Prop. 188 L (2020–2021)

Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til en midlertidig lov om utsettelse av frister i regnskapslovgivningen knyttet til fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, samt frister i foretakslovgivningen og boliglovgivningen. Forslaget til midlertidig lov som fremmes i denne proposisjonen, tilsvarer i all hovedsak midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 92 om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, som opphørte 1. januar 2021, samt midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 90 om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 3 om forlenget frist for ordinær generalforsamling og årsmøte.

Formålet med lovforslaget er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt innspill til forslaget om utsettelse av fristene for avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

I kapittel 2 behandles bakgrunnen for lovforslaget.

I kapittel 3 behandles spørsmålet om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap og årsberetning etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd skal årsregnskap og årsberetning fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Det foreslås å utsette denne fristen med to måneder i 2021. Det foreslås også å utsette fristene for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum med to måneder i 2021.

I kapittel 3 behandles også spørsmålet om utsettelse av fristene for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) og lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova), samt spørsmålet om å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte etter lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova), lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) og lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven), heretter felles benevnt som «boliglovene».

Etter aksjeloven § 5-5 første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og samvirkelova § 41 første ledd første punktum skal aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt samvirkeforetak med regnskapsplikt, avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det foreslås at fristene utsettes med to måneder i 2021.

Bustadbyggjelagslova § 5-6 første ledd, burettslagslova § 7-4 første ledd og eierseksjonsloven § 41 første ledd har også regler om avholdelse av ordinær generalforsamling eller årsmøte innen utgangen av juni hvert år. Det foreslås at fristene utsettes med to måneder i 2021.

Det foreslås at loven gjelder frem til 10. november 2021.

Forslagene om fristutsettelse gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven).