Prop. 121 S (2014-2015)

Kommuneproposisjonen 2016

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2012–2015

Tabell 1.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. 2012–2015. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før.

Mill. kroner

Endring fra året før, pst.

2012

2013

2014

2015

2014

2015

A.

Inntekter i alt

417 979

440 853

461 818

477 889

4,8

3,5

Formuesinntekter

17 483

17 267

18 168

16 388

5,2

-9,8

Skatteinntekter

153 657

162 813

166 829

173 960

2,5

4,3

Skatt på inntekt og formue

145 065

153 375

156 632

163 505

2,1

4,4

Produksjonsskatter

8 592

9 438

10 197

10 455

8,0

2,5

Overføringer fra statsforvaltningen

187 161

197 785

210 839

219 174

6,6

4,0

Gebyrinntekter mv.

54 946

57 416

60 154

62 349

4,8

3,6

Andre overføringer

4 732

5 572

5 828

6 018

4,6

3,3

B.

Totale utgifter

433 621

462 342

486 539

500 093

5,2

2,8

Renteutgifter

10 948

10 580

10 821

8 595

2,3

-20,6

Overføringer til private

37 651

40 374

42 100

43 851

4,3

4,2

Overføringer til statsforvaltningen

8 542

8 751

9 188

3 595

5,0

-60,9

Lønnskostnader

223 764

237 545

248 601

260 605

4,7

4,8

Produktinnsats

80 768

86 239

90 780

94 261

5,3

3,8

Produktkjøp til husholdninger

22 191

23 427

24 825

25 953

6,0

4,5

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

50 693

55 922

60 745

63 633

8,6

4,8

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 232

-1 917

-2 013

-1 900

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 296

1 421

1 492

1 500

-

-

C.

Nettofinansinvestering (A-B)

-15 642

-21 489

-24 721

-22 204

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

308 654

328 386

343 764

360 034

4,7

4,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden