Prop. 123 L (2021–2022)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det gjelder tidsbegrensede unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Unntakene gjelder i dag ut juni 2022. Departementet foreslår i proposisjonen at unntakene blir forlenget til utgangen av august 2022. Endringsforslaget gjelder lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse, lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere.