Prop. 123 L (2021–2022)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

I siste proposisjon om forlengelse, jf. Prop. 32 L (2021–2022) fra desember 2021, ble det gitt opplysninger om omfanget for perioden fra mars 2020 til og med andre kvartal i 2021. Det ble her opplyst at omtrent 3 640 pensjonister i KLP var omfattet av unntaksordningen, hvorav sykepleiere utgjorde i overkant av 50 prosent. I Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet var 718 pensjonister omfattet. Statens pensjonskasse hadde ikke tilgjengelig statistikk, men overfor departementet ble det anslått at unntaksordningen var aktuell for om lag 30 pensjonister. KLP har per mai 2022 registrert at 4 708 sykepleiere har vært omfattet siden mars 2020. Det utgjør ca. halvparten av det registrerte antall alderspensjonister i KLPs pensjonsordninger som har vært omfattet.

En forlengelse av unntaksordningen vil gi økonomiske og administrative konsekvenser. De økonomiske konsekvensene knytter seg til at alderspensjon og AFP ikke blir avkortet slik pensjonene normalt ville ha blitt. Virkningen her er knyttet til individuelle forhold som departementet ikke har oversikt over. Det er KLP som i hovedsak har de administrative utfordringene ved en forlengelse.