Prop. 121 S (2014-2015)

Kommuneproposisjonen 2016

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2014

2.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2014, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer samt naturressursskatt. Det vises også tall for frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter. Korrigerte frie inntekter i 2014 for kommunene er gruppert etter landsdel (tabell 2.1), etter fylke (tabell 2.2) og etter innbyggertall (tabell 2.3). Tabell 2.4 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.5 viser tall for den enkelte kommune.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet utjevnes forutsetningene kommunene har for å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør frie inntekter. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet, blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2014 er korrigert for kostnadsnøkkelen for 2014. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og variasjonen i kostnadene til drift av disse tilbudene korrigeres.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (som er «billige» å drive) vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (som er «dyre» å drive) vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse svakheter knyttet til å bruke utgiftskorrigerte frie inntekter når man sammenligner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningene. Det er heller ikke tatt hensyn til at noen kommuner har fordeler ved ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenlignbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og andre engangstilskudd holdt utenom beregningen. De siste årene har det totalt sett vært en økning i naturskadeskjønn, og for den enkelte kommune eller fylkeskommune kan inntektene variere mye fra det ene året til det andre.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2014, er det brukt innbyggertall per 1. juli 2013, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2014. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2014, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2014. I 2014 utgjorde de frie inntektene om lag 3/4 av samlede inntekter i kommunesektoren. Tallene for eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og hjemfallsinntekter er fra 2013.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. 331 kommuner hadde inntekter i form av eiendomsskatt i 2013.

I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet gruppert etter landsdel. Tabellen viser at det i 2014 var kommunene i Nord-Norge og Oslo kommune som hadde høyest nivå på de korrigerte frie inntektene når man regner uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. Når man regner med eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter hadde kommunene i Nord-Norge og på Vestlandet høyest nivå. Innad i den enkelte landsdel kan det være store variasjoner mellom kommunene.

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter landsdel. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Landsdel

Antall kommuner

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Akershus

22

102

98

Hedmark og Oppland

48

98

99

Sør-Østlandet

71

97

97

Agder og Rogaland

56

100

101

Vestlandet

95

100

102

Trøndelag

48

99

100

Nord-Norge

87

106

109

Oslo

1

105

101

Hele landet

428

100

100

I denne tabellen inneholder de ulike grupperingene følgende fylker: Akershus (Akershus), Hedmark og Oppland (Hedmark, Oppland), Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark), Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland), Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal), Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark), Oslo (Oslo).

Tabell 2.2 viser tilsvarende tall for kommunene fordelt fylkesvis. De utgiftskorrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, varierer fra 96 pst. av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold til 118 pst. for kommunene i Finnmark.

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylke

Antall kommuner

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Østfold

18

96

97

Akershus

22

102

98

Oslo

1

105

101

Hedmark

22

97

99

Oppland

26

98

99

Buskerud

21

98

97

Vestfold

14

97

93

Telemark

18

98

102

Aust-Agder

15

98

100

Vest-Agder

15

97

100

Rogaland

26

103

102

Hordaland

33

100

101

Sogn og Fjordane

26

101

108

Møre og Romsdal

36

99

100

Sør-Trøndelag

25

99

100

Nord-Trøndelag

23

99

99

Nordland

44

102

106

Troms

24

106

107

Finnmark

19

118

121

Hele landet

428

100

100

I tabell 2.3 vises frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene; Bergen, Stavanger og Trondheim og Oslo. I tillegg er 23 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2014 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.

Sammen med kraftkommunene har de minste kommunene det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

Tabell 2.3 Frie inntekter i 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommunegruppe

Antall kommuner

Korrigerte frie inntekter ekskl. konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

< 2076 innb.

88

112

116

2076 – 3985 innb.

88

104

106

3985 – 7544 innb.

89

99

102

7544 – 20 000 innb.

86

98

99

> 20 000 innb.

50

99

98

Bergen, Stavanger, Trondheim

3

102

101

Kraftkommuner

23

106

161

Oslo

1

105

101

Hele landet

428

100

100

Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Denne gruppen omfatter 23 kommuner.

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.4 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2014 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Tabell 2.4 Frie inntekter i 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylkeskommune

Korrigerte frie inntekter i pst. av landsgjennomsnittet

Østfold

91

Akershus

90

Oslo

98

Hedmark

97

Oppland

99

Buskerud

93

Vestfold

93

Telemark

98

Aust-Agder

97

Vest-Agder

97

Rogaland

94

Hordaland

102

Sogn og Fjordane

123

Møre og Romsdal

111

Sør-Trøndelag

96

Nord-Trøndelag

112

Nordland

128

Troms

130

Finnmark

135

Hele landet

100

Av tabell 2.4 framgår det at det er store inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Korrigerte frie inntekter varierer fra 90 pst. i Akershus til 135 pst. i Finnmark. Tallene for fylkeskommunene for 2014 er sterkt påvirket av forvaltningsreformen. Midlene som ble overført til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen hadde til og med 2014 en særskilt fordeling, som ble vist i tabell C i Grønt hefte (Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop 1 S). Dette betyr at midlene ikke ble fordelt etter kostnadsnøkkelen, og at midlene til disse formålene derfor ikke blir korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for 2014. I 2014 utgjorde saker med særskilt fordeling i tabell C i Grønt hefte 9,3 mrd. kroner.

Oslo har som eneste fylkeskommune (kommune med fylkeskommunale oppgaver) beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2002. Oslo får midler til dette over tabell C i Grønt hefte med særskilt fordeling. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene.

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2014, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter.

Tabell 2.5 Frie inntekter i 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommune

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

0101 Halden

96

97

0104 Moss

96

97

0105 Sarpsborg

95

97

0106 Fredrikstad

96

97

0111 Hvaler

102

114

0118 Aremark

104

107

0119 Marker

96

92

0121 Rømskog

111

107

0122 Trøgstad

96

94

0123 Spydeberg

97

97

0124 Askim

95

98

0125 Eidsberg

97

94

0127 Skiptvet

96

100

0128 Rakkestad

96

96

0135 Råde

96

97

0136 Rygge

96

97

0137 Våler

96

98

0138 Hobøl

98

97

Østfold

96

97

0211 Vestby

98

94

0213 Ski

98

94

0214 Ås

97

94

0215 Frogn

101

98

0216 Nesodden

99

95

0217 Oppegård

103

99

0219 Bærum

110

105

0220 Asker

108

104

0221 Aurskog-Høland

96

92

0226 Sørum

99

97

0227 Fet

98

94

0228 Rælingen

98

94

0229 Enebakk

96

93

0230 Lørenskog

100

99

0231 Skedsmo

98

96

0233 Nittedal

100

96

0234 Gjerdrum

100

96

0235 Ullensaker

98

94

0236 Nes

96

94

0237 Eidsvoll

97

93

0238 Nannestad

95

92

0239 Hurdal

101

97

Akershus

102

98

0301 Oslo

105

101

Oslo

105

101

0402 Kongsvinger

96

96

0403 Hamar

96

101

0412 Ringsaker

95

96

0415 Løten

96

95

0417 Stange

96

98

0418 Nord-Odal

97

98

0419 Sør-Odal

97

99

0420 Eidskog

101

101

0423 Grue

101

102

0425 Åsnes

101

99

0426 Våler

102

102

0427 Elverum

96

95

0428 Trysil

98

101

0429 Åmot

104

107

0430 Stor-Elvdal

103

100

0432 Rendalen

103

117

0434 Engerdal

106

107

0436 Tolga

102

101

0437 Tynset

99

105

0438 Alvdal

100

103

0439 Folldal

102

106

0441 Os

102

103

Hedmark

97

99

0501 Lillehammer

97

98

0502 Gjøvik

96

98

0511 Dovre

100

97

0512 Lesja

101

110

0513 Skjåk

103

116

0514 Lom

103

104

0515 Vågå

99

104

0516 Nord-Fron

99

112

0517 Sel

99

99

0519 Sør-Fron

100

108

0520 Ringebu

103

106

0521 Øyer

97

101

0522 Gausdal

99

102

0528 Østre Toten

96

93

0529 Vestre Toten

96

94

0532 Jevnaker

96

92

0533 Lunner

96

96

0534 Gran

96

94

0536 Søndre Land

103

99

0538 Nordre Land

99

100

0540 Sør-Aurdal

100

101

0541 Etnedal

104

109

0542 Nord-Aurdal

96

100

0543 Vestre Slidre

101

105

0544 Øystre Slidre

101

103

0545 Vang

106

124

Oppland

98

99

0602 Drammen

97

93

0604 Kongsberg

102

103

0605 Ringerike

96

96

0612 Hole

97

93

0615 Flå

116

117

0616 Nes

97

104

0617 Gol

98

103

0618 Hemsedal

105

110

0619 Ål

98

104

0620 Hol

103

142

0621 Sigdal

102

98

0622 Krødsherad

104

101

0623 Modum

97

97

0624 Øvre Eiker

96

92

0625 Nedre Eiker

96

92

0626 Lier

100

96

0627 Røyken

98

95

0628 Hurum

97

93

0631 Flesberg

100

99

0632 Rollag

112

130

0633 Nore og Uvdal

106

152

Buskerud

98

97

0701 Horten

96

92

0702 Holmestrand

97

95

0704 Tønsberg

98

94

0706 Sandefjord

96

92

0709 Larvik

96

92

0711 Svelvik

96

95

0713 Sande

96

93

0714 Hof

100

96

0716 Re

99

95

0719 Andebu

97

93

0720 Stokke

96

92

0722 Nøtterøy

98

95

0723 Tjøme

99

95

0728 Lardal

101

97

Vestfold

97

93

0805 Porsgrunn

96

97

0806 Skien

95

96

0807 Notodden

98

103

0811 Siljan

99

97

0814 Bamble

95

99

0815 Kragerø

98

102

0817 Drangedal

101

101

0819 Nome

100

103

0821 Bø

99

101

0822 Sauherad

98

99

0826 Tinn

106

137

0827 Hjartdal

108

115

0828 Seljord

103

109

0829 Kviteseid

102

104

0830 Nissedal

106

122

0831 Fyresdal

103

128

0833 Tokke

105

143

0834 Vinje

104

140

Telemark

98

102

0901 Risør

98

99

0904 Grimstad

98

99

0906 Arendal

96

96

0911 Gjerstad

104

106

0912 Vegårshei

105

101

0914 Tvedestrand

96

92

0919 Froland

96

98

0926 Lillesand

97

96

0928 Birkenes

96

94

0929 Åmli

105

119

0935 Iveland

107

120

0937 Evje og Hornnes

97

96

0938 Bygland

106

128

0940 Valle

108

167

0941 Bykle

137

278

Aust-Agder

98

100

1001 Kristiansand

97

99

1002 Mandal

96

92

1003 Farsund

96

99

1004 Flekkefjord

96

98

1014 Vennesla

96

98

1017 Songdalen

95

94

1018 Søgne

96

96

1021 Marnardal

100

105

1026 Åseral

109

168

1027 Audnedal

105

103

1029 Lindesnes

96

106

1032 Lyngdal

96

92

1034 Hægebostad

105

101

1037 Kvinesdal

99

115

1046 Sirdal

120

201

Vest-Agder

97

100

1101 Eigersund

100

100

1102 Sandnes

102

98

1103 Stavanger

108

106

1106 Haugesund

98

96

1111 Sokndal

98

99

1112 Lund

101

97

1114 Bjerkreim

101

102

1119 Hå

97

93

1120 Klepp

99

95

1121 Time

100

96

1122 Gjesdal

98

98

1124 Sola

107

103

1127 Randaberg

105

104

1129 Forsand

109

175

1130 Strand

98

99

1133 Hjelmeland

103

121

1134 Suldal

104

171

1135 Sauda

106

121

1141 Finnøy

107

110

1142 Rennesøy

103

100

1144 Kvitsøy

123

120

1145 Bokn

110

127

1146 Tysvær

98

120

1149 Karmøy

96

96

1151 Utsira

161

159

1160 Vindafjord

103

102

Rogaland

103

102

1201 Bergen

101

99

1211 Etne

100

100

1216 Sveio

98

98

1219 Bømlo

99

98

1221 Stord

98

98

1222 Fitjar

103

106

1223 Tysnes

105

104

1224 Kvinnherad

101

114

1227 Jondal

110

112

1228 Odda

102

133

1231 Ullensvang

101

101

1232 Eidfjord

120

247

1233 Ulvik

111

141

1234 Granvin

117

119

1235 Voss

98

102

1238 Kvam

100

111

1241 Fusa

100

102

1242 Samnanger

103

112

1243 Os

98

94

1244 Austevoll

106

103

1245 Sund

96

95

1246 Fjell

99

95

1247 Askøy

96

92

1251 Vaksdal

99

120

1252 Modalen

129

248

1253 Osterøy

97

97

1256 Meland

98

98

1259 Øygarden

96

150

1260 Radøy

98

99

1263 Lindås

98

116

1264 Austrheim

106

110

1265 Fedje

122

125

1266 Masfjorden

109

140

Hordaland

100

101

1401 Flora

102

104

1411 Gulen

105

114

1412 Solund

121

117

1413 Hyllestad

112

113

1416 Høyanger

99

147

1417 Vik

101

126

1418 Balestrand

108

137

1419 Leikanger

101

102

1420 Sogndal

99

101

1421 Aurland

111

185

1422 Lærdal

107

145

1424 Årdal

101

124

1426 Luster

101

123

1428 Askvoll

101

97

1429 Fjaler

101

100

1430 Gaular

100

99

1431 Jølster

100

104

1432 Førde

99

100

1433 Naustdal

102

102

1438 Bremanger

100

114

1439 Vågsøy

101

101

1441 Selje

102

99

1443 Eid

97

93

1444 Hornindal

108

103

1445 Gloppen

99

99

1449 Stryn

96

96

Sogn og Fjordane

101

108

1502 Molde

98

99

1504 Ålesund

99

96

1505 Kristiansund

99

100

1511 Vanylven

103

99

1514 Sande

106

102

1515 Herøy

101

97

1516 Ulstein

103

99

1517 Hareid

96

92

1519 Volda

96

93

1520 Ørsta

97

94

1523 Ørskog

101

97

1524 Norddal

106

136

1525 Stranda

98

98

1526 Stordal

113

108

1528 Sykkylven

96

92

1529 Skodje

97

93

1531 Sula

97

94

1532 Giske

97

93

1534 Haram

99

96

1535 Vestnes

97

96

1539 Rauma

99

102

1543 Nesset

103

108

1545 Midsund

107

103

1546 Sandøy

110

108

1547 Aukra

98

200

1548 Fræna

98

99

1551 Eide

98

95

1554 Averøy

97

100

1557 Gjemnes

106

109

1560 Tingvoll

99

95

1563 Sunndal

98

119

1566 Surnadal

100

106

1567 Rindal

103

111

1571 Halsa

104

107

1573 Smøla

101

109

1576 Aure

112

128

Møre og Romsdal

99

100

1601 Trondheim

99

100

1612 Hemne

101

104

1613 Snillfjord

113

111

1617 Hitra

101

102

1620 Frøya

106

103

1621 Ørland

103

99

1622 Agdenes

108

104

1624 Rissa

100

97

1627 Bjugn

101

98

1630 Åfjord

102

100

1632 Roan

107

110

1633 Osen

107

103

1634 Oppdal

99

101

1635 Rennebu

100

116

1636 Meldal

106

104

1638 Orkdal

96

92

1640 Røros

100

103

1644 Holtålen

102

105

1648 Midtre Gauldal

99

97

1653 Melhus

97

97

1657 Skaun

97

94

1662 Klæbu

97

98

1663 Malvik

97

93

1664 Selbu

101

106

1665 Tydal

110

165

Sør-Trøndelag

99

100

1702 Steinkjer

97

96

1703 Namsos

99

99

1711 Meråker

100

116

1714 Stjørdal

96

92

1717 Frosta

103

99

1718 Leksvik

102

98

1719 Levanger

96

97

1721 Verdal

97

98

1724 Verran

101

106

1725 Namdalseid

107

107

1736 Snåsa

109

109

1738 Lierne

112

121

1739 Røyrvik

129

150

1740 Namsskogan

118

150

1742 Grong

111

122

1743 Høylandet

109

106

1744 Overhalla

99

98

1748 Fosnes

126

124

1749 Flatanger

117

117

1750 Vikna

99

100

1751 Nærøy

99

99

1755 Leka

130

126

1756 Inderøy

106

102

Nord-Trøndelag

99

99

1804 Bodø

102

102

1805 Narvik

99

107

1811 Bindal

108

121

1812 Sømna

106

102

1813 Brønnøy

99

99

1815 Vega

114

113

1816 Vevelstad

121

117

1818 Herøy

107

108

1820 Alstahaug

99

100

1822 Leirfjord

105

104

1824 Vefsn

101

105

1825 Grane

110

115

1826 Hattfjelldal

108

112

1827 Dønna

109

110

1828 Nesna

108

106

1832 Hemnes

100

131

1833 Rana

100

109

1834 Lurøy

106

109

1835 Træna

129

125

1836 Rødøy

108

110

1837 Meløy

101

121

1838 Gildeskål

107

121

1839 Beiarn

115

150

1840 Saltdal

100

98

1841 Fauske

99

108

1845 Sørfold

111

164

1848 Steigen

106

108

1849 Hamarøy

106

123

1850 Tysfjord

111

123

1851 Lødingen

107

103

1852 Tjeldsund

120

117

1853 Evenes

114

113

1854 Ballangen

104

104

1856 Røst

134

130

1857 Værøy

114

109

1859 Flakstad

112

110

1860 Vestvågøy

101

100

1865 Vågan

100

100

1866 Hadsel

100

98

1867 Bø

106

102

1868 Øksnes

101

97

1870 Sortland

101

100

1871 Andøy

102

102

1874 Moskenes

111

107

Nordland

102

106

1902 Tromsø

104

104

1903 Harstad

104

106

1911 Kvæfjord

107

103

1913 Skånland

107

105

1917 Ibestad

114

112

1919 Gratangen

118

114

1920 Lavangen

117

113

1922 Bardu

105

121

1923 Salangen

110

110

1924 Målselv

103

106

1925 Sørreisa

104

100

1926 Dyrøy

119

114

1927 Tranøy

114

113

1928 Torsken

120

121

1929 Berg

117

120

1931 Lenvik

102

101

1933 Balsfjord

103

107

1936 Karlsøy

115

118

1938 Lyngen

113

113

1939 Storfjord

118

122

1940 Kåfjord

119

124

1941 Skjervøy

117

117

1942 Nordreisa

104

106

1943 Kvænangen

133

138

Troms

106

107

2002 Vardø

128

125

2003 Vadsø

111

111

2004 Hammerfest

113

140

2011 Kautokeino

122

120

2012 Alta

110

111

2014 Loppa

155

149

2015 Hasvik

143

138

2017 Kvalsund

139

148

2018 Måsøy

139

136

2019 Nordkapp

117

116

2020 Porsanger

113

110

2021 Karasjok

123

118

2022 Lebesby

135

150

2023 Gamvik

145

142

2024 Berlevåg

145

140

2025 Tana

122

119

2027 Nesseby

144

141

2028 Båtsfjord

126

121

2030 Sør-Varanger

112

115

Finnmark

118

121

Landet

100

100

Til forsiden