Prop. 16 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). I henhold til § 76 annet ledd kan departementet ikke instruere Utlendingsnemnda (UNE) om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Dette foreslås endret, slik at departementet får samme instruksjonsadgang overfor UNE som det allerede har overfor Utlendingsdirektoratet (UDI). Det foreslås ingen endringer i adgangen til å instruere om avgjørelsen av enkeltsaker.

Videre foreslås det endringer i § 32 første ledd bokstav d om adgangen til å nekte å ta en søknad om beskyttelse etter § 28 til realitetsbehandling. Dersom søkeren har reist til Norge etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor vedkommende ikke var forfulgt, skal det ikke lenger være et vilkår for å nekte å ta asylsøknaden til realitetsbehandling at vedkommende vil få en søknad om beskyttelse behandlet der. Asylsøkere vil etter utlendingsloven § 73 og § 3, i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, fortsatt være beskyttet mot retur til tredjelandet hvis det foreligger fare for forfølgelse eller dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Det foreslås også flere endringer i utlendingsloven kapittel 12 om tvangsmidler mv. Lovens bestemmelser om meldeplikt og bestemt oppholdssted, jf. § 105, og om pågripelse og fengsling, jf. § 106, får tilføyelser som vil gi hjemmel for å anvende disse tiltakene dersom utlendingens søknad om beskyttelse mest sannsynlig vil bli nektet realitetsbehandlet fordi vedkommende har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land, eller forut for innreise til riket hadde opphold i en stat eller et område hvor vedkommende ikke var forfulgt. Den nye fengslingsbestemmelsen vil ikke gjelde mindreårige eller barnefamilier. Det vil gjelde en maksimalgrense på én ukes frihetsberøvelse i medhold av den nye hjemmelen. Utlendingsloven § 107 første ledd foreslås også endret, slik at det i større grad vil være mulig å plassere utlendinger som blir frihetsberøvet andre steder enn i utlendingsinternatet på Trandum.

Til sist foreslås det en endring i § 90 femte ledd. Bestemmelsen regulerer blant annet i hvilke tilfeller det kan settes en kortere frist for utreise enn vanlig, eller unnlates å sette en frist. Departementet foreslår en regel som fastslår at det skal kunne gjøres slike unntak overfor personer som har fått en søknad avvist i medhold av § 32 første ledd.

Til forsiden