Prop. 117 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringene

Forslag om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven ble sendt på høring 8. februar 2021. Høringsfristen ble satt til 28. februar 2021. Den korte høringsfristen var begrunnet i at departementet vurderte det som nødvendig å kunne fremme et forslag om forlengelse for Stortinget slik at forlengelse kan behandles og vedtas før utløpet av gjeldende bestemmelser.

Forslag om lovfesting av bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven § 7-12 (innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse, og bortvisning for brudd på test- og registreringsplikt) ble sendt på høring 26. februar 2021. Høringsfristen ble satt til 7. mars 2021. Bakgrunnen for den korte høringsfristen var at bestemmelser som er gitt av Kongen i statsråd i medhold av lovens § 7-12, snarest mulig skal legges fram som lovforslag, såfremt bestemmelsene ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget, jf. beredskapsloven § 3 tredje ledd.

Høringsnotatene ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 • Domstoladministrasjonen

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt ID-senter

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Statsforvalterne (tidligere fylkesmennene)

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Nord Universitetet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Samisk Høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene

 • Fremskrittspartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet De grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Pensjonistpartiet

 • Rødt

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

 • Akademika AS

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedømmene

 • Delta

 • Den norske advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • DROF – Driftsoperatørforum

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Finans Norge

 • Flyktninghjelpen

 • For Fangers Pårørende (FFP)

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • KS – kommunesektorens organisasjon

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Mennesker i Limbo

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norges Juristforbund

 • Norges politilederlag

 • Norges rederiforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Personvernkommisjonen

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Uføres Landsorganisasjon (ULO)

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Vergeforeningen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser hadde merknader til høringen 8. februar 2021 om forlengelse av regelverket:

 • Forsvarsdepartementet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Helsedirektoratet

 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

 • Politidirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Halden kommune

 • Tana kommune

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Deanu sámiid searvi og Sámi Siida

 • Den norske advokatforening

 • Jussbuss

 • KS – kommunesektorens organisasjon

 • Kynningsrud Fundamentering AS

 • Maskinentreprenørenes forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norske samers riksforbund

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Rikelektro AS

 • Stop Lockdown Norge

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Ca. 160 privatpersoner

Følgende høringsinstanser hadde merknader til høringen 26. februar 2021 om lovfesting av bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven § 7-12:

 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

 • Politidirektoratet

 • Universitetet i Oslo

 • Utlendingsdirektoratet

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Jussbuss

 • KS – kommunesektorens organisasjon

Høringsuttalelsene er nærmere redegjort for i punktene 6.2, 7.2, 8.2 og 9.4 nedenfor.

Høringsinnspill som knytter seg til forskriftsendringer, vil bli vurdert i forbindelse med det løpende arbeidet med endringer i forskrift om innreiserestriksjoner.

Til forsiden