Prop. 117 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til utlendingsloven § 79 e

Forslaget til endringer i § 79 e innebærer at utlendingslovens kapittel 10 a om midlertidige saksbehandlingsregler for Utlendingsnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 gis virkning frem til 10. november 2021.

Til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen:

Til § 2 første ledd bokstav d

Første ledd bokstav d innebærer at en utlending som er gitt oppholdstillatelse uten utsatt innreise, jf. lovens § 3 og forskriftens § 4, bare har rett til innreise dersom utlendingen også på innreisetidspunktet omfattes av et unntak fra innreiserestriksjonsloven eller forskrift gitt i medhold av loven. Dette innebærer at en utlending som var omfattet av unntak fra innreiserestriksjonene på tidspunktet tillatelsen ble gitt, jf. særlig innreiserestriksjonsforskriften § 4, ikke vil ha rett til innreise dersom unntaket er opphevet på tidspunktet for innreise, med mindre utlendingen er omfattet av et av de øvrige unntakene i lovens § 2 eller av unntak i forskriften. Tilsvarende vil utlendingen heller ikke ha rett til innreise dersom utlendingen av andre årsaker ikke fyller vilkårene for unntak på innreisetidspunktet. En utlending som kommer til riket i strid med første ledd, kan bortvises.

Til § 2 første ledd bokstav e

Første ledd bokstav e innebærer at en utlending som er gitt innreisevisum etter utlendingsloven § 12, bare har rett til innreise dersom utlendingen også på innreisetidspunktet omfattes av unntak fra innreiserestriksjoner i loven eller forskrift gitt i medhold av loven. Se også merknader til § 2 første ledd bokstav d.

Til § 2 fjerde ledd

I fjerde ledd er det gitt hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi nærmere regler om bortvisning, unntak fra innreiserestriksjoner og krav om registrering og testing for SARS-CoV-2 i forbindelse med innreise til Norge. Ordlyden «registrering» er ny. Når det gjelder testing, er ordlyden utvidet slik at den ikke bare omfatter fremleggelse av negativ test som vilkår for innreise, men også andre krav om testing for SARS-CoV-2. Det kan gjelde krav om testing, både før, ved eller etter selve innreisen, så lenge testingen skjer «i forbindelse med» en innreise.

Formålet med utvidelsen av ordlyden fremgår av de alminnelige motivene punkt 8.3, og er knyttet til å forankre i innreiserestriksjonsloven en bortvisningsregel i innreiserestriksjonsforskriften for brudd på gjeldende test- og registreringsplikter i covid-19-forskriften. Innreiserestriksjonsloven § 2 fjerde ledd vil også kunne gi hjemmel for forskriftsregler om eventuelle nye test- og registreringsplikter i forbindelse med innreise, så lenge de faller inn under ordlyden og er forenlige med lovens formål og øvrige bestemmelser.

Til § 10 annet ledd

Forslaget til endring i § 10 annet ledd innebærer at loven gis virkning frem til 10. november 2021.

Til forsiden