Historisk arkiv

Beskytter fortrolig kommunikasjon mellom patentrådgivere og klienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at patentrådgivere skal ha et særskilt vern mot å oppgi fortrolig kommunikasjon med klientene sine om patentrettslige forhold under en eventuell rettssak. Advokater har i dag et lignende vern som det regjeringen foreslår for patentrådgivere.

– Tilgang til god rådgivning om patentspørsmål er viktig for norske virksomheter, og det er sentralt at fortrolig kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver ikke skal røpes i rettssaker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Tilgang til kompetent og fortrolig patentrådgivning bidrar til å fremme bruk av patentsystemet og sikre at systemet fungerer best mulig.

For eksempel kan oppfinnere ha behov for råd om en oppfinnelse oppfyller kravene for å få patentbeskyttelse og utforming av patentsøknader. Den tidsbegrensede eneretten et patent gir, gjør det mulig for oppfinnere å tjene inn utviklingskostnadene og få en rimelig fortjeneste, og samtidig legge til rette for videre innovasjon. For at oppfinnere skal kunne ivareta sine interesser og søke om patent er det en forutsetning at kommunikasjonen med patentrådgivere kan være åpen og fortrolig.

– Forslaget vil gi bedre vern for fortrolig kommunikasjon om patentrådgivning, og vil fjerne en konkurranseulempe for norske patentrådgivere sammenlignet med rådgivere i land der et slikt vern allerede eksisterer, sier Mæland.

Forslaget innebærer at de norske reglene om bevisforbud for patentrådgivning bringes nærmere regelverket i våre nordiske naboland og flere andre europeiske land. Det vil sikre at norske patentrådgivere konkurrerer på samme vilkår som konkurrenter i andre land.

De nye reglene foreslås å gjelde for patentrådgivere som autorisert som såkalte «European Patent Attorneys» hos Det europeiske patentverket. Det er i dag 93 norske patentrådgivere som har slik autorisasjon. Forslaget har ikke betydning for alminnelige regler om kjent teknikk og innsyn i patentsøknader og andre dokumenter hos Patentstyret.

Prop. 165 L (2020–2021) Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)