Prop. 188 L (2020–2021)

Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Finansdepartementet fremmer i proposisjonen forslag til en midlertidig lov om utsettelse av frister i regnskapslovgivningen mv. Det foreslås for det første at fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning utsettes med to måneder i 2021. Det foreslås videre at fristene for å avholde ordinær generalforsamling etter aksjelovene og ordinært årsmøte etter samvirkelova utsettes med to måneder i 2021. Det foreslås også at fristene for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte etter bustadbyggjelagslova, burettslagslova og eierseksjonsloven utsettes med to måneder i 2021. Forslagene om fristutsettelse gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Det foreslås at loven gjelder frem til 10. november 2021.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget