Prop. 123 L (2021–2022)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn og gjeldende rett

Alderspensjon fra de tre lovfestede tjenestepensjonsordningene avkortes normalt for arbeidsinntekt som gir rett til medlemskap i pensjonsordningen.

Ved lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse, lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere ble det innført unntak fra avkortingsreglene. Unntakene følger av lov om Statens pensjonskasse § 26 sjette ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd andre og tredje punktum. Endringslovene ble gitt på bakgrunn av Prop. 53 LS (2019–2020), Lovvedtak 49 (2019–2020), Lovvedtak 50 (2019–2020) og Lovvedtak 51 (2019–2020). Et tilsvarende unntak gjelder for avkortingsreglene av AFP. Unntaket framgår av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Det er også innført tilsvarende unntak for kommunal tjenestepensjon, både alderspensjon og AFP.

Unntakene gjaldt først fram til utgangen av oktober 2020 for beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, ble likestilt med beordret tjeneste. Ved lov 30. oktober 2020 nr. 118 om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover ble unntakene forlenget til utgangen av juni 2021. Ved lov 18. desember 2020 nr. 138 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover ble unntakene utvidet til å gjelde personell som stiller til beordret tjeneste under helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav h. Endringen ble gitt virkning fra 1. november 2020. Utvidelsen av gruppen som er omfattet av unntakene, skjedde på bakgrunn av et anmodningsvedtak fra Stortinget. Departementet er ikke kjent med at noen er omfattet av denne utvidelsen. Ved lov 4. juni 2021 nr. 52 om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover ble unntakene forlenget til utgangen av desember 2021, og ved lov 17. desember 2021 nr. 145 om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19) ble unntakene forlenget til ut juni 2022.