Prop. 121 S (2014-2015)

Kommuneproposisjonen 2016

Til innholdsfortegnelse

5 Forsøk

5.1 Forsøk

5.1.1 Forsøk etter forsøksloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven) når kommuner er involvert.

Etter lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning kan det gis unntak fra gjeldende regelverk for en avgrenset forsøksperiode. Det skilles mellom ulike typer forsøk: 1) unntak fra gjeldende lover og forskrifter, 2) avvik fra bestemmelser om oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, 3) unntak fra statlige kontrollordninger overfor fylkeskommuner/kommuner og 4) enhetsfylke.

Formålet med forsøksvirksomheten er å utvikle funksjonelle og effektive drifts- og organisasjonsformer, samt en hensiktsmessig oppgavefordeling. Det skal legges særskilt vekt på å forbedre tjenestene til innbyggerne. Forsøk er forvaltningsutvikling og ikke et verktøy for generelle dispensasjoner fra gjeldende lovgivning. For en nærmere omtale av forsøk vises det til kap. 6.6 Forsøk som utviklingsverktøy i Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel og til departementets nettsider om forsøk på www.regjeringen.no/kmd.

Det er ingen pågående forsøk etter forsøksloven.

5.1.2 Forsøk etter valgloven

5.1.2.1 Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Regjeringen besluttet i mars 2014 å gjennomføre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunevalget i 2015. Stortinget har tidligere sluttet seg til at slike forsøk kan gjennomføres. Stortinget gjorde dette ved behandlingen av St.meld. nr. 33 (2007–2008) Eit sterkt lokaldemokrati. Det ble gjennomført et tilsvarende forsøk ved kommunevalget i 2011. Forsøket i 2011 ga mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere erfaringsgrunnlag gjennom et nytt forsøk. Det gikk ut invitasjon til alle kommunene, og totalt 124 kommuner søkte om å delta i forsøket. I august 2014 ble det offentliggjort at følgende 20 kommuner skal delta i forsøket: Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø. Ti av disse kommunene er nye siden forsøket i 2011. Institutt for samfunnsforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

5.1.3 Forsøk med elektronisk avkryssing på valgdagen

Alle kommuner brukte det nye valgadministrative systemet EVA ved valget i 2013. Dette systemet eies, driftes og forvaltes av staten. EVA består av to deler. Hoveddelen er et valgadministrativt system, og den andre delen gir mulighet til å skanne stemmesedler. Departementet vil også bruke data fra EVA til prognose- og resultatformidling for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

Ved stortingsvalget i 2013 deltok 13 kommuner i forsøket med elektronisk avkryssing på valgdagen. I 2015 skal 27 kommuner delta i forsøket. Dette er ikke et forsøk med elektronisk stemmegivning. Formålet med forsøket er å prøve ut avkryssing i et elektronisk manntall på valgdagen. Manntallet kommer inn i EVA fra Skattedirektoratet og vil bli brukt i hele stemmegivningsperioden. Når velgere har en godkjent stemmegivning vil dette komme fram når man søker opp velgeren i manntallet. Stemmegivningen blir registrert umiddelbart. Velgere som har avgitt godkjent forhåndsstemme vil også være krysset av i manntallet. Departementet vil evaluere forsøket.

Til forsiden