Prop. 123 L (2021–2022)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets vurdering

Det klare utgangspunktet er at unntaksreglene ikke skal vare lenger enn nødvendig. Som nevnt i Prop. 32 L (2021–2022) bør det vises varsomhet med en ytterligere forlengelse av unntaksordningen. Ettersom tiden går, etableres det en normalsituasjon som arbeidsgiverne bør tilpasse seg.

Av hensyn til ferieavviklingen i virksomheter der unntaket fra avkortingsreglene av alderspensjon og AFP har virket, foreslår departementet en forlengelse av unntaksordningen til utgangen av august 2022. Helsevesenet må fortsatt håndtere pandemien, og det kan være utfordrende at ordningen opphører rett før sommerferien. Helse- og omsorgstjenestene opplever ettervirkninger fra pandemien som gir seg utslag i at det nå er mer krevende enn vanlig å få tilgang til nok personell, slik at forsvarlig drift kan opprettholdes under ferieavviklingen i sommer. Blant annet er det gitt entydige signaler fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet om at det i år er langt mer krevende å få tak i nødvendige vikarer til sommerferieavviklingen enn vanlig. Det er redusert tilgjengelighet på utenlandske vikarer og færre søkere på ferievikariater fra både nyutdannede sykepleiere og studenter. Både helseforetakene og kommunene har ansatt mer personell som følge av pandemisituasjonen. Dette er positivt, men en konsekvens er at det nå er færre tilgjengelige vikarer i markedet. Situasjonen forsterkes ytterligere av at de ansatte har mye ferie til gode, blant annet som følge av pandemioppblomstringen i januar til april i år som førte til at mange ansatte ikke fikk tatt ut ferie. Den krevende vikarsituasjonen og utfordringene helseforetakene har med årets sommerferieavvikling er nært knyttet til pandemien og ettervirkningene av den.

Dersom det på et senere tidspunkt oppstår et nytt ekstraordinært personellbehov som følge av pandemien, vil et alternativ til et lovfestet unntak fra avkortingsreglene være å tilby pensjonistlønn. Pensjonistlønnen fastsettes i de enkelte tariffområdene. Lønnen avkorter ikke alderspensjon, og departementet kan ved behov gjøre unntak fra inntektsavkortingen av AFP i forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Ordningen med pensjonistlønn er derfor en fleksibel løsning som raskt kan innføres dersom det på nytt oppstår et ekstraordinært personellbehov som følge av pandemien.

Lovforslaget har ikke vært på høring av hensyn til at Stortinget bør få proposisjonen til behandling så raskt som mulig. Departementet anser at situasjonen omfattes av unntaket fra høringsplikten i utredningsinstruksen punkt 3-3 andre avsnitt, andre kulepunkt.