Prop. 123 L (2021–2022)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Etter lov om Statens pensjonskasse § 26 sjette ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd andre og tredje punktum gjelder det unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 eller frivillig tjeneste i offentlig helsevesen som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19. Unntaksreglene foreslås videreført, slik at unntakene opphører 1. september 2022.