§ 6 første og andre ledd

§ 3 andre ledd

§ 6 tredje ledd

§ 3 tredje ledd

Videreføres ikke.

§ 3 fjerde ledd

§ 6 femte ledd

§ 4 første ledd

§ 16 a

§ 4 andre ledd

§ 12

§ 4 tredje ledd

§ 12

§ 4 fjerde ledd

§ 4

§ 5 første ledd

§ 16 a

§ 5 andre ledd

Videreføres ikke.

§ 5 tredje ledd

§ 32

§ 6

§§ 2 tredje ledd og 34

§ 7 første ledd

§§ 2 tredje ledd og 29 andre ledd

§ 7 andre ledd

§ 29 første ledd

§ 7 tredje ledd

§ 15

§ 8 første ledd

§ 45 første ledd

§ 8 andre ledd

§ 13

§ 8 tredje ledd

§ 13

§ 8 fjerde ledd

§§ 49, jf. 29 andre ledd

§ 8 femte ledd

§ 49 jf. § 17

§ 8 sjette ledd

§ 49 andre ledd

§ 9 nr. 1

§ 17 første og andre ledd bokstav a, b og d

§ 9 nr. 2 a)

§ 17 første og tredje ledd bokstav d

§ 9 nr. 2 b)

§ 17 tredje ledd bokstav b og c

§ 9 nr. 2 c)

§ 17 tredje ledd bokstav e

§ 10 første ledd

§ 18 første ledd

§ 10 andre ledd

§ 27

§ 11 første ledd

§ 21

§ 11 andre ledd

§ 27

§ 12 første ledd

Videreføres ikke.

§ 12 andre ledd

§ 22

§ 12 tredje ledd

Videreføres ikke.

§ 13 første ledd

§ 17 fjerde ledd

§ 13 andre ledd

§ 18 andre ledd

§ 13 tredje ledd

§ 18 tredje ledd

§ 14

Videreføres ikke.

§ 15

§ 34

§ 16

§ 19 tredje ledd

§ 17 første ledd

§§ 32 og 15

§ 17 andre ledd

§ 32

§ 17 tredje ledd

§ 30

§ 18

§ 19 tredje ledd

§ 19 første ledd

§ 26 første og fjerde ledd

§ 19 andre ledd

§ 26 andre og fjerde ledd

§ 19 tredje ledd

§ 31

§ 20 første til fjerde ledd

§ 7

§ 20 femte ledd

§ 16 d

§ 21

§ 9 første og tredje ledd

§ 22 nr. 1

§ 7

§ 22 nr. 2

§ 10

§ 22 nr. 3

§ 19

§ 22 nr. 4

§ 7

§ 23

Videreføres ikke.

§ 24

Opphevet.

§ 25

§ 7

§ 26 første ledd

§§ 9 andre ledd og 10

§ 26 andre ledd

§ 16 b

§ 27 første ledd

§ 10 andre ledd

§ 27 andre ledd

§ 8 første ledd

§ 27 tredje ledd

§ 9 første og andre ledd

§ 27 fjerde ledd

§ 9 tredje ledd

§ 27 femte ledd

Videreføres ikke.

§ 27 sjette ledd

§ 9 tredje ledd

§ 28

Opphevet.

§ 29

§ 10 andre ledd

§ 30 første ledd

Videreføres ikke.

§ 30 andre ledd

§ 10 andre ledd

§ 30 tredje ledd

§ 16 c

§ 31

§ 11

§ 32

§ 10 første og fjerde ledd

§ 33 første ledd

§ 19 andre ledd

§ 33 andre ledd

Videreføres ikke.

§ 34 første ledd

§ 19 andre og tredje ledd

§ 34 andre ledd

§ 16 b

§ 35

§ 10 tredje ledd

§ 36

§ 7

§ 37

Videreføres ikke. Dekkes av § 7.

§ 38 første ledd

§§ 2 tredje ledd og 28 første ledd

§ 38 andre ledd

§ 28 andre ledd

§ 39 første ledd

§§ 8 og 16 e

§ 39 andre ledd

Videreføres ikke.

§ 40 første ledd

§ 8 første ledd

§ 40 andre ledd

§ 8 fjerde ledd

§ 41 første ledd

§§ 10 første ledd og 20

§ 41 andre ledd

§ 61 første ledd

§ 42 første ledd

§ 8 andre ledd

§ 42 andre ledd

§ 19 tredje ledd

§ 43 første ledd

§ 8 første ledd

§ 43 andre ledd

§ 8 andre ledd

§ 44

§ 64

§ 45

Videreføres ikke.

§ 46 første ledd

§ 59

§ 46 andre ledd

Videreføres ikke.

§ 46 tredje ledd

§ 61 andre ledd

§ 46 fjerde ledd

§ 10

Videreføres i forskrift.

§ 46 a

§ 60 første og andre ledd

§ 47

Videreføres ikke.

§ 47a

§ 65

§ 48 første ledd nr. 1

§ 67 første og fjerde ledd

§ 48 første ledd nr. 2

§§ 66 og 67 første og fjerde ledd

§ 48 første ledd nr. 3

§ 67 første og fjerde ledd

§ 48 første ledd nr. 4

§ 67 andre ledd bokstav c og sjuende ledd jf. § 64 andre ledd

§ 48 andre ledd

§ 67 tredje ledd

§ 49

§ 67 fjerde og femte ledd

§ 50

§ 67 første ledd bokstav a og tredje ledd

§ 50 a første ledd

§ 6 fjerde ledd

§ 50 a andre ledd

§ 25

§ 51

§ 68

§ 52

Videreføres ikke.

Til dokumentets forside