Prop. 165 L (2020–2021)

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

Proposisjonen inneholder et forslag om endringer i reglene om bevisforbud i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. Forslaget går ut på å innføre et bevisforbud for kommunikasjon med patentrådgivere som er oppført på listen over autoriserte rådgivere etter artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Attorneys). Det foreslås at det for slike rådgivere skal gjelde lignende regler om bevisforbud som for andre yrkesutøvere omfattet av straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. Formålet med forslaget er å ivareta norske virksomheters behov for fortrolig og kompetent rådgivning om patentspørsmål samt gi norske patentrådgivere samme rammevilkår når det gjelder vern av fortrolig kommunikasjon med klienten som slike rådgivere allerede har i våre naboland. Forslaget innebærer en begrenset utvidelse av bevisforbudet, og vil kun omfatte det som er betrodd patentrådgiveren om patentrettslige forhold. Proposisjonen inneholder i tillegg et forslag om endringer i tolloven §§ 15-7 og 18-8, som har sammenheng med endringer vedtatt ved lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget