Prop. 16 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Et forslag vedrørende endringer i departementets instruksjonsadgang overfor UNE, jf. utlendingsloven § 76 annet ledd, var på høring i 2010. Det vises til punkt 4.6 nedenfor.

De øvrige lovendringsforslagene har ikke vært på høring. Departementet har besluttet å gjøre unntak fra hovedregelen om alminnelig høring, da den store tilstrømmingen av asylsøkere Norge nå opplever, nødvendiggjør at særlige tiltak iverksettes raskt. Det er departementets vurdering at behovet for raskt å kunne gjennomføre endringer i utlendingsloven som kan bidra til å håndtere den store tilstrømmingen, må gå foran hensynet til at berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner får anledning til å uttale seg om forslaget.

Til forsiden