Prop. 16 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

8.1 Instruksjonsmyndighet over UNE

Forslaget om å gi departementet samme instruksjonsmyndighet over UNE som det har over UDI, vil kunne innebære noe merarbeid for departementet og UNE. Samtidig vil instruksjonsadgangen kunne medføre en raskere avklaring av praksis mellom UDI og UNE, og internt i UNE. Det vil også bli redusert behov for nemndmøtebehandling, som er mer ressurskrevende enn andre behandlingsformer. Totalt sett vil forslaget gi mindre administrative utgifter i UNE. Departementet har imidlertid ikke grunnlag for å tallfeste innsparingen.

8.2 Retur til trygt tredjeland

De foreslåtte endringene vil føre til at færre asylsøknader tas til realitetsbehandling i Norge. Å avvise en asylsøknad under henvisning til § 32 innebærer mindre bruk av saksbehandlingsressurser enn ved realitetsbehandling av en asylsøknad. Dette vil gjelde både for UDI og UNE. I tillegg vil en behandling etter § 32 gå raskere enn en ordinær asylsaksbehandling, slik at det vil gå kortere tid fra ankomst til utlendingen må forlate landet. Dette innebærer at utlendingen får et kortere opphold i Norge, noe som vil medføre besparelser knyttet til kostnader for opphold i mottak og andre ytelser. Departementet har imidlertid ikke grunnlag for å tallfeste besparelsene.

8.3 Tvangsmidler

De økonomiske og administrative konsekvensene som følge av forslagene vil bl.a. avhenge av hvilke løsninger man legger opp til og omfang av saker. Det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til merutgifter som følge av forslagene. Det må imidlertid påregnes merutgifter til politiet og domstolene. Merkostnadene i politiet knytter seg til eventuell etablering av interneringsplasser, økt bemanning (sivile, politiutdannede og jurister), økte husleiekostnader og investering i sikkerhetstiltak mv. Merutgiftene i domstolene knytter seg til flere fengslingsmøter, økt bemanning i Øst-Finnmark tingrett (dommere og saksbehandlere) og økt behov for rettslokaler. Det vil også påløpe økte tolkeutgifter. Tiltaket vil også kunne føre til besparelser, blant annet ved at returbehandlingen kan gjennomføres mer effektivt.

Eventuelle merutgifter dekkes innenfor bevilgningene til berørte etater som er foreslått i Gul bok 2016 og i tilleggsnummeret om økte asylankomster. Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Til forsiden